வார்ப்புரு:நூல் தகவல் சட்டம்/doc

பயன்பாடுதொகு

{{நூல் தகவல் சட்டம் 
|தலைப்பு       = 
|படிமம்       =
|படிம_தலைப்பு    =
|நூல்_பெயர்      = 
|நூல்_ஆசிரியர்     = 
|அசல்_தலைப்பு    = 
|மொழிபெயர்ப்பாளர்  = 
|ஓவியர்        = 
|அட்டைப்பட_ஓவியர்  = 
|வகை         =
|பொருள்        =
|காலம்        = 
|இடம்         =
|மொழி        =
|தொடர்        =
|பக்கங்கள்       = 
|அளவும்_பருமனும்   = 
|பதிப்பகம்        = 
|பதிப்பு         = 
|ஆக்க_அனுமதி     = 
|ஐஸ்பிஎன்       = 
|oclc          = 
|முன்_பாகங்கள்     = 
|பின்_பாகங்கள்     = 
|பிற_குறிப்புகள்     =  
}}
உதாரணம்
{{பயனர்:நூல் தகவல் சட்டம் 
|தலைப்பு      = '''தமிழ் இலக்கணம் (நூல்)''' 
|படிமம்       = Navalar Tamil Grammer.JPG
|படிம_தலைப்பு     =ஆறுமுக நாவலர் தமிழ் இலக்கணம் 
|நூல்_பெயர்     = தமிழ் இலக்கணம் 
|நூல்_ஆசிரியர்    = ஆறுமுக நாவலர்
|அசல்_தலைப்பு   = அசல் தலைப்பு
|மொழிபெயர்ப்பாளர் = மொழிபெயர்ப்பாளர்
|ஓவியர்      = மணியன்
|அட்டைப்பட_ஓவியர் = மணியம் சுந்தரம்
|வகை        = [[மொழியியல்]] 
|பொருள்       = தமிழ் இலக்கணம் 
|காலம்       = [[1886]] 
|இடம்        = [[சென்னை]]
|மொழி       = தமிழ்
|தொடர்       = தொடர்
|பக்கங்கள்      = 216 
|அளவும்_பருமனும்  = அளவு பருமன் 
|பதிப்பகம்      = முல்லை நிலையம் 
|பதிப்பு       = 2001 
|ஆக்க_அனுமதி   = நூல் பொதுவில் உள்ளது  
|ஐஸ்பிஎன்     = 259.554.7979.545
|oclc   = 1220
|முன்_பாகங்கள்   = முன் பாகம்
|பின்_பாகங்கள்   = பின் பாகம்
|பிற_குறிப்புகள்   = மாணவருக்கு பயன் தரவல்லது 
}}
தமிழ் இலக்கணம்
நூல் பெயர்:தமிழ் இலக்கணம்
ஆசிரியர்(கள்):ஆறுமுக நாவலர்
அசல் தலைப்பு:அசல் தலைப்பு
மொழிபெயர்ப்பாளர்:மொழிபெயர்ப்பாளர்
ஓவியர்:மணியன்
அட்டப்பட ஓவியர்:மணியம் சுந்தரம்
வகை:மொழியியல்
துறை:தமிழ் இலக்கணம்
காலம்:1886
இடம்:சென்னை
மொழி:தமிழ்
தொடர்:தொடர்
பக்கங்கள்:216
அளவும் பருமனும்:அளவு பருமன்
பதிப்பகர்:முல்லை நிலையம்
பதிப்பு:2001
ஆக்க அனுமதி:நூல் பொதுவில் உள்ளது
இணையக் கணினி நூலக மையம்1220
முன் பாகங்கள்:முன் பாகம்
பின் பாகங்கள்:பின் பாகம்
பிற குறிப்புகள்:மாணவருக்கு பயன் தரவல்லது