பூமியின் தாழ் வட்டப்பாதை

பூமியின் தாழ் வட்டப்பாதை (Low Earth orbit) என்பது பூமியிலிருந்து மேலே 160 கிலோமீட்டர்கள் முதல் 2,000 கிலோமீட்டர்கள் வரை உள்ள வெளி ஆகும். இதன் பயண நேரம் சராசரியாக 88 நிமிடங்களிலிருந்து 127 நிமிடங்கள் வரை ஆகும். எல்லா செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் விண்வெளி நிலையங்கள் அனைத்தும் இந்தப் பரப்பிலேயே நிலைநிறுத்தப்படுகின்றன. 160 கிலோமீட்டர்களுக்கும் கீழான பரப்பில் நிலை நிறுத்தப்படும் செயற்கைக்கோள்கள் அடிக்கடி பாதை மாறும் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் வளிமண்டலத்தின் வாயுப் படலங்களால் அதன் இயக்கத்தில் பாதிப்பை எற்படுத்தும்.[1][2] செமினி 11 எனும் செயற்கைக்கோள் அதிகபட்சமாக 1,374.1 கிலோமீட்டர்கள் தொலைவில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேற்கோள்கள்தொகு