0கள்

பத்தாண்டு

0கள் (0s) என்பது பொதுவாக முதலாம் ஆயிரவாண்டினதும் முதலாம் நூற்றாண்டினதும் முதலாம் பத்தாண்டைக் குறிக்கும். எனினும் இப்பத்தாண்டு காலத்தின் ஆண்டுகள் எப்போதும் தெளிவாக வரையறுக்கப்படவில்லை. ஜூலியன் நாட்காட்டியிலோ கிரெகோரியன் நாட்காட்டியிலோ சுழியம் ஆண்டு (0) கிடையாது. எனவே கிபி 1 இற்கு முன்னர் கிமு 1 ஆண்டு இருந்தது.

ஆயிரவாண்டுகள்: 1-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 1-ஆம் நூற்றாண்டு கிமு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: கிமு 20கள் கிமு10கள் கிமு 0கள் - 0கள் - 10கள் 20கள் 30கள்
ஆண்டுகள்: 1 2 3 4
5 6 7 8 9
கிபி 1ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் கிழக்கு அரைக்கோளம்

இக்கட்டுரை கிபி 1–9 காலப்பகுதியைப் பற்றியது, அனோ டொமினி காலத்தின் முதல் 9 ஆண்டுகளைப் பற்றியது.

நிகழ்வுகள்


குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=0கள்&oldid=2904514" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது