உலக நாகரிகங்கள் அட்டவணை

கவனிக்க: இந்த அட்டவணை சில கூற்றுகளைப் பொதுமைப்படுத்துகிறது. இது இந்த சிக்கலான தலைப்பை புரிந்து கொள்ள மேலோட்டமான ஒரு தொடக்கம் மட்டுமே. நீங்களும் மேலும் துல்லியமான தகவல்களைச் சேர்த்து மேம்படுத்தலாம்.

தற்கால உலக நாகரிகங்கள் அட்டவணை
தற்கால உலக நாகரிகங்கள் இந்திய நாகரிகம் சீன நாகரிகம் மேற்குலக நாகரிகம் உருசிய நாகரிகம் (சிலாவிக்) இஸ்லாமிக் நாகரிகம் ஆபிரிக்க நாகரிகம் முதற்குடிகள் நாகரிகம் தென்னமெரிக்க நாகரிகம்
மொழி இந்தி, ஆங்கிலம், மற்றும் 21 ஏணைய மொழிகள் சீன மொழி ஆங்கிலம், பிரேஞ்சு மொழி, மற்றும் பல உருசிய மொழி, மற்றும் பல அரேபு மொழி ஆங்கிலம், பிரேஞ்சு மொழி, பல ஆபிரிக்க மொழிகள் ?? ஸ்பானிஸ், போத்திக்கீஸ்
சமயம் பெரும்பான்மை இந்து சமயம் பெளத்த சமயம் கிறிஸ்தவம் கிறிஸ்தவம் இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம், பல ஆபிரிக்க சமயங்கள் கிறிஸ்தவம், பல முதற்குடிகள் சமயங்கள் கிறிஸ்தவம்
இனம் ஆரியர், திராவிடர் ஹான் சீனர் - 92%, பல ஐரோப்பியர் சிலாவிக் மக்கள், பல பல ஆபிரிக்கர் பல ஐரோப்பியர், தென்னமரிக்க முதற்குடிகள், கலப்பினம்
அரசியல் முறை மக்களாட்சி ஒரு கட்சி ஆட்சி/சர்வதிகாரம் மக்களாட்சி மக்களாட்சி பெரும்பான்மை குருமார் ஆட்சி (theocrazy) ?? மரபு வழி மக்களாட்சி
பொருளாதார முறை திறந்த சந்தை, சோசலிசம் பொதுவுடமை திறந்த சந்தை திறந்த சந்தை en:Islamic economic jurisprudence மூலப் பொருள் ஏற்றுமதி மரபு வழி திறந்த சந்தை
எழுத்தறிவு 61.3 % (2002) 90.9 % ~100% 99.4% (2006) ?? ?? ?? ??
மனித வளர்ச்சி சுட்டெண் அடி நடு மட்ட நடு மட்ட உயர் உயர் நடு மட்ட நடு மட்ட தாழ்நிலை தாழ்நிலை நடு மட்ட
தொழில்நுட்பம் நடு உயர் அதி உயர் உயர் நடு தாழ்நிலை தாழ்நிலை நடு

இவற்றையும் பாக்கதொகு