இரட்டை பிணைப்பு விதி

முதன்மைக் குவாண்டம் எண் விதிப்படி இரட்டை பிணைப்புக்கு உட்படும்  வேதிபொருள்கள் தங்கள் இணைதிறன்  எலக்ட்ரான்கள்  2 (அதிகபட்சம் 3 ம் தொகுதி  மற்றும் அதற்கு  குறைவான) க்கும் அதிகமாக இருப்பின் அவை பலபினைப்புகளை (எ.கா. இரட்டைப் பிணைப்புகள்  மற்றும் முப்பினைப்புகள்)அவைகளுக்குள்ளோ அல்லது பிற தனிமங்களுடனோ உருவாக்க முடியாது . இரட்டைப் பிணைப்புதனிமங்கள் நிலைப்புத்தன்மை  அற்ற தனிமங்ககள் .இவைகள் வலிமை குறைந்த ஆர்பிடால்கள் மேற்போருந்துவதனால்   தோன்றுகின்றன.

Referencesதொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இரட்டை_பிணைப்பு_விதி&oldid=2752173" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது