டை-டெர்ட்-பியூட்டைல் பெராக்சைடு

வேதிச் சேர்மம்

டை-டெர்ட்-பியூட்டைல் பெராக்சைடு (Di-tert-butyl peroxide) என்பது C8H18O2 என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாடு கொண்ட ஒரு கரிம வேதியியல் சேர்மமாகும். இரு-மூவிணைய-பியூட்டைல் பெராக்சைடு என்ற பெயராலும் இதை அழைக்கலாம். இச்சேர்மத்தில் பெராக்சைடு தொகுதி இரண்டு மூவிணைய பியூட்டைல் தொகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நிறமற்ற நீர்மமாகக் காணப்படும் இச்சேர்மம் அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்ட கரிமப் பெராக்சைடுகளில் ஒன்றாகும்.

டை-டெர்ட்-பியூட்டைல் பெராக்சைடு
டை-டெர்ட்-பியூட்டைல் பெராக்சைடின் வேதிக்கட்டமைப்பு
Ball-and-stick model
இனங்காட்டிகள்
110-05-4 Yes check.svgY
ChemSpider 7742 Yes check.svgY
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 8033
பண்புகள்
C8H18O2
வாய்ப்பாட்டு எடை 146.23 g·mol−1
அடர்த்தி 0.796 கிராம்/செ.மீ3
உருகுநிலை
கொதிநிலை 109 முதல் 111 °C (228 முதல் 232 °F; 382 முதல் 384 K)
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 Yes check.svgY verify (இதுYes check.svgY/N?)
Infobox references

வினைகள்தொகு

100 °செல்சியசு வெப்பநிலைக்கு மேர்பட்ட வெப்பநிலையில் பெராக்சைடு பிணைப்புகள் சமப்பிளவு வினைக்கு உட்படுகின்றன. இக்காரணத்தினால்தான் கரிமத் தொகுப்பு வினைகளில் பலபடியாக்கல் வினையையும் தனி உறுப்பு உற்பத்தியையும் முன்னெடுக்கும் தொடக்கப் பொருளாக இதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். மெத்தில் தனி உறுப்புகள் உருவாக்கத்தின் வழியாக சிதைவு வினை நிகழ்கிறது.

(CH3)3COOC(CH3)3 → 2 (CH3)3CO.
(CH3)3CO.(CH3)2CO + CH3.
2 CH3. → CH3-CH3

இயந்திரங்களில் எங்கெல்லாம் ஆக்சிசன் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் டை-டெர்ட்-பியூட்டைல் பெராக்சைடின் கொள்கை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் இம்மூலக்கூறு எரிபொருளையும் ஆக்சிசனேற்றியையும் வழங்குகிறது [1].

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. H. O. Pritchard and P. Q. E. Clothier (1986), "Anaerobic operation of an internal combustion engine", J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1986 (20): 1529–1530, doi:10.1039/C39860001529

புற இணைப்புகள்தொகு

  • Preparation of dialkyl peroxides, 13 May 1993 Unknown parameter |inventor-first= ignored (உதவி); Unknown parameter |issue-date= ignored (உதவி); Unknown parameter |patent-number= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor-last= ignored (உதவி); Unknown parameter |country-code= ignored (உதவி)
  • Integrated process for the production of ditertiary butyl peroxide, 10 June 1993 Unknown parameter |issue-date= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor1-first= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor1-last= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor4-last= ignored (உதவி); Unknown parameter |patent-number= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor2-first= ignored (உதவி); Unknown parameter |country-code= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor2-last= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor3-last= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor3-first= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor4-first= ignored (உதவி)
  • Preparation of dialkyl peroxides, 22 December 1993 Unknown parameter |issue-date= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor1-first= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor1-last= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor4-last= ignored (உதவி); Unknown parameter |patent-number= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor2-first= ignored (உதவி); Unknown parameter |country-code= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor2-last= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor3-last= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor3-first= ignored (உதவி); Unknown parameter |inventor4-first= ignored (உதவி)