2020 பகுரைனில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று

பகுரைனில் 2019 - 2020 இல் தொடங்கி நிகழ்ந்து வரும் கொரோனா தீநுண்மித் தொற்று

பகுரைனில் 2019–20 கொரோனாவைரசு தொற்று (2020 coronavirus pandemic in Bahrain) என்பது தற்போது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கொரோனாவைரசு நோய் 2019 (COVID-19) பரவல் பற்றியதாகும். 21 பிப்ரவரி 2020 அன்று பகுரைனில் அன்று முதல் பரவத் தொடங்கியது.

2020 பகுரைனில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று
2020 Coronavirus Pandemic in Bahrain
பகுரைனில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வரைபடம்
  உறுதிப்படுத்தப்பட்டது
  சந்தேகத்தற்க்குரியது
நோய்கோவிட்-19 (கொரோனாவைரசு)
தீநுண்மி திரிபுகடுமையான சுவாச நோய்க்குறி கொரோனாவைரசு 2 (SARS-CoV-2)
அமைவிடம்பகுரைன்
முதல் தொற்றுஊகான், ஊபேய், சீனா
நோயாளி சுழியம்மனாமா
வந்தடைந்த நாள்21 பிப்ரவரி 2020
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தொற்றுகள்55,415[1]
குணமடைந்த நோயாளிகள்50,946[1]
இறப்புகள்
199

காலவரிசை

தொகு
கோவிட்-19 தொற்றுகள் - பகுரைன்  ()
     இறப்புகள்        உடல்நலம் தேறியவர்கள்        சிகிச்சை பெறுவோர்
தேதி
# மொத்தத் தொற்றுகள்
# இறப்புகள்
2020-02-24
2(n.a.)
2020-02-25
23(+1,050%)
2020-02-26
33(+43%)
2020-02-27
33(=)
2020-02-28
38(+15%)
2020-02-29
41(+7.9%)
2020-03-01
47(+15%)
2020-03-02
49(+4.3%)
2020-03-03
49(=)
2020-03-04
52(+6.1%)
2020-03-05
55(+5.8%)
2020-03-06
60(+9.1%)
2020-03-07
85(+42%)
2020-03-08
85(=)
2020-03-09
109(+28%)
2020-03-10
110(+0.92%)
2020-03-11
195(+77%)
2020-03-12
197(+1%)
2020-03-13
210(+6.6%)
2020-03-14
212(+0.95%)
2020-03-15
214(+0.94%)
2020-03-16
228(+6.5%) 1(n.a.)
2020-03-17
241(+5.7%) 1(=)
2020-03-18
256(+6.2%) 1(=)
2020-03-19
279(+9%) 1(=)
2020-03-20
298(+6.8%) 1(=)
2020-03-21
310(+4%) 1(=)
2020-03-22
334(+7.7%) 2(+100%)
2020-03-23
377(+13%) 2(=)
2020-03-24
392(+4%) 3(+50%)
2020-03-25
419(+6.9%) 4(+33%)
2020-03-26
458(+9.3%) 4(=)
2020-03-27
466(+1.7%) 4(=)
2020-03-28
476(+2.1%) 4(=)
2020-03-29
499(+4.8%) 4(=)
2020-03-30
515(+3.2%) 4(=)
2020-03-31
567(+10%) 4(=)
2020-04-01
569(+0.35%) 4(=)
2020-04-02
643(+13%) 4(=)
2020-04-03
672(+4.5%) 4(=)
2020-04-04
688(+2.4%) 4(=)
2020-04-05
700(+1.7%) 4(=)
2020-04-06
756(+8%) 4(=)
2020-04-07
811(+7.3%) 5(+25%)
2020-04-08
823(+1.5%) 5(=)
2020-04-09
887(+7.8%) 5(=)
2020-04-10
925(+4.3%) 6(+20%)
2020-04-11
1,040(+12%) 6(=)
2020-04-12
1,136(+9.2%) 6(=)
2020-04-13
1,361(+20%) 6(=)
2020-04-14
1,528(+12%) 7(+17%)
2020-04-15
1,671(+9.4%) 7(=)
2020-04-16
1,700(+1.7%) 7(=)
2020-04-17
1,740(+2.4%) 7(=)
2020-04-18
1,773(+1.9%) 7(=)
2020-04-19
1,881(+6.1%) 7(=)
2020-04-20
1,907(+1.4%) 7(=)
2020-04-21
1,973(+3.5%) 7(=)
2020-04-22
2,027(+2.7%) 7(=)
2020-04-23
2,217(+9.4%) 8(+14%)
2020-04-24
2,518(+14%) 8(=)
2020-04-25
2,588(+2.8%) 8(=)
2020-04-26
2,647(+2.3%) 8(=)
2020-04-27
2,723(+2.9%) 8(=)
2020-04-28
2,811(+3.2%) 8(=)
2020-04-29
2,921(+3.9%) 8(=)
2020-04-30
3,040(+4.1%) 8(=)
2020-05-01
3,170(+4.3%) 8(=)
2020-05-02
3,284(+3.6%) 8(=)
2020-05-03
3,383(+3%) 8(=)
2020-05-04
3,533(+4.4%) 8(=)
2020-05-05
3,720(+5.3%) 8(=)
2020-05-06
3,934(+5.8%) 8(=)
2020-05-07
4,199(+6.7%) 8(=)
2020-05-08
4,444(+5.8%) 8(=)
2020-05-09
4,774(+7.4%) 8(=)
2020-05-10
4,941(+3.5%) 8(=)
2020-05-11
5,236(+6%) 8(=)
2020-05-12
5,531(+5.6%) 9(+12%)
2020-05-13
5,816(+5.2%) 10(+11%)
2020-05-14
6,198(+6.6%) 10(=)
2020-05-15
6,583(+6.2%) 12(+20%)
2020-05-16
6,747(+2.5%) 12(=)
2020-05-17
6,956(+3.1%) 12(=)
2020-05-18
7,184(+3.3%) 12(=)
2020-05-19
7,532(+4.8%) 12(=)
2020-05-20
7,888(+4.7%) 12(=)
2020-05-21
8,174(+3.6%) 12(=)
2020-05-22
8,414(+2.9%) 12(=)
2020-05-23
8,802(+4.6%) 13(+8.3%)
2020-05-24
9,138(+3.8%) 14(+7.7%)
2020-05-25
9,171(+0.36%) 14(=)
2020-05-26
9,366(+2.1%) 14(=)
2020-05-27
9,692(+3.5%) 15(+7.1%)
2020-05-28
10,052(+3.7%) 15(=)
2020-05-29
10,449(+3.9%) 15(=)
2020-05-30
10,793(+3.3%) 17(+13%)
2020-05-31
11,398(+5.6%) 19(+12%)
2020-06-01
11,871(+4.1%) 19(=)
2020-06-02
12,311(+3.7%) 19(=)
2020-06-03
12,815(+4.1%) 20(+5.3%)
2020-06-04
13,296(+3.8%) 21(+5%)
2020-06-05
13,835(+4.1%) 22(+4.8%)
2020-06-06
14,383(+4%) 24(+9.1%)
2020-06-07
14,763(+2.6%) 26(+8.3%)
2020-06-08
15,417(+4.4%) 27(+3.8%)
2020-06-09
15,731(+2%) 29(+7.4%)
2020-06-10
16,200(+3%) 31(+6.9%)
2020-06-11
16,667(+2.9%) 34(+9.7%)
2020-06-12
17,269(+3.6%) 36(+5.9%)
2020-06-13
17,713(+2.6%) 37(+2.8%)
2020-06-14
18,227(+2.9%) 42(+14%)
2020-06-15
19,013(+4.3%) 46(+9.5%)
2020-06-16
19,553(+2.8%) 47(+2.2%)
2020-06-17
19,961(+2.1%) 49(+4.3%)
2020-06-18
20,430(+2.3%) 55(+12%)
2020-06-19
20,916(+2.4%) 57(+3.6%)
2020-06-20
21,331(+2%) 60(+5.3%)
2020-06-21
21,764(+2%) 63(+5%)
2020-06-22
22,407(+3%) 65(+3.2%)
2020-06-23
23,062(+2.9%) 67(+3.1%)
2020-06-24
23,570(+2.2%) 69(+3%)
2020-06-25
24,081(+2.2%) 71(+2.9%)
2020-06-26
24,805(+3%) 73(+2.8%)
2020-06-27
25,267(+1.9%) 78(+6.8%)
2020-06-28
25,705(+1.7%) 83(+6.4%)
2020-06-29
26,239(+2.1%) 84(+1.2%)
2020-06-30
26,758(+2%) 87(+3.6%)
2020-07-01
27,414(+2.5%) 92(+5.7%)
2020-07-02
27,837(+1.5%) 94(+2.2%)
2020-07-03
28,410(+2.1%) 95(+1.1%)
2020-07-04
28,857(+1.6%) 96(+1.1%)
2020-07-05
29,367(+1.8%) 97(+1%)
2020-07-06
29,821(+1.5%) 98(+1%)
2020-07-07
30,321(+1.7%) 98(=)
2020-07-08
30,931(+2%) 98(=)
2020-07-09
31,528(+1.9%) 103(+5.1%)
2020-07-10
32,039(+1.6%) 104(+0.97%)
2020-07-11
32,470(+1.3%) 104(=)
2020-07-12
32,941(+1.5%) 108(+3.8%)
2020-07-13
33,476(+1.6%) 109(+0.93%)
2020-07-14
34,078(+1.8%) 111(+1.8%)
2020-07-15
34,560(+1.4%) 117(+5.4%)
2020-07-16
35,084(+1.5%) 121(+3.4%)
2020-07-17
35,473(+1.1%) 124(+2.5%)
2020-07-18
36,004(+1.5%) 124(=)
2020-07-19
36,422(+1.2%) 126(+1.6%)
2020-07-20
36,936(+1.4%) 128(+1.6%)
2020-07-21
37,316(+1%) 129(+0.78%)
2020-07-22
37,637(+0.86%) 130(+0.78%)
2020-07-23
37,996(+0.95%) 134(+3.1%)
2020-07-24
38,458(+1.2%) 136(+1.5%)
2020-07-25
38,747(+0.75%) 137(+0.74%)
2020-07-26
39,131(+0.99%) 140(+2.2%)
2020-07-27
39,482(+0.9%) 141(+0.71%)
2020-07-28
39,921(+1.1%) 141(=)
2020-07-29
40,311(+0.98%) 144(+2.1%)
2020-07-30
40,755(+1.1%) 146(+1.4%)
2020-07-31
40,982(+0.56%) 147(+0.68%)
2020-08-01
41,190(+0.51%) 147(=)
2020-08-02
41,536(+0.84%) 147(=)
2020-08-03
41,835(+0.72%) 150(+2%)
2020-08-04
42,132(+0.71%) 151(+0.67%)
2020-08-05
42,514(+0.91%) 154(+2%)
2020-08-06
42,889(+0.88%) 156(+1.3%)
2020-08-07
43,307(+0.97%) 159(+1.9%)
2020-08-08
43,629(+0.74%) 161(+1.3%)
2020-08-09
44,011(+0.88%) 162(+0.62%)
2020-08-10
44,397(+0.88%) 163(+0.62%)
2020-08-11
44,804(+0.92%) 165(+1.2%)
2020-08-12
45,264(+1%) 166(+0.61%)
2020-08-13
45,726(+1%) 167(+0.6%)
2020-08-14
46,052(+0.71%) 168(+0.6%)
2020-08-15
46,430(+0.82%) 170(+1.2%)
2020-08-16
46,835(+0.87%) 170(=)
2020-08-17
47,185(+0.75%) 173(+1.8%)
2020-08-18
47,581(+0.84%) 175(+1.2%)
2020-08-19
47,950(+0.78%) 178(+1.7%)
2020-08-20
48,303(+0.74%) 179(+0.56%)
2020-08-21
48,661(+0.74%) 181(+1.1%)
2020-08-22
49,038(+0.77%) 183(+1.1%)
2020-08-23
49,330(+0.6%) 184(+0.55%)
2020-08-24
49,719(+0.79%) 185(+0.54%)
2020-08-25
50,076(+0.72%) 186(+0.54%)
2020-08-26
50,393(+0.63%) 186(=)
2020-08-27
50,756(+0.72%) 188(+1.1%)
2020-08-28
51,113(+0.7%) 189(+0.53%)
2020-08-29
51,391(+0.54%) 189(=)
2020-08-30
51,574(+0.36%) 189(=)
2020-08-31
51,972(+0.77%) 190(+0.53%)
2020-09-01
52,440(+0.9%) 190(=)
2020-09-02
52,807(+0.7%) 190(=)
2020-09-03
53,433(+1.2%) 190(=)
2020-09-04
54,095(+1.2%) 195(+2.6%)
2020-09-05
54,771(+1.2%) 196(+0.51%)
2020-09-06
55,415(+1.2%) 199(+1.5%)
2020-09-07
56,076(+1.2%) 200(+0.5%)
2020-09-08
56,778(+1.3%) 202(+1%)
2020-09-09
57,450(+1.2%) 203(+0.5%)
2020-09-10
58,207(+1.3%) 207(+2%)
2020-09-11
58,839(+1.1%) 208(+0.48%)
2020-09-12
59,586(+1.3%) 211(+1.4%)
2020-09-13
60,307(+1.2%) 212(+0.47%)
2020-09-14
60,965(+1.1%) 213(+0.47%)
2020-09-15
61,643(+1.1%) 213(=)
2020-09-16
62,484(+1.4%) 216(+1.4%)
2020-09-17
63,189(+1.1%) 217(+0.46%)
2020-09-18
63,879(+1.1%) 220(+1.4%)
2020-09-19
64,499(+0.97%) 221(+0.45%)
2020-09-20
65,039(+0.84%) 221(=)
2020-09-21
65,752(+1.1%) 224(+1.4%)
2020-09-22
66,402(+0.99%) 227(+1.3%)
2020-09-23
67,014(+0.92%) 231(+1.8%)
2020-09-24
67,701(+1%) 231(=)
2020-09-25
68,190(+0.72%) 236(+2.2%)
2020-09-26
68,775(+0.86%) 239(+1.3%)
2020-09-27
69,361(+0.85%) 242(+1.3%)
2020-09-28
69,848(+0.7%) 245(+1.2%)
2020-09-29
70,422(+0.82%) 246(+0.41%)
2020-09-30
70,864(+0.63%) 251(+2%)
2020-10-01
71,374(+0.72%) 254(+1.2%)
2020-10-02
71,803(+0.6%) 255(+0.39%)
2020-10-03
72,310(+0.71%) 258(+1.2%)
2020-10-04
72,662(+0.49%) 260(+0.78%)
2020-10-05
73,116(+0.62%) 261(+0.38%)
2020-10-06
73,476(+0.49%) 262(+0.38%)
2020-10-07
73,932(+0.62%) 262(=)
2020-10-08
74,422(+0.66%) 264(+0.76%)
2020-10-09
74,860(+0.59%) 271(+2.7%)
2020-10-10
75,287(+0.57%) 273(+0.74%)
2020-10-11
75,614(+0.43%) 275(+0.73%)
2020-10-12
75,948(+0.44%) 280(+1.8%)
2020-10-13
76,272(+0.43%) 285(+1.8%)
2020-10-14
76,621(+0.46%) 287(+0.7%)
2020-10-15
76,954(+0.43%) 289(+0.7%)
2020-10-16
77,325(+0.48%) 292(+1%)
2020-10-17
77,571(+0.32%) 293(+0.34%)
2020-10-18
77,902(+0.43%) 300(+2.4%)
2020-10-19
78,224(+0.41%) 302(+0.67%)
2020-10-20
78,533(+0.4%) 305(+0.99%)
2020-10-21
78,907(+0.48%) 308(+0.98%)
2020-10-22
79,211(+0.39%) 308(=)
2020-10-23
79,574(+0.46%) 311(+0.97%)
2020-10-24
79,975(+0.5%) 312(+0.32%)
2020-10-25
80,255(+0.35%) 312(=)
2020-10-26
80,533(+0.35%) 316(+1.3%)
2020-10-27
80,765(+0.29%) 316(=)
2020-10-28
81,022(+0.32%) 317(+0.32%)
2020-10-29
81,262(+0.3%) 317(=)
2020-10-30
81,466(+0.25%) 319(+0.63%)
2020-10-31
81,645(+0.22%) 321(+0.63%)
2020-11-01
81,923(+0.34%) 321(=)
2020-11-02
82,133(+0.26%) 322(+0.31%)
2020-11-03
82,363(+0.28%) 324(+0.62%)
2020-11-04
82,624(+0.32%) 327(+0.93%)
2020-11-05
82,786(+0.2%) 328(+0.31%)
2020-11-06
83,023(+0.29%) 328(=)
2020-11-07
83,264(+0.29%) 329(+0.3%)
2020-11-08
83,456(+0.23%) 329(=)
2020-11-09
83,632(+0.21%) 329(=)
2020-11-10
83,811(+0.21%) 331(+0.61%)
2020-11-11
84,042(+0.28%) 332(+0.3%)
2020-11-12
84,192(+0.18%) 332(=)
2020-11-13
84,349(+0.19%) 332(=)
2020-11-14
84,523(+0.21%) 333(+0.3%)
2020-11-15
84,703(+0.21%) 334(+0.3%)
2020-11-16
84,882(+0.21%) 337(+0.9%)
2020-11-17
85,008(+0.15%) 337(=)
2020-11-18
85,182(+0.2%) 337(=)
2020-11-19
85,317(+0.16%) 337(=)
2020-11-20
85,467(+0.18%) 338(+0.3%)
2020-11-21
85,591(+0.15%) 338(=)
2020-11-22
85,705(+0.13%) 338(=)
2020-11-23
85,886(+0.21%) 339(+0.3%)
2020-11-24
86,016(+0.15%) 340(+0.29%)
2020-11-25
86,185(+0.2%) 340(=)
2020-11-26
86,347(+0.19%) 341(+0.29%)
2020-11-27
86,515(+0.19%) 341(=)
2020-11-28
86,645(+0.15%) 341(=)
2020-11-29
86,787(+0.16%) 341(=)
2020-11-30
86,956(+0.19%) 341(=)
2020-12-01
87,137(+0.21%) 341(=)
2020-12-02
87,270(+0.15%) 341(=)
2020-12-03
87,432(+0.19%) 341(=)
2020-12-04
87,600(+0.19%) 341(=)
2020-12-05
87,732(+0.15%) 341(=)
2020-12-06
87,930(+0.23%) 341(=)
2020-12-07
88,111(+0.21%) 341(=)
2020-12-08
88,294(+0.21%) 343(+0.59%)
2020-12-09
88,495(+0.23%) 347(+1.2%)
2020-12-10
88,632(+0.15%) 347(=)
2020-12-11
88,820(+0.21%) 347(=)
2020-12-12
88,965(+0.16%) 348(+0.29%)
2020-12-13
89,143(+0.2%) 348(=)
2020-12-14
89,268(+0.14%) 348(=)
2020-12-15
89,444(+0.2%) 348(=)
2020-12-16
89,600(+0.17%) 349(+0.29%)
2020-12-17
89,743(+0.16%) 349(=)
2020-12-18
89,883(+0.16%) 349(=)
2020-12-19
90,062(+0.2%) 349(=)
2020-12-20
90,282(+0.24%) 349(=)
2020-12-21
90,450(+0.19%) 350(+0.29%)
2020-12-22
90,634(+0.2%) 350(=)
2020-12-23
90,817(+0.2%) 350(=)
2020-12-24
91,070(+0.28%) 350(=)
2020-12-25
91,304(+0.26%) 351(+0.29%)
2020-12-26
91,518(+0.23%) 351(=)
2020-12-27
91,733(+0.23%) 351(=)
2020-12-28
91,935(+0.22%) 351(=)
2020-12-29
92,169(+0.25%) 351(=)
2020-12-30
92,425(+0.28%) 352(+0.28%)
2020-12-31
92,675(+0.27%) 352(=)
2021-01-01
92,913(+0.26%) 352(=)
2021-01-02
93,184(+0.29%) 352(=)
2021-01-03
93,478(+0.32%) 352(=)
2021-01-04
93,766(+0.31%) 352(=)
2021-01-05
93,995(+0.24%) 352(=)
2021-01-06
94,284(+0.31%) 353(+0.28%)
2021-01-07
94,633(+0.37%) 353(=)
2021-01-08
95,030(+0.42%) 354(+0.28%)
2021-01-09
95,317(+0.3%) 355(+0.28%)
2021-01-10
95,558(+0.25%) 356(+0.28%)
2021-01-11
95,879(+0.34%) 356(=)
2021-01-12
96,195(+0.33%) 356(=)
2021-01-13
96,470(+0.29%) 356(=)
2021-01-14
96,812(+0.35%) 356(=)
2021-01-15
97,020(+0.21%) 357(+0.28%)
2021-01-16
97,268(+0.26%) 358(+0.28%)
2021-01-17
97,607(+0.35%) 360(+0.56%)
2021-01-18
97,940(+0.34%) 360(=)
2021-01-19
98,260(+0.33%) 362(+0.56%)
2021-01-20
98,573(+0.32%) 365(+0.83%)
2021-01-21
98,878(+0.31%) 366(+0.27%)
2021-01-22
99,210(+0.34%) 366(=)
2021-01-23
99,456(+0.25%) 367(+0.27%)
2021-01-24
99,817(+0.36%) 367(=)
2021-01-25
1,00,230(+0.41%) 369(+0.54%)
2021-01-26
1,00,689(+0.46%) 370(+0.27%)
2021-01-27
1,01,116(+0.42%) 371(+0.27%)
2021-01-28
1,01,503(+0.38%) 372(+0.27%)
2021-01-29
1,01,971(+0.46%) 372(=)
2021-01-30
1,02,626(+0.64%) 372(=)
2021-01-31
1,03,057(+0.42%) 375(+0.81%)
தொற்றுகள்: The number of cases reported by the Government
மூலம்:Data sourced from Ministry of Health and JHU

பிப்ரவரி

தொகு

21 பிப்ரவரி 2020 அன்று, ஈரானில் இருந்து துபாய் வழியாக வந்த பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநருக்கு கொரோனாவைரசுத் தொற்று கோவிட்-19  உறுதிசெய்யப்பட்டது.[2]

24 பிப்ரவரி 2020 அன்று ஈரானில் இருந்து துபாய் வழியாக பகுரைன் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையத்திற்கு வந்த பெண் ஒருவருக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பரிசோதிக்கப்பட்டதில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று கோவிட்-19 உறுதிசெய்யப்பட்டது, அவருடன் கணவர் மற்றும் மைத்துனருடன் ஈரானில் இருந்து வந்திருந்தார்கள், எல்லோரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்.[3] துபாய் விமான நிலையம் மற்றும் ஷார்ஜா விமான நிலையத்திலிருந்து அனைத்து விமானங்களையும் 48 மணி நேரம் பகுரைன் நிறுத்தியது.[2] ஈரானுக்கு பயணத் தடையும் அறிவித்தது.[4][5]

கோவிட்-19 நோய்த்தொற்று பரவுவதைத் தடுக்க பகுரைன் அனைத்து பள்ளிக்கூடங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களை இரண்டு வாரங்களுக்கு விடுமுறை அறிவித்தது.[4] சிபிஎச்இ தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

மார்ச்

தொகு

8 மார்ச் 2020 அன்று பகுரைனின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் 94 பேர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்தார்.[6]

12 மார்ச் 2020 அன்று நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறைகைதிகளை விடுவிக்க உத்தரவிடப்பட்டனர்.[7] [8]

17 மார்ச் 2020 அன்று பகுரைன் அரசு தொற்றுநோய்களின் போது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்க 11.39 பில்லியன் டாலர் நலத்திட்டங்களை அறிவித்தது.[9]


ஏப்ரல்

தொகு

1 ஏப்ரல் 2020 அன்று நிலவரப்படி, 635 பேர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதில் 4 பேர் இறந்துள்ளதாகவும், 316 பேர் நோயிலிருந்து மீண்டு வந்ததாகவும், 34,159 க்கும் மேற்பட்டோர் வைரசு பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்தது.[10]

புள்ளிவிவரம்

தொகு

  

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. 1.0 1.1 "COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK". www.worldometers.info. 13 March 2020.
  2. 2.0 2.1 "Bahrain coronavirus case No. 1: A school bus driver". gulfnews.com (in ஆங்கிலம்). பார்க்கப்பட்ட நாள் 2020-02-29.
  3. "Second case of coronavirus detected in Bahrain". english.alarabiya.net (in ஆங்கிலம்). 23 February 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2020-02-29.
  4. 4.0 4.1 "Bahrain suspends all private, public schools amid coronavirus outbreak". english.alarabiya.net (in ஆங்கிலம்). 24 February 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2020-02-29.
  5. "Bahrain announces travel ban on Iran amid coronavirus outbreak". english.alarabiya.net (in ஆங்கிலம்). 24 February 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2020-02-29.
  6. "تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في دول عربية ومصر تفحص نزلاء فنادق مدينة الأقصر". https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51801580. 
  7. "Gulf States Cancel Events, Kuwait Shuts Mosques Over Coronavirus". https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-03-13/kuwait-asks-muslims-to-pray-at-home-to-halt-coronavirus-spread. 
  8. "Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance". Worldometer. 2020-03-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2020-03-12.
  9. "Bahrain offers $11.39bn package to offset Covid-19 impact". http://www.tradearabia.com/news/BANK_365403.html. 
  10. "Recovered COVID-19 cases reach 316 | THE DAILY TRIBUNE | KINGDOM OF BAHRAIN". DT News (in அமெரிக்க ஆங்கிலம்). பார்க்கப்பட்ட நாள் 2020-04-01.