வார்ப்புரு:மரபார்ந்த விசையியல்

மரபார்ந்த விசையியல்

நியூட்டனின் இரண்டாவது விதி
வரலாறு · காலக்கோடு