விஜய் விருதுகள் (இந்த ஆண்டின் சிறந்த கண்டுபிடிப்பு) - Other languages