மின்புல விளைவுத் திரிதடையம்

(மிவிதி இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

மின்புல விளைவுத் திரிதடையம் அல்லது மின்புல விளைவு மூவாயி (Field Effect Transistor - FET) அல்லது ஒரு-துருவ மூவாயிகள் (Unipolar Transistors) என்ற இக்கருத்தாக்கத்திற்கு, 1925ஆம் ஆண்டு சூலியஸ் எட்கர் லிலியன்ஃபெல்டு (Julius Edgar Lilienfeld) என்பவரும், பின்னர், 1934ல் ஆஸ்கர் ஹெயில் (Oskar Heil) என்பவரும் காப்புரிமை பெற்றுள்ளனர். ஆனால், அக்காலநடைமுறையில் இதற்கான எந்தக்கருவியும் உருவாக்கப்படவில்லை.

மிவிதி

இதனையும் பாருங்கள்

தொகு