பண்டைய கிரேக்க மெய்யியலாளர்கள் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இது "பண்டைய கிரேக்க மெய்யியலாலர்களின்" பட்டியலாகும். இதில் கிரேக்க நாட்டில் படித்தவரும் கிரேக்க மொழி பேசியவரும் அடங்குவர். பண்டைய கிரேக்க மெய்யியல் சாக்ரட்டிசுக்கு முந்தைய மெய்யியலாளரான மிலேத்தெசுவின் தெலேசுவில் இருந்து தொடங்கியது எனலாம்.[1][2] இம்மரபு பின்னைப் பண்டைய காலம் வரை நீடித்தது. பெருந்தாக்கம் விளைவித்த மிகவும் பெயர்பெற்ற மெய்யியலாளர்களாகிய சாக்ரட்டீசு, பிளாட்டோ, அரிசுட்டாட்டில் மூவருமே பண்டைய கிரேக்க நாட்டினரே..

பெயர் வாழ்ந்த காலம் பள்ளி குறிப்புகள்
அக்ரியோன் கி,மு 5ஆம் / 4ஆம் நூற்றாண்டு பித்தகோரியர் பிளாட்டோ சென்றுபார்த்தவர்.
அப்ரோடிசியாசுவின் அடிராசுடசு கி.பி 2ஆம் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிக்கு அரிசுட்டாட்டில் நூல்களுக்கு உரை எழுதியவர்; பிளாட்டோவின் திமேயசு பகுதிக்கு உரை எழுதியவர்.
அயெடேசியா 5ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர் எர்மியாசு மனைவி; அம்மோனியசு, ஈலியோடோரசுஆகியோரின் தாய்
அயெடேசியசு 3ஆம் / 4ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர் பெர்கமம் நகரில் தன் பள்ளியை நிறுவும் முன்பு இலாம்பிலிகசுவிடம் படித்தவர்
காசாவின் அயெனீசு 5ஆம் / 6ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர் இயெரோகிளெசுவிடம் படித்தவர்; கிறித்தவராக மாறியவர்.
அனெசிடெமசு கி.மு முதல் நூற்றாண்டு ? பிரோனியர் ஐயுறவியலாளருக்கு முதன்மை பாடநூலாகிய பிரோனிய உரைக்கோவைகளை எழுதியவர்
அயெசாரா கி.மு 5ஆம் / 4ஆம் நூற்றாண்டு பித்தகோரியர்
நீபோலிசுவின் அயெசுசீனெசு கி.மு 2ஆம் /முத்லாம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழக ஐயுறவியலாளர்
சுபெட்டசுவின் அயெசுசீனெசு கி.மு 5ஆம் / 4ஆம் நூற்றாண்டு சாக்ரட்டீசியர் சாக்ரட்டீசுக் குழுவினர்; இறப்பின்போது சாக்ரட்டீசுவுடன் இருந்தவர்.
அயோட்டியசு கி.பி 4ஆம் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிக்கு அலெக்சாந்திரியாவில் கல்வி பயின்றவர்; கிறித்தவராக மாறிய ஆண்டோக்கியர்.
அகப்பியசு கி.பி 5ஆம் / 6ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர் நியாபோலிசுவின் மாரினசு கல்வி பயின்றவர்; இவர் தன் உயர்புலமைக்காக பெயர்பெற்றவர்.
அகதோபுலசு கி.பி முதல் / 2ஆம் நூற்றாண்டு நக்கலியர் டெமொனாக்சுவின் ஆசிரியர்; தன் கடுந்துறவுக்காக பெயர்பெற்றவர்.
அகதோசுதீனசு
அக்ரிப்பா, ஐயுறவியலாளர் கி.பி முதல் / 2ஆம் நூற்றாண்டு பிரோனியர் ஐயுறவு வாத்த்தின் ஐம்பூடகங்களை உருவாக்கியவர்.
அல்பினசு கி.பி 2ஆம் நூற்றாண்டு இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
அல்சினவுசு கி.பி 2ஆம் நூற்றாண்டு? இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
குரோட்டானின் அல்க்மேயோன் கி,மு 5ஆம் / 5ஆம் நூற்றாண்டு பித்தகோரியர் மருத்துவத்தில் ஆர்வமுடையவர்.
தியோசுவின் அலெக்சாமேனசு கி.மு 5ஆம் நூற்றாண்டு? சாக்ரட்டீசியர் முதன்முதலில் மெய்யியல் உரையாடல்களை எழுதியவர்.
அயெகேவின் அலெக்சாந்தர் கி.பி முதல் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிக்கு பேர்ரசர் நீரோவின் ஆசிரியர்
அபிரோடிசியாசுவின் அலெக்சாந்தர் கி.பி 2ஆம் / 3ஆம் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிகப் பள்ளி அரிசுட்டாட்டிலியத்துக்கான சிறந்த உரையாளர்.
அலெக்சிகிரேட்டசு கி.பி முதல் / 2ஆம் நூற்றாண்டு பித்தகோரியர்
அலெக்சினசு கி.மு 4ஆம் / 3ஆம் நூற்றாண்டு மெகாரியர் தன் சொந்தப் பள்ளியை உருவாக்கின்னார்; அது தேரவில்லை.
அமேலியசு கி.பி 3அம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர் ஏராளமாக எழுதிய பிளாட்டினசுவின் மாணவர்.
அம்மோனியசு ஃஎர்மியே கி.பி 5ஆம் / 6ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
ஏதென்சுவின் அம்மோனியசு கி.பி முதல் நூற்றாண்டு இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர் புளுடார்க்குவின் ஆசிரியர்.
அம்மோனியசு சாக்காசு கி.பி 2ஆம் / 3ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர் பிளாட்டினசு'வின் ஆசிரியர்.
அனாக்சகோரசு கி.மு 5அம் நூற்றாண்டு பலநெறிஞர்
அனாக்சர்க்கசு கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு அணுவாதம்
அனக்சிலவுசு கி.மு முதல் நூற்றாண்டு / க்.பி முதல் நூற்றாண்டு பித்தகோரியர்
அனாக்சிமாண்டர் கி.மு 7ஆம் / 6ஆம் நூற்றாண்டு மிலேசியர்
மிலேத்தசுவின் அனாக்சிமேனசு கி.மு 6ஆம் நூற்றாண்டு மிலேசியர்
ஆந்திரோசிடெசு கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டு? பித்தகோரியர்
உரோடெசுவின் ஆந்திரோனிக்கசு கி.மு முதல் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிக்கு
அன்னிசெரிசு கி.மு 4ஆம் / 3ஆம் நூற்றாண்டு சைரீனைக்கு
அசுகலானின் ஆண்டிடொக்கசு கி.மு 2ஆம் / முதலாம் நூற்றாண்டு இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
சைரீனின் ஆண்டிபேட்டர் கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு சைரீனைக்கு
தார்ச்சுவின் ஆண்டிபேட்டர் கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
டைரேவின் ஆண்டிபேட்டர் கி.மு முதல் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
ஆண்டிசுதீனசு கி.மு 5ஆம் / 4ஆம் நூற்றாண்டு நக்கலியலாளர்
ஆண்டியோனசு கி.பி 4ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
ஏதென்சின் அப்பொல்லோடோரசு கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
செலியூசியாவின் அப்பொல்லோடோரசு கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
அப்பொல்லோடோரசு ,எபிக்கியூரியர் கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டு எபிக்கியூரியர்
அபொல்லோனியசு குரோனசு கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு மெகாரியர்
தையானாவின் அபொல்லோனியசு கி.பி முதல் நூற்றண்டு புதுப்பித்தகோரியர்
டைரேவின் அபொல்லோனியசு கி.மு முதல் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
அர்செசிலௌசு கி.மு 4ஆம் / 3ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழக ஐயுறவுவாதி
தார்சசின் ஆர்க்கிடெமசு கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
அர்சேலாசு கி.மு 5ஆம் நூற்றாண்டு பலநெறிவாதி
ஆர்க்கிடாசு கி.மு 5ஆம் / 4ஆம் நூற்றாண்டு பித்தகோரியர்
சைரீனின் அரேத்தே கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு சைரீனைக்கு
அரிகுனோட்டி கி.மு 6ஆம் / 5ஆம் நூற்றாண்டு பித்தகோரியர்
சாமோசுவின் அரிசுடார்க்கசு கி.மு 4அம் / 3அம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழ்க ஐயுறவுவாதி புடவியின் (உலகின்) சூரிய மையப் படிமத்தை முதலில் கூறியவர். புவிதான் சூரியனைச் சுற்றுகிரது என்றார்.
அரிசுடிப்பசு கி.மு 5ஆம் / 4ஆம் நூற்றாண்டு சைரீனைக்கு
இளவல் அரிசுடிப்பசு கி.மு 4அம் நூற்றாண்டு சைரீனைக்கு
அரிசுடோகிளியா கி.மு 6ஆம் நூற்றாண்டு
மெசெனேயின் அரிசுடோகிளெசு கி.பி முதல் நூற்றாண்டு ? பெரிபேட்டெடிக்கு
அரிசுடோகிரியோன் கி.மு 3ஆம் / 2ஆம் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
அலெக்சாந்திரியாவின் அரிசுட்டோ கி.மு 2ஆம் /முதல் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிக்கு
செயோசின் அரிசுட்டோ கி.மு3ஆம் / 2ஆம் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிக்கு
சியோசின் அரிசுட்டோ கி.மு 4ஆம் / 3ஆம் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
அரிசுட்டாட்டில் கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிக்கு பெரிபேட்டெடிக்கியப் பள்ளியை நிறுவியவர்.
சைரீனின் அரிசுட்டாட்டில் கி.மு 4ஆம் / 3ஆம் நூற்றாண்டு சைரீனைக்கு
மிதிலீனின் அரிசுட்டாட்டில் கி.பி 2ஆம் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிக்கு
அரிசுடோசெனசு கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிக்கு
ஆரியசு டிதிமசு கி.மு முதல் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
பிலியசுவின் அசுகிளெபியாடெசு கி.மு 4ஆம் / 3ஆம் நூற்றாண்டு எரித்ரியர்
அசுகிளெபியாடெசு , நக்கலியலாளர் கி.பி 4ஆம் நூற்றாண்டு நக்கலியலாளர்
அசுகிளெபிகீனியா கி.பி 5ஆம் / 6ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
அசுகிளெபிடோட்டசு கி.மு முதல் நூற்றாண்டு
அலெக்சாந்திரியாவின் அசுகிளெபிடோட்டசு கி.பி 5ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
அசுபாசியசு கி.பி 2ஆம் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிக்கு
செலியூசியாவின் அதீனேயசு கி.மு முதல் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிக்கு
அதீனோடோரசு கனானிட்டெசு கி.மு முதல் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
கார்டிலியானின் அதீனோடோரசு கி.மு 2ஆம் /முதலாம் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
சோலியின் அதீனோடோரசு கி.மு மூன்றாம் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
அட்டாலியசு கி.மு முதல் நூற்றாண்டு / கி.பி முதல் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
அட்டிகசு கி.பி 2ஆம் நூற்றாண்டு இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
பேசில்லிடெசு (சுதாயிக்கு ) கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு கடந்தநிலை (இம்மை சாராத) உறுப்படிகளின் நிலவலை மறுத்தவர்.
பேசில்லிடெசு , எபிக்கியூரியர் கி.மு 3ஆம் / 2அம் நூற்றாண்டு எபிக்கியூரியர் இலாம்ப்திராயின் டையோனிசியசுவுக்குப் பின் ஏதென்சுவின் எபிக்கியூரியப் பள்ளியின் தலைவராகியவர்.
இலாம்ப்சாக்கசுவின் பேட்டிசு கி.மு 3ஆம் நூற்றாண்டு எபிக்கியூரியர்
போரிசுதீனெசுவின் பையோன் கி.மு 4ஆம் / 3ஆம் நூற்றாண்டு நக்கலியலாளர் அடிமையாகவிருந்து பின் விடுதலையானவர்.
சீடோனின் போயெத்தசு கி.மு முதல் நூற்றாண்டு பெரிபேட்டெடிக்கு
சீடோனின் போயெத்தசு (சுதாயிக்கு ) கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டு சுதாயிக்கு
மெண்டெசுவின் போலசு பித்தகோரியர்
பிராண்டினசு பித்தகோரியர்
அச்சேயாவின் பிரைசன் மெகாரியர்
காலிகிளெசு கி.மு 5ஆம் நூற்றாண்டு மதிநுட்பர்?
காலிபோன் பெரிபேட்டெடிக்கு
குரோட்டானின் காலிபோன் பித்தகோரியர்
காலிசுடிராட்டசு மதிநுட்பர்
கார்னியாடெசு அண்.கி.மு 214 –கி.மு 129/8 கல்விக்கழக ஐயுறவுவாதி
கார்னீசுகசு எபிக்கியூரியர்
காசியசு இலாஞ்சினசு அண். 213–273 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
செபேசு பித்தகோரியர்
செல்சசு
செர்சிடாசு நக்கலியலாளர்
செர்சோப்சு பித்தகோரியர்
சேரெபோன் சாக்ரட்டீசியர்
சாமேலியோன் பெரிபேட்டெடிக்கு
சார்மடாசு கி.மு 164 - அண். கி.மு 95 கல்விக்கழக ஐயுறவுவாதி
கிறிசாந்தியசு fl. 4ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
கிறிசிப்பசு சுதாயிக்கு
கிளிந்தெசு சுதாயிக்கு
சோலியின் கிளீர்க்கசு பெரிபேட்டெடிக்கு
டாரெண்டம் கிளீனியாசு பித்தகோரியர்
கிளியோமெடெசு சுதாயிக்கு
கிளியோமேனசு நக்கலியலாளர்
கிளினோமாக்கசு மெகாரியர்
கிளிட்டோமாக்கசு கி.மு 187 – கி.மு 109 கல்விக்கழக ஐயுறவுவாதி
சொலாட்டசு எபிக்கியூரியர்
கிரேண்டர் பிறப்பு அண். கி.மு 350 கல்விக்கழகப் பிளாட்டோனியர்
ஏதென்சின் கிரேட்டசு இறப்பு கி.மு 268-265 கல்விக்கழகப் பிளாட்டோனியர்
மால்லசுவின் கிரேட்டசு சுதாயிக்கு
தெபேசுவின் கிரேட்டசு நக்கலியலாளர்
பெர்கமோனின் கிரேட்டிப்பசு பெரிபேட்டெடிக்கு
கிரேட்டிலசு எபேசியர்
கிரெசென்சு, நக்கலியலாளர் நக்கலியலாளர்
கிரினிசு சுதாயிக்கு
கிரிட்டோலவுசு பெரிபேட்டெடிக்கு
குரோனியசு புதுப்பித்தகோரியர்
டமாசியசு பிறப்பு அண். 458, இறப்பு 538க்குப் பின் புதுப்பிளாட்டோனியர்
டாமிசு புதுப்பித்தகோரியர்
டாமோ பித்தகோரியர்
ஏதென்சின் டார்டானசு சுதாயிக்கு
டெமெட்ரியசு இலாக்கோன் எபிக்கியூரியர்
டெமெட்ரியசு பலேரியசு பெரிபேட்டெடிக்கு
ஆம்பிபோலிசுவின் டெமெட்ரியசு fl. கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகப் பிளாட்டோனியர்
டெமெட்ரியசு , நக்கலியலாளர் நக்கலியலாளர்
டெமாகிரட்டெசு பித்தகோரியர்?
டெமாகிரட்டசு முந்துசாக்ரட்டீயர், அணுவாதி
டெமோனாக்சு நக்கலியலாளர்
டெக்சிப்பசு fl. 350 புதுப்பிளாட்டோனியர்
மிலோசுவின் டையாகொரசு மதிநுட்பர்
டிகேயார்க்கசு பெரிபேட்டெடிக்கு
டையோ கிறிசோசுடோம் மதிநுட்பர்
நீடாசுவின் டையோகிளெசு fl. கி.மு 3ஆம் அல்லது 2ஆம் நூற்றாண்டு? கல்விக்கழகப் பிளாட்டோனியர்
டையோடோரசு குரோனசு மெகாரியர்
அடிரமிட்டியம் டையோடோரசு fl. கி.மு முதல் நூற்றாண்டு கல்விக்கழக ஐயுறவுவாதி
அசுபெண்டசுவின் டையோடோரசு பித்தகோரியர்
டைரேவின் டையோடோரசு பெரிபேட்டெடிக்கு
டையோடோட்டசு சுதாயிக்கு
அப்பொல்லோனியாவின் டையோஜீனசு முந்துசாக்ரட்டீயர்
பாபிலோனின் டையோஜீனசு சுதாயிக்கு
ஒயனோண்டாவின் டையோஜீனசு எபிக்கியூரியர்
செலியூசியாவின் டையோஜீனசு எபிக்கியூரியர்
சினோப்பின் டையோஜீனசு நக்கலியலாளர்
தார்சசுவின் டையோஜீனசு எபிக்கியூரியர்
சால்சிடோனின் டையோனிசியசு மெகரியர்
சைரீனின் டையோனிசியசு சுதாயிக்கு
இலாம்ப்திராயின் டையோனிசியசு எபிக்கியூரியர்
டையோனிசியசு , பிற்போக்காளர் சுதாயிக்கு
அலெக்சாந்திரியாவின் டையோ fl. கி.மு முதல் நூற்றாண்டு கல்விக்கழக ஐயுறவுவாதி
மாண்டினியாவின் டையோட்டிமா
டையோட்டிமசு சுதாயிக்கு
இலாரிசாவின் டோம்னியசு அண். 420 - அண். 480 புதுப்பிளாட்டோனியர்
எச்செகிரேட்டசு பித்தகோரியர்
எக்பாண்டசு பித்தகோரியர்
எம்பிடோகிளெசு முந்துசாக்ரட்டீயர், எலியாட்டிக்கு
கோசுவின் எபிசார்மசு பித்தகோரியர்
எபிக்டெட்டசு சுதாயிக்கு சுதாயிக்கு அறவுரைக் கையேடான The Enchiridion,என்ற சிறுகையேட்டை இயற்றியவர்.
எபிக்கியூரசு எபிக்கியூரியர் மெய்யியலின் குறிக்கோள் துன்பமும் கவலைய்மற்ற ataraxia எனும் அமைதிநிலையை எய்துவதே என்றவர்.
யூபுலிடெசு மெகாரியர்
மெகாராவின் யூக்ளிடு மெகாரியர்
உரோடெசுவின் யூடெமசு பெரிபேட்டெடிக்கு
அலெக்சாந்திரியாவின் யூடெமசு பெரிபேட்டெடிக்கு
நீடாசுவின் யுடாக்சசு கி.மு 410/408 – கி.மு 355/347 கல்விக்கழகப் பிளாட்டோனியர்
யூனசு மதிநுட்பர்
யூபாண்டசு மெகாரியர்
யூபிரேயசு
யூபிரட்டீசு சுதாயிக்கு
யூரிடசு பித்தகோரியர்
மிண்டெசுவின் யூசெபியசு fl. 4ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
கப்பாடோசியாவின் யூசுடதியசு அண். 400 புதுப்பிளாட்டோனியர்
எவாண்டர் fl. அண். 215 - அண். 205 கல்விக்கழக ஐயுறவியலாளர்
பவோரினசு மதிநுட்பர்
கையசு, பிளாட்டோனியர் fl. 2ஆம் நூற்றாண்டு இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
ஜெமினசு சுதாயிக்கு
ஜார்ஜியாசு மதிநுட்பர்
தார்சசுவின் அகுனோன் fl. கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழக ஐயுறவுவாதி
அபிடெராவின் எகாட்டேயசு பிரோனியர்
உரோடெசுவின் எகாட்டோ சுதாயிக்கு
சைரீனின் ஃஎகசியசு சைரீனைக்கு
பெர்கமோனின் எகாசினசு fl. அண். கி.மு 160 கல்விக்கழக ஐயுறவுவாதி
எகையசு fl. அண். 500 புதுப்பிளாட்டோனியர்
அலெக்சாந்திரியாவின் ஈலியோடோரசு fl. 5ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
எராகிளிடெசு இலெம்பசு
பொந்திகசுவின் எராகிளிடெசு கி.மு 387 – கி.மு 312 Academic Platonist
எராகிளிட்டசு முந்துசாக்ரட்டீயர், எலியாட்டிக்கு "ஒரே ஆற்றில் நீங்கள் இருமுறை இறங்க முடியாது" எனவும் "அனைத்தும் தீயே."எனவும் உரைத்தவர்.
எராகிளிட்டசு நக்கலியலாளர்
கார்த்தேஜின் எரில்லசு சுதாயிக்கு
ஆம்பிபோலிசுவின் எமாகோரசு சுதாயிக்கு
எமார்க்கசு எபிக்கியூரியர்
எர்மியாசு பிறப்பு அண். 410 - இறப்பு அண். 450 புதுப்பிளாட்டோனியர்
எர்மினசு பெரிபேட்டெடிக்கு
சுமிர்னாவின் எர்மிப்பசு பெரிபேட்டெடிக்கு
கிளிசமோனையின் எர்மோட்டிமசு
இசெட்டாசு பித்தகோரியர்
இயெரியசு fl அண். 500 புதுப்பிளாட்டோனியர்
அலெக்சாந்திரியாவின் இயெரோகிளெசு fl. அண். 430 புதுப்பிளாட்டோனியர்
இயெரோகிளெசு (சுதாயிக்கு) சுதாயிக்கு
உரோடெசுவின் இயெரோனிமசு பெரிபேட்டெடிக்கு
இமெரியசு மதிநுட்பர்
மரோனீயாவின் ஃஇப்பார்க்கியா நக்கலியலாளர்
இப்பாசசு பித்தகோரியர்
இப்பியாசு மதிநுட்பர்
இப்போ முந்துசாக்ரட்டீயர்
ஓரசு நக்கலியலாளர்
அலெக்சாந்திரியாவின் கைப்பேசியா பிறப்பு 350-370 – 415 புதுப்பிளாட்டோனியர்
இலாம்பிலிக்கசு அண். 245-அண். 325 புதுப்பிளாட்டோனியர்
இச்சிதியாசு மெகாரியர்
இலாம்ப்சாக்கசுவின் இடோமேனியூசு எபிக்கியூரியர்
சியோசுவின் இயோன் பித்தகோரியர்
அலெக்சாந்திரியாவின் இசிடோர் fl. அண். 475 புதுப்பிளாட்டோனியர்
நிசாவின் ஜேசன் சுதாயிக்கு
சைரீனின் இலாசிடெசு கி.மு 241க்குப் பின் - அண். கி.மு 205 கல்விக்கழக ஐயுறவுவாதி
இலாம்ப்சாக்கசுவின் இலியோண்டியசு எபிக்கியூரியர்
இலியோண்டியோன் எபிக்கியூரியர்
இலியூசிப்பசு முந்துசாக்ரட்டீயர், அணுவாதி
இலாசோசுவின் இலைக்கோ பித்தகோரியர்
திரோயசுவின் இலைக்கோ பெரிபேட்டெடிக்கு
இலைக்கோபிரோன் மதிநுட்பர்
தார்சசுவின் இலைசிசு பித்தகோரியர்
நியாபோலிசுவின் மாரினசு பிறப்பு அண். 450 புதுப்பிளாட்டோனியர்
எபேச்சுவின் மாரினசு இறப்பு 372 புதுப்பிளாட்டோனியர்
டைரேவின் மேக்சிமசு fl. 2ஆம் நூற்றாண்டு இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
கதாராவின் மெலீகர் நக்கலியலாளர்
சாமோசுவின் மெலிசசு முந்துசாக்ரட்டீயர், எலியாட்டிக்கு
மெனிடெமசு எரித்ரியர்
பிராவின் மெனிடெமசு fl. அண். கி.மு 350 கல்விக்கழகப் பிளாட்டோனியர்
மெனிடெமசு , நக்கலியலாளர் நக்கலியலாளர்
மெனிப்பசு நக்கலியலாளர்
மெட்ரொகிளெசு நக்கலியலாளர்
ஏதென்சுவின் மெட்ரோடோரசு
சியோசுவின் மெட்ரோடோரசு அணுவாதி
கோசுவின் மெட்ரோடோரசு பித்தகோரியர்
இலாம்ப்சாக்கசுவின் மெட்ரோடோரசு (முதுவர்) முந்துசாரட்டீயர்
இலாம்ப்சாக்கசுவின் மெட்ரோடோரசு (இளவல்) எபிக்கியூரியர்
சுடிராட்டோனிசியாவின் மெட்ரோடோரசு fl. கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழக ஐயுறவுவாதி
ஏதென்சுவின் நெதார்க்கசு சுதாயிக்கு
கடேசுவின் மோடெராட்டசு புதுப்பித்தகோரியர்
மோனிமசு நக்கலியலாளர்
மையியா பித்தகோரியர்
நவுசிபானெசு அணுவாதி
மெகராவின் நிகரேத்தே மெகாரியர்
டமாசுகசுவின் நிகோலவுசு
நிகோமாக்கசு புதுப்பித்தகோரியர்
நிகோமாக்கசு (அரிசுட்டாட்டிலின் மகன்) பெரிபேட்டெடிக்கு
அபாமியாவின் நுமேனியசு fl. அண். 275 புதுப்பித்தகோரியர்
சுமிர்னாவின் நிம்பிடியாமசு fl. அண். 360 புதுப்பிளாட்டோனியர்
ஒசெட்டிலசு உலுக்கானசு பித்தகோரியர்
கதராவின் ஒயனோமவுசு நக்கலியலாளர்
ஒலிம்பியோடோரசு, முதுவர் பெரிபேட்டெடிக்கு
ஒலிம்பியோடோரசு, இளவல் அண். 495-570 புதுப்பிளாட்டோனியர்
ஒனாசாண்டர் fl.முத்ல் நூற்றாண்டு இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
ஒனாட்டாசு பித்தகோரியர்
ஓரிகன், பேகன் fl. அண். 250 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
பனேட்டியசு சுதாயிக்கு
ஏதென்சுவின் பன்கிரேட்டசு நக்கலியலாளர்
பந்தோயிடெசு மெகாரியர்
எலியாவின் பர்மெனிடெசு முந்துசாக்ரட்டீயர், எலியாட்டிக்கு நிலவல் மட்டுமே நிலவுகிறது என்றவர்; எலியாவின் சீனோ ஆசிரியர்.
தெபேசுவின் பாசிகிளெசு மெகாரியர்
பத்ரோ, எபிக்கியூரியர் எபிக்கியூரியர்
பெரிகிரினசு புரோட்டியசு நக்கலியலாளர்
பெர்சேயசு சுதாயிக்கு
எலிசிவின் பேடோs சாக்ரட்டீசியர், எலிசுப் பள்ளி
பேடிரசு எபிக்கியூரியர்
எரேச்சுவின் பேனியசு பெரிபேட்டெட்டிக்கு
பிலியசுவின் பேண்டோ பித்தகோரியர்
ஓப்பசுவின் பிலிப்பு fl. 4ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகவாதி
அயேகினாவின் பிலிசுகசு நக்கலியலாளர்
தெசாலியின் பிலிசுகசு மதிநுட்பர்
பிலோ கி.மு 20 – கி.பி 50 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
இலாரிசாவின் பிலோ கி.மு 159/158 – கி.மு 84/83 கல்விக்கழக ஐயுறவியலாளர்
பிலோ, இணைமுரணியலாளர் மெகாரியர்
பிலோடெமசு எபிக்கியூரியர்
பிலோலவுசு பித்தகோரியர்
இலவோடிசியாவின் பிலோனிடெசு எபிக்கியூரியர்
பிலோசுடிராட்டசு மதிநுட்பர்
பிண்டிசு பித்தகோரியர்
பிளாட்டோ கி.மு 428/427 – கி.மு 348/347 கல்விக்கழகவாதி சாக்ரட்டீசுவின் மாணவர்; அரிசுட்டாட்டிலின் ஆசிரியர்; [[வடிவங்கள் கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர்.
பிளட்டினசு அண். 204 – 270 புதுப்பிளாட்டோனியர்
புளூடார்க் அண். 46 – 120 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
ஏதென்சுவின் புளூடார்க் அண். 350 – 430 புதுப்பிளாட்டோனியர்
பாலிமார்க்கசு
ஏதென்சுவின் பாலிமோன் சுதாயிக்கு
இலாவோடிசியாவின் பாலிமோன் மதிநுட்பர்
பாலிமோன் க்.மு 314க்கு முன் –கி.மு 270/269 கல்விக்கழகவாதி
பாலியசு
இலாம்ப்சாக்கசுவின் பாலியேனசு எபிக்கியூரியர்
பாலிசுடிராட்டசு எபிக்கியூரியர்
போர்பிரி 234 – அண். 305 புதுப்பிளாட்டோனியர் பிளாட்டினசுவின் மாணவர்; Isagoge நூலை எழுதியவர்; அரிசுட்டாட்ட்லியக் கருத்தின்ங்கள்" எழுதியவர்.
பாசிடொனியசு சுதாயிக்கு
அலெக்சந்திரியாவின் பொட்டாமோ பன்னிலை வாதம்
பிராக்சிபேன்சு பெரிபேட்டெடிக்கு
இலிடியாவின் பிரிசியான் fl. அண். 550 புதுப்பிளாட்டோனியர்
எபிரசுவின் பிரிசுகசு அண். 305-அண். 395 புதுப்பிளாட்டோனியர்
புரொகிளசு 412 – 485 புதுப்பிளாட்டோனியர்
புரொகிளசு மல்லோட்டெசு சுதாயிக்கு
புரோடிகசு மதிநுட்பர்
புரோதாகோரசு மதிநுட்பர்
தொலமி-எல்-காரில் பெரிபேட்டெடிக்கு
பிரோ பிரோனியர் முதல் ஐயுறவு வாத மெய்யியலாளர்
பித்தகோரசு பித்தகோரியர்
சல்லுசுடியசு புதுப்பிளாட்டோனியர்
எமேசாவின் சல்லுசுடியசு நக்கலியலாளர்
சாட்டிரசு பெரிபேட்டெடிக்கு
மவுனி செகுண்டசு நக்கலியலாளர்
சேரோனியாவின் செக்சுடசு சுதாயிக்கு
தெபேசுவின் சிம்மியாசு பித்தகோரியர்
சீமோன், தோல்வினைஞர் சாக்ரட்டீசியர்
சிலிசியாவின் சிம்பிலிசியசு அண். 490 -அண்c. 560 புதுப்பிளாட்டோனியர்
சிரோ எபிக்கியூரியர்
சாக்ரட்டீசு சாக்ரட்டீசியர் மேற்கத்திய மெய்யியலின் நிறுவகர்; நஞ்சுண்டு இறந்தவர்
அபாமியாவின் சொபேட்டர் இறப்பு 337க்கு முன் புதுப்பிளாட்டோனியர்
சொசிகெனசு பெரிபேட்டெடிக்கு
சொசிபத்ரா fl. அண். 325 புதுப்பிளாட்டோனியர்
சொழ்சியோன் புதுப்பித்தகோரியர்
சுபியூசிப்பசு அண். கி.மு 407 – கி.மு 339 கல்விக்கழகவாதி
சுபேரசு சுதாயிக்கு
சுட்டில்போ மெகாரியர்
இலாம்ப்சாக்கசுவின் சுட்டிராட்டோ பெரிபேட்டெடிக்கு
சிரியானசு இறப்பு அண். 437 புதுப்பிளாட்டோனியர்
டெலவுகெசு பித்தகோரியர்
போசிசுவின் டெலெகிளெசு இறப்பு கி.மு 167/166 கல்விக்கழக ஐயுறவியலாளர்
டேலெசு, நக்கலியலாளர் நக்கலியலாளர்
தேலேஸ் முந்துசாக்ரட்டீயர், மிலேசியர் முதல் கிரேக்க மெய்யியலாளர்; நீர் தான் மூலமுதற் பொருள் என்றவர்; ஏழு கிரேக்க முனிவர்களில் ஒருவர்.
பத்ராசுவின் தியோகேனசு நக்கலியலாளர்
தியானோ பித்தகோரியர்
இலாம்ப்சாக்கசுவின் தெமிசுட்டா எபிக்கியூரியர்
தெமிசுட்டியசு புதுப்பிளாட்டோனியர்
அசைனின் தியோடோரசு fl. 3ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
தியோடோரசு ,நாத்திகர் சைரீனைக்கு
சுமிர்னாவின் தியோன் புதுப்பித்தகோரியர்
தியோபிராசுட்டசு பெரிபேட்டெடிக்கு
திராசிமக்கசு மதிநுட்பர்
கோரிந்துவின் திராசிமாக்கசு மெகாரியர்
உலோக்கிரியின் திமேயசு பித்தகோரியர்
திமேயசு, மதிநுட்பர் fl. கி.பி முதல், நான்காம் நூற்றாண்டுகளுக்கிடையில் இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
திமோன் பிரோனியர்
திமிக்கா பித்தகோரியர்
திசியாசு மதிநுட்பர்
செலியூசியாவின் செனியார்க்கசு பெரிபேட்டெடிக்கு
செனியாடெசு பிரோனியர்
செனோகிரேட்டசு அண்.கி.மு 396 – கி.மு 314 கல்விக்கழகவாதி
சொலோபோனின் செனோபேனசு முந்து சாக்ரட்டியர், எலியாட்டிக்கு எருதுகளின் கடவுள் எருது உருவமாகத் தான் இருக்கும் என்றவர்
செனோபிலசு பித்தகோரியர் அரிசுட்டோசெனசுவின் நண்பர்; ஆசிரியர்.
செனோபியசு மதிநுட்பர்
செனோடோட்டசு fl. அண். 475 புதுப்பிளாட்டோனியர் புரோகிளெசு"வின் காதலி
சிதியம் செனோ சுதாயிக்கு சுதாயிக்கிய மெய்யியல் பள்ளியை நிறுவியவர்.
எலியாவின் சீனோ முந்து சாக்ரட்டியம், எலியாட்டிக்கு சீனோவின் முரண்புதிர்களை உருவாக்கியவர்.
சீடோனின் செனோ எபிக்கியூரியர் முன்னிலை எபிக்கியூரியர் என அழைக்கப்படுபவர்.
தார்ச்சுவின் செனோ சுதாயிக்கு

மேலும் காண்க தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. அரிசுட்டாட்டில், Metaphysics Alpha, 983b18.
  2. Russell, Bertrand. "The History of Western Philosophy." 1945

வெளி இணைப்புகள் தொகு