20கள் (20s) என்பது பொதுவாக முதலாம் ஆயிரவாண்டினதும் முதலாம் நூற்றாண்டினதும் மூன்றாம் பத்தாண்டைக் குறிக்கும்.

ஆயிரவாண்டுகள்: 1-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 1-ஆம் நூற்றாண்டு கிமு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: கிமு 0கள் 0கள் 10கள் - 20கள் - 30கள் 40கள் 50கள்
ஆண்டுகள்: 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

இக்கட்டுரை கிபி 20–29 காலப்பகுதியைப் பற்றியது, அனோ டொமினி காலத்தின் 20 முதல் 29 ஆண்டுகளைப் பற்றியது. 20களில் நடந்த நிகழ்வுகள் ஆண்டுவாரியாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

20தொகு

  • செர்வியசு கால்பா உரோமைக் குற்றவியல் நடுவராகப் பதவியில் இருந்தார்.
  • உரோமைப் பேரரசின் தளபதி செருமானிக்கசின் படுகொலை குறித்த விசாரணைக்கு பேரரசன் திபேரியசு உத்தரவிட்டார். தாம் குற்றவாளியாகக் காணப்படுவோமோ என்ற பயத்தினால் உரோமை அரசியல்வாதியும், சிரியாவின் ஆளுநருமான கினாயசு கல்பூர்னியசு பீசோ தற்கொலை செய்து கொண்டான்.

21தொகு

  • ரோமப் பேரரசு:
    • யூலியசு புளோரசு, யூலியசு சாக்ரோவிர் ஆகியோரின் கீழ் எதூயி கிளர்ச்சியில் இறங்கினான். இக்கிளர்ச்சி முறியடிக்கப்படது.
    • திபேரியசு பேரரசன் உரோமைத் தூதனாக நான்காம் தடவையாக நியமிக்கப்பட்டான்.
    • உரோமர்கள் தெற்கு சிலோவாக்கியாவில் குவாதி பிரதேசத்தில் ஒரு இடைக்கால அரசை நிறுவினர்.
  • உரோமில் எழுதுகோல்கள், உலோக எழுது கருவிகளும் உருவாக்கப்பட்டன.

22தொகு

நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: கிமு 0கள்  0கள்  10கள்  - 20கள் -  30கள்  40கள்  50கள்

ஆண்டுகள்: 19     20  21  - 22 -  23  24  25
20கள்
கிரெகொரியின் நாட்காட்டி 20கள்
திருவள்ளுவர் ஆண்டு Expression error: Unrecognized punctuation character "க".
அப் ஊர்பி கொண்டிட்டா Expression error: Unrecognized punctuation character "க".
அர்மீனிய நாட்காட்டி N/A
சீன நாட்காட்டி Expression error: Unrecognized punctuation character "க".-Expression error: Unrecognized punctuation character "க".
எபிரேய நாட்காட்டி Expression error: Unrecognized punctuation character "க".-Expression error: Unrecognized punctuation character "க".
இந்து நாட்காட்டிகள்
- விக்ரம் ஆண்டு
- சக ஆண்டு
- கலி யுகம்

Expression error: Unrecognized punctuation character "க".-Expression error: Unrecognized punctuation character "க".
Expression error: Unrecognized punctuation character "க".-Expression error: Unrecognized punctuation character "க".
Expression error: Unrecognized punctuation character "க".-Expression error: Unrecognized punctuation character "க".
இரானிய நாட்காட்டி Expression error: Unrecognized punctuation character "க".-Expression error: Unrecognized punctuation character "க".
இசுலாமிய நாட்காட்டி Expression error: Unexpected < operator. BH – Expression error: Unexpected < operator. BH
சப்பானிய நாட்காட்டி [[Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".|Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".Expression error: Unrecognized punctuation character "க".]] Expression error: Unrecognized punctuation character "க".
(Expression error: Unrecognized punctuation character "க".年)
வட கொரிய நாட்காட்டி Expression error: Unrecognized punctuation character "க".
ரூனிக் நாட்காட்டி Expression error: Unrecognized punctuation character "க".
யூலியன் நாட்காட்டி
கொரியன் நாட்காட்டி Expression error: Unrecognized punctuation character "க".

22 (XXII) யூலியன் நாட்காட்டியில் வியாழக்கிழமையில் தொடங்கிய ஒரு சாதாரண ஆண்டு ஆகும். அக்காலத்தில் இவ்வாண்டு "ஆகிரிப்பா, கால்பா தூதர்களின் ஆட்சி ஆண்டு" (Year of the Consulship of Agrippa and Galba) எனவும், பண்டைய உரோமன் அப் ஊர்பி கொண்டிட்டா நாட்காட்டியில் "ஆண்டு 775" எனவும் அழைக்கப்பட்டது. நடுக் காலப்பகுதி முதல் ஐரோப்பாவில் அனோ டொமினி ஆண்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னரே இவ்வாண்டுக்கு கிபி 22 என அழைக்கும் முறை நடைமுறைக்கு வந்தது. கிறித்தவப் பொது ஆண்டு முறையில் இது இருபத்தியிரண்டாம் ஆண்டாகும்.

நிகழ்வுகள்தொகு

பிறப்புகள்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

23தொகு

23

24தொகு

24

25தொகு

25

26தொகு

26

27தொகு

27

28தொகு

28

29தொகு

29

மேற்கோள்கள்தொகு

குறிப்பிடத்தக்க நபர்கள்தொகு

பிறப்புகள்தொகு

இறப்புகள்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=20கள்&oldid=2889616" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது