விசையியக்கக் குழாய்

விசையியக்கக் குழாய் என்பது நீர்மங்கள் அல்லது நீர்மக் கலவைகள், அல்லது வாயுக்கள் போன்ற திரவங்களை நகர்த்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் சாதனமாகும். ஒரு விசையியக்கக் குழாய் பௌதீக அல்லது இயக்கவியல் செயல்பாட்டினால் கன அளவுகளை இடமாற்றம் செய்கிறது. விசையியக்கக் குழாய்கள் அழுத்தத்தை உருவாக்குகின்றன என்பது ஒரு தவறான கருத்தாகும். விசையியக்கக் குழாய்கள் மட்டுமே அழுத்தத்தை உருவாக்குவதில்லை; அவை ஓட்டத்திற்கு காரணமாகும் திரவத்தை இடமாற்ற மட்டுமே செய்கின்றன. ஓட்டத்தில் தடையேற்படுத்துவது அழுத்தத்திற்கு காரணமாகிறது. விசையியக்கக் குழாய்கள் ஐந்து முக்கியமான குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன: நேரடி ஏற்றம் , இடமாற்றம் , விசை , மிதவை மற்றும் ஈர்ப்புவிசை விசையியக்கக் குழாய்கள்.[1] அவற்றின் பெயர்கள் திரவத்தை நகர்த்தும் முறையைக் குறிப்பிடுகின்றன.

ஒரு சிறிய, மின்சார சக்திபெற்ற விசையியக்கக் குழாய்
ஜெர்மனி, ஹென்ஞ்டேஸிக்கு அருகாமையில் உள்ள தண்ணீர் சேவைகளுக்கான ஒரு பெரிய மின்சாரத்தால் இயக்கப்படும் விசையியக்கக் குழாய் (எலக்ட்ரோபம்ப்)

வகைகள்

தொகு

இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாய்கள்

தொகு
 
ஒரு மடல் விசையியக்கக் குழாய்
 
சுழல் விசையியக்கக் குழாயின் இயக்கவியல்

ஒரு நேர்மறையான இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாய், அதற்குள்ளாக குறிப்பிட்ட அளவிற்கான திரவத்தைப் பிடித்து பின்னர் வெளியேற்றும் விசையியக்கக் குழாய்க்குள்ளாக பிடிக்கப்பட்ட கொள்ளளவை அழுத்துவதால் (இடமாற்றுதல்) அது நகர்வதற்கு காரணமாகிறது. ஒரு நேர்மறையான இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாய் திரவத்தை வெளியேற்றுவதற்கு அது பயன்படுத்தும் இயக்கவியலின்படி மேற்கொண்டு வகைப்படுத்தப்படுகிறது:

 • சுழல்-வகை , உதாரணத்திற்கு மடல், வெளிப்புற கியர், உட்புற கியர், திருகாணி, தறி அச்சு, நெகிழ்வு திசைகாட்டி அல்லது சரிவு திசைகாட்டி, திருகுசுழல் வளைவு வேர்கள் (எ.கா. வெண்டல்கோல்பன் விசையியக்கக் குழாய்) அல்லது நீர்ம வளைய வெற்றிட விசையியக்கக் குழாய்கள்.

திரவத்தை நகர்த்தும் நேர்மறை இடமாற்ற சுழல் விசையியக்கக் குழாய்கள் சுழற்சிக் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. குழாயின் சுழற்சியால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த வெற்றிடம் நீர்மத்தில் பிடிக்கப்பட்ட அதைப் பெற்றுக்கொள்கிறது. சுழல் விசையியக்கக் குழாய்கள் மிகவும் பயன்மிக்கவை, ஏனென்றால் அவை இயல்பாகவே காற்றை குழாய்களிலிருந்து நீக்கிவிட்டு கைமுறையாக குழாய்களிலிருந்து காற்றை வெளியேற்றுவதற்கான தேவையை நீக்கிவிடுகின்றன.

நேர்மறை இடமாற்ற சுழல்முறை விசையியக்கக் குழாய்கள் அவற்றிற்கேயுரிய பலவீனங்களையும் கொண்டிருக்கின்றன. விசையியக்கக் குழாயின் இயல்பின் காரணமாக சுழலச்செய்யும் குழாய் மற்றும் வெளிப்புற முனைக்கு இடையிலுள்ள வெறுமை நெருக்கமானதாக இருக்க வேண்டும், விசையியக்கக் குழாய்கள் மெதுவாகவும் சீரான வேகத்தோடும் சுழல வேண்டியிருக்கிறது. சுழல்முறை விசையியக்கக் குழாய்கள் உயர் வேகங்களில் செயல்படுத்தப்படும்போது திரவங்கள் உள்ளரிப்பிற்கு காரணமாக அமையும், இது கடல் அலைகள் கற்களை பளபளப்பாக்குவது அல்லது பாறையை மணலாக அரிப்பது போன்றது. இதுபோன்ற அரிப்பை எதிர்கொள்ளும் சுழல்முறை விசையியக்கக் குழாய்கள் பெரிதாக்கப்பட்ட வெறுமையாதலின் அறிகுறிகளைக் காட்டுகின்றன, இது திரவம் அதன் வழியாக நழுவவும் குழாயின் திறனிலிருந்து விலகிச் செல்லவும் உதவுகிறது.

நேர்மறை இடமாற்ற சுழல்முறை விசையியக்கக் குழாய்களை மூன்று முக்கிய வகைகளாக பிரிக்கலாம். கியர் விசையியக்கக் குழாய்கள் சுழல்முறை குழாய்களின் எளிதான வகையாகும், இது இரண்டு குழாய்கள் அதன் வாய்ப்பகுதிகள் ஒன்றையொன்று கவ்விக்கொண்டிருக்க பக்கத்திற்கு பக்கம் அமைந்திருக்கும் இரண்டு கியர்களைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. இந்த கியர்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று திரும்பியிருக்கின்றன, இது கியரில் உள்ள பல் மற்றும் வெளிப்புற உறைக்கு இடையே திரவத்தை பிடித்துவைக்கும் ஓட்டத்தை உருவாக்குகிறது, முடிவில் விசையியக்கக் குழாயின் வெளியேற்றப் பக்கத்தில் பல்லானது சிக்கவைக்கப்பட்டு மீண்டும் திரும்புகையில் திரவத்தை வெளியிடுகிறது. பல சிறிய பற்கள் திரவத்தின் சீரான ஓட்டத்தை தக்கவைக்கின்றன, அதேசமயம் பெரிய பற்கள் திரவங்களை சுருக்கமான, துடிப்பு ஓட்டங்களாக வெளியேற்றுவதற்கு விசையியக்கக் குழாய்க்கான தூண்டுதலை உருவாக்குகிறது.

திருகு விசையியக்கக் குழாய்கள் சுழல்முறை விசையியக்கக் குழாய்களின் மிகவும் சிக்கலான வகை, இது எதிரெதிர் பின்னலாக இரண்டு திருகுகளைப் பெற்றிருக்கிறது - அதாவது ஒரு திருகு கடிகார சுற்றுப்படியும் மற்றொன்று கடிகார எதிர் சுற்றுப்படியும் திரும்பும். திருகுகள் ஒன்றோடொன்று இணையாக செயல்படும் தண்டில் ஏற்றப்படுகின்றன; தண்டுகளும்கூட தண்டுகளை ஒன்றாக சுழலச்செய்யும் விதமாக ஒவ்வொன்றுடனும் பிடித்துக்கொள்ளும் அவற்றின்மீது கியர்களைக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதோடு எல்லாவற்றையும் அதனதன் இடத்திலேயே வைத்துக்கொண்டிருக்கிறது. திருகுகளின் திருப்பம் மற்றும் அடுத்தடுத்து அவை அமைந்துள்ள தண்டுகள் விசையியக்கக் குழாயின் வழியாக திரவத்தைப் பெற்றுக்கொள்கின்றன. மற்ற வகைப்பட்ட சுழல்முறை விசையியக்கக் குழாய்களின் வடிவங்களோடு நகரும் பாகங்கள் மற்றும் விசையியக்கக் குழாய் உறைக்கும் இடையிலுள்ள வெறுமை சிறிதாக இருக்கிறது.

காற்று திசைகாட்டி விசையியக்கக் குழாய்கள் சுழல்முறை விசையியக்கக் குழாய்களின் மூன்றாவது வகையாகும், இது ஒரேவிதமாக வடிவமைக்கப்பட்டதில் உருளைவடிவ சுழல்பகுதியை உள்ளிட்டிருக்கிறது. சுழல்பகுதி திரும்புவதால் காற்று திசைகாட்டியானது திரவத்தை சுழல்பகுதிக்கும் உறைக்கும் இடையில் பிடித்துவைக்கிறது, திரவத்தை விசையியக்கக் குழாய் வழியாக பெற்றுக்கொள்கிறது.

 • பரிமாற்ற-வகை , உதாரணத்திற்கு பிஸ்டன் அல்லது டயாபிராம் விசையியக்கக் குழாய்.

நேர்மறை இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாய்கள் உறிஞ்சும் பக்கத்தில் வெற்றிடத்தை விரிவாக்கச் செய்கின்றன என்பதோடு வெளியேற்றும் பக்கத்தில் வெற்றிடத்தை குறைக்கவும் செய்கின்றன. திரவமானது உறிஞ்சும் பக்கத்திலுள்ள வெற்றிடம் விரிவடைவதால் விசையியக்கக் குழாய்களுக்குள்ளாக பாய்கின்றன என்பதோடு வெற்றிடம் சிதைவுறும்போது வெளியேற்றத்திலிருந்து திரவம் பாய்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு செயல்பாட்டு சுழற்சியிலும் கொள்ளளவு சீரானதாக இருக்கிறது.

நேர்மறை இடமாற்ற குழாய்களை இரண்டு முக்கியமான வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்

 • பரிமாற்றம்
 • சுழல்முறை

இந்த விசையியக்கக் குழாய் பின்வருவனவாக இருந்தால் நேர்மறை இடமாற்றக் கொள்கை பொருந்தும்

 • சுழல்முறை மடல் விசையியக்கக் குழாய்
 • முன்னேற்ற வெற்றிட விசையியக்கக் குழாய்
 • சுழல்முறை கியர் விசையியக்கக் குழாய்
 • பிஸ்டன் விசையியக்கக் குழாய்
 • டயாபிரம் விசையியக்கக் குழாய்
 • திருகு விசையியக்கக் குழாய்
 • கியர் விசையியக்கக் குழாய்
 • ஹைட்ராலி்க் விசையியக்கக் குழாய்
 • காற்றுதிசைகாட்டு விசையியக்கக் குழாய்
 • மறுஉருவாக்க (இரண்டாம்நிலை) விசையியக்கக் குழாய்
 • பெரிஸ்டால்டிக் விசையியக்க குழாய்

நேர்மறை இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாய்கள் பிரிமுகம் அல்லது ரோட்டோ-டைனமிக் விசையியக்கக் குழாய்களைப் போன்று அல்லாமல், வெளியேற்ற அழுத்தத்தின் பொருட்டின்றி கொடுக்கப்பட்ட வேகத்தில் (ஆர்பிஎம்) அதே ஓட்டத்தை உருவாக்கித் தரும்.

 • நேர்மறை இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாய்கள் "சீரான ஓட்ட இயந்திரங்களாகும்".

நேர்மறை இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாய் மூடப்பட்ட வால்விற்கு எதிராக விசையியக்கக் குழாயின் வெளியேற்றப் பக்கத்தில் செயல்படுத்தப்படக்கூடாது, ஏனென்றால் இதில் பிரிமுகம் விசையியக்கக் குழாய்கள் போன்று மூடும் தலை கிடையாது. குழாய்கள் வெடிக்கும் வரையோ அல்லது விசையியக்கக் குழாய் கடுமையாக சேதமடையும் வரையோ - அல்லது இரண்டும் - வெளியேற்ற குழாயிலுள்ள அழுத்தம் அதிகரிக்கப்படும்வரை ஒரு நேர்மறை இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாய் மூடப்பட்ட வெளியேற்ற வால்விற்கு எதிராக செயல்படுவது தொடர்ந்து ஓட்டத்தை உருவாக்கியபடி இருக்கும்.

நேர்மறை இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாயின் வெளியேற்ற பக்கத்தில் இருக்கும் விடுவிப்பு அல்லது பாதுகாப்பு வால்வு முற்றிலும் அத்தியாவசியமானதாகும். விடுவிப்பு வால்வு உட்புறமானதாகவோ அல்லது வெளிப்புறமானதாகவோ இருக்கலாம். விசையியக்கக் குழாய் தயாரிப்பாளர் உட்புற விடுவிப்பு அல்லது பாதுகாப்பு வால்வுகளை வழங்குவதற்கான தேர்வைக் கொண்டவராக இருக்கிறார். உட்புற வால்வு பொதுவாக பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், உறிஞ்சும் பம்பு அல்லது அளிப்பு தொட்டிக்கான திரும்பும் குழாயுடனான வெளியேற்றக் குழாயில் ஒரு வெளிப்புற விடுவிப்பு வால்வு அமைக்கப்படுவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பரிமாற்றமாக்கல் விசையியக்கக் குழாய்

வகைமாதிரியான பரிமாற்றமாக்கல் விசையியக்கக் குழாய்களாவன

 • பிளன்ஜர் விசையியக்கக் குழாய்கள்
 • டயாஃபிராம் விசையியக்கக் குழாய்கள்

ஒரு பிளன்ஜர் குழாய் அதனுள்ளாக ஒரு பரிமாற்ற பிளன்ஜர் உடன் ஒரு உருளையைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. உறிஞ்சல் மற்றும் வெளியேற்ற வால்வுகள் உருளையின் தலைப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உறி்ஞ்சும் வலிப்பில் பிளன்ஜர் விடுவிக்கப்பட்டு உறி்ஞ்சும் வால்வுகள் திறக்கப்படுவது உருளைக்குள்ளாக நீர்மத்தின் உறிஞ்சுதலுக்கு காரணமாகிறது. முன்னோக்கிய வலிப்பில் பிளன்ஜர் திரவத்தை வெளியேற்று வால்வுக்கு வெளியில் தள்ளுகிறது.

ஒரே ஒரு உருளையுடன் திரவ ஓட்டமானது மத்திய நிலைகளின் வழியாக பிளன்ஜர் நகர்கையில் அதிகபட்ச ஓட்டத்திற்கு இடையிலும், முடிவு நிலைகளில் பிளன்ஜர் இருக்கும்போது ஓட்டமற்ற நிலைக்கு இடையிலும் மாறுதலடைகிறது. விசையியக்க அமைப்பில் திரவம் உயர்த்தப்படும்போது பெருமளவிற்கான ஆற்றல் வீணாகிறது. அதிர்வு மற்றும் "தண்ணீர் வீச்சு" ஒரு கடுமையான பிரச்சினையாக இருக்கலாம். பொதுவாக இந்தப் பிரச்சினைகள் ஒன்றோடொன்று செயல்படாத இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உருளைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் இழப்பீடு செய்யப்படுகிறது.

டயாபிராம் விசையியக்கக் குழாய்களில், பிளன்ஜரானது ஹைட்ராலிக் எண்ணெயை அழுத்தச்செய்கிறது, இது விசையியக்க உருளையில் டயாபிராமை வளையச்செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. டயாபிராம் வால்வுகள் அபாயகரமான மற்றும் விஷத்தன்மையுள்ள திரவங்களை வெளியேற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கியர் பம்ப்

தொகு

இது இரண்டு பிடித்துவைக்கும் கியர்கள் நெருக்கமாக பொருந்திய உறையில் சுழல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. திரவமானது பல் வெற்றிடங்களில் பிடித்துவைக்கப்படுவதன் மூலம் வெளிப்புற சுற்றளவைச் சுற்றி உந்தப்படுகிறது. பற்களானவை மையப்பகுதியில் நெருக்கமாக பிடித்துவைக்கப்படுவதால் இது பிடித்துவைக்கும் பகுயில் பின்பக்கமாக பயணமாகிறது. கார் இயந்திர எண்ணெய் விசையியக்கக் குழாய்களில் இது பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

முன்னேற்றமடையும் வெற்றிட விசையியக்கக் குழாய்

தொகு

பெரிய துகள்களால் மாசுபட்ட சாக்கடை நீர் போன்ற சிக்கலான மூலப்பொருட்கள் உந்தித் தள்ள பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் இந்த விசையியக்க குழாய் திருகுசுழல் வடிவத்திலான சுழல்பகுதியை அதனுடைய அகலத்திற்கும் பத்து மடங்கிற்கு நீளமாக கொண்டிருக்கிறது. இது சுற்றளவு எக்ஸின் மையக் கருவாக பாதி எக்ஸ் கெட்டித்தன்மையை சுற்றி வளைவான சுழல் வளைவோடு காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது, இருப்பினும் உண்மையில் இது ஒரு உறையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தத் தண்டு கடுமையைத் தாக்குபிடிக்கும் ரப்பர் உறைக்குள்ளாக பொருந்துகிறது, இது வகைமாதிரியாக எக்ஸூம் ஆகும். தண்டு சுழலும்போது திரவமானது படிப்படியாக ரப்பர் உறையை முன்னோக்கித் தள்ளுகிறது. இதுபோன்ற விசையியக்க குழாய்கள் முற்றிலும் சிறிய கொள்ளளவுகளிலேயே மிக அதிக அழுத்தத்தை உருவாக்கிவிடுகின்றன.

தோற்றுவாய்-வகை விசையியக்கக் குழாய்

தொகு

இந்த தோற்றுவாய் வகை நேர்மறை இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாய் குறைவான துடிப்பாக்க விகிதம் மற்றும் மென்மையான செயல்பாட்டை இதனுடைய 90 டிகிரி திருகுசுழல் வளைவு திருப்பப்பகுதியின் கலவையால் மற்றும் முக்கோண வடிவ மூடுகுழாய் உருவரையால் அடையப்பெறுகிறது, இரண்டுமே உறிஞ்சல் மற்றும் வெளியேற்றப் புள்ளியில் பெறப்படுகின்றன. இந்த வடிவமைப்பு சமமான கொள்ளளவுடன் தொடர்ச்சியான மற்றும் சுழல்-அல்லாத ஓட்டத்தை உருவாக்குவதாக இருக்கிறது. உயர் கொள்திறனுள்ள தொழில்துறை "காற்று அமுக்கிகள்" இந்தக் கொள்கையை நிறுவுவதற்கென்று வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன, பெரும்பாலான "சூப்பர்சார்ஜர்கள்" உட்புற எரி என்ஜின்கள், பாதுகாப்புத்துறை சைரன்கள், ஃபெடரல் சிக்னல் கார்ப்பரேஷனின் தண்டர்போல்ட் ஆகியவற்றிலும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பெரிஸ்டால்டிக் விசையியக்கக் குழாய்

தொகு

ஒரு பெரிஸ்டால்டிக் விசையியக்கக் குழாய் என்பது பல்வேறு வகையான திரவங்களை உந்தித் தள்ளுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நேர்மறை இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாயின் வகையாகும். இந்த திரவம் சுழல் விசையியக்கக் குழாய் உறைக்கு உட்புறமாக பொருத்தப்பட்டுள்ள நெகிழ்வு குழாய்க்குள்ளாக இருக்கிறது (இருப்பினும் லினியர் பெரிஸ்டால்டிக் விசையியக்கக் குழாய்கள் உருவாக்கப்பட்டுவிட்டன). ஒரு சுழல்பகுதி நிறைய எண்ணிக்கையில் "உருளைகள்", "ஷூக்கள்" அல்லது "துடைப்பான்கள்" நெகிழ்வுக் குழாயை அமுக்கியபடியிருக்கும் வெளிப்புற வட்டச் சுற்றளவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுழல்பகுதி திரும்புகையில் அமுக்கத்தில் இருக்கும் குழாயின் பகுதி மூடிக்கொள்கிறது (அல்லது "அடைக்கப்படுகிறது") இவ்வகையில் குழாயின் வழியாக உந்தப்பட்டு நகர்வதற்கு திரவம் அழுத்தப்படுகிறது. மேலும், சுற்றுவட்ட திரவ ஓட்டம் கடந்துசென்ற பின்னர் குழாயானது அதனுடைய இயல்பான நிலைக்கு திரும்பி திரவமானது விசையியக்கக் குழாய்க்கு தூண்டப்படுகிறது. இந்த நிகழ்முறை பெரிஸ்டால்சிஸ் என்று அழைக்கப்படுவதுடன் கேஸ்ட்ரோஇண்டஸ்டினல் டிராக்ட் போன்ற பல உயிரியல் அமைப்புக்களாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பரிமாற்றமாக்க-வகை விசையியக்கக் குழாய்கள்

தொகு
 
ஸ்லாவேகியா, கொய்சைஸ் தஹானாவ்ஸில் இருக்கும் கையால் இயக்கப்படும், முன்னும் பின்னுமான, நேர்மறை இடமாற்ற, தண்ணீர் விசையியக்கக் குழாய் (வாக்கிங் பீம் விசையியக்கக் குழாய்).

பரிமாற்றமாக்க விசையியக்கக் குழாய்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊசலாட்ட பிஸ்டன்கள், பிளன்ஜர்கள் அல்லது வெளிப்புற உறைகளைப் (டயாபிராம்கள்) பயன்படுத்தி திரவம் நகர்வதற்கு காரணமாக அமைகிறது.

பரிமாற்ற-வகை விசையியக்கக் குழாய்களுக்கு உறிஞ்சும் அமைப்பு தேவைப்படுகிறது என்பதுடன் திரவம் நேர்மறையான திசையில் நகர்கிறது என்பதை உறுதிசெய்ய வெளியேற்ற வால்வுகளும் தேவைப்படுகின்றன. இந்த வகைப்பட்ட விசையியக்கக் குழாய்கள் "எளியவகை" சிலிண்டரைக் கொண்டிருக்கிறது என்பதுடன் சில நிகழ்வுகளுக்கு "குவாட்" நான்கு சிலிண்டர்கள் அல்லது அதற்கும் மேலாக கொண்டிருக்கிறது. மிகவும் பரிமாற்ற-வகை விசையியக்கக் குழாய்கள் "டூப்லக்ஸ்" (இரண்டு) அல்லது "டிரிப்லக்ஸ்" (மூன்று) சிலிண்டர்களைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. மேலும், அவை "ஒற்றைச் செயல்பாட்டு" தனிப்பட்ட உறிஞ்சல் மற்றும் வெளியேற்ற வலிப்பாகவோ அல்லது இரண்டு திசைகளிலுமான "இரட்டை செயல்பாட்டு" உறிஞ்சல் மற்றும் வெளியேற்றமாகவோ இருக்கலாம். இந்த விசையியக்கக் குழாய்களுக்கு காற்று, நீராவி அல்லது என்ஜின் அல்லது மோட்டாரிலிருந்து பட்டை இயக்கம் வழியாக ஆற்றல் வழங்கப்படலாம். இந்த வகைப்பட்ட விசையியக்கக் குழாய் முந்தைய கால எரிவாயு பிரபல்ஷன் (19 ஆம் நூற்றாண்டு) கொதிகலன் வெளியேற்ற தண்ணீர் விசையியக்கக் குழாயாக மிகப் பரவலான முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இன்றும் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றாலும், பரிமாற்றமாக்க விசையியக்கக் குழாய்கள் கான்கிரீட்கள், கடுமையான எண்ணெய்கள் மற்றும் அதிக தடுப்பிற்கு எதிரான குறைந்த ஓட்டத்தைக் கோரும் சிறப்பு பயன்பாடுகள் உட்பட அதிக பிசுபிசுப்பான திரவங்களை உந்தித் தள்ளுவதற்கு வகைமாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மிதவை விசையியக்கக் குழாய்கள்

தொகு

அமுக்கப்பட்ட-காற்று-ஆற்றலுள்ள இரட்டை-டயாபிராம் விசையியக்கக் குழாய்கள்

தொகு

நேர்மறை இடமாற்ற டயாபிராம் விசையியக்கக் குழாய்களின் ஒரு நவீன பயன்பாடு அமுக்கப்பட்ட-காற்று-ஆற்றலுள்ள இரட்டை டயாபிராம் விசையியக்கக் குழாய்களாக இருக்கின்றன. அமுக்கப்பட்ட காற்றில் செயல்படும் இந்த விசையியக்கக் குழாய்கள் வடிவமைப்பு ரீதியில் உள்ளார்ந்த பாதுகாப்புமிக்கவை என்ற போதிலும் எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் தொழில்துறை நெறிமுறையைக் கொண்டு உடன்படுவதற்கான ஏடெக்ஸ் சார்ந்த மாதிரிகளை வழங்குகின்றன. அனுப்புகையிலிருந்து நிகழ்முறையாக்குதல் வரையிலான தொழில்துறையின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படுவது வைல்டன் விசையியக்கக் குழாய்கள் அல்லது ஏஆர்ஓ ஆகியவை பொதுவாக முத்திரைகளின் பெரிதுபட்டவையாக இருக்கின்றன. அவை உண்மையில் செலவுமிகுந்தவை என்பதோடு அணைகளிலிருந்து நீரை உந்தித்தள்ளுதல், பாதுகாப்பான சேமிப்பகத்திலிருந்து ஹைட்ராலிக் அமிலத்தை உந்தித்ததள்ளுதல் உட்பட் ஏறத்தாழ எந்தவகையான வேலைக்கும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது (விசையியக்கக் குழாய் தயாரிக்கப்பட்ட விதம் - நெகிழ்வாக்கிகள்/உடல் கட்டமைப்பு). தூக்கியானது வழக்கமாக 6 மீட்டருக்கு வரம்பிற்குட்படுத்தப்படுகையில் தலைகள் ஏறத்தாழ 200 பிஎஸ்ஐக்கு எட்டுகிறது.[சான்று தேவை]

உந்து விசையியக்க குழாய்கள்

தொகு

ஹைட்ராலிக் ரேம் விசையியக்கக் குழாய்கள்

தொகு

ஒரு ஹைட்ராலிக் ரேம் என்பது ஹைட்ரோபவரைப் பெறும் தண்ணீர் விசையியக்கக் குழாயாகும்.

இது ஒரு "ஹைட்ராலிக் தலை" மற்றும் ஓட்ட-விகிதத்தில் தண்ணீரில் எடுத்துச்செல்லப்படும் ஹைட்ராலிக் மாற்றிகளாக செயல்படுகிறது எனபதுடன் தண்ணீரை உயர் ஹைட்ராலிக் தலை மற்றும் குறைவான ஓட்ட-விகிதத்திற்கு வெளியேற்றுகின்றன. இந்த சாதனம், தண்ணீர் உண்மையில் தொடங்குகின்ற இடத்தைக் காட்டிலும் உயர்வான இடத்திற்கு தூக்கப்படுவதற்கு விசையியக்கக் குழாய்க்கு சக்தியளிக்கின்ற உள்ளீட்டு தண்ணீரின் பகுதியை அனுமதிக்கின்ற அழுத்தத்தை உருவாக்குவதற்கான தண்ணீர் வீச்சு விளைவைப் பயன்படுத்திக்கொள்கிறது.

இந்த ஹைட்ராலிக் ரேம், குறைவான-தலை ஹைட்ரோபவரின் மூலாதாரம் மற்றும் மூலாதாரத்தைக் காட்டிலும் உயர்த்தப்படுவதில் சேருமிடம் உயர்வாக இருப்பதற்கான தண்ணீரை உந்துவதற்கான தேவை ஆகிய இரண்டும் உள்ள தொலைதூரப் பகுதிகளில் சிலபோது பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஓடும் தண்ணீரின் இயக்க ஆற்றலைவிட வேறு வெளிப்புற ஆற்றல் மூலாதாரம் தேவைப்படாததால் இந்தச் சூழ்நிலையில், ரேம் தொடர்ந்து பயன்மிக்கதாக இருக்கிறது.

விசை விசையியக்கக் குழாய்கள்

தொகு
 
பின்னோக்கி வீசும் கைகள் கொண்ட சுழல் "தூண்டியைப்" பயன்படுத்தும் பிரிமிக விசையியக்கக் குழாய்

ரோட்டோடைனமிக் விசையியக்கக் குழாய்கள் (அல்லது டைனமிக் விசையியக்கக் குழாய்கள்) ஓட்ட விசையை அதிகரிக்கச் செய்வதன் மூலம் திரவத்தோடு சேர்க்கப்படும் இயக்க ஆற்றலாக உள்ள விசை விசையியக்கக் குழாய்கள் வகையாக இருக்கின்றன. இது ஆற்றலில் அதிகரிப்பது, விசையானது வெளியேற்ற விசையியக்கக் குழாய்க்குள்ளாக ஓட்டம் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக குறைக்கப்படுவது திறன்மிக்க ஆற்றலைப் (அழுத்தம்) பெறுவதற்கு மாற்றப்படுவதாக இருக்கிறது. அழுத்தத்திற்கான இந்த இயக்கவிசையின் மாற்றம் தெர்மோடைனமிக்ஸின் முதல் விதி அல்லது மிகவும் குறிப்பாக பெர்னோல்லியின் கொள்கையால் விளக்கிவிடலாம். டைனமிக் விசையியக்கக் குழாய்கள் விசை ஆதாயம் அடையப்பெறுகின்ற வகையில் மேற்கொண்டு பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த விசையியக்கக் குழாய்களின் வகைகள் பல்வேறு குணவியல்புகளைப் பெற்றிருக்கின்றன:

 1. தொடர்ச்சியான ஆற்றல்
 2. இயக்க ஆற்றலை அதிகரிப்பதற்கான ஆற்றலோடு சேர்த்துக்கொள்ளப்படும் ஆற்றல் (விசையில் ஏற்றம்)
 3. அழுத்த தலையில் அதிகரிப்பதற்கான அதிகரித்த விசையியக்கத்தின் (இயக்க ஆற்றல்) மாற்றம்

டைனமிக் மற்றும் நேர்மறை இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாய்களுக்கு இடையிலுள்ள ஒரு நடைமுறை வேறுபாடு மூடப்பட்ட வால்வ் நிலைகளின்கீழ் செயல்படுவதற்கான அவற்றின் திறனே ஆகும். நேர்மறை இடமாற்ற விசையியக்கக் குழாய்கள் திரவத்தை பௌதீகரீதியாக இடமாற்றம் செய்கிறது; இதனால் விசையியக்கக் குழாயின் நேர்மறை இடமாற்றத்தின் கீழ்நோக்கிய ஓட்ட வால்வு மூடப்படுவதால் அழுத்தம் தொடர்ந்து அதிகரிப்பது குழாய் அல்லது விசையியக்கக் குழாய் செயலிழப்பதற்கு காரணமாகிறது. டைனமிக் விசையியக்கக் குழாய்கள் மூடப்பட்ட வால்வு நிலைகளின் (குறுகிய காலத்திற்கு) கீழ் பாதுகாப்பாக செயல்படுத்தப்படுவதால் இதிலிருந்து வேறுபடுகின்றன.

பிரிமுக விசையியக்கக் குழாய்

தொகு

ஒரு பிரிமுக விசையியக்கக் குழாய் என்பது அழுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்து திரவத்தை ஓடச்செய்கின்ற சுழல் தூண்டியைப் பயன்படுத்தும் ரோட்டோடைனமிக் விசையியக்கக் குழாய் ஆகும். பிரிமுக விசையியக்கக் குழாய்கள் குழாய் அமைப்பின் வழியாக திரவங்களை நகர்த்திச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மிகப் பொதுவான விசையியக்கக் குழாய் வகையாகும். திரவமானது சுழல் அச்சினை சுற்றி அல்லது அதற்கு அருகாமையில் விசையியக்கக் குழாய் தூண்டியில் நுழைகிறது, அது இருக்கின்ற திசையோட்ட குழாய் அமைப்பிலிருந்து வெளிப்புற ஆரவட்டமாகவோ அல்லது அச்சு சுழலாகவோ வெளிப்பரப்பி அல்லது திருகு சுருள் அறைக்குள் பாய்கிறது. பிரிமுக விசையியக்க குழாய்கள் சிறிய தலைகள் வழியாக பெருமளவிற்கான வெளியேற்றத்திற்கு வகைமாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

திருகு பிரிமுக தூண்டி ஹிட்ராஸ்டல் ஏஜி நிறுவனரான காலம்சென்ற மார்டின் ஸ்டாலியால் 1960ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அவர் மீன்களை வலையிலிருந்து படகிற்கும், படகிலிருந்து மீன்கள் பதப்படுத்தும் தொழிலகத்திற்கும் இடமாற்றுவதற்கான அமைப்பு உருவாக்குவதற்கான தொழி்ல் வாய்ப்பை சிம்போட்டில் உள்ள அமியல் எஸ்.ஏ. மீன் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையிலிருந்து பெற்றார். இந்த விசையியக்க குழாய் மீனை சேதப்படுத்திவிடாமல் நம்பகமான முறையில் செயல்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். இதன் விளைவாக திருகு பிரிமுக தூண்டி இயல்புள்ள விசையியக்க குழாய் உருவானது. இந்த புத்துருவாக்கம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. அதிலிருந்து இது உலகம் முழுவதிலும் எண்ணிக்கையற்ற மற்ற திரவ கையாளுதல் அமைப்புக்களில் பல வழிகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

திருகு பிரிமுக விசையியக்க குழாய் உணவு உற்றும் கண்ணாடித் துண்டுகள் போன்ற சிக்கலான தயாரிப்புகளை கையாளுவதற்கு பிரபலமான தேர்வாக இருக்கிறது. இதனுடைய குறைவான உருச்சிதை இயல்பு விசையியக்க கலப்பாக்கிகள் பிசுபிசுப்பான தண்ணீரை விசையியக்கேற்றம் செய்வதற்கு ஏற்றதாக ஆக்கும்போது பிசுபிசுப்பாவதைக் குறைக்கின்றன என்பதோடு பின்திரும்பல் செயல்படுத்தப்பட்ட அழுக்கடைந்த எண்ணெய் (ஆர்ஏஎஸ்) செதில்களை சேதப்படுத்துவதில்லை. தடையற்ற கயிறுபோன்ற நீளமான இழைம மூலப்பொருட்களை கடத்தச் செய்வதற்கான இந்த விசையியக்கக் குழாயின் திறன் நகராட்சி வீணாம்ச தண்ணீர் பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தும் தொடர்ச்சியான தேர்வாக இருக்கச் செய்கிறது.

ஒரு திருகு பிரிமுக விசையியக்கக் குழாய் 70 முதல் 85 சதவிகிதம் வரையிலான செயல்பாட்டுத் திறனைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. இது உண்மையில் செங்குத்தாக உயரும் தலை/கொள்திறன் வளைவு வடிவத்தைக் கொண்டிருப்பதால் அனுமதிக்கக்கூடிய செயல்பாட்டு எல்லைக்கும் மேலாக சிறந்த ஒட்டக்கட்டுப்பாட்டுத் திறனை வழங்குகிறது.

தூண்டி சிறிய கத்தியை மட்டுமே கொண்டிருக்கிறது, நுழைவாயில் அச்சாக நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுடன் தக்கைத்திருகு போன்ற அதனுடைய அச்சை சுற்றி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனை பிரிமுக வெளியேறும் வழியுடன் இணைப்பது குறைந்தபட்ச கிளர்வு மற்றும் உருச்சிதைவோடு விசையியக்கம் செய்ய அனுமதிக்கிறது, தயாரிப்பானது கன்றச்செய்யப்படும்போது அத்தியாவசிய காரணிகள், திரவ பசையாக்கம் அல்லது ஒட்டிக்கொள்ளுதல் தவிர்க்கப்படுகிறது.

திருகு பிரிமுக தூண்டி அம்சங்கள்:

 • கெட்டியான பொருட்கள் மற்றும் இழைம மூலப்பொருட்களுடனான விசையியக்கம் பெறும் திரவங்களுக்கான பெரிய பாதைகள்
 • வழக்கமான பிரிமுக விசையியக்கக் குழாய்களைக் கொண்டு சாதாரணமாக சாத்தியமாகக்கூடிய மதிப்பீடுகளுக்கும் மேலாக திரவங்களையும் பிசுபிசுப்பையும் விசையியக்கம் செய்யும் திறன்
 • இருமுறை மூடப்பெற்ற சிறந்த திறனுள்ள முனைகளுடன் கூடிய வால்வு உடனான செங்குத்தான ஹெச்/க்யூ வளைவுகள்
 • குறைவான என்பிஎஸ்ஹெச் குணவியல்புகள்
 • தட்டையான மிகைச்சுமைப் பெறாத சக்தி வளைவுகள்
 • உயர் ஹைட்ராலிக் செயல்திறன்கள்

திருகு பிரிமுக தூண்டி விசையியக்கக் குழாய்கள் தாவர வளர்ப்பு குறித்த கழிவுநீர் மற்றும் சாக்கடை நீரை கையாளுவதற்கென்றே பிரத்யேகமானதாக பரவலான முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன என்பதோடு இறுதிப் பயனருக்கு பயன்தரும் வகையில் பல சிறப்பம்சங்களையும் சேர்த்துக்கொண்டுள்ளன. நீளமான இழைம மூலப்பொருளைக் கொண்டிருக்கும் கழிவுநீரை கையாளுவதற்கும் 10 சதவிகித உலர்ந்த கெட்டிப்பொருட்களைக் கொண்டிருக்கும் சாக்கடையை கையாளுவதற்கும் திருகு பிரிமுக தூண்டி விசையியக்கக் குழாய்கள் ஏற்றதாக இருக்கின்றன. வகைமாதிரியான பயன்பாட்டுப் பகுதிகள்:

 • கழிவுநீர்த் தொட்டி வெறுமையாக்குதல்
 • தொழிற்சாலைக் கழிவுகளை கையாளுதல்
 • பிசுபிசுப்பான நீர் பிரிப்பான்களுக்கு துணைபுரிதல்
 • உயிர் மீன்கள் இடமாற்றம்
 • எண்ணெய் மற்றும் ரசாயன சிதறல்கள்
 • சுரங்க நீர் வெளியேற்றம்
 • வீணாம்ச எண்ணெய்கள் மற்றும் சாக்கடை நீர்களை நிகழ்முறைப்படுத்தல்
 • பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் இடமாற்றம்
 • நகராட்சி கழிவுநீர் கையாளும் தொழிலகங்கள்

பிரிமுக விசையியக்கக் குழாய்கள் தொடர்ந்து சுற்றளவு ஓட்ட வகையுடனே இணைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது இருப்பினும், "பிரிமுக விசையியக்கக் குழாய்" என்ற சொற்பதத்தை சுற்றளவு, அச்சளவு மற்றும் கலப்பு ஓட்ட மாறுபாடுகள் உட்பட எல்லாவிதமான தூண்டி ரோட்டோடைனமிக் விசையியக்கக் குழாய்களையும்[2] குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தலாம்.

சுற்றளவு ஓட்ட விசையியக்கக் குழாய்கள்

தொகு

இது பிரிமுக விசையியக்கக் குழாய்கள் என்றே சொல்லப்பட்டுவிடுகிறது. திரவமானது அச்சளவு சமதளத்தைச் சூழ நுழைவது தூண்டியால் விரைவுபடுத்தப்பட்டு சுழல்தண்டிற்கான வலது மூலைகளில் நுழைகிறது (சுற்றளவாக). சுற்றளவு ஓட்ட விசையியக்கக் குழாய்கள் உயர் அழுத்தங்களில் செயல்படுகிறது என்பதுடன் அச்சளவு மற்றும் கலப்பு ஓட்ட விசையியக்கக் குழாய்களைக் காட்டிலும் குறைவான ஓட்ட விகிதத்தையே கொண்டிருக்கின்றன.

அச்சளவு ஓட்ட விசையியக்கக் குழாய்கள்

தொகு

அச்சளவு ஓட்ட விசையியக்கக் குழாய்கள் சுற்றளவு ஓட்டத்திலிருந்து திரவமானது சுழல் தண்டிற்கு இணையாக அதே திசையைச் சுற்றி நுழைவதில் மாறுபடுகிறது. இந்த திரவம் விரைவுபடுத்தப்படுவதில்லை, ஆனால் அதற்கு பதிலாக தூண்டியின் செயல்பாட்டினால் "உயர்த்தப்படுகிறது". அவை ஒரு சுழல் விசிறி நீளமான குழாயில் பின்னுவது போன்று இருக்கக்கூடும். அச்சளவு ஓட்ட விசையியக்கக் குழாய்கள் மிகவும் குறைவான அழுத்தங்களில் செயல்படுகிறது என்பதுடன் சுற்றளவு ஓட்ட விசையியக்கக் குழாய்களைக் காட்டிலும் அதிக ஓட்ட விகிதங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன.

கலப்பு ஓட்ட விசையியக்கக் குழாய்கள்

தொகு

கலப்பு ஓட்ட விசையியக்கக் குழாய்கள், அதனுடைய பெயர் குறிப்பிடுவதுபோல் சுற்றளவு மற்றும் அச்சளவு ஓட்டக் குழாய்களுக்கு இடையில் சமரசம் செய்விப்பதாக செயல்படுகிறது என்பதுடன் இந்த திரவம் சுற்றளவு விரைவாக்கம் மற்றும் உயர்த்தப்படுதல் ஆகியவற்றிற்கு ஆளாகிறது. இதில் அச்சளவு திசையிலிருந்து தூண்டியானது 0-90 டிகிரிகளில் நுழைகிறது. இதன் விளைவாக கலப்பு விசையியக்கக் குழாய்கள் சுற்றளவு ஓட்ட விசையியக்கக் குழாய்களைக் காட்டிலும் அதிக வெளியேற்றத்தை அளிக்கின்ற அதே நேரத்தில் சுற்றளவு ஓட்டத்தைக் காட்டிலும் அதித அழுத்தங்களில் செயல்படுகின்றன. ஓட்டத்தில் நுழைவுக் கோணம் சுற்றளவு மற்றும் கலப்பு ஓட்டம் சார்ந்த அழுத்த தலை-வெளியேற்ற குணவியல்பை ஏற்கச் செய்கிறது.

தருவிப்பு-ஜெட் விசையியக்கக் குழாய்

தொகு

இது குறைந்த அழுத்தத்தை உருவாக்க நீராவியாக உள்ள ஜெட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த குறைந்த அழுத்தம் திரவத்தில் உறிஞ்சப்பட்டு உயர் அழுத்தப் பகுதிக்குள்ளாக முன்னோக்கிச் செலுத்தப்படுகிறது.

ஈர்ப்புவிசை விசையியக்கக் குழாய்கள்

தொகு

ஈர்ப்புவிசை விசையியக்கக் குழாய்கள் சைபான் மற்றும் குவானட் அல்லது ஃபோக்காராவை உள்ளிட்டிருக்கிறது.

விசையியக்கக் குழாய் சரிசெய்தல்கள்

தொகு

விசையியக்கக் குழாய் சரிசெய்தல் பதிவுகள் மற்றும் எம்டிபிஎஃப் (செயலிழப்புகளுக்கு இடையிலான சராசரி நேரம்) ஆகியவற்றை ஆய்வுசெய்வது பொறுப்புள்ள மற்றும் நேர்மையான விசையியக்கக் குழாய் பயனர்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த உண்மையின் கண்ணோட்டப்படி 2006 ஆம் ஆண்டு விசையியக்கக் குழாய் பயனர் கையேடு "விசையியக்கக் குழாய்" புள்ளிவிவரங்களுக்கான மறைகுறிப்பாக இருக்கிறது. வசதியின் பொருட்டு இந்த செயலிழப்பு புள்ளிவிவரங்கள் எம்டிபிஎஃப்பாக மாற்றப்படுகின்றன (இந்த நிகழ்வில், செயலிழப்பிற்கு முன்பான நிறுவப்பட்ட ஆயுள்).[3]

2005 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் எல்ஏ, பேட்டன் ரோக்கில் உள்ள தள செயல்பாடுகளுக்கான ஜான் கிரேன் இன்க். இன் முதன்மை என்ஜினியரான கோர்டன் பக் பிரிமுக விசையியக்கக் குழாய்களுக்ககான அர்த்தமுள்ள நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த தரவைப் பெறுவதற்கு நிறைய வடிவகட்டு மற்றும் ரசாயன தொழிலகங்களுக்கான சரிசெய்தல் பதிவுகளை ஆய்வுசெய்தார். மொத்தத்தில் 15 செயல்பாட்டு தொழிலகங்களில் இருந்த 15,000 விசையியக்கக் குழாய்கள் இந்த கணக்கெடுப்பில் உள்ளிடப்பட்டன. இந்த தொழிலகங்களிலேயே சிறியவையாக 100 விசையியக்கக் குழாய்கள் இருந்தன; வேறுசில தொழிலகங்கள் 2000க்கும் மேற்பட்டவற்றைக் கொண்டிருந்தன. எல்லா தொழிலகங்களும் அமெரிக்காவில் இருந்தவையாகும். மேலும்ஸ எல்லா தொழிலகங்களும் சிலவகைப்பட்ட விசையியக்கக் குழாய் நம்பகத்தன்மையை தி்ட்டத்தை செயல்படுத்தி வந்தன. இந்தத் திட்டங்களில் சில "புதியன" என்றும் மற்றவை "புதுப்பிக்கப்பட்டவை" என்றும் இன்னும் சில "நிறுவப்பட்டவை" என்றும் கருதப்பட்டன. இந்த தொழிலகங்களில் பலவும்-எல்லாமும் அல்ல-ஜான் கிரேன் உடனான கூட்டு ஏற்பாட்டைக் கொண்டவையாக இருந்தன. சில நிகழ்வுகளில், இந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் திட்டத்தின் பல நோக்கங்களோடும் ஒருங்கிணைப்பு செய்ய ஜான் கிரேன் இன்க்கின் தொழில்நுட்பவியலாளர் அல்லது என்ஜினியரை உள்ளிட்டதாக இருந்தது.

எல்லா தொழிலகங்களும் வகைபிரிப்பவை இல்லை என்ற போதிலும் எல்லாவிடத்திலும் வேறுபட்ட முடிவுகளே எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. ரசாயன தொழிலகங்களில், விசையியக்கக் குழாய்களானவை வரம்பிற்குட்பட்ட ஆயுளிற்கு காரணமாக அமைகிறது என்பதால் வழக்கமாக "தூக்கியெறியப்படும்" அம்சங்களாக இருக்கின்றன. சமீபத்திய வருடங்களில் விஷயங்கள் மாறிவிட்டன, ஆனால் "பழைய" டிஐஎன் இல் இருக்கும் வரம்பிற்குட்படுத்தப்பட்ட இடம் மற்றும் ஏஎஸ்எம்இ-தரநிலையாக்கப்பட்ட பொருள் பெட்டிகள் சரிசெய்யக்கூடிய அச்சு வகையை வரம்பிற்குட்படுத்தியிருக்கின்றன. விசையியக்கக் குழாய் பண்படுத்துனர்கள் அச்சு அறையை மேம்படுத்திக்கொள்ளும் வரை மிகவும் கச்சிதமான மற்றும் எளிய பதிப்புக்களே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த மேம்படுத்தல் இல்லாமல், ரசாயன நிறுவுதல்களிலான ஆயுட்காலங்கள் வடிவட்டு வால்வுகளில் 50 முதல் 60 சதவிகிதம் வரையிலானதாகவே இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

திட்டமிடப்படாத பராமரிப்பு தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படுவது உரிமைதாரருக்கு குறிப்பிடத்தகுந்த வகையில் செலவு வைக்கிறது என்பதை சொல்ல வேண்டியதில்லை, இயந்திர அச்சுக்கள் மற்றும் பேரிங்குகளின் செயலிழப்புகள் முக்கியமான காரணங்களாக இருக்கின்றன. தொடக்கத்தில் அதிகமாக செலவுவைக்கும் ஆனால் சரி செய்தலை மிக நீண்டகாலங்களுக்கு இடையிலாக வைத்திருக்கும் விசையியக்கக் குழாய்களின் மதிப்புக்களை மனதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். சிறந்த விசையியக்கக் குழாயின் எம்டிபிஎஃப் தரம் உயர்த்தப்படாத எதிர்வைக் காட்டிலும் ஒன்று முதல் நான்கு வருடங்கள் வருடங்கள் நீடிக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். தவிர்க்கப்பட்ட விசையியக்கக் குழாய் தோல்விகளின் மதிப்புக்களுடைய சராசரி 2600 அமெரிக்க டாலர்கள் முதல் 12,000 அமெரிக்க டாலர்கள் வரையிலுமாக இருக்கிறது என்பதை கருத்தில்கொள்ளவும். இது இழந்த வாய்ப்புச் செலவுகளை உள்ளிட்டதாக இல்லை. 1000 செயலிழப்புகளில் ஒரு விசையியக்கக் குழாய் தீப்பிடித்தல் நடக்கிறது. ஒருசில விசையியக்கக் குழாய் தோல்விகள் என்றால் சில அழிவுண்டாக்கும் விசையியக்கக் குழாய் தீப்பிடித்தல்கள் என்றாகிறது.

இதுவரை கவனிக்கப்பட்டதில், ஒரு வகைமாதிரியான விசையியக்கக் குழாய் செயலிழப்பு 2003 அறிக்கைகளின் அசல் ஆண்டு, சராசரியாக 5,000 அமெரிக்க டாலர்கள் செலவு என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கிறது. இது மூலப்பொருட்கள், பாகங்கள், உழைப்பு மற்றும் மிகைச்செலவு ஆகியவற்றை உள்ளிட்டிருக்கிறது. இப்போது நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட விசையியக்கக் குழாய்க்கான எம்டிபிஎஃப் 12 மாதங்கள் என்றும் அது 18 மாதங்கள் வரை நீட்டிக்கப்படக்கூடியது என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். இது வருடத்திற்கு தரம் உயர்த்தப்பட்ட பிரிமுக விசையியக்கக் குழாய்க்கு 2,500 அமெரிக்க டாலர்கள் செலவைத் தவிர்ப்பதற்கு காரணமாக அமைகிறது-இது நம்பகத்தன்மைக்கு அளிக்கப்படும் பிரீமியம் ஒன்றைக் காட்டிலும் அதிகமானது.[3][4][5]

பயன்பாடுகள்

தொகு
 
கேஸலின் மற்றும் துணையம்சங்களுக்கான அளவிடும் விசையியக்கக் குழாய்.

விசையியக்கக் குழாய்கள் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக சமூகம் முழுவதிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. காற்றாலை அல்லது தண்ணீரை உந்துவதற்கான நீராலையில் பயன்படுத்தப்பட்டது முந்தையகால பயன்பாடுகளுக்கான உதாரணமாகும். இன்று, விசையியக்கக் குழாய் நீர்ப்பாசனம், தண்ணீர் அளிப்பு, கேஸலின் அளிப்பு, காற்று நிலைப்படுத்தல் அமைப்புகள், குளிர்ப்பதனம் (வழக்கமாக அமுக்கி என்றழைக்கப்படுவது), ரசாயன இயக்கம், கழிவு நீரகற்றல் இயக்கம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு, கடல் சேவைகள் இன்னபிற ஆகியவற்றிற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பரந்த வகையிலான பயன்பாடுகள் காரணமாக விசையியக்கக் குழாய்கள் வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளில் மிதமிஞ்சியவையாக இருக்கின்றன: மிகச்சிறியதிலிருந்து மிகப்பெரியதுவரை, வாயு கையாளுதலில் இருந்து திரவம் கையாளுதல் வரை, உயர் அழுத்தத்திலிருந்து குறைந்த அழுத்தம் வரை மற்றும் உயர் அளவுகளிலிருந்து குறைவான அளவுகள் வரை.

திரவ மற்றும் பிசுபிசுப்பு விசையியக்கக் குழாய்கள் இயைநிலையை இழக்கலாம் என்பதோடு இதற்கு விசையியக்கக் குழாய்களோடு திரவம் சேர்க்கப்படவேண்டும் என்பதோடு நுழைவாயில் குழாய்களுக்கு விசையியக்கக் குழாய் தொடங்கிவைக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது. "இயைநிலை" இழக்கப்படுவது வழக்கமாக விசையியக்கக் குழாய்க்குள்ளாக காற்று உட்செலுத்தப்படுவதன் காரணமாகவே ஏற்படுகிறது. திரவங்களுக்காக விசையியக்கக் குழாய்களில் சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் நீக்குதல் விகிதங்கள் மற்றும் அதிகமான பிசுபிசுப்பான திரவங்கள் வாயுக்களால் அதனுடைய குறைவான அடர்த்தியின் காரணமாக மாற்றியமைக்கப்படுவதில்லை.

பொது தண்ணீர் அளிப்புக்களுக்கான குழாய்கள்

தொகு
 
முதல் ஐரோப்பிய பிஸ்டன் விசையியக்கக் குழாயின் சித்தரிப்பு டகோலா, c.1450.[6]

பெரும்பாலான வீடுகள் தனிப்பட்ட தண்ணீர் அளிப்புக்களைப் பெறும் முன்பாக மக்கள் தண்ணீரைப் பெறுவதற்கு நீர்க் கிணற்றுக்கு மேலாக கையால் இயக்கப்படும் தண்ணீர் விசையியக்கக் குழாய்களைப் பயன்படுத்தியதே உலகம் முழுவதிற்கான விசையியக்கக் குழாய்களாக ஒருகாலத்தில் இருந்திருக்கின்றன.

இதிலிருந்துதான் "உள்ளூரில் மட்டுமே ஆர்வமுள்ள" "மக்கள் தண்ணீர் எடுக்கச் செல்லும்போது மட்டும் பேசப்படக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்த" "குழாயடி விஷயங்கள் " என்ற சொற்பதம் உருவாகியிருக்கிறது. இருப்பினும் பெரிய ஜாடி விசையியக்கக் குழாய்களிலிருந்து பெறப்படும் தண்ணீர் நேரடியாக மண்ணிலிருந்து பெறப்படுகிறது என்பதாலும், வடிவகட்டுதலுக்கு உட்படுவதில்லை என்பதாலும் வயிறுசார்ந்த நோய்களுக்கு காரணமாக அமைகிறது.

இன்று கையால் இயக்கப்படும் கிராமத்து விசையியக்கக் குழாய்கள் நாட்டுப்புறப் பகுதிகளிலும், வளரும் நாடுகளிலும் உள்ள ஏழ்மையான அமைப்புக்களில் பாதுகாப்பான தண்ணீர் அளிப்பிற்கான குறைந்த செலவில் அதிகம் நீடிக்கக்கூடியதாக கருதப்படுகின்றன. தொடர்ந்து அசுத்தப்படுத்தப்பட்டு விடாத ஆழமான நிலத்தடி நீருக்கான அணுகலை கை விசையியக்கக் குழாய்கள் வழங்குகின்றன என்பதோடு அசுத்தமான வாளிகளிலிருந்து தண்ணீர் ஆதாரத்தை பாதுகாப்பதன் மூலம் கிணற்றின் பாதுகாப்பு மேம்படுத்தப்படுகிறது. அஃப்ரிடேவ் விசையியக்கக் குழாய் பரணிடப்பட்டது 2009-02-05 at the வந்தவழி இயந்திரம் போன்ற விசையியக்கக் குழாய்கள் கட்டமைக்கவும் நிறுவவும் மலிவானதாக வடிவமைக்கப்படுகின்றன என்பதோடு எளிய பாகங்களைக் கொண்டு எளிதாக பராமரிக்கக் கூடியதாகவும் இருக்கின்றன. இருப்பினும், ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகளில் இந்த வகையான விசையியிக்கக் குழாய்களுக்கு உதிரி பாகங்கள் கிடைப்பது அரிதாக இருப்பது இந்தப் பகுதிகளில் அவற்றின் பயன்பாட்டை குறைக்கச் செய்வதாக இருக்கிறது.[சான்று தேவை]

பலபடித்தான விசையியக்கக் குழாய் பயன்பாடுகளை மூடுதல்

தொகு

முப்படித்தானது என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்ற பலபடித்தான விசையியக்கக் குழாய் பயன்பாடுகள் அதிகரித்த துளையி்ட்டு எண்ணெய் எடுக்கும் செயல்பாட்டினால் அதிகரித்திருக்கிறது. மேலும், பலபடித்தான தயாரிப்பின் பொருளாதாரம் இது எளிதான, சிறிய தள நிறுவதல்களில் நீரோட்ட செயல்பாடுகளுக்கு கவர்வனவையாக இருக்கிறது என்பதுடன் சாதனத்தின் விலையைக் குறைத்து உற்பத்தி விகிதங்களை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன. சாராம்சத்தில், பலபடித்தான விசையியக்கக் குழாயானது சிறிய அடிச்சுவட்டைக் கொண்ட ஒரு துண்டு உபகரணத்தோடு எல்லா திரவ ஓட்ட உடைமைப்பொருள்களுக்கும் வசதியேற்படுத்தித் தருவதாக இருக்கிறது. இரண்டு சிறிய பலபடித்தான விசையியக்கக் குழாய்கள் ஒரு பெரிய விசையியக்கக் குழாயைக் காட்டிலும் தொடர்ச்சியாக நிறுவப்படுகின்றன.

மத்திம ஓட்ட மற்றும் மிகையோட்ட செயல்பாடுகளுக்கு பலபடித்தான குழாய்கள் கடலிலோ அல்லது கடற்கரையிலோ காணப்படலாம் என்பதோடு ஒற்றை அல்லது பலபடித்தான கிணற்றுத்தலைகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம். அடிப்படையாகவே, பலபடித்தான குழாய்கள் எண்ணெய்க் கிணறுகளிலிருந்து வந்த தரம் பிரிக்கப்படாத ஓட்டத்தை கீழோட்ட நிகழ்முறை அல்லது ஒன்று சேர்க்கும் தொழிலகங்களுக்கு கொண்டுசெல்ல பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதாவது 100 சதவிகிதம் வாயுவிலிருந்து 100 சதவிகிதம் திரவம் வரையிலான ஓட்டப்போக்கையும், அதற்கு இடையிலுள்ள கற்பனை செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு கூட்டிணைப்பையும் விசையியக்கக் குழாயால் கையாள முடியும். ஓட்டப்போக்கு மணல் மற்றும் அழுக்குப்படிவு போன்ற உராய்வுப் பொருட்களையும் கொண்டிருக்கலாம். பலபடித்தான விசையியக்கக் குழாய்கள் மாறுபடும்/ஏற்ற இறக்கமுள்ள நிகழ்முறைச் சூழ்நிலைகளில் செயல்படுவதற்கென்று வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பலபடித்தான விசையியக்கமும் இயக்குநர்கள் வாயு எரிந்துவிடுவது மற்றும் சாத்தியமுள்ள இடத்தில் கொள்கலன் காலியாகிவிடுவதைக் குறைப்பதற்கு முயற்சிக்கையில் பசுமையில்லா வாயுக்கள் வெளியேற்றத்தை நீக்குவதற்கு உதவுகின்றன.[7]

பலபடித்தான விசையியக்கக் குழாய்களின் வகைகளும் சிறப்பம்சங்களும்

தொகு

ஹெலிகோ-அச்சு குழாய்கள் (பிரிமுகமானது) ஒரு ஒற்றை அச்சுடன் கூடிய ரோட்டோடைனமிக் விசையியக்கக் குழாய்க்கு இரண்டு இயக்கம் சார்ந்த அடைப்புகள் தேவைப்படுகின்றன. இந்த விசையியக்கக் குழாய் திறந்த-வகை அச்சளவு தூண்டியைப் பயன்படுத்திக்கொள்கிறது. இந்த விசையியக்க குழாய் வகை தொடர்ந்து "பொஸைடன் விசையியக்கக் குழாய்" என்று குறிப்பிடப்படுவதோடு இதனை அச்சு அமுக்கிக்கும் பிரிமுக குழாய்க்கும் இடையிலுள்ள குறுக்குவெட்டு என்று கூறலாம்.

இரட்டைத் திருகு (நேர்மறை இடமாற்றம்) இரட்டைத் திருகு விசையியக்கக் குழாய் உந்தப்பட்ட திரவத்தின் இயக்கத்தை வேகப்படுத்தும் இரண்டு இடைபின்னப்பட்ட திருகுகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. விசையியக்க நிலைகள் அதிக வாயு அளவு உராய்வுகள் மற்றும் அலைபாயும் திறப்பு நிலைகளைக் கொண்டிருக்கும்போது இரட்டைத் திருகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு தண்டுகளையும் மூடுவதற்கு நான்கு இயக்கம்சார் மூடிகள் தேவைப்படுகின்றன.

முன்னேற்ற உட்குழிவு விசையியக்கக் குழாய்கள் (நேர்மறை இடமாற்றம்) முன்னேற்ற உட்குழிவு விசையியக்கக் குழாய்கள் ஒற்றை-திருகு வகைப்பட்ட உட்குழிவான கிணறுகள் அல்லது மேல்தளத்தில் வகைமாதிரியாக பயன்படுத்தப்படுவதாகும். இந்த விசையியக்கக் குழாய், உந்தப்பட்ட திரவமானது மணல் மற்றும் அழுக்கு போன்ற குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கான கெட்டிப்பொருள்களை கொண்டிருக்கும்போது மேல்தள பயன்பாடுகளில் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மின்னணு நீர்மூகி விசையியக்கக் குழாய்கள் (பிரிமுகம்) இந்தக் குழாய்கள் அடிப்படையில் பலநிலைகளிலான பிரிமுக விசையியக்கக் குழாய்கள் என்பதோடு செயற்கை உயர்த்திக்கான ஒரு முறையாக எண்ணெய்க் கிணறு பயன்பாடுகளில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த விசையியக்கக் குழாய்கள் உந்தப்பட்ட திரவம் பெரும்பாலும் நீர்மமாக இருக்கும்போது வழக்கமாக குறிப்பிடப்படுகின்றன.

பஃபர் டேங்க் ஒரு பஃபர் டேங்க் ஓட்டம் கடினப்படுகிறது என்றால் விசையியக்கக் குழாய் உறிஞ்சு முனையின் ஓட்ட மேல் பகுதியில் நிறுவப்படுகிறது. இந்த பஃபர் டேங்க் திரவ கெட்டிப்பொருளின் ஆற்றலை உடைக்கச்செய்து, உள்வரும் ஓட்டத்தில் ஏற்படும் எந்த ஒரு ஏற்ற இறக்கத்தையும் மென்மையாக்குகிறது என்பதுடன் மணல் சிக்கவைப்பானகவும் செயல்படுகிறது.

பெயர் குறிப்பிடுவதுபோல், பலபடித்தான விசையியக்கக் குழாய்கள் மற்றும் அவற்றில் இயக்கவியல் அடைப்புகள் நிகழ்முறை திரவ கலப்பு, வெப்பநிலை மாறுபாடுகள், உயர் மற்றும் குறைவான செயல்பாட்டு அழுத்தங்கள் மற்றும் தோண்டுதல்/அரிப்பு ஊடகத்திற்கான அபாயம் போன்ற பழுதுபார்ப்பு நிலைகளில் பெரிய மாறுபாட்டை எதிர்கொள்கின்றன. இந்த சவால் பொருத்தமான இயக்கவியல் மூடுதல் ஏற்பாட்டை தேர்வுசெய்கிறது என்பதுடன் அதிகரிக்கச் செய்யப்பட்ட அச்சு ஆயுள் மற்றும் அதனுடைய ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை உறுதிப்படுத்தும் அமைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறது.[7][8][9]

விவரக்கூற்று

தொகு

விசையியக்கக் குழாய்கள் பொதுவாக ஹார்ஸ்பவர், ஓட்ட விகிதம், தலையின் கால்பகுதியில் உள்ள வெளிப்பாட்டு அழுத்தம், தலையின் உறிஞ்சும் கால்பகுதியில் உள்ள நுழைவாயில் உறி்ஞ்சல் ஆகியவற்றால் மதிப்பிடப்படுகிறது. தலையானது விசையியக்கக் குழாயால் காற்றுவெளி அழுத்தத்தில் உள்ள தண்ணீர் தம்பத்தை அதிகரிக்கப்படுதல் அல்லது குறைக்கப்படுதலாக எளிமைப்படுத்தப்படுகிறது.

தொடக்கநிலை வடிவமைப்பு கண்ணோட்டத்தில் என்ஜினியர்கள் குறிப்பிட்ட கலவையிலான ஓட்ட விகிதம் மற்றும் தலைக்கு மிகவும் பொருத்தமான விசையியக்கக் குழாய் வகையை அடையாளம் காண குறிப்பிட்ட வேக கொள்ளளவைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

உந்து சக்தி

தொகு

விசையியக்கக் குழாயால் ( ) திரவ ஓட்டத்தோடு சேர்க்கப்படும் சக்தி பின்வருவனவற்றால் எஸ்ஐ அலகுகளைப் பயன்படுத்தி வரையறுக்கப்படுகிறது:

 

அதாவது

  என்பது விசையியக்கக் குழாயின் (W) வெளிப்பாட்டு சக்தியாகும்
  என்பது திரவத்தின் அடர்த்தி (kg/m3)
  என்பது புவியீர்ப்பு நிலைமாறதது (9.81 m/s2)
  என்பது ஓட்டத்தோடு(m) சேர்த்துக்கொள்ளப்படும் ஆற்றல் தலை
  என்பது ஓட்ட விகிதம் (m3/s)

சக்தியானது மிகவும் பொதுவாக kW (103 W) அல்லது ஹார்ஸ்பவர் (0.746 ஆல் பெருக்கப்பட்ட kW),   என்பது உறிஞ்சும் மற்றும் வெளியேற்றும் குழாய்கள் ஒரே சுற்றளவில் இருக்கும்போது விசையியக்கக் குழாயால் சேர்க்கப்படும் அழுத்தத் தலைக்கு சமமாக உள்ளது. விசையியக்கக் குழாயை இயக்குவதற்கு தேவைப்படும் சக்தி விசையியக்கக் குழாய் திறனால் வெளிப்பாட்டு சக்தியைப் பிரிப்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

கொடுக்கப்பட்ட தலை மற்றும் குழாய் அளவிற்கு எதிராக கொடுக்க ஓட்டத்தை உந்துவதற்கு விசையியக்கக் குழாய்க்குத் தேவைப்படும் சக்தியை இந்த பாவுத்தாளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்.[10]

பல்வேறு நோக்கங்களிலான உந்து ஆற்றல் பயன்பாடு "எனர்ஜி எஃபீஷியன்சி இன் பம்பிங்கில்" உள்ளிடப்பட்டிருக்கிறது.[11] ஆற்றலானது விசையியக்கக் குழாயால் நுகரப்படுகிறது என்பதுடன் குழாய்வேலையில் இழக்கப்படுவதும் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

விசையியக்கக் குழாய் செயல்திறன்

தொகு

விசையியக்கக் குழாய் செயல்திறன் விசையியக்கக் குழாயை இயக்குவதற்கு அளிக்கப்பட்ட சக்திக்கான தொடர்பில் விசையியக்கக் குழாயால் திரவத்திற்கு வழங்கப்பட்ட சக்தியின் விகிதமாக வரையறுக்கப்படுகிறது. இதனுடைய மதிப்பு கொடுக்கப்பட்ட குழாய்க்கென்று தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை, திறன் என்பது வெளிப்படுத்தலின் செயல்பாடாகவும் செயல்பாட்டு தலையாகவும் இருக்கிறது. பிரிமுக விசையியக்கக் குழாய்களுக்கு, திறனானது செயல்பாட்டு அளவு (உச்சநிலை திறன்) வழியாக மத்திம நிலை வரையிலும் ஓட்ட விகிதத்தோடு அதிகரிக்க முனைகிறது என்பதுடன் ஓட்ட விகிதங்கள் மேற்கொண்டு அதிகரிக்கையில் வீழ்ச்சியுறச் செய்கிறது. இதுபோன்ற விசையியக்கக் குழாய் செயல்திறன் தரவு விசையியக்கக் குழாய் தேர்வுசெய்வதற்கு முன்பாக தயாரிப்பாளரால் வழங்கப்படுகிறது. விசையியக்கக் குழாய் செயல்திறன்கள் தேய்மானம் காரணமாக ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் வீழ்ச்சியுறுவனவாக இருக்கின்றன (எ.கா. அதிகரித்த பொறுத்துக்கொள்ளும் திறன் மற்றும் தூண்டிகள் அளவில் குறைந்துபோவது ஆகியன).

அமைப்பு வடிவமைப்பின் ஒரு முக்கியமான பாகம் குழாயின் ஹெட்லாஸ்-ஓட்ட இயல்புகளை பொருத்தமான விசையியக்கக் குழாய் அல்லது அதிகபட்ச செயல்திறனோடு செயல்படக்கூடிய விசையியக்கக் குழாய்களோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தலில் தொடர்புகொண்டதாக இருக்கிறது. தேவைப்படும் தலைப்பகுதியை கணக்கிடவும், விசையியக்கக் குழாய்களின் சிறந்த திறனளிக்கும் இடங்கள் உள்ளிட்டவற்றைக் காட்டுவதற்கும் உதவக்கூடிய சில கருவிகளும் கிடைக்கின்றன.[12]

விசையியக்கக் குழாய் திறன் மிக முக்கியமானது என்பதுடன் குழாய்கள் தொடர்ந்து பரிசோதிக்கப்பட வேண்டும். தெர்மோடைனமிக் விசையியக்கக் குழாய் சோதனை இதில் ஒரு முறையாகும்.

குறிப்புதவிகள்

தொகு
 1. விசையியக்கக் குழாய் வகைப்பாடுகள்
 2. Karassik, Igor J.; Messina, Joseph P.; Cooper, Paul; Heald, Charles C. (2001). Pump Handbook (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781591243618.
 3. 3.0 3.1 "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2010-11-20. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-26.
 4. http://www.engineeringnews.co.za/article/submersible-slurry-pumps-in-high-demand-2006-10-06
 5. Wasser, Goodenberger, Jim and Bob. "Extended Life, Zero Emissions Seal for Process Pumps". Routledge. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:TRP 28017. 
 6. [19]
 7. 7.0 7.1 "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2009-09-03. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-26.
 8. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2010-11-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-26.
 9. http://www.engineeringnews.co.za/article/vacuum-pump-new-on-sa-market-2005-04-22
 10. உந்துவிசை சக்தி கண்க்கிடுவான்
 11. உந்துவிசையில் ஆற்றல் திறன்
 12. PUMP-FLO மொத்த தலை கணக்கிடுவான் மற்றும் விசையியக்கக் குழாய் தேர்வுக் கருவி

வெளிப்புற இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=விசையியக்கக்_குழாய்&oldid=3571588" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது