அடுக்குப் பாடல்கள்

அடுக்குப் பாடல்கள் ஓசை-அடுக்கிலும், எண்ணிக்கை அடுக்கிலும் காணப்படுகின்றன. ஒரு நிகழ்வின்மீது ஒத்த ஓசைப்பாக்கள் பல பாடல்களை அடுக்கிப் பாடப்பட்ட பாடல்கள் இசையடுக்குக் பாடல்கள்.

இசையடுக்குதொகு

மூன்றடுக்குத் தாழிசை

மூன்றடுக்கு வரியிசை

 • சிலப்பதிகார வரிப்பாடல்கள் மூன்றடுக்காக வரும் இசையடுக்குப் பாடல்கள் [2]

எண்ணடுக்குதொகு

ஒரு பொபொருளின் மீது அடுக்கி வரும் பாடல்கள் ஒத்த ஓசை-அடுக்கு இல்லாமல் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் அடுக்கி வருவதுண்டு. இவை எண்ணடுக்குப் பாடல்கள். இவற்றைப் பத்து என்னும் சொல்லால் குறிப்பிடுகின்றனர். [3]

பத்தடுக்கு

பத்துக்கு மேலும் அடுக்குதொகு

14 பாடல்கள் கொண்ட அடுக்கு

30 பாடல்கள் கொண்ட அடுக்கு

 • சேது புராணம் பத்துக்கு மேற்பட்ட பல எண்ணிக்கைகளில் ஆங்காங்கே அடுக்கிப் பாடப்பட்ட துதிப்பாடல்களைக் கொண்ட நூல்

பல்வேறு எண்ணிக்கையில் அளவொத்த அடுக்குதொகு

பஞ்சகம், அட்டகம், பதிகம், இரட்டைமணிமாலை, மும்மணிமாலை, நவமணிமாலை முதலான சிற்றிலக்கிய வகைகள் எண்ணிக்கையில் அளவொத்த அடுக்கு நூல்கள்.

அடிக்குறிப்புதொகு

 1. தோள் நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர்,
  வேள் நீர் உண்ட குடை ஓரன்னர்;
  நல்குநர் புரிந்து நலன் உணப்பட்டோர்,
  அல்குநர் போகிய ஊர் ஓரன்னர்;
  கூடினர் புரிந்து குணன் உணப்பட்டோர்.
  சூடினர் இட்ட பூ ஓரன்னர்;
 2. கன்று குணிலாக் கனியுதிர்த்த மாயவன் 1
  இன்றுநம் ஆனுள் வருமேல் அவன்வாயில்
  கொன்றையந் தீங்குழல் கேளாமோ தோழீ;
  பாம்பு கயிறாக் கடல்கடைந்த மாயவன் 2
  ஈங்குநம் ஆனுள் வருமேல் அவன்வாயில்
  ஆம்பலந் தீங்குழல் கேளாமோ தோழீ;
  கொல்லையஞ் சாரற் குருந்தொசித்த மாயவன் 3
  எல்லைநம் ஆனுள் வருமேல் அவன்வாயில்
  முல்லையந் தீங்குழல் கேளாமோ தோழீ;
 3. பதிற்றுப்பத்து இரண்டாம் பத்து, ஐங்குறுநூறு குறிஞ்சி அன்னை பத்து,
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அடுக்குப்_பாடல்கள்&oldid=1392206" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது