மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர்களின் பட்டியல்

இலங்கையிலுள்ள 25 மாவட்டப் பிரிவுகள். மன்னார் மாவட்டம் செந்நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது

மன்னார் நகரம்தொகு

மாந்தை மேற்குதொகு

நானாட்டான்தொகு

முசலிதொகு

மடுதொகு

இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு