தேசிய நெடுஞ்சாலை 30 (இந்தியா)

இந்தியாவில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை


தேசிய நெடுஞ்சாலை 30 இந்தியாவின் பிகார் மாநிலத்திற்குள்ளே செல்லும் நெடுஞ்சாலை ஆகும். இது பீகாரினுள்ளே 230கிமீட்டர் தொலைவு செல்கிறது.[1]

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை 30
30

தேசிய நெடுஞ்சாலை 30
வழித்தட தகவல்கள்
நீளம்:230 km (140 mi)
முக்கிய சந்திப்புகள்
தொடக்கம்:தேசிய நெடுஞ்சாலை 2 -உடன் மோகனியா அருகில் சந்திப்பு
 தே.நெ. 2, தே.நெ 19
To:தேசிய நெடுஞ்சாலை 19 -உடன் சந்திப்பு
அமைவிடம்
மாநிலங்கள்:பீகார்: 230 km (140 mi)
முதன்மை
இலக்குகள்:
மோகனியா - பாட்னா - பக்தியாப்பூர்
நெடுஞ்சாலை அமைப்பு
தே.நெ. 29 தே.நெ. 30A

மேற்கோள்கள் தொகு