தானுந்து தலைப்புகள் பட்டியல்

இயல்தொகு

பொதுதொகு

வரலாறுதொகு

அடிப்படை இயற்பியல், வேதியியல்தொகு

உறுப்புகள்தொகு

உடல்தொகு

  • வெளி அமைப்பு
  • உள் அமைப்பு
  • Bumpster
  • உதிரிப்பாகங்கள் - Accessories

வலு பிறப்பாக்கி தொகுதிதொகு

en:Powertrainதொகு

en:Chassisதொகு

  • Drum
  • Disk
  • Power
  • System System

மாற்றுதொகு

இவற்றையும் பாக்கதொகு

குறிப்புதொகு

மேலே தரப்பட்ட சொற்கள் தற்போதைய பரந்த பயன்பாட்டில் உள்ள தொழில்நுட்பத்தையே பெரிதும் பட்டியலிடுகின்றன. இந்த நுட்பம் சூழலியல் விளைவுகளை கருத்தில் கொண்டு தற்போது விரைந்து மாற்றியமைக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், வெவ்வேறு தானுந்து தொழில்நுட்பங்களும் உள்ளன. அவையும் இங்கு சேர்க்கப்பட வேண்டும்.