மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன் - Other languages