விக்கிப்பீடியா:பகுப்பாக்கம்

இது பகுப்பாக்கம் தொடர்பான வழிகாட்டல் பக்கம்.

உதவிதொகு

  1. பகுப்புகள் பற்றிய நுட்பங்கள் பற்றி அறிய உதவி:பகுப்பு
  2. விக்கிப்பீடியா:பகுப்பாக்கம் செய்யக்கூடியதும் கூடாததும்

கருவிகள்தொகு

இணைய கருவிகள் -

  • Petscan கருவி - பகுப்புகளை ஆராய்வத்ற்கு பயன்படும் கருவி
  • பகுப்பு நிறைவி - ஒரு குறிப்பிட்ட பகுப்பிற்காக, பிற விக்கியின் பகுப்பில் இருக்கும் பகுப்பு உறுப்பினர்களை கண்டறிவதற்கு (உ.ம். பகுப்பு:1947 இறப்புகள் பகுப்பில் எந்த கட்டுரைகளை இணைக்க வேண்டும் என்றறிவதற்கு, ஆங்கில விக்கியின் en:category:1947 deaths பகுப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரைகளைக் காட்டும் (தமிழ் விக்கியில் உள்ளவை மட்டும்) (Home Language - "ta" , enter category name without "category:". after selecting Go select "en" for enwiki)

செயலாக்கத் திட்டங்கள்தொகு

  1. விக்கிப்பீடியா:பகுப்பாக்கம்/பகுப்புகள் ஒழுங்கமைவு