மின்புல விளைவுத் திரிதடையம்

மின்புல விளைவுத் திரிதடையம் ( Field Effect Transistor) அல்லது மிவிதி ( FET) என்பது ஒருதுருவ (unipolar) திரிதடவியம். இதனை 1925 ஆம் ஆண்டு சுலயுஸ் எட்கர் லிலிஎன்பெல்ட் என்பவர் முதலில் கண்டறிந்தவர். பின்னர் 1934 இல் ஒஸ்கார் ஹெயில் என்பவர் கண்டறிந்தவர் , ஆனால் அதுவரை நடைமுறையில் எந்தக்கருவியும் உருவாக்க படவில்லை.

மிவிதி

இதனையும் பாருங்கள்தொகு