வியட்நாமில் விளையாட்டுகள்

வியட்நாமில் விளையாட்டுகள் (Sports in Vietnam) குழுவிளையாட்டாகவும் தனியர் விளையாட்டாகவும் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. வியட்நாமியர் தொடர்ந்து ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் கலந்துகொண்டு வாகை சூடிவருகின்றனர்.

குழு விளையாட்டுகள் தொகு

காற்பந்து தொகு

முதன்மைக்கட்டுரை:வியட்நாமில் காற்பந்து

ஆத்திரேலிய விதிக் காற்பந்து தொகு

மேலும் காண்க, ஆசியாவில் ஆத்திரேலிய விதிக் காற்பந்து

துடுப்பாட்டம் தொகு

முதன்மைக்கட்டுரை:வியட்நாமில் துடுப்பாட்டம்

இரகுபீ ஒன்றியம் தொகு

முதன்மைக்கட்டுரை: இரகுபீ ஒன்றியம்

தனியர் விளையாட்டுகள் தொகு

இறகுப்பந்தாட்டம் தொகு

மேலும் காண்க, வியட்நாமில் திறந்தவெளி இறகுப்பந்தாட்டம்

வளைதடிப்பந்தாட்டம் தொகு

மேலும் காண்க, வியட்நாம் டேவிசுக் கோப்பைக் குழு மேலும் காண்க, வியட்நாம் கூட்டமைப்புக் கோப்பைக் குழு


ஓட்டப் பந்தயம் தொகு

மேலும் காண்க வியட்நாம் குதித்து ஓடல் விளையாட்டு

தடகள விளையாட்டுகள் தொகு

சதுரங்கம் தொகு

வியட்நாம் பன்னாட்டளவில் போட்டியில் கலந்துகொள்ளும் சதுரங்க வல்லுனர் பலர் வாழும் நாடாகும். செசர் பவுதெவில்லி, கோவான் தான் திராங், இலேகுவாங் இலியேம், நிகுயேன் நிகோசு துருவாங்சோன், பவுல் துருவோங் ஆகியோர் பெயர்பெற்ற சதுரங்க வல்லுனராவர்.

மற்போர்க் கலைகள் தொகு

காண்க, வியட்நாமிய மற்போர்க் கலைகள்

 
கழுத்து நோக்கிப் பறக்கும் கத்திரிகள். எதிரி உடம்பை வளைத்து தரையில் வீழ்த்தப்படுவார்.

எழுபது ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், பெரும்பாலான வியட்நாமிய மற்போர்ப் பள்ளிகள் வோ கோ திரூயன் உருவாக்கிய வோ துவாட் நடைமுறையைப் பின்பற்றுகின்றனர் :

வியட்நாமில் பலர் கீழ்வரும் வகை நடைமுறைகளைபயும் பயன்படுத்துகின்றனர்:

சீன-வியட்நாமிய வகையினங்களும் உள்ளன, இவை வியட்நாமில் வாழ்ந்த சீனரால் பயன்படுத்தப்பட்டன, எடுத்துகாட்டுகளாவன:

மற்ற வகைகளாவன:

வோவினம் (Vovinam), நாத்நாம் ஆகியவை வியட்நாமின் முதன்மை மற்போர்க் கலைகளாகும்.[சான்று தேவை]

மேலும் காண்க தொகு