வார்ப்புரு:இலங்கை மத்திய மாகாணத்தில் உள்ள நகரங்கள்