விடை (பக்கவழி நெறிப்படுத்துதல்)

(விடை இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

விடை என்பது பின்வருனவற்றைக் குறிக்கலாம்: