பெருங்குடல்

பெருங்குடல், அல்லது பெரிய குடல் (Large intestine) என்பது முதுகெலும்புள்ள உயிரினங்களின் செரிமான அமைப்பின் கடைசி பகுதியாகும். நீர் இங்குதான் உறிஞ்சப்படுகிறது, மீதமுள்ள கழிவுப்பொருட்களை எல்லாம் சுத்தம் செயது அகற்றுவதற்கு முன்னர் மலமாக சேமிக்கப்படுகிறது[1]. பெருங்குடலை பெரும்பாலான வரையறைகள், ஆரம்பப் பெருங்குடல், பெருங்குடல், மலக்குடல், குதக்கால்வாய் ஆகியவை சேர்ந்த பகுதியை பெருங்குடல் என கூறுகின்றன [2][3]. ஒருசில வரையறைகள் குதக்கால்வாயை விலக்கி எஞ்சியுள்ள மூன்று பகுதிகளையும் சேர்த்து பெருங்குடல் என்கின்றன [4][5][6].

பெருங்குடல்
வயிற்றின் முன்பகுதி, கல்லீரல் வயிறு, பெருங்குடல் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் மேற்பரப்புக் குறியீடுகள்.
கிரேயின்

subject #249 1177

Dorlands/Elsevier c_47/12249855

மனிதர்களின் பெருங்குடல் அவர்களின் இடுப்புச் சரிவின் வலது புறத்தில் இடுப்புக்கு கீழே அல்லது கீழிருந்து தொடங்குகிறது, இலியம் எனப்படும் சிறுகுடலின் இறுதிப்பகுதியில் குடல்களிடை தடுக்கிதழ் வழியாக இணைகிறது. இங்கிருந்துதான் சீக்கம் எனப்படும் பெருங்குடல் பகுதி ஆரம்பமாகிறது. எனவே பெருங்குடலின் ஆரம்பப்பகுதியான சீக்கத்தை ஆரம்பப் பெருங்குடல் என்றும் அழைக்கலாம். ஆரம்பப் பெருங்குடல் பை போன்ற தோற்றத்துடன் அகலமாக விரிந்து கீழ்வயிற்றுப் பகுதியின் வலது கீழ்முனைப்பகுதியில் காணப்படுகிறது. ஆரம்பப் பெருங்குடலின் மேற்பகுதியிலிருந்து ஏறுபெருங்குடல் தொடங்குகிறது. ஏறு பெருங்குடல் முடிவடையும் இடத்தில் ஆரம்பித்து குறுக்கு வாட்டில் பாய்ந்து செல்லும் பகுதி குறுக்குப் பெருங்குடல் எனப்படுகிறது. பின்னர் இது இடுப்புக் குழியில் கீழிறங்கி மலக்குடலாக நீட்சியடைந்து இறுதியாக குதக்கால்வாயில் முடிவடைகிறது [7]. மொத்தத்தில் மனிதர்களின் பெருங்குடல் சுமார் 1.5 மீட்டர் (5 அடி) நீளமுடையது ஆகும். குடலிறக்கப்பாதையின் மொத்த நீளத்தில் இது ஐந்தில் ஒரு பங்கு ஆகும் [8].

பெருங்குடலின் அமைப்பு தொகு

சீரண மண்டலத்தின் கடைசி பகுதி பெருங்குடல் ஆகும். திடக்கழிவுப் பொருட்களை உடலில் இருந்து வெளியேற்றுவதற்கு முன்னர் அவற்றிலிருந்து தண்ணீரையும் உப்பையும் பிரித்தெடுக்கிறது. தாவரங்களின் உதவியால் (பெரும்பாலும் பாக்டீரியா) உறிஞ்சப்படாத பொருட்களின் நொதித்தல் இங்குதான் நிகழ்கிறது. சிறு குடல் போல, பெருங்குடலில் உணவுகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் உறிஞ்சப்படுவதில்லை. ஒவ்வொரு நாளும் பெருங்குடலில் 1.5 லிட்டர் அல்லது 45 அவுன்சு தண்ணீர் வந்துசேருகிறது[9]. முழுவளர்ச்சி அடைந்த ஒரு மனிதனின் பெருங்குடல் சராசரியாக 166 செ.மீ நீளம் இருக்கும். ( 80 முதல் 313 செ.மீ நீளம் வரையும் இருக்கலாம்). பெண்களுக்கு சராசரியாக இப்பெருங்குடல் 155 செ.மீ நீளம் வரை இருக்கும். (80 முதல் 214 செ.மீ நீளம் வரையும் இருக்கலாம் [10]. பல்வேறு பெருங்குடல் பிரிவுகளின் சராசரி சுற்றளவு சென்டிமீட்டர்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. (சுற்றளவின் எல்லை விகிதம் அடைப்புக் குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது). சீக்கம் அல்லது ஆரம்ப பெருங்குடல் 8.7 (8.0-10.5), ஏறு பெருங்குடல் 6.6 (6.0-7.0), குறுக்குப் பெருங்குடல் 5.8 (5.0-6.5), இறங்கு பெருங்குடல் 6.3 (6.0-6.8), மலக்குடல் 5.7 (4.5-7.5). [11]

பிரிவுகள் தொகு

 
பெருங்குடலின் பகுதிகள்

பாலூட்டிகளின் பெருங்குடலில், ஏறு பெருங்குடல், இறங்கு பெருங்குடல், குறுக்குப் பெருங்குடல், நெளிபெருங்குடல், மலக்குடல் என ஐந்து பகுதிகள் உள்ளடக்கியுள்ளன [1]. பெருங்குடலின் பிரிவுகள் கீழ்கண்டவாறு உள்ளன.

 • சீக்கத்தையும் குடல்வாலையும் உள்ளடக்கிய ஆரம்பப் பெருங்குடல்.
 • இரைப்பை வளைவுகள் மற்றும் குறுக்கு வயிற்றறை உள்ளிட்ட குறுக்குப் பெருங்குடல்.
 • இறங்குப் பெருங்குடல்
 • நெளிபெருங்குடல், பெருங்குடலின் s- வடிவ மண்டலம்.

பெருங்குடலின் பகுதிகள் யாவும் வயிற்றுறைகள் அல்லது பின்திரும்பும் வயிற்றுறைகளாக உள்ளன. பின் திரும்பும் வயிற்றுறை உறுப்புகள் பொதுவாக முழுமையான வயிற்றுறைகளால் மூடப்பட்டிருப்பதில்லை. எனவே அவை ஓரிடத்தில் நிலையாக உள்ளன. உட்புறவயிற்றுறை உறுப்புகள் பொதுவாக முற்றிலுமாக வயிற்றுறைகளால் மூடப்பட்டுள்ளன, எனவே இவை நகர்கின்றன [12]. பெருங்குடலின் ஏறு பெருங்குடல், இறங்கு பெருங்குடல், மலக்குடல் மூன்றும் பின் திரும்பும் வயிற்றுறை வகையினதாகவும், சீக்கம் எனப்படும் ஆரம்பப் பெருங்குடல், குடல்வால், குறுக்குப் பெருங்குடல், நெளிபெருங்குடல் முதலியன உட்புற வயிற்றுறை வகையாகவும் பிரிக்கப்படுகின்றன [13]. அடிவயிற்று அறுவைச் சிகிச்சையின் போது பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை கண்டறிவதற்கு இவ்வகைபாடு பெரிதும் உதவுகிறது.

சீக்கமும் குடல்வாலும் தொகு

சீக்கம் அல்லது ஆரம்பப் பெருங்குடல் என்பது பெருங்குடலின் முதல் பகுதியாகும், இது செரிமானத்திலும் ஈடுபடுகிறது. குழந்தைப் பருவத்தில் கூம்புவடிவில் காணப்படும் சீக்கத்தின் நுனியில் குடல்வால் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும். வயது ஏற ஏற பெருங்குடலின் நீள்வட்ட தசைகளின் இறுதியில் ஒரு பிற்சேர்க்கையாக குடல்வால் காணப்படுகிறது. குடல்வால் செரிமானத்தில் பங்கேற்பதில்லை. குடல்-தொடர்புடைய நிணநீரிழைய திசுக்களின் ஒரு பகுதியாக குடல்வால் கருதப்படுகிறது. குடல்வாலின் செயல்பாடுகள் நிச்சயமற்றதாக உள்ளது, ஆனால் பெருங்குடல் நுண்ணுயிரிகள் தங்கியிருப்பதற்கான ஒரு மாதிரியிடமாக இருப்பதாக சில ஆதாரங்கள் நம்புகின்றன, மற்றும் நோயெதிர்ப்பு செயல்முறையில் நுண்ணுயிர்கள் அழிக்கப்பட்டால், பெருங்குடலில் பாக்டீரியாக்களின் தொகையை அதிகரிக்க இது உதவுவதாகக் கருதப்படுகிறது.

ஏறு பெருங்குடல் தொகு

பெருங்குடலின் முக்கியமான நான்கு பிரிவுகளில் முதலாவது பிரிவு ஏறு பெருங்குடலாகும். இலியமும் ஆரம்பப்பெருங்குடலும் இணையும் இடத்தில் ஆரம்பமாகும் ஏறு பெருங்குடல் வயிற்றுக் குழியின் வழியாக மேல் நோக்கிச் செல்கிறது. குறுக்குப் பெருங்குடலை நோக்கிச் செல்லும் இதன் நீளம் சுமார் எட்டு அங்குலம் அல்லது 20 செ.மீ ஆக உள்ளது.

பெருங்குடலின் முக்கியப்பணி அங்குவரும் கழிவு திரவத்திலுள்ள நீர் மற்றும் இதர கனிமச் சத்துகளை நீக்கி மறுசுழற்சி செய்வதேயாகும். கழிவறை வால்வு வழியாக சிறு குடலிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுப் பொருள் வெளியேறும் போது, முதலில் சீக்கத்தின் வழியாகவும் பின்னர் ஏறுகுடல் வழியாகவும் செல்கிறது. இங்குதான் பிரித்தெடுத்தல் செயல்முறை தொடங்குகின்றது. பெருங்குடலுக்கு செல்கிறது. இவ்விரும்பத்தகாத கழிவுப் பொருள் குடல் அலை இயக்க நடவடிக்கையால் தொடர்ந்து குறுக்குப் பெருங்குடலை நோக்கி நகர்கிறது. சில சமயங்களில் ஏறுகுடல் கெர்லாக் தடுக்கிதழ் மூலம் குடல்வாலுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். குடல் வால் பாரம்பரியமான ஒரு பயனற்ற உறுப்பு எனக் கருதப்படுகிறது. இங்கு நிணநீர் உயிரணுக்கள் உயர் செறிவுடன் இருப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது. அசைபோடும் உயிரினங்களில் ஏறுகுடல் சுருள் பெருங்குடல் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது [14][15][16]. அனைத்து வயது மற்றும் பாலின வேறுபாடின்றி கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால் பெருங்குடல் புற்றுநோய் பெரும்பாலும் 41% மக்களுக்கு ஏற்படுகிறது [17].

குறுக்குப் பெருங்குடல் தொகு

ஏறுபெருங்குடல் முடிவடையும் இடத்திலுள்ள கல்லீரல் வளைவில் ஆரம்பித்து குறுக்குவாட்டில் சென்று மண்ணீரல் வளைவு வரை நீடிக்கின்ற அமைப்பு குறுக்குப் பெருங்குடல் எனப்படுகிறது. பரவலான பெருங்குடல் வயிற்றில் இருந்து தொங்கிக்கொண்டிருக்கிறது, இது பெருமளவிலான பெருங்குடல் என்றழைக்கப்படும் பெருங்குடலின் பெரிய அளவிலான இணைப்பாகும். குறுக்குப் பெருங்குடல் வயிற்றில் இருந்து தொங்குகிறது. இது இரைப்பை பெரிய வளைவுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. பின்புறப் பக்கத்தின் மீது, குறுக்குவெட்டு பெருங்குடல் முதுகெலும்பு சுவருடன் குடல் இணையம் எனப்படும் வயிற்றறை பிணைப்பு உறையால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. குறுக்குப் பெருங்குடல் உடல் உட்புற உறையால் அடைக்கப்படுகிறது, எனவே இது நகர்கிறது. குறுக்குவெட்டுப் பெருங்குடலின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு, மேல் குடல்படலத் தமனியின் ஒரு கிளையான நடுத்தர குடல்படலத் தமனியால் குருதியோட்டம் செய்யப்படுகிறது. இவ்விரு இரத்த வழங்கு பொருட்களுக்கு இடையில் உள்ள நீரகப் பகுதி, நடுக்குடல் மற்றும் சீக்கமும் ஏறுகுடலும் இணைந்த முதல் பிரிவு பெருகுடலுக்கும் இடையில் உள்ள கருவியல் பிரிவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. இப்பகுதி குருதியோட்டக் குறைபாட்டால் பாதிக்கப்படுகிறது.

இறங்கு பெருங்குடல் தொகு

பெருங்குடலின் ஒரு பிரிவான இறங்கு பெருங்குடல் மண்ணிரல் வளைவில் ஆரம்பமாகி இடுப்பு விளிம்புவரை நீண்டிருக்கிறது. குறுக்குப் பெருங்குடலில் தொடரும் நீள்வாட்ட தசைப் பட்டைகள் இங்கும் தொடர்கின்றன. மலக்குடலை மலத்தால் நிரப்புவது இறங்கு பெருங்குடலின் ஒரு பணியாகும். மனிதர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பின்திரும்பும் வயிற்றுறையாகும். எஞ்சிய மூன்றாவது பங்கு குறுகிய குடல் இணையமாகும் [18]. இடது பெருங்குடல் தமனியிலிருந்து தமனிக்கான இரத்தம் வழங்கப்படுகிறது. உணவுப் பாதையின் அண்மைக் குடலைக் காட்டிலும் சேய்மையில் இருப்பதால், இறங்கு பெருங்குடலை சேய்மைக் குடல் என்றும் அழைப்பதுண்டு. இப்பகுதியில் பெருங்குடல் நுண்ணுயிரிகளின் அடர்த்தி அதிகமாகும்.

நெளிபெருங்குடல் தொகு

பெருங்குடலின் மற்றொரு பகுதி நெளிபெருங்குடல் பகுதியாகும். இப்பகுதி இறங்கு பெருங்குடலுக்கும் மலக்குடலுக்கும் இடையில் இப்பகுதி அமைந்துள்ளது. ஆங்கிலத்தில் சிக்மோயிடு என்பதன் பொருள் S- வடிவம் என்பதாகும். வடிவத்தை முன்வைத்தே தமிழிலும் நெளி பெருங்குடல் என அழைக்கப்படுகிறது. நெளிபெருங்குடலின் சுவர்கள் தசைகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தசைகள் சுருங்குவதன்மூலம் பெருங்குடலுக்குள் அழுத்தம் அதிகரிக்கப்பட்டு கழிமலம் மலக்குடலுக்கு நகர்த்தப்படுகிறது. நெளிபெருங்குடல் தமனியின் பல்வேறு கிளைகளில் இருந்து நெளிபெருங்குடலுக்கு இரத்தம் வழங்கப்படுகிறது. நெளிகுடல் அகநோக்கியைப் பயன்படுத்தி நெளிபெருங்குடல் நோய்களை கண்டறியப்படுகின்றன.

தோற்றம் தொகு

சீக்கம் – பெருங்குடலின் ஆரம்ப முதல்பகுதி

 • காலன்பட்டை – மென்தசையின் மூன்று நீளவாட்டுத் தசைகள்.
 • வளைமடிப்பு – காலன்பட்டை சுருங்குவதால் ஏற்படும் வீக்கம்
 • எபிபுளோயிக் துணையுறுப்பு – உள்ளுறுப்பில் சேரும் சிறு கொழுப்புத்திரள்

பெருங்குடலின் நீளம் முழுவதற்கும் காலன்பட்டை உடன் செல்கிறது. பெருங்குடலைக் காட்டிலும் காலன் பட்டை குட்டையானது ஆகும். பெருங்குடல் நுண்பைகள் கொண்ட வளைமடிப்பாக வீங்குகிறது. இவை சுவர்ப்பேழை போன்ற குடலிடைப் பகுதி வீக்கமாகக் கருதப்படுகிறது [19].

இரத்தம் வழங்கல் தொகு

மேல் குடல்படலத் தமனி மற்றும் கீழ் குடல்படலத் தமனி ஆகியனவற்றின் கிளைகள் மூலமாக பெருங்குடலுக்கான தமனிய இரத்தம் வழங்கப்படுகிறது). இவ்விரு அமைப்புகளுக்கும் இடையிலான தொடர்பு பெருங்குடலின் நீளம் முழுவதற்கும் அதற்கு இணையாகச் செல்லும் விளிம்புத் தமனி வழியாக நிகழ்கிறது. ஆனால் வரலாற்றில் இவ்விரு அமைப்புகளையும் மாறுமியல்புடைய குழல்கள் இணைத்திருப்பதாக நம்பப்பட்டது. சிரைகளின் வடிகாலும் பொதுவாக பெருங்குடல் தமனியின் இரத்த வழங்கலைப் பிரதிபலிக்கிறது, கீழ் குடல்படல சிரை மண்ணீரல் சிரைக்கும், மேல் குடல்படலச் சிரை மண்ணீரல் சிரையை இணைத்து கல்லீரல் நுழைச்சிரையை உருவாக்கி பின்னர் கல்லீரலுக்குள் நுழைகிறது.

நிணநீர் வடிகால் தொகு

குடற்பால் பெருநாளத்தில் திறக்கும் பெருங்குடல் நிணநீர்கணுக்களுக்கும் மேல்குடல்படல நிணநிர் கணுக்களுக்கும் ஏறு பெருங்குடலில் இருந்தும் , குறுக்குப் பெருங்குடலின் மூன்றில் இரண்டு பங்கிலிருந்தும் நிணநீர் வருகிறது[20]. இவ்வாறே, இறங்கு பெருங்குடல், நெளிபெருங்குடல், குறுக்குப் பெருங்குடலின் மூன்றில் ஒரு பகுதியிலிருந்து வரும் நிணநீர் மேற்புற மலக்குடல் வழியாக கீழ் குடல்படல நிணநீர் கணுக்களுக்கு வருகிறது[20]. சீப்பு போன்ற கோட்டிற்கு மேலாக உள்ள கீழ் மலக்குடலிலிருந்து குதக்கால்வாய் வரையில் வரும் நிணநீர் உட்புற இடுப்பு கணுக்களில் திறக்கிறது [21]. சீப்பு போன்ற கோட்டிற்கு கீழுள்ள குழாய் கவட்டை நிணக்கணுவில் திறக்கிறது [21]. கூடுதலாக மடிப்புகள் தோன்றும் பொழுது பெருங்குடலின் சாதாரண உடற்கூறில் மாறுபாடுகள் தோன்றுகின்றன. பெருங்குடல் சாதாரண நிலையைக் காட்டிலும் 5 மீட்டர் அளவுவரை நீட்சியடைகிறது. தேவைக்கு அதிகமான பெருங்குடல் என்று கருதப்படும் இதனால் நேரடியான உடல்நிலை கேடுகள் ஏதும் ஏற்படுவதில்லை. குடல் முறுக்கம் தோன்றுவதால் செயல்பாட்டில் குறுக்கீடும் மருத்துவ கவனிப்பும் தேவைப்படும் நிலை உண்டாகிறது[22][23].

ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பெருங்குடல் அகநோக்கு ஆய்வு கடினமாக உள்ளது என்பது மறைமுகமான ஒரு சுகாதார இடர்பாடு ஆகும். மேலும் தேவைக்கு மேற்பட்ட பெருங்குடல் நீளம் உள்ள நிகழ்வுகளில் இந்த ஆய்வை மேற்கொள்ள இயலாமலும் போவதுண்டு. இத்தகைய நிகழ்வுகளில் சிறப்புக் கருவிகளின் பயன்பாடு பயனுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது [24].

நுண்ணளவு உடற்கூற்றியல் தொகு

பெருங்குடல் குழிவுகள் தொகு

பெருங்குடலின் சுவர்கள் புறத்திசு உட்குழிவுகள் கொண்ட எளிய தூண்வடிவ எபிதீலிய திசுக்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. புறத்திசு உட்குழிவுகள் சிறுகுடல் சுரப்பிகள் அல்லது பெருங்குடல் குழிவுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பெருங்குடல் குழிவுகள், நுண்ணிய தடிமனான சுவராலான சோதனைக் குழாய்களைப் போன்று குழாயின் நீளத்திற்கு கீழே மத்தியில் துளை கொண்ட வடிவத்துடன் காணப்படுகிறது. நான்கு வகையான திசுப் பிரிவுகள் இங்கு காணப்படுகின்றன. உட்குழிவுகளின் நீளவாக்கிற்கு குறுக்காக இரண்டும் உட்குழிவுகளின் நீளவாக்கிற்கு இணையாக இரண்டும் அவை காணப்படுகின்றன. சைட்டோகுரோம் சி ஆக்சிடேசு துணை அலகு1 வகை மைட்டோகண்டிரிய புரதத்தை செல்கள் உற்பத்தி செய்கின்றன என்றால், எதிர்ப்புத்திசு வேதியியலின் படி பழுப்பு- ஆரஞ்சு நிறத்தில் படத்தில் உள்ள செல்கள் நிறம் மாற்றப்பட்டுள்ளன. உட்குழிவு சுவர்களின் வெளிவிளிம்பிலுள்ள வரிசைச் செல்களின் உட்கருக்கள் ஏமோடாக்சிலினுடன் நீல-சாம்பல் நிறத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. சி மற்றும் டி பலகை அமைவுகளில் உள்ளபடி, உட்குழிவுகள் 75 முதல் 110 செல்கள் வரை அளவுள்ள நீளத்தைக் கொண்டுள்ளன. உட்குழிவுகளின் சராசரி சுற்றளவு 23 செல்கள் இருப்பதாக பேக்கர் மற்றும் பிறர் [25] கண்டறிந்தனர். எனவே, இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள படத்தின்படி, ஒரு பெருங்குடல் உட்குழிவில் சராசரியாக 1,725 முதல் 2530 செல்கள் உள்ளன. பெருங்குடல் உட்குழிவுகளில் சிறிய எண்ணிக்கையிலான உட்குழிவுகளில் 1500 முதல் 4500 செல்கள் இருப்பதாக நூட்பூம் மற்றும் பிறர் [26] கணக்கிட்டுள்ளனர். ஒரு பெருங்குடல் உட்குழிவுக்கு 1500 முதல் 4900 வரையிலான செல்கள், சிறிய எண்ணிக்கையிலான உட்குழிவுகளில் மட்டும் காணப்படுகின்றன. உட்குழிவின் அடிப்புறத்தில் செல்கள் உருவாகி உட்புறத்தில் நிலைபெறுவதற்கு முன்னர் அதன் அச்சிலேயே மேல்நோக்கி நகர்கின்றன[25]. உட்குழிவின் அடிப்புறத்தில் 5 முதல் 6 தண்டு உயிரணுக்கள் காணப்படுகின்றன[25].

படத்தில் உள்ள குழு ஏ இல் உள்ள பெருங்குடல் எபிதீலியத்தில் சதுர மில்லிமீட்டருக்கு சுமார் 100 பெருங்குடல் உட்குழிவுகள் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது [11]. மனிதப் பெருங்குடலின் சராசரி நீளம் 160.5 செ.மீ ref name=Hounnou />, சராசரி சுற்றளவு 6.2 செ.மீ ஆகும் [11]. இவ்வாறே மனிதப் பெருங்குடலின் உட்புறத்திலுள்ள சராசரி எபிதீலிய பரப்பு 995 சதுர செ.மீ ஆகும். இதில் கிட்டத்தட்ட 10 மில்லியன் உட்குழிவுகள் உள்ளடங்கி இருக்கும்.

இங்குள்ள நான்கு திசுப்பிரிவுகளில் பல சிறுகுடல் சுரப்பிகள் மைட்டோகாண்டிரிய டிஎன்ஏ செல்களைக் கொண்டுள்ளன. நீல-சாம்பல் நிறத்தில் நிறம் மாற்றப்பட்ட உட்கருவுடன் பெரும்பாலும் இவை வெண்மை நிறத்தில் உள்ளன. பி தொகுப்பில் காண்பதுபடி, மூன்று உட்குழிவு தண்டு செல்களின் ஒரு பகுதியானது சைட்டோகுரோம் சி ஆக்சிடேசு துணையலகு1 இன் சடுதிமாற்றம் போலத் தோன்றுகின்றன. எனவே 40 முதல் 50 சதவீதம் வரை தண்டு உயிரணுக்களில் இருந்து தோன்றும் செல்கள் குறுக்குப் பரப்பில் வெண்பகுதியாக உருவாகின்றன.

ஒட்டுமொத்தத்தில் சைட்டோகுரோம் சி ஆக்சிடேசு துணையலகு1 இற்கான உட்குழிவு சதவீதம் 40 வயதிற்கு முன் 1% அளவுக்கும் குறைவாகவே உள்ளது. பின்னர் வயது ஏற ஏற இச்சதவீதம் அதிகரிக்கிறது [27]. பெருங்குடல் உட்குழிவுக் குறைபாடு பெண்களில் சராசரியாக 18% ஆகவும். 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு சராசரியாக 23% ஆகவும் உள்ளதாகவும் அறியப்படுகிறது [27]. பெருங்குடல் உட்குழிவுகள் அணுக்கரு பிளவு மூலம் பெருகுகின்றன. இதை படத்தின் சி-பிரிவில் காணலாம். இங்கு ஒரு உட்குழிவு இரண்டு உட்குழிவுகளாக பிரிகிறது. மேலும் பி-பிரிவில் குறைந்தபட்சம் ஒரு உட்குழிவாவது பிளவடைவதாகத் தோன்றுகிறது. பிரிவு டி இல் சைட்டோகுரோம் சி ஆக்சிடேசு துணையலகு1 பற்றாக்குறை உட்குழிவுகள் கொத்துகளாகவும், இரண்டுக்கு மேற்பட்ட இவ்வகை செல்களை அடுத்தடுத்தும் கொண்டுள்ளன[27].

செயல்பாடுகள் தொகு

பெருங்குடலின் முக்கியப்பணி அங்கு வரும் நீர் சோடியம் உள்ளிட்ட பிற கனிமங்களை உள்ளிழுத்தலேயாகும். இறுதிச் சிறுகுடலிலிருந்து வரும் திரவத்தினை மலக்குடலுக்கு அனுப்புவதற்கு முன் கூழ்மலமாக பெருங்குடல் மாற்றுகிறது. பெருங்குடல் பாக்டீரியாக்களால் உண்டாக்கப்படும் வைட்டமின்களை பெருங்குடல் உறிஞ்சுகிறது. சீக்கத்தின் உட்புற மேற்பரப்பில் குடல்வால் இனைக்கப்பட்டுள்ளது. இது செரிமானத்தில் பங்கேற்பதில்லை. குடல்-தொடர்புடைய நிணநீரிழைய திசுக்களின் ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகிறது. இதன் செயல்பாடுகள் நிச்சயமற்றதாகவும், பெருங்குடல் நுண்ணுயிரிகள் தங்கியிருப்பதற்கான ஒரு மாதிரியிடமாக இது இருப்பதாகவும் சில ஆதாரங்கள் நம்புகின்றன, மற்றும் நோயெதிர்ப்பு செயல்முறையில் நுண்ணுயிர்கள் அழிக்கப்பட்டால், பெருங்குடலில் பாக்டீரியாக்களின் தொகையை அதிகரிக்க இது உதவுவதாகவும் கருதப்படுகிறது [28].

பகுதியாக செரிமானம் அடைந்த துவக்க நிலை உணவு இந்த குழாயை அடைகின்ற நேரத்தில், பெரும்பாலான சத்துக்கள் மற்றும் 90% தண்ணீர் முதலியன உடலால் உறிஞ்சப்படுகின்றன. இந்நிலையில் சோடியம், மக்னீசியம், குளோரைடு போன்ற சில மின்பகுளிகளும் செரிமானம் அடையாத அமைலோசு, உணவு நார்ப்பொருள் போன்ற உட்கொள்ளப்பட்ட உணவுப் பொருட்களுடன் சேர்ந்து இங்கு எஞ்சியிருக்கின்றன. பகுதியாக செரிமானம் அடைந்த துவக்க நிலை உணவு பெருங்குடல் வழியாக நகர்கையில் எஞ்சியுள்ள நீர் முழுவதும் நீக்கப்படுகிறது. எஞ்சியிருப்பது பெருங்குடல் கோழை மற்றும் பாக்டீரியாக்களுடன் கலந்து மலமாக மாறுகிறது. ஏறுகுடலில் திரவநிலையில் வரும் மலத்திலுள்ள அதிகப்படியான நீர் இங்கு நீக்கப்பட்டு திண்ம நிலையாக்கப்படுகிறது. பின்னர் இது இறங்கு குடலுக்கு நகர்கிறது [29].

சில நார்ப்பொருட்களை தன் ஊட்டத்திற்காக சிதைக்கும் பாக்டீரியா அசிட்டேட்டு, புரொப்பியோனேட்டு மற்றும் பியூட்டடைரேட்டு போன்றவற்றை கழிவுப்பொருட்களாக உருவாக்குகிறது. இதேநேரத்தில் பெருங்குடலின் வரிசைச் செல்களும் அவற்றின் ஊட்டத்திற்காக இவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன [30]. புரதம் எதும் இங்கு இருப்பதில்லை. மனிதர்களிடத்தில் 10% அளவிற்கு செரிமானம் அடையாத கார்போவைதரேட்டுகள் இங்கு உள்ளன. உணவுக்கு ஏற்றார்போல இவற்றின் அளவு மாறுபடுகிறது [31]. குரங்குகள், மனிதக் குரங்குகள் போன்ற பெரிய பெருங்குடல் விலங்கினங்களில் இவை அதிகமாக உள்ளன. பெருங்குடலில் [32] செரிமான நொதிகள் ஏதும் சுரக்கப்படுவதில்லை. வேதியியல் சார்ந்த செரிமானம் முழுவதும் சிறுகுடலிலேயே முடிந்துவிடுகிறது. பெருங்குடலின் அமிலக்காரக்குறியீட்டு அளவு 5.5 முதல் 7 வரையிலும் மாறுபடுகிறது [33].

நிலையான சவ்வூடுபரவல் மாறல்விகிதம் தொகு

பொதுவாக பெருங்குடலில் நீர் உறிஞ்சும் நிகழ்வு, சளிச்சவ்வு நிர்வாகப்பாதை சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தின் மாறல் விகிதத்திற்கு எதிராக நிகழ்கிறது. நிலையான மாறல் விகித சவ்வூடுபரவல் என்பது சிறுகுடலில் நிகழும் சவ்வூடுபரவல் மாறல் விகிதத்திற்கு எதிரான தண்ணீர் மீளுறிஞ்சலைக் குறிக்கும். சிறுகுடல் குழாய்களில் ஆக்ரமித்துள்ள செல்களின் சோடியம் அயனிகள் செல்களிடை ஊடழுத்தத்தை உயர்த்துகின்றன. இந்த அதியழுத்தத் திரவம் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தை தோற்றுவிக்கிறது. இதனால் பக்கவாட்டு இடைவெளி மற்றும் இறுக்கமான சந்திப்புகளில் தண்ணீர் செலுத்தப்படுகிறது. பின்னர் இத்தண்ணீர் அடிப்புற சவ்வுப்படலத்திற்கு குறுக்கிலும் நுண்குழாய்களுக்குள்ளும் செல்கிறது. மீண்டும் சோடியம் அயனிகள் செல்களிடை திரவத்திற்குள் உந்தப்படுகிறது. [34]. ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் தண்ணீர் சவ்வூடுபரவல் மாறல் விகிதத்தின் கீழ் இறங்கினாலும். ஒட்டு மொத்தத்தில் நோக்குகையில் சோடியம் அயனிகள் செல்களிடை திரவத்தில் உந்தப்படுவதால் தண்ணீர் வழக்கமாக சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தின் மாறல் விகிதத்திற்கு எதிராகவே நிகழ்கிறது என்பதை கருத்திற் கொள்ள வேண்டும். சிறுகுடலுக்குள் உள்ள செல்களிடை திரவத்தின் அழுத்தத்துடன் ஒப்பிடுகையில், நுண்குழாய்களில் உள்ள இரத்தம் அதியழுத்தத்துடன் இருந்தாலும் பெருங்குடல் தண்ணிர் உறிஞ்சுவதை இது அனுமதிக்கிறது.

குடல் நுண்ணுயிர்கள் தொகு

பல்வேறு வகையான செயல்பாடுகளைச் செய்வதற்காக 700 வகை பாக்டீரியாக்கள், பூஞ்சைகள், புரோட்டோசோவா மற்றும் ஆர்கீயா போன்ற உயிர்னங்கள் பெருங்குடலில் உள்ளன[35]. இவ்வுயிரினங்களின் பன்முகத்தன்மை வகைப்பாடு உனவையும் புவியியலையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு மாறுபடுகிறது. மனித குடலில் 100 டிரில்லியன் நுண்குழல்கள் 200 கிராம் எடையளவிற்கு காணப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் இவற்றில் பரவலாக அடங்கியுள்ள நுண்ணுயிரிகள் யாவும் சமீபத்தில் "கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை" அல்லது வேறு வார்த்தையால் சொல்வதென்றால் "மறக்கப்பட்ட உறுப்பு" என்று கருதப்படுபவையாகும்[36].

இப்பகுதியில் வாழும் பாக்டீரியாக்களால் உருவாக்கப்பட்ட சில பொருட்களை பெருங்குடல் உறிஞ்சுகிறது. பெருங்குடலால் உறிஞ்சப்படாத பாலிசாக்கரைடுகள் (இழை) குறுகிய சங்கிலி கொழுப்பு அமிலங்களாக பெருங்குடல் வாழ் பாக்டீரியா மூலம் வளர்சிதை மாற்றம் அடைந்து செயலற்ற பரவல் மூலம் உறிஞ்சப்படுகிறது. இந்த கொழுப்பு அமிலங்கள் உருவானதன் விளைவாக பெருகும் அமிலத்தன்மையை சீராக்க பெருங்குடலில் சுரக்கும் பைகார்பனேட்டு உதவுகிறது[37].

இரத்தத்தால் உறிஞ்சப்படுவதற்காக இந்த பாக்டீரியாக்கள் அதிக அளவில் வைட்டமின்களை குறிப்பாக வைட்டமின் கே மற்றும் பயோட்டின் ஆகியவற்றை உருவாக்குகின்றன. இருந்தபோதிலும் பொதுவாக அன்றாட தேவையின் ஒரு சிறு பகுதியை மட்டுமே இவை வழங்குகின்றன. உணவு உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் வைட்டமின்களின் அளவு குறையும் போது பாக்டீரியாக்களால் உருவாக்கப்படும் வைட்டமின்கள் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பங்களிப்பாக விளங்குகின்றன. பெருங்குடல் பாக்டீரியாவால் உருவாக்கப்பட்ட வைட்டமின்கள் உறிஞ்சப்படுவதையே ஆதாரமாக நம்பியிருப்பவர்கள் வைட்டமின் குறைபாடு உள்ளவர்கள் ஆகலாம். நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி சிகிச்சையளிப்பதன் மூலம் பாக்டிரியா உற்பத்தியை எதிர்க்கும் இனங்களையும், நோய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியாக்களையும் கட்டுப்படுத்தலாம் [38]. பாக்டீரியாக்களால் உணவு சிதைக்கப்படும் போது இயல்பாகவே வாயு உற்பத்தியாகிறது. இவ்வாயுவில் நைட்ரசன், கார்பனீராக்சைடு போன்ற வாயுக்களும் சிறிதளவு ஐதரசன், மீத்தேன், ஐதரசன் சல்பைடு போன்ற வாயுக்களும் கலந்துள்ளன. செரிக்கப்படாத பாலிசாக்ரைடுகள் பாக்டீயாக்களால் நொதிக்கப்படுவதால் இவ்வாயுக்கள் உருவாகின்றன. இவ்வாறு உருவாகும் வாயு குடலால் உறிஞ்சப்பட்டு இரத்த ஓட்டத்தால் நீக்கப்படும். நீக்கப்படாத வாயு மலத்துவாரத்தில் வெளியேறுகிறது.

பெருங்குடலை சளிச்சவ்வு படலம் பாக்டிரியத் தாக்குதல்களில் இருந்து காக்கிறது [39].

பெருங்குடல் மருத்துவம் தொகு

மலச்சிக்கல், வயிற்றுப்போக்கு, மலம் அடக்க இயலாமை, கட்டுபாடின்றி மலம் வெளியேறல், இரத்தக் கசிவு, சளி வெளியேறுதல், வயிற்றுவலி, மலம் கழிக்கும் போது வலி முதலியவை பெருங்குடல் நோய்களின் அறிகுறிகளாகும்.

பெருங்குடல் அகநோக்கி தொகு

வளையும் ஒளியிழை அகநோக்கியின் உதவியால் பெருங்குடலை முழுமையாக பரிசோதிக்கலாம். பெருங்குடலை நன்றாக சுத்தம் செயத பின்னரே இப்பரிசோதனையை மேற்கொள்ளமுடியும். இப்பரிசோதனைக்கான காலம் அதிகமாவதுடன் ஒரு கடினமான பணியாகவும் இப்பரிசோதனை கருதப்படுகிறது. பொதுவாக அகநோக்கிப் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளும்போது திசுப்பரிசோதனையும் செய்யப்படுகிறது. இதனால் தொங்கு கட்டிகளை நீக்கமுடியும்.

குறுகிய பெருங்குடல் , மலக்குடல் புற்றுநோய் போன்ற நோய்களின் இருப்பைக் கண்டறிய குறுகிய பெருங்குடல் அகநோக்கி பயன்படுகிறது.

கூடுதல் படங்கள் தொகு


மேற்கோள்கள் தொகு

 1. 1.0 1.1 "large intestine". NCI Dictionary of Cancer Terms. National Cancer Institute, National Institutes of Health. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-04.
 2. Kapoor, Vinay Kumar (13 Jul 2011). Gest, Thomas R. (ed.). "Large Intestine Anatomy". Medscape. WebMD LLC. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-08-20.
 3. Henry Gray (1918). Gray's Anatomy. Philadelphia: Lea & Febiger. http://www.bartleby.com/107/. 
 4. "large intestine". (8th). (2009). Elsevier. ISBN 9780323052900. 
 5. "intestine".. (2010). Oxford University Press. ISBN 9780199557141. 
 6. "large intestine".. (2013). Oxford University Press. ISBN 9780199204625. 
 7. "Large intestine". Archived from the original on 2015-08-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2017-05-02.
 8. Drake, R.L.; Vogl, W.; Mitchell, A.W.M. (2010). Gray's Anatomy for Students. Philadelphia: Churchill Livingstone. 
 9. David Krogh (2010), Biology: A Guide to the Natural World, Benjamin-Cummings Publishing Company, p. 597, ISBN 978-0-321-61655-5
 10. "Anatomical study of the length of the human intestine". Surg Radiol Anat 24 (5): 290–4. 2002. doi:10.1007/s00276-002-0057-y. பப்மெட்:12497219. 
 11. 11.0 11.1 11.2 "Deficient Pms2, ERCC1, Ku86, CcOI in field defects during progression to colon cancer". J Vis Exp (41). 2010. doi:10.3791/1931. பப்மெட்:20689513. 
 12. "Peritoneum". Mananatomy.com. 2013-01-18. Archived from the original on 2018-10-08. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-02-07.
 13. "Untitled".
 14. Medical dictionary
 15. Spiral colon and caecum, archived from the original on 2016-03-04, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2017-05-02
 16. "Answers - The Most Trusted Place for Answering Life's Questions".
 17. Siegel RL, Miller KD, Fedewa SA, Ahnen DJ, Meester RG, Barzi A, Jemal A (March 1, 2017). "Colorectal cancer statistics, 2017". CA Cancer J. Clin.. doi:10.3322/caac.21395. பப்மெட்:28248415. http://dx.doi.org/10.3322/caac.21395. பார்த்த நாள்: March 21, 2017. 
 18. Smithivas, T.; Hyams, P. J.; Rahal, J. J. (1971-12-01). "Gentamicin and ampicillin in human bile". The Journal of Infectious Diseases 124 Suppl: S106–108. doi:10.1093/infdis/124.supplement_1.s106. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0022-1899. பப்மெட்:5126238. 
 19. Anatomy at a Glance by Omar Faiz and David Moffat
 20. 20.0 20.1 Snell, Richard S. (1992). Clinical Anatomy for Medical Students (4 ). Boston: Little, Brown, and Company. பக். 53–54. 
 21. 21.0 21.1 Le, Tao (2014). First Aid for the USMLE Step 1. McGraw-Hill Education. பக். 196. 
 22. Mayo Clinic Staff (2006-10-13). "Redundant colon: A health concern?". Ask a Digestive System Specialist. MayoClinic.com. Archived from the original on 2007-09-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-06-11.
 23. Mayo Clinic Staff. "Redundant colon: A health concern? (Above with active image links)". riversideonline.com. Archived from the original on 9 நவம்பர் 2013. பார்க்கப்பட்ட நாள் 8 November 2013.
 24. Lichtenstein, Gary R.; Peter D. Park; William B. Long; Gregory G. Ginsberg; Michael L. Kochman (18 August 1998). "Use of a Push Enteroscope Improves Ability to Perform Total Colonoscopy in Previously Unsuccessful Attempts at Colonoscopy in Adult Patients". The American Journal of Gastroenterology 94 (1): 187–90. doi:10.1111/j.1572-0241.1999.00794.x. பப்மெட்:9934753.  Note: single use PDF copy provided free by Blackwell Publishing for purposes of Wikipedia content enrichment.
 25. 25.0 25.1 25.2 "Quantification of crypt and stem cell evolution in the normal and neoplastic human colon". Cell Rep 8 (4): 940–7. 2014. doi:10.1016/j.celrep.2014.07.019. பப்மெட்:25127143. 
 26. "Age-associated mitochondrial DNA mutations lead to small but significant changes in cell proliferation and apoptosis in human colonic crypts". Aging Cell 9 (1): 96–9. 2010. doi:10.1111/j.1474-9726.2009.00531.x. பப்மெட்:19878146. 
 27. 27.0 27.1 27.2 "Cancer and age related colonic crypt deficiencies in cytochrome c oxidase I". World J Gastrointest Oncol 2 (12): 429–42. 2010. doi:10.4251/wjgo.v2.i12.429. பப்மெட்:21191537. 
 28. Martin, Loren G. (1999-10-21). "What is the function of the human appendix? Did it once have a purpose that has since been lost?". Scientific American. http://www.scientificamerican.com/article/what-is-the-function-of-t/. பார்த்த நாள்: 2014-03-03. 
 29. La función de la hidroterapia de colon Retrieved on 2010-01-21
 30. Terry L. Miller; Meyer J. Wolin (1996). "Pathways of Acetate, Propionate, and Butyrate Formation by the Human Fecal Microbial Flora". Applied and Environmental Microbiology 62 (5): 1589–1592. http://aem.asm.org/cgi/reprint/62/5/1589.pdf. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 31. McNeil, NI (1984). "The contribution of the large intestine to energy supplies in man". The American Journal of Clinical Nutrition 39 (2): 338–342. பப்மெட்:6320630. https://archive.org/details/sim_american-journal-of-clinical-nutrition_1984-02_39_2/page/338. 
 32. lorriben (2016-07-09). "What Side is Your Appendix Located - Maglenia" (in en-US). Maglenia இம் மூலத்தில் இருந்து 2016-10-09 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20161009115416/http://www.maglenia.com/what-side-is-your-appendix-located/. 
 33. Function Of The Large Intestine பரணிடப்பட்டது 2013-11-05 at the வந்தவழி இயந்திரம் Retrieved on 2010-01-21
 34. [1]
 35. Yatsunenko, Tanya et al. (2012). "Human gut microbiome viewed across age and geography". Nature 486 (7402): 222–227. 
 36. O'Hara, Ann M., and Fergus Shanahan. "The gut flora as a forgotten organ." EMBO reports 7.7 (2006): 688-693.
 37. den Besten, Gijs; van Eunen, Karen; Groen, Albert K.; Venema, Koen; Reijngoud, Dirk-Jan; Bakker, Barbara M. (2013-09-01). "The role of short-chain fatty acids in the interplay between diet, gut microbiota, and host energy metabolism". Journal of Lipid Research 54 (9): 2325–2340. doi:10.1194/jlr.R036012. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0022-2275. பப்மெட்:23821742. 
 38. Murdoch, Travis B.; Detsky, Allan S. (2012-12-01). "Time to Recognize Our Fellow Travellers". Journal of General Internal Medicine 27 (12): 1704–1706. doi:10.1007/s11606-012-2105-6. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0884-8734. பப்மெட்:22588826. 
 39. Johansson, Malin E.V.; Sjövall, Henrik; Hansson, Gunnar C. (2013-06-01). "The gastrointestinal mucus system in health and disease". Nature Reviews. Gastroenterology & Hepatology 10 (6): 352–361. doi:10.1038/nrgastro.2013.35. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1759-5045. பப்மெட்:23478383. 

புற இணைப்புகள் தொகு


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பெருங்குடல்&oldid=3792832" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது