கால்பந்து விளையாட்டு

விக்கிமீடியப் பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் பக்கம்
(கால்பந்து இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

கால்பந்து என்று ஒரு பந்தை இலக்கு நோக்கி எடுத்துச் சென்று புள்ளிகள் பெற்று விளையாடப்படும், ஒரேவகையான துவக்கங்களிலிருந்து உருவான, பல ஒரேவகை அணி விளையாட்டுக்கள் அறியப்படுகின்றன:

கால்பந்து என்பது :