நுட்பப் பகுப்பாய்வு


நுட்பப் பகுப்பாய்வு என்பது, கடந்த காலச் சந்தைத் தரவுகளை ஆய்வு செய்து அதிலிருந்து எதிர்காலப் போக்குகளை முன்கணிக்கும் ஒரு பங்குப் பகுப்பாய்வுத் துறையாகும், இதில் குறிப்பாக விலை மற்றும் அளவு ஆகியவை முக்கியமாகக் கருதப்படுகின்றன.[1]

வரலாறு

தொகு

நுட்பப் பகுப்பாய்வின் கொள்கையானது நிதிச் சந்தைகளை நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்து அதிலிருந்து உருவாகிறது.[சான்று தேவை] 18 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஓம்மா முனேகிசா (Homma Munehisa) உருவாக்கிய ஒரு முறையே நுட்பப் பகுப்பாய்வுக்கான பழைய, நன்கறியப்பட்ட எடுத்துக்காட்டாகும். அதுவே பின்னர் நீள்குச்சி நுட்பமாக மாறியது. மேலும் இப்போது அதுவே முதன்மையான விளக்க வரைப்படக் கருவியாக(நுட்பம்) உள்ளது.[2][3]

டௌ கோட்பாடானது (Dow Theory), சார்லசு டௌவின் (Charles Dow) சேகரிக்கப்பட்ட எழுத்துப் பணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அவர் டௌ இச்சோன்சின் இணை நிறுவுநரும் ஆசிரியருமாவார். 19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலிருந்து அவரே நவீன நுட்பப் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துவதற்கான தூண்டலாக விளங்கினார். 20 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தங்களுக்கே உரித்தான நுட்பங்களை உருவாக்கிய ரால்ஃப் நெல்சன் எலியட் (Ralph Nelson Elliott) மற்றும் வில்லியம் டெல்பெர்ட் கேன் (William Delbert Gann) ஆகியோரே பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் துறையின் பிற முன்னோடிகள் எனக் கூறலாம்.

சமீபத்திய பத்தாண்டுகளில் பல நுட்பவியல் கருவிகள் மற்றும் கோட்பாடுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, அவை அதிகமாக கணினி-உதவி கொண்ட நுட்பங்களையே மையமாகக் கொண்டுள்ளன.


பொது விளக்கம்

தொகு

நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்கள் நிதிச் சந்தைகளில் நிலவும் விலை அமைப்புகள் மற்றும் போக்குகள் ஆகியவற்றைக் கண்டறிய முயற்சித்து, அந்தப் போக்குகளைப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கின்றனர்.[4] வல்லுநர்கள் பல்வேறு முறைகள் மற்றும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தினாலும், விலை விளக்க வரைபடங்கள் ஆய்வு மிகவும் முக்கியமானதாகும்.

வல்லுநர்கள் குறிப்பாக உச்சி தாழ் உச்சி (head and shoulders) எனப்படும் போக்கு அல்லது இருமுறை உச்சமடைந்து பின்வாங்கல் (double top reversal) போக்கு, ஆய்வுக் காட்டிகளான நகரும் சராசரிகள், வரைபடத்தில் பங்குகளின் ஆதார நிலைகளை தேடுகின்றனர். மேலும் ஆதரவுகள், பங்குகள் குறிப்பிட்ட விலையை தாண்ட இயலாநிலை, பங்குகள் உச்சிக்கும் தாழ்வுநிலைக்கும் செல்லும் இடைபட்ட பகுதி மற்றும் எச்சரிக்கை கொடிகள், தொடர் போக்கு அல்லது சமநிலை தினங்கள் போன்ற தெளிவற்ற வடிவாக்கங்களையும் ஆய்வு செய்கின்றனர்.

நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்கள் விலை அல்லது அளவின் (பங்கு கைமாறும் அளவு) கணிதவியல் வடிவ மாற்றங்களான காட்டிகளை அதிகமாகப் பயன்படுத்துகின்றனர்,. இந்த காட்டிகள் ஒரு சொத்தின் விலையானது ஏதேனும் ஒரு போக்கின் படி உள்ளதா என்பதையும், அவ்வாறிருப்பின் அதன் திசையையும் தீர்மானிக்க உதவுகின்றன. வல்லுநர்கள் விலை, அளவு ஆகியவற்றையும் கருத்தில் கொள்கின்றனர். எடுத்துக்காட்டுகளாக ஒப்புமை வலிமைக் குறியீடு மற்றும் எம் எ சி டி ஆகியவற்றைக் கூறலாம். தெரிவுகள் (வெளிப்படுத்தப்பட்ட மாறும் தன்மை) மற்றும் விலையுடனான வைத்தல்/அழைத்தல் விகிதங்கள் ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள உடன் தொடர்புகள் இத்துறையின் பிற பகுதிகளாகும். பிற வல்லுநர்கள் தங்கள் பகுப்பாய்வில், வைத்தல்/அழைத்தல் விகிதங்கள் மற்றும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட மாறும் தன்மை போன்ற உணர்வுபூர்வமாக விரும்பும் காட்டிகளையும் சேர்த்துக்கொள்கின்றனர்.

வெற்றிகரமான வர்த்தகங்களின் எண்ணிக்கை நட்டத்திலியங்கும் வர்த்தகங்களின் எண்ணிக்கையை விட மிகவும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, வல்லுநர்கள் விலை நகர்வை முன்கணிக்க முயற்சிக்கின்றனர். முறையான இடர் கட்டுப்பாடு மற்றும் பண மேலாண்மை ஆகியவை பின்பற்றப்படும்பட்சத்தில் பங்குகள் சிறந்த பலன்களை கொடுக்கும்.

நுட்பப் பகுப்பாய்வுக்கான பல கோட்பாடுகள் உள்ளன. பல்வேறு கோட்பாடுகளைப் பின்பற்றுபவர்கள் (காட்டாக, நீள்குச்சி விளக்க வரைபட்ம், டௌ கோட்பாடு மற்றும் எலியட் அலைக் கோட்பாடு) பிற அணுகுமுறைகளைப் புறக்கணிக்கலாம். இருப்பினும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோட்பாடுகளிலிருந்து தேவையான அம்சங்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்கின்றனர். நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்கள் கொடுக்கப்பட்ட கால அளவிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கருவியானது எந்த வகையான சீரான அமைப்பினைக் காண்பிக்கிறது என்பதை முடிவு செய்ய தனது கடந்த கால அனுபவத்தினைப் பயன்படுத்திக்கொள்கின்றனர்.

நுட்பப் பகுப்பாய்வு பெரும்பாலும் அடிப்படைப் பகுப்பாய்விலிருந்து வேறுபடுத்தப்படுகிறது. அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு என்பது நிதி சந்தைகளில் விலைகளைப் பாதிக்கக்கூடிய பொருளாதாரக் காரணிகள் பற்றிய ஆய்வாகும். நுட்பப் பகுப்பாய்வு முதலீட்டாளர்கள் உணரும் முன்னதாகவே, அது போன்ற விலைகள் காண்பிக்கின்றன என்ற கருத்தியலைக் கொண்டுள்ளது. ஆகவே இது விலையின் செயலைப் பற்றிய ஆய்வு மட்டுமே என்றும் கூறலாம். சில வர்த்தகர்கள் நுட்ப அல்லது அடிப்படைப் பகுப்பாய்வை தனிப்பட பயன்படுத்துகின்றனர், அதே நேரம் பிறர் வர்த்தக ரீதியான முடிவுகளை எடுக்க இரண்டையும் பயன்படுத்துகின்றனர்.

நுட்பப் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துபவர்கள் சந்தை வல்லுநர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர். சிலர் நுட்ப சந்தை பகுப்பாய்வாளர் அல்லது சந்தைப் பகுப்பாய்வாளர் என்ற சொல்லைப் பரிந்துரைக்கின்றனர். விளக்க வரைபட வல்லுநர் என்னும் பழைய சொல்லானது சில நேரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் இந்தத் துறையின் விரிவாக்கம் மற்றும் நவீனமயமாக்கத்தின் காரணமாக அந்த சொல்லைப் பயன்படுத்துவது அரிதாகிவிட்டது. [சான்று தேவை]

சிறப்பியல்புகள்

தொகு

நுட்பப் பகுப்பாய்வானது, ஒப்பு வலிமை காட்டி, நகரும் சராசரிகள், தொடர்புப்போக்குகள், சந்தைகளுக்கிடையேயான மற்றும் சந்தைக்குள்ளான விலை உடன் தொடர்புகள், சுழற்சிகள் போன்ற விலை மற்றும் அளவு மாற்றங்களின் அடிப்படையிலான மாதிரிகள் மற்றும் வர்த்தக விதிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. சிறப்பாகக் கூறினால் விளக்கப்பட அமைப்புகளின் புரிதலைக் கொண்டு அமைகிறது எனலாம்.

-- நுட்பப் பகுப்பாய்வானது, கடனீடுகள் மற்றும் இருப்புப் பகுப்பாய்வுகளுக்கான அடிப்படைப் பகுப்பாய்வின் அணுகுமுறைக்கு மாறானதாக உள்ளது. நுட்பப் பகுப்பாய்வு, நிறுவனம், சந்தை, நாணயம் அல்லது சரக்கு ஆகியவற்றின் உண்மையான இயல்பை "புறக்கணிக்கிறது", மேலும் அது வெறுமென "விளக்கப்படங்களை" மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது, அதாவது விலை மற்றும் அளவு ஆகியவை. ஆனால் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வானது நிறுவனம், சந்தை, நாணயம் அல்லது சரக்கு ஆகியவற்றின் உண்மையான இயல்பைக் கருத்தில் கொள்கிறது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஏதேனும் ஒரு பெரிய தரகு அல்லது வர்த்தகக் குழு அல்லது நிதி நிறுவனம் வழக்கமாக நுட்பப் பகுப்பாய்வு மற்றும் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு ஆகிய இரண்டு அணியையும் கொண்டிருக்கும்.

Technical analysis stands in contrast to the fundamental analysis approach to security and stock analysis. Technical analysis "ignores" the actual nature of the company, market, currency or commodity and is based solely on "the charts," that is to say price and volume information, whereas fundamental analysis does look at the actual facts of the company, market, currency or commodity. For example, any large brokerage, trading group, or financial institution will typically have both a technical analysis and fundamental analysis team.

நுட்பப் பகுப்பாய்வானது வர்த்தகர்கள், தொழில்முறை வல்லுநர்களிடையே பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் பெரும்பாலும் செயல்மிகு தினசரி வர்த்தகர்கள் மற்றும் சந்தை ஆக்குநர்கள் மற்றும் டீலர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 1960கள் மற்றும் 1970களில் கல்வியாளர்களால் அது பெரிதும் நிராகரிக்கப்பட்டது. சமீபத்திய ஒரு மறுஆய்வில், இர்வின் மற்றும் பார்க்[5] நிறுவனங்கள் 95 நவீன ஆய்வுகளில் 56 ஆய்வுகள் அது நேர்மறை விளைவுகளை வழங்குவதாகக் கண்டறிந்துள்ளன. ஆனால் தரவு வேவு போன்ற விவகாரங்களால் அதன் நேர்மறை விளைவுகள் சந்தேகத்திற்குரியனவாக இருப்பதும் கவனிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே நுட்பப் பகுப்பாய்வுக்கு ஆதரவான ஆதாரங்கள் ஒரு முடிவை வழங்குவனவாக இல்லை. இன்றும் பல கல்வியாளர்கள் அதைப் போலி அறிவியல் எனக் கருதுகின்றனர்.[6] நுட்பப் பகுப்பாய்வுக்கான ஆதாரம் திடமானதாக இல்லை, மேலும் அது செயல்திறன் சந்தைக் கருத்தியலின் பலவீனமான வடிவத்தில் இசைவற்றதாகவும் உள்ளது என ஐகன் ஃபாமா (Eugene Fama) போன்ற கல்வியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.[7][8] நுட்பப் பகுப்பாய்வானது எதிர்காலத்தை முன்கணிக்கும் திறனற்றது எனில், அது வர்த்தக வாய்ப்புகளைக் கண்டறிவதற்கு உதவியாக இருக்கும் என பயனர்கள் கருதுகின்றனர்.[9]


echnical analysis is widely used among traders and financial professionals, and is very often used by active day traders, market makers, and pit traders. In the 1960s and 1970s it was widely dismissed by academics. In a recent review, Irwin and Park[5] reported that 56 of 95 modern studies found it produces positive results, but noted that many of the positive results were rendered dubious by issues such as data snooping so that the evidence in support of technical analysis was inconclusive; it is still considered by many academics to be pseudoscience.[6] Academics such as Eugene Fama say the evidence for technical analysis is sparse and is inconsistent with the weak form of the efficient market hypothesis.[7][8] Users hold that even if technical analysis cannot predict the future, it helps to identify trading opportunities.[9]

அந்நியச் செலாவணி சந்தைகளில், அடிப்படைப் பகுப்பாய்வை விடவும் இதன் பயன்பாடு பரவலாக உள்ளது.[10][11] சில தனித்து நிகழ்த்தப்பட்ட ஆய்வுகள் நுட்ப வர்த்தக விதிகள் 1987 ஆம் ஆண்டுக்கு முந்தைய காலகட்டங்களில் இசைவான இலாபங்களுக்கு வழிவகுத்திருக்கலாம் என அறிவிக்கின்றன,[12][13][14][15], பெரும்பாலான கல்வியியல் பணிகள் அந்நியச் செலாவணி சந்தையின் அசாதாரணமான நிலையில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தின.[16] இதற்கு மத்திய வங்கியின் தலையீடே காரணம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.[17] சமீபத்திய ஆராய்ச்சி, வெவ்வேறு வர்த்தக அறிகுறிகளை தொகுக்கப்பட்ட வர்த்தக அறிகுறியாகப் பயன்படுத்தும் அணுகுமுறை, இலாபத் தன்மையை அதிகரிக்கவும் ஏதேனும் ஓர் ஒற்றை விதியைச் சார்ந்திருக்கும் அளவைக் குறைக்கவும் உதவும் என பரிந்துரைக்கிறது.[18].

In the foreign exchange markets, its use may be more widespread than fundamental analysis.[10][11] While some isolated studies have indicated that technical trading rules might lead to consistent returns in the period prior to 1987,[12][13][14][15] most academic work has focused on the nature of the anomalous position of the foreign exchange market.[16] It is speculated that this anomaly is due to central bank intervention.[17] Recent research suggests that combining various trading signals into a Combined Signal Approach may be able to increase profitability and reduce dependence on any single rule.[18].

கோட்பாடுகள்

தொகு
 
ஆதரவு (4,5,6, 7, மற்றும் 8) மற்றும் எதிர்ப்பு (1, 2, மற்றும் 3); அளவுகளைக் காட்டும் விளக்கப்படம்; எதிர்ப்புகளின் அளவுகள் ஆதரவின் அளவாகவும் இதே போல் மறுதிசையிலும் நிகழும் போக்கு காணப்படுகிறது.

ஒரு சந்தையின் விலை அதனுடன் தொடர்புடையை அனைத்து விவரங்களையும் காண்பிக்கிறது என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர், ஆகவே அவர்களின் பகுப்பாய்வானது புதிய நிகழ்வுகள் போன்ற "அக அம்சங்களைக்" காட்டிலும் பெரும்பாலும் "அக அம்சங்களில்" அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. விலை செயல்பாடுகளும், முதலீட்டாளர்கள் மொத்தமாக சீரமைப்பை நோக்கிய போக்கைக் கொண்டுள்ளதால் மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் போக்கைக் கொண்டுள்ளன – இதனால் வல்லுநர்கள் கண்டறியக்கூடிய வகையிலான போக்குகள் மற்றும் நிலைகளில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றனர்.

சந்தை செயல்பாடு அனைத்துக்கும் சலுகை வழங்குகிறது

தொகு

தொடர்புடைய அனைத்து தகவல்களும் விலைகளால் முன்னரே உணர்த்தப்பட்டவை என்ற கூற்றின் அடிப்படையில், அடிப்படைப் பகுப்பாய்வைச் செய்வது தேவையற்றது என பிரத்யேக நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர் – செய்திகளும் செய்தி நிகழ்வுகளும் விலையை அதிகமாக பாதிப்பதில்லை என அவர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும் கட்லர் போட்டெர்பா மற்றும் சம்மர்ஸ் ஆகியோரின் "வாட் மூவ்ஸ் ஸ்டாக் ப்ரைசஸ்?" என்னும் ஆராய்ச்சிகளைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

மிக அதிகமாகப் பெரிய இலாபமிக்க நாட்களில் [பெரிய சந்தை நகர்வில்]...சந்தையின் நகர்வுக்குக் காரணமாக பத்திரிகைகள் சுட்டிக்காட்டும் தகவல்கள் அவ்வளவு முக்கியமல்ல. அதற்கடுத்த நாள்களிலான பத்திரிகை அறிக்கைகளும் எதிர்கால இலாபங்கள் அல்லது தள்ளுபடி வீதங்கள் எதனால் மாறக்கூடும் என்பதைக் கண்டுபிடித்துக் கூறுவதில் தோல்வியடைகின்றன. இந்தக் குறிப்பிடத்தக்க சந்தையின் நகர்வுக்கான காரணமாக அமைந்திருக்கும் அடிப்படை அதிர்ச்சிகளைக் கண்டறியவதற்கான திறன் நமக்கு இல்லை. இதனால் இது போன்ற அதிர்ச்சிகள் இருப்பு இலாபங்களிலான மாற்றங்களின் பெரும்பாலானவற்றுக்குக் காரணமாக அமைகின்றன எனும் கருத்தின் அடிப்படையில் இணக்கமாக உதவுவது கடினமாகிறது.[19]

விலைகளின் நகரும் போக்கு

தொகு

நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்கள் விலைகளுக்கு ஒரு போக்கு உள்ளது என நம்புகின்றனர். வல்லுநர்கள், சந்தையானது உயரும், இறங்கும் அல்லது பக்கவாட்டில் (தட்டையானது) நகரும் போக்கைக் கொண்டுள்ளது எனக் கூறுகின்றனர். விலை போக்குகளுக்கான இந்த அடிப்படை வரையறையே டவ் கோட்பாட்டில் முன்வைக்கப்படும் ஒன்றாகும்.[4]

2001 ஆம் ஆண்டு நவம்பரிலிருந்து 2002 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு வரையில் காணப்பட்ட AOL நிறுவனத்தின் போக்கானது, கடனீடுக்கான ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். இந்தப் போக்கை அறிந்திருக்கும் ஒரு நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர் அல்லது போக்கு கண்காணிப்பாளர் இந்த கடனீடுகளை விற்பதற்கான வாய்ப்புகளைத் தேடுவார். AOL இன் பங்குகளின் விலை தொடர்ந்து கீழ் நோக்கி சரிந்து வருகிறது. பங்குகள் உயரும் ஒவ்வொரு முறையும், விற்பனையாளர்கள் சந்தையில் நுழைந்து பங்குகளை விற்பார்கள். இதனாலேயே விலையில் இந்த "ஜிக்-ஜாக்" நகர்வு காணப்படுகிறது. "தாழ் உயர்வுகள்" மற்றும் "தாழ் இறக்கங்கள்" ஆகியவற்றின் வரிசை ஒரு பங்கானது கீழ் நோக்கி சரிகிறது என்பதைக் கூறாமல் கூறுகிறது.[20] வேறுவிதமாகக் கூறுவதானால், பங்கானது விளிம்பு வரை இறங்கும் ஒவ்வொரு முறையும் அதன் முந்தைய ஒப்பீட்டு விலையிலிருந்து இன்னும் கீழே இறங்குகிறது. பங்கானது உயரும் ஒவ்வொரு முறையும் அதன் முந்தைய ஒப்பீட்டு உயர் விலையை அது அடைய முடியாது.

இந்தத் தாழ் இறக்கங்கள் மற்றும் தாழ் உயர்வுகள் ஆகியவற்றின் தொடர்நிகழ்வு ஆகஸ்டு வரையில் நிகழவில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும். பின்னர் AOL அந்த மாதத்தில் இருந்த ஒப்பீட்டில் குறைவான விலையை விட குறைவாக இல்லாதபடி விலையைக் குறைத்தது. அதே மாதத்தின் பிற்பகுதியில், மிகவும் சமீபத்திய ஒப்பீட்டு உயர் மதிப்பிற்கு சமமாக பங்குகளின் விலை அடையப்பெற்றது. இதில் ஒரு வல்லுநர், சரியும் போக்கானது சிறிதளவு இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை உணர்த்தும் அறிகுறிகளை உணர்ந்து இந்த நிலையில் தொடர்ந்து பங்குகளை விற்பதை நிறுத்துவார்.

வரலாற்றுப் போக்குகள் மீண்டும் நிகழ்தல்

தொகு

மொத்த முதலீட்டாளர்களின் தொகுதியானது, அவர்களுக்கு முன்பிருந்த முதலீட்டாளர்களின் அதே நடத்தையையே பின்பற்றுகின்றனர் என நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர். "அனைவரும் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு அடுத்ததாக இது வர வேண்டும் என விரும்புவர்," "இந்த பங்கு மீண்டும் 50 டாலர் விலையை அடைந்தால் அதை வாங்குவேன்" "இந்த நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்பம் அதன் துறையில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தும், பின்னர் இதன் பங்குகள் ராக்கெட் வேகத்தில் விலையேறும்" – இவை அனைத்தும் ஒரு சாமானிய முதலீட்டாளர் கொண்டிருக்கும் செண்டிமெண்ட்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். ஒரு வல்லுநருக்கு, சந்தையில் இது போன்ற உணர்ச்சிகரமான போக்கு பகுத்தறிவற்றதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் அவை இருக்கின்றன. அவ்வப்போது முதலீட்டாளர்களின் குணங்கள் மீண்டும் திரும்ப நிகழும்படி இருப்பதால், கண்டறியக்கூடிய (மற்றும் முன்கணிக்கக்கூடிய) தன்மை கொண்ட சீராக அமையக்கூடிய விலை அமைப்புகளைக் கொண்டு ஒரு விளக்கப்படத்தை உருவாக்க முடியும் என வல்லுநர்கள் நம்புகின்றனர்.[4]

நுட்பப் பகுப்பாய்வு என்பது விளக்கப்படத்துடன் முடிந்துவிடுவதில்லை, அது எப்போதும் விலைப் போக்குகளை கருத்தில் கொள்கிறது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, பல வல்லுநர்கள் முதலீட்டாளர்களின் செண்டிமெண்ட்கள் பற்றிய கணக்கெடுப்பைக் கண்காணிக்கின்றனர். இந்தக் கணக்கெடுப்புகள் சந்தையின் பங்கேற்பாளர்கள் எதிர்மறை மனப்போக்கு கொண்டவர்களா அல்லது நேர்மறை மனப்போக்கு கொண்டவர்களா என அவர்களின் மனப்போக்கை ஊகிக்கிறது. ஒரு போக்கானது தொடருமா அல்லது எதிர்திசையில் மாறக்கூடுமா என்பதைத் தீர்மானிக்க உதவியாக வல்லுநர்கள் இந்தக் கணக்கெடுப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்தக் கணக்கெடுப்புகள் அதிக அளவிலான முதலீட்டாளர்களின் செண்டிமெண்ட்டுகளைக் காண்பித்தால் அவர்கள் மாற்றத்தை எதிர்பார்ப்பதே வழக்கம். அதீத நேர்மறை மனப்போக்குகள் இருப்பதாகக் கூறும் கணக்கெடுப்புகள், எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு உயரும் போக்கு மீண்டும் எதிர்திசையில் செல்லலாம் என்பதற்கான ஆதாரங்களாகும் முதலீட்டாளர்கள் அதிக நேர்மறை மனப்போக்கு கொண்டிருப்பவர்கள் எனில் அவர்கள் (அதிக விலையை எதிர்பார்த்து) மொத்த சந்தையையும் வாங்கியிருப்பார்கள் என்பதே இங்கு கருத்தாகும். மேலும் பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்கள் நேர்மறையான மனப்போக்குடையவர்களாக உள்ளனர், மேலும் அவர்கள் முதலீடு செய்தும் உள்ளனர், வாங்குவதற்கு இன்னும் சிலரே இருப்பதாக ஒருவர் கருதலாம். இது நேர்மறை செண்டிமெண்ட் இருப்பினும் வாங்குபவர்களைக் காட்டிலும் விற்பவர்களே அதிகமாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பை வழங்கும். இது விலையானது சரியும் போக்கைக் கொண்டிருக்கும் எனப் பரிந்துரைக்கிறது, மேலும் இது முதலீட்டாளர் வர்த்தகத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டுமாகும்.

தொழில்துறை

தொகு

உலகளவில், நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்களின் சர்வதேச கூட்டமைப்பு (IFTA) இந்தத் துறையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. அமெரிக்காவில், தேசிய அளவிலான இரண்டு அமைப்புகள் உள்ளன: சந்தை வல்லுநர்கள் சங்கம் (MTA) மற்றும் தொழில்முறை நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்களின் அமெரிக்க சங்கம் (AAPTA). அமெரிக்காவும் சான் ஃபிரான்சிஸ்கோவின் நுட்பக் கடனீடு பகுப்பாய்வாளர்களின் சங்கத்தினால் (TSAASF) பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது. இங்கிலாந்தில், இந்தத் துறைக்காக நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்களின் அமைப்பு (STA) உள்ளது. கனடாவில் இந்தத் துறைக்கென நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்களின் கனடிய அமைப்பு உள்ளது. கூடுதல் பிரதான தொழில்முறை நுட்பப் பகுப்பாய்வு அமைப்புகள், கீழே உள்ள புற இணைப்புகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

தொழில்முறை நுட்பப் பகுப்பாய்வு அமைப்புகள், நுட்பப் பகுப்பாய்வுத் துறையினை விவரிக்கும் அறிவு ஆணையத்தை உருவாக்கும் செயலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. நுட்பப் பகுப்பாய்வு எவ்வாறு மற்றும் எப்படி செயல்படக்கூடும் என்பதை வரையறுக்கும் விதமாக இந்தத் துறையின் மையமாக இந்த அறிவு ஆணையம் விளங்கும். முறையான ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் துறைக்கான தரநிலைகளை உருவாக்குவதில் கல்வியாளர்களுக்கும் ஒழுங்குபடுத்து அமைப்புகளுக்கும் அது பயன்படக்கூடும். சந்தை வல்லுநர்கள் சங்கம் (MTA) ஒரு அறிவுக் களஞ்சியத்தை வெளியிட்டுள்ளது, மேலும் நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்களின் சர்வதேச கூட்டமைப்பு மற்றும் நிப்பான் நுட்பப் பகுப்பாய்வு சங்கம் ஆகியவை அறிவுக்களஞ்சியப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

பயன்

தொகு

நிதி அல்ல்து சரக்குகள் சந்தைகளில், போக்கின் திசையிலேயே வர்த்தகம் செய்வது என்பது மிகவும் செயல்திறன் வாய்ந்த வழியாக இருக்கும் என பல வர்த்தகர்கள் கூறுகின்றனர். ஜான் டபள்யு. ஹென்ரி (John W. Henry), லாரி ஹைட் (Larry Hite), எட் செய்கோட்டா (Ed Seykota), ரிச்சர்ட் டென்னிஸ் (Richard Dennis), வில்லியம் எக்கார்ட் (William Eckhardt), விக்டர் ஸ்பெரேண்டியோ (Victor Sperandeo), மைக்கேல் மார்க்கஸ் (Michael Marcus) மற்றும் பால் டுடோர் ஜோன்ஸ் (Paul Tudor Jones) (ஜாக் டி. ஸ்வேஜெர் எழுதிய மார்கெட் விசார்டுகள் (Market Wizards) என்னும் பிரபலமான புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சந்தை வழிகாட்டிகள் என அழைக்கப்படுபவர்களில் சிலர்) நுட்பப் பகுப்பாய்வு மற்றும் அதன் கருத்துகளைப் பயன்படுத்தி அதிக அளவு வாய்ப்புகளைப் பெற்றுள்ளனர். ஒரு நுட்பப் பகுப்பாய்வாளரான ஜியார்ஜ் லேன் (George Lane), வால் ஸ்ட்ரீட்டில் "த ட்ரெண்ட்ஸ் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்!" என்னும் ஒரு பிரபலமான வாக்கியத்தைப் பயன்படுத்தியிருந்தார்.

பல முதலீடற்ற வழிமுறை வர்த்தக அமைப்புகள் போக்கைப் பின்பற்றுதல் என்னும் கருத்தையே சார்ந்துள்ளன. பல பாதுகாப்பு நிதியிலும் இவ்வாறே நிகழ்கிறது. ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழிற்துறை ஆகிய இரண்டிலும் ஒப்பீட்டில் சமீபத்திய போக்கு உருவாகியுள்ளது. அதன் படி மிகவும் மேம்பட்ட தானியங்கு வர்த்தக உத்திகள் அதிகரித்துள்ளன. இவை பெரும்பாலும் நுட்பப் பகுப்பாய்வு கொள்கைகளையே சார்ந்துள்ளன (மேலோட்டப் பார்வைக்கு வழிமுறையியல் வர்த்தகம் என்னும் கட்டுரையைக் காண்க).

முறையான வர்த்தகம்

தொகு

நரம்பியல் வலையமைப்புகள்

தொகு

முதல் பயன்படுத்தத்தக்க வகைகள் உருவான 1990களின் முற்பகுதியிலிருந்து, செயற்கை நரம்பியல் வலையமைப்புகள் (ANNகள்) பிரபலமடைவது அதிகரித்துள்ளது. அவை செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுத்தும் மென்பொருள் அமைப்புகளாகும், அவை உயிரியல் நரம்பமைப்புகள் வேலை செய்யும் விதத்தைப் போன்றே உருவாக்கப்பட்டவை. தரவுகளிலுள்ள சிக்கலான வகையமைப்புகளையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திறன் கொண்டவையாக இருப்பதால் அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கணிதவியல் ரீதியாக, அவை ஒட்டுமொத்த சார்பு தோராயமாக்கிகளாகும்,[21][22] அதாவது சரியான தரவுகள் கொடுக்கப்பட்டு சரியாக உள்ளமைக்கப்பட்டால், எவ்வகையான உள்ளீடு வெளியீடு தொடர்புகளையும் அவை கண்டறிந்து மாதிரியாக்கம் செய்யக்கூடும். இதனால் விளக்கப்படங்கள் அல்லது நுழைவு/வெளியேற்ற அறிகுறிகளை உருவாக்குவதற்கான தொடர் விதிகள் ஆகியவற்றினைப் புரிந்துகொள்வதில் உள்ள மனித செயல்பாடு அகற்றப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல், அடிப்படைப் பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் மாறிகளை உள்ளீடாகப் பயன்படுத்த முடிவதால் இது அடிப்படைப் பகுப்பாய்வுக்கு ஒரு பாலமாகவும் அமைகிறது.

ANNகள் என்பவை கட்டாயமாக நேரியலற்ற புள்ளியியல் மாதிரிகளாக இருப்பதால், அவற்றின் துல்லியத்தன்மை மற்றும் முன்கணிப்புத் திறன்கள் ஆகியவற்றை கணிதவியல் மற்றும் சோதனை முறைகள் ஆகிய இரண்டு வழிகளிலும் சோதிக்க முடியும். பல்வேறு ஆய்வுகளில், பல்வேறு நுட்ப மற்றும் அடிப்படை உள்ளீடுகள் கொடுக்கப்பட்டு வர்த்தக அறிகுறிகளை உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் நரம்பியல் வலையமைப்புகள், விதிகளின் அடிப்படையிலான வல்லுநர் அமைப்புகளுடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்தப்படும் போது அவை, வாங்குதல்-நிறுத்துதல் உத்திகள் மற்றும் பாரம்பரிய நேரியல் தன்மை கொண்ட நுட்பப் பகுப்பாய்வு முறைகள் ஆகியவற்றை விட சிறப்பாக செயல்படுகின்றன என ஆசிரியர்கள் கூறியுள்ளனர்.[23][24][25]

இது போன்ற பின்பற்றக்கூடிய முறைகளின் மேம்பட்ட கணிதவியல் இயல்பின் காரணமாக நிதி பகுப்பாய்வுக்கான நரம்பியல் வலையமைப்புகளை கல்விச் சூழலில் மட்டுமே வரம்புப்படுத்தி வைத்துள்ளது, அதே நேரம் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பயனர்க்கெளிதான நரம்பியல் வலையமைப்பு மென்பொருள் உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தால் வர்த்தகர்கள் இந்தத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது எளிதாகியுள்ளது. இருப்பினும், ஆய்வு செய்யப்படும் சந்தைக்கான சரியான நரம்பியல் வலையமைப்பு பரப்பியலைப் பொருத்துவதில் உள்ள சிக்கலின் காரணமாக, இதன் பெரிய அளவிலான பயன்பாடு சிக்கலானதாகவே உள்ளது.

விதி-அடிப்படையிலான வர்த்தகம்

தொகு

விதி-அடிப்படையிலான வர்த்தகம் என்பது, தெளிவான மற்றும் கண்டிப்பான விதிகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகத் திட்டங்களை உருவாக்கும் ஓர் அணுகுமுறையாகும். சில பிற நுட்ப முறைகள் மற்றும் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வின் அணுகுமுறைகள் போலன்றி, இது தனித்துவ உரிமையைக் குறைந்தபட்சமாகவே வைத்து, அனைத்து வர்த்தகங்களுக்குமான விதிகளின் ஒரு தொகுப்பை வரையறுக்கிறது. ஒரு தனித்துவமான கட்டாய விதிகளைப் பின்பற்றும் போது, உணர்ச்சிவசப்பட்டு எடுக்கும் மோசமான முடிவுகளின் வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்கை குறைகிறது என்பதே இந்த அணுகுமுறைக்கு அடிப்படையாக உள்ள கோட்பாடாகும்.

எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஒரு வர்த்தகர் தனது ஒரு குறிப்பிட்ட நிதிக் கருவியின் விலையானது அதன் 50-நாள் நகரும் சராசரியை நெருங்கும் போதெல்லாம் ஒரு அதிகமாக வாங்க வேண்டும், மேலும் அதற்குக் கீழே செல்லும் போதெல்லாம் அதை விற்க வேண்டும் என்று கூறும் ஒரு விதியை உருவாக்கிக்கொள்ளலாம்.

பிற சந்தை முன்கணிப்பு முறைகளுடன் சேர்ந்த பண்பு

தொகு

வல்லுநர்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய பிரதான தகவல் மூலங்கள் விலை, அளவு மற்றும் திறந்த ஒப்பந்தங்கள் ஆகியவையே ஆகும் என ஜான் மர்ஃபி (John Murphy) கூறுகிறார்.[26] காட்டிகள், செண்டிமெண்டல் பகுப்பாய்வு ஆகிய பிற தரவுகள் இரண்டாம்பட்சமானவையாகவே கருதப்படுகின்றன.

இருப்பினும், பல நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்கள் தூய நுட்பப் பகுப்பாய்வையும் தாண்டி பிற சந்தை முன்கணிப்பு முறைகளையும் தங்கள் நுட்பப் பணிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்துகின்றனர். நுட்பப் பகுப்பாய்வு மற்றும் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் பிரிப்புக்காக 1980களின் மத்தியில் பகுத்தறிவியல் பகுப்பாய்வாளர் என்ற சொல்லை முதலில் பயன்படுத்திய ஜான் போலிங்கர் (John Bollinger) இந்த அணுகுமுறையை ஆதரிப்பவர்களில் ஒருவராவார்.[2] பரணிடப்பட்டது 2016-03-24 at the வந்தவழி இயந்திரம் இதே போன்ற மற்றொரு அணுகுமுறை கலப்பு பகுப்பாய்வாகும் [3], இது அடிப்படைப் பகுப்பாய்வை நுட்பப்பகுப்பாய்வுடன் சேர்த்து பயன்படுத்துகிறது, சொத்து விவர மேலாளரின் செயல்திறனை அதிகரிப்பதே இதன் நோக்கமாகும்.

நுட்பப் பகுப்பாய்வு அவ்வப்போது பருமனறி பகுப்பாய்வுடனும் பொருளியலுடனும் சேர்த்தும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, சந்தைகளிடையேயான தொடர்புகளைக் கண்டறிய நரம்பியல் வலையமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படலாம்.[4] சில சந்தை முன்கணிப்பாளர்கள் நிதி சோதிடத்தையும் நுட்பப் பகுப்பாய்வுடன் சேர்த்து பயன்படுத்துகின்றனர். 1998 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த நுட்பப் பகுப்பாய்வு வெளியீடுக்கான சந்தை வல்லுநர்கள் சங்கம் டவ் விருதைப் பெற்ற, கிரிஸ் கேரலோனின் (Chris Carolan) "ஆட்டம் பேனிக்ஸ் அண்ட் கேலண்டர் ஃபெனாமினான்" என்னும் கட்டுரை நுட்பப் பகுப்பாய்வையும் நிலவின் சுழற்சிப் போக்கையும் எவ்வாறு தொடர்புப்படுத்தலாம் என்பதை விளக்குகிறது. https://www.mta.org/eweb/docs/1998DowAward.pdf பரணிடப்பட்டது 2010-01-07 at the வந்தவழி இயந்திரம்] அது பயனற்றது, எனினும் பங்கு சந்தையில் உள்ள ஜனவரி விளைவு போன்ற சில காலண்டர் நிகழ்வுகள், வரி மற்றும் கணக்கியல் தொடர்பான காரணங்களுடன் தொடர்புடையவையாக உள்ளன.

முதலீட்டாளர் மற்றும் செய்திமடல் வாக்கெடுப்புகள் மற்றும் பத்திரிகைகள் செண்டிமெண்ட் காட்டிகளைப் பற்றி அறிவிக்கின்றன, மேலும் அவற்றை நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்களும் பயன்படுத்துகின்றனர்.[5] பரணிடப்பட்டது 2007-10-06 at the வந்தவழி இயந்திரம்

விளக்கப்படம் அமைத்தல் விதிகள் மற்றும் காட்டிகள்

தொகு

விளக்கப்படங்களின் வகைகள்

தொகு
 • OHLC - ஓப்பன் ஹை லோ க்ளோஸ் விளக்கப்படம் விலையின் உயர்வு மற்றும் தாழ்வு நகர்வுகளை செங்குத்தாகவும் திறப்பு மற்றும் முடிவை கிடைமட்டமாகவும் காண்பிக்கிறது. இது வரம்புகளையும் அதீத போக்குகளையும் வரைமடமாகப் பதிவு செய்யப் பயன்படுகிறது.
 • கேண்டில் ஸ்டிக் விளக்கப்படம் - OHLC ஐப் போன்றதே ஆகும், ஆனால் திறப்பும் முடிவும் மூடப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலும் கருப்பு அல்லது சிவப்பு மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள், திறப்பை விடக் குறைவான முடிவைக் குறிக்கின்றன. வெள்ளை, பச்சை அல்லது நீல மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள் திறப்பை விட உயர்வான முடிவைக் குறிக்கின்றன.
 • கோட்டு விளக்கப்படம் - இது ஒவ்வொரு முடிவு இடைவெளியையும் ஒன்றாக ஒரு கோட்டில் இணைக்கிறது

கருத்துகள்

தொகு
 • சராசரி சரியான வரம்பு - சராசரி கணக்கிடப்பட்ட வர்த்தக வரம்பு விலை இடைவெளிகளுக்கேற்ப சரி செய்யப்படுகிறது
 • விளக்கப்பட வகையமைப்பு - பங்குகளின் விலைகளின் நகர்வினால் ஒரு விளக்கப்படத்தில் உருவாக்கப்படும் தனித்துவமான வகையமைப்பு
 • டெட் கேட் பௌன்ஸ் - இது, ஒரு பங்கின் விலை திடீரென சரிவதற்குப் பின்னர் மீண்டும் அதன் கீழ் நோக்கிய சரிவுக்கு முன்னர் சிறிதளவு உயரும் நிகழ்வாகும்
 • அடுத்தடுத்த நகர்வுகள் மற்றும் மறு கண்காணிப்புகள் ஆகியவற்றை கணக்கிடுவதற்கான எலியட் அலைத் தத்துவம் மற்றும் கோல்டன் விகிதம்
 • உந்தம் - விலை மாற்ற வீதம்
 • புள்ளி மற்றும் வரைபட விளக்கப்படங்கள் - காலத் தரவுகள் இன்றி விலையை மட்டுமெ அடிப்படையாக் கொண்ட விளக்கப்படம்

மேலமைப்புகள்

தொகு

மேலமைப்புகள் என்பவை பொதுவாக பிரதான விளக்கப்படத்தின் மேலே பொருத்தப்படுகின்றன.

 • எதிர்ப்பு - விற்பனை அதிகமாக இருப்பதைக் காண்பிக்கும் பகுதி
 • ஆதரவு - வாங்குதல் அதிகமாக இருப்பதைக் காண்பிக்கும் பகுதி
 • ப்ரேக் அவுட் - விலையானது ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு பகுதிகளுக்கும் மேலே சென்று நிலைத்திருப்பது
 • போக்குக் கோடு - ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பின் சாய்வுக் கோடு
 • சேனல் - இணையான இரண்டு போக்குக் கோடுகள்
 • நகரும் சராசரி - விலை செயல்பாட்டினைப் இரண்டாம்பட்சமானதாக்குகிறது, ஆனால் குறுகிய காலத்திற்கான நகர்வுகளை வடிகட்டிவிடுகிறது
 • போலிங்கர் பட்டைகள் - விலையின் மாறும் தன்மையின் வரம்பு
 • பைவட் புள்ளி - குறிப்பிட்ட நாணயம் அல்லது பங்கின் உயர் தாழ் மற்றும் முடிவு மதிப்புகளின் சராசரியிலிருந்து இது தருவிக்கப்படுகிறது

விலை-அடிப்படையிலான காட்டிகள்

தொகு

இந்தக் காட்டிகள் பொதுவாக பிரதான விலை விளக்கப்படத்திற்கு மேலே அல்லது கீழே காண்பிக்கப்படுகின்றன.

 • குவிப்பு/பகிர்வு குறியீடு—ஒரு நாளின் வரம்பிற்குள்ளான முடிவை அடிப்படையாகக் கொண்டது
 • முன் சரிவுக் கோடு — சந்தை அகலத்தின் ஒரு பிரபலமான காட்டி
 • சராசரி திசைக் குறியீடு — போக்கின் வலிமைக்காகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் காட்டி
 • சரக்கு சேனல் குறியீடு - சுழற்சித் தன்மை கொண்ட போக்குகளைக் கண்டறிகிறது
 • MACD - நகரும் சராசரி குவிதல்/விரிவாதல்
 • பரவளைய SAR - வைல்டரின் துரத்தி நிறுத்தல் முறை, ஒரு வலிமையான போக்கு நிலவும் போது, ஒரு பரவளைய வளைவின் போக்கிலேயே நீடித்திருக்கக்கூடிய தன்மை கொண்ட விலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
 • ஒப்புமை வலிமைக் குறியீடு (RSI) - விலையின் வலிமையைக் காண்பிக்கும் ஆஸிலேட்டர்
 • ஸ்டகேஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர், சமீபத்திய வர்த்தகப் போக்கிற்குள்ளாகவே நிலையை முடித்தல்
 • ட்ரிக்ஸ் - மும்மடங்கு மென்மை சேர்க்கப்பட்ட அடுக்குத்தன்மை கொண்ட நகரும் சராசரியின் சாய்வைக் காண்பிக்கும் ஒரு ஆஸிலேட்டர், இது 1980களில் ஜாக் ஹட்ஸன் (Jack Hutson) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது

அளவு அடிப்படையிலான காட்டிகள்

தொகு
 • பணப் பாய்வு - விலை அதிகமாக இருக்கும் ஒரு நாளில் விற்பனையான பங்குகளின் அளவு
 • சமநிலை அளவு - பங்குகளை வாங்குதல் மற்றும் விற்றலின் உந்தம்
 • PAC விளக்கப்படங்கள் - விலை நிலையைக் கொண்டு அளவை விளக்கப்படமாக்கும் இரு பரிமாண முறை

சோதனை ரீதியான ஆதாரம்

தொகு

நுட்பப் பகுப்பாய்வு என்பது உண்மையில் பயன்படுகிறதா இல்லையா என்பது முரண்பாடு மிக்க விவகாரமாகும். முறைகள் பெரிதளவில் வேறுபடுகின்றன, மேலும் ஒரே தரவுகளைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு நுட்பப் பகுப்பாய்வாளர்கள் வெவ்வேறு முன்கணிப்புகளை வழங்கலாம். நேர்மறை விளைவுகளையே பெற்றதாக பல முதலீட்டாளர்கள் கூறுகின்றனர், ஆனால் கல்வி வட்டாரம் இதற்கு சிறிதளவு முன்கணிப்புத் திறனே உள்ளது எனக் கூறுகிறது.[27] தற்கால ஆய்வுகள் அதிக நேர்மறைத் தன்மை கொண்டவையாக இருக்கலாம்: 95 நவீன ஆய்வுகளில் 56 ஆய்வுகள், நுட்பப் பகுப்பாய்வு நேர்மறை விளைவுகளைக் கொடுப்பதாக முடிவுக் கருத்தை வழங்கியுள்ளன. இருப்பினும் தரவு-வேவு பின்னூட்டம் மற்றும் பிற சிக்கல்களால் இந்தப் பகுப்பாவு கடினமானதாக உள்ளது.[5] நரம்பியல் வலையமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் நேரியலற்ற முன்கணிப்பு அரிதாக திருப்தியளிக்கக்கூடிய குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான முன்கணிப்பு விளைவுகளை வழங்கியுள்ளது.[28] குறுகிய கால அந்நிய செலாவணி வீதங்களின் அளவுகளிலுள்ள ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு பற்றிய ஒரு ஃபெடெரல் ரிசர்வ் பணித்தாள்,[13] "ஒரு நாளிலான போக்குக் குறுக்கீடுகளை முன்கணிப்பதற்கு உதவிகரமான வலிமையான ஆதாரத்தை இந்த அளவுகள் வழங்குகின்றன," இருப்பினும் இந்த அளவுகளின் "முன்கணிப்புத் திறன்", "பரிமாற்ற வீதங்கள் மற்றும் ஆய்வு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களைப் பொறுத்து மாறுகின்றது" எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்திய ஆய்வின் படி, நுட்ப வர்த்தக உத்திகள் சீன சந்தையிடங்களில் மிகவும் செயல்திறனுடயவையாக காணப்பட்டன, மேலும் "இறுதியாக, 0.50 சதவீத பரிமாற்றச் செலவுக்கு அது காரணமான பின்னர், நாங்கள் நகரும் சராசரி குறுக்குமாற்ற விதி, சேனல் ப்ரேக் அவுட் விதி மற்றும் போலிங்கர் பேண்ட் வர்த்தக விதி ஆகியவற்றின் முரண்பட்ட வகையினால் உருவாக்கப்பட்ட வாங்குதல் போக்கிலான குறிப்பிடத்தக்க நேர்மறை விளைவுகளைக் கண்டுள்ளோம்" என அது கூறுகிறது. நாஜெர் ஜே. பல்சரா, க்ரே சென் அண்ட் லின் ஜெங் த சைனீஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்: அன் எக்சாமினேஷன் ஆஃப் த ரேண்டம் வாக் மாடல் அண்ட் டெக்னிக்கல் ட்ரேடிங் ரூல்ஸ் [29]

நுட்பப் பகுப்பாய்வு விமர்சகர்களில் பிரபல அடிப்படைப் பகுப்பாய்வாளர்களும் அடங்குவர். எடுத்துக்காட்டுக்கு, பீட்டர் லின்ச்ச் (Peter Lynch) ஒருமுறை, "கடந்த காலத்தை முன்கணிப்பதற்கு விளக்கபடங்கள் சிறந்தவை" எனக் கூறியுள்ளார்[சான்று தேவை]. வாரன் பஃபே, "விளக்கப்படங்களை தலைகீழாக வைத்த போது நுட்பப் பகுப்பாய்வு சரியாக வேலை செய்யவில்லை, மேலும் வெவ்வேறு பதிலும் கிடைக்கவில்லை" எனக் கூறியிருந்தார், "கடந்த கால வரலாறு என்பது வெறும் விளையாட்டு என்றால் பணக்கார மனிதர்கள் எல்லாம் இப்போது நூலகர்களாகத்தான் இருந்திருப்பார்கள்"[சான்று தேவை] என்றும் கூறியிருந்தார்.

ப்ரோக் (Brock) மற்றும் பலர் நிகழ்த்திய, மிகவும் பாதிப்பை உண்டாக்கிய 1992 ஆம் ஆண்டு ஆய்வு ஒன்று, 1999 ஆம் ஆண்டில் நுட்ப வர்த்தக விதிகள் தரவு வேவு மற்றும் பிற சிக்கல்களுக்கான சோதனைகளில் வெற்றிபெற்றது என்று ஆதரித்தது;[30] அதன் மாதிரிக்கு ப்ரோக் மற்றும் பலர் பணிபுரிந்தனர், தரவு வேவுக்கு அந்தப் பணி மிகவும் கடினமானதாகும்.

அதனைத் தொடர்ந்து, ஆம்ஸ்டெர்டாம் பொருளியலாளர் ஜெர்வின் க்ரிஃபியோனின் (Gerwin Griffioen) கேள்வியைப் பற்றிய ஒரு பெரும் ஆய்வு பின்வரும் கருத்து முடிவை வழங்கியது: "அமெரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் பெரும்பாலான மேற்கு ஐரோப்பிய பங்கு சந்தைக் குறியீடுகளுக்கு, கூடுதல் தன்மை கொண்ட மாதிரியிலிருந்து செய்யப்படும் முன்கணிப்புகள், சிறிய அளவிலான பரிமாற்றச் செலவுகளைப் பின்பற்றிய பின்னர் இலாபகரமானதாக இல்லை. மேலும், CAPMகளை மதிப்பீடு செய்வதன் மூலம், போதிய அளவு அதிக பரிமாற்ற செலவுகளைப் பின்பற்றிய பகுதிகளுக்கு இலாபகரமானதாக அமைந்திருந்ததும் கண்டறியப்பட்டது, அதில் கிட்டத்தட்ட பொத்த பங்கு சந்தைக் குறியீடுகளுக்குமான மாதிரியிலிருந்து எடுக்கப்படும் முன்கணிப்புத் திறன்கள் திருப்திகரமான மற்றும் போதிய இடர் தவிர்ப்பு விளைவுகளை வழங்கவில்லை" எனவும் காண்பிக்கப்பட்டது[8] பரிமாற்றச் செலவுகள் குறிப்பாக "உந்த உத்திகளுக்கே" பொருந்தக்கூடியவை; 1996 ஆம் ஆண்டின், தரவுகள் மற்றும் ஆய்வுகளின் ஒரு பெரிய மறுஆய்வு, குறைந்த பரிமாற்றச் செலவுகளைப் பின்பற்றுவதால் இது போன்ற உத்திகளின் மூலம் போதிய அதீதங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் திறன் இல்லாமல் இருந்ததைக் காண்பித்தது.[31]

ஜர்னல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு வெளியீட்டில், MIT லெபாரட்டரி ஃபார் ஃபினான்ஷியல் எஞ்சினீயரிங் நிறுவனத்தின் இயக்குநரான டாக்டர். ஆண்டிர்யூ டபள்யூ. லோ (Andrew W. Lo), ஹேரி மமாஸ்கி (Harry Mamaysky) மற்றும் ஜியாங் வாங் (Jiang Wang) ஆகியோருடன் பணிபுரிந்து, ""விளக்கப்படமமைத்தல்," என்றும் அறியப்படும் நுட்பப் பகுப்பாய்வானது, பல தசாப்தங்களாக நிதி நடைமுறைகளின் ஒரு பகுதியாக இருந்து வந்தது, ஆனால் இத்துறை அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு போன்ற மிகவும் பாரம்பரியமான அணுகுமுறைகளைப் போன்று கல்வியியல் சோதனைகளில் அவற்றுக்கு இணையான நிலையை அடையவில்லை எனக் கண்டறிந்தனர். இதற்கு நுட்பப் பகுப்பாய்வின் அதிக தற்சார்புடைய இயல்பு ஒரு தடையாக உள்ளது--- இது காண்பவரின் கண்களில் பெரும்பாலும் வரலாற்றில் முன்னர் இருந்த விலை விளக்கப்படங்களின் வடிவியல் வடிவங்கள் நிலைத்திருக்கும் தன்மையைப் பற்றி விளக்குகிறது. இந்த வெளியீட்டில், அளவுருக்களற்ற கெர்னல் பின்னடைதல் முறையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு முறையான நுட்ப வகையமைப்பு அறியும் முறையை முன்மொழிகின்றோம், மேலும் பெருமளவிலான அமெரிக்க பங்குகளுக்கு 1962 முதல் 1996 ஆம் ஆண்டு வரையில் இந்த அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தி நுட்பப் பகுப்பாய்வின் விளைவுத்திறனை மதிப்பீடு செய்கிறோம். நிபந்தனையற்ற சோதனை ரீதியிலான பகிர்வை, நிபந்தனைக்குட்பட்ட தினசரி பங்கு இலாபங்களுடன் ஒப்பிடுகையில்---அதாவது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் அல்லது டபுள் பாட்டம்ஸ் போன்ற குறிப்பிட்ட நுட்ப காட்டிகளில் நிபந்தனைக்குட்பட்டவை---31-ஆண்டு மாதிரிக் காலத்தில், பல நுட்பக் காட்டிகள் கூடுதல் தன்மையுள்ள தகவல்களை வழங்குகின்றன மேலும் அவை சில நடைமுறை மதிப்புகளையும் கொண்டுள்ளன எனக் கண்டறிந்தோம்." [32] அதே வெளியீட்டில், டாக்டர். லோ இவ்வாறு எழுதுகிறார்: "பல கல்வியியல் ஆய்வுகள்...சந்தை விலைகளிலிருந்து மிகப் பயன்மிக்க தகவல்களை எடுப்பதற்கான மிகவும் செயல்திறன் மிக்க வழியாக நுட்பப் பகுப்பாய்வு இருக்கும்"[33] '

செயல்திறன் மிக்க சந்தைக் கருத்தியல்

தொகு

செயல்திறன் மிக்க சந்தைக் கருத்தியல் (EMH), கடந்த கால விலைகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலைகளை முன்கணிக்க முடியாது எனக் கூறுவதன் மூலம், நுட்பப் பகுப்பாய்வின் அடிப்படைக் கருத்துகளிலிருந்து மாறுபடுகிறது. இதனால் நுட்பப் பகுப்பாய்வு செயல்திறன் மிக்கதல்ல என அது கூறுகிறது. பொருளியலாளர் எய்கன் ஃபாமா 1970 ஆம் ஆண்டு ஜர்னல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸில் EMH பற்றிய கலந்தாய்வு வெளியீட்டை வெளியிட்டார். அதில் "சுருக்கமாக, செயல்திறன் மிக்க சந்தைகளுக்கான ஆதரவாக உள்ள ஆதாரங்கள் பரவலானவை, மேலும் (பொருளாதரத்தில் ஒரு வித தனித்தன்மை கொண்டவை) மேலும் அதற்கு முரணான ஆதாரங்கள் திடமானவை அல்ல"[34] என்று கூறுகிறார். EMH ஆதரவாளர்கள், விலைகளே தேவையான தொடர்புடைய அனைத்து விவரங்களையும் காண்பித்துவிடும் எனில், சந்தையில் பயன்படுத்தப்படும் (நுட்பப் பகுப்பாய்வு உட்பட) எந்த முறையும் "சந்தையை வெல்ல முடியாது" எனக் கூறுகின்றனர். விலைகளைப் பாதிக்கும் மாற்றங்கள் சீரற்ற முறையில் நிகழ்கின்றன, மேலும் அவை முன்னரே அறிய முடியாதவையாக உள்ளன. பெரும்பாலான கல்வியியல் வெளியீடுகள், வர்த்தக செலவுகளைக் கருத்தில்கொண்ட பின்னர், வர்த்தக விதிகள் இலாபகரமானவை அல்ல என அறிவிக்கின்றன.[சான்று தேவை]

எடுத்துக்காட்டுக்கு, பல முதலீட்டாளர்கள் கடந்த கால ஈட்டுதல்கள் அல்லது தடப் பதிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்கக்கூடிய சந்தை செயல்படும் விதத்தை, EMH புறக்கணிக்கிறது என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். எதிர்கால பங்கு விலைகள் முதலீட்டாளர்களின் எதிர்பார்ப்பினால் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடும் என்பதால், எதிர்காலத்தை பாதிக்கக்கூடிய கடந்தகால விலைகள் பின்பற்றப்படும் என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.[35] அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர், நடத்தை நிதியியல் துறையிலான ஆராய்ச்சியையும் குறிப்பாக மக்கள் பகுத்தறிவற்றவர்கள், EMH அவர்களை அவ்வாறு மாற்றுகிறது என்ற கருத்தையும் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். பகுத்தறிவற்ற நடைத்தைகள் பங்கு சந்தை விலைகளைப் பாதிக்கின்றன, மேலும் அந்த நடத்தைகள் முன்கணிக்கத்தக்க விளைவுகளுக்கும் வழிவகுக்கின்றன என வல்லுநர்கள் நீண்ட காலமாக கூறிவருகின்றனர்.[36] நடத்தை நிதியியல் கோட்பாடானது நுட்பப் பகுப்பாய்வின் நடைமுறையில் ஒன்று சேர்கிறது என ஆசிரியர் டேவிட் அரான்சன் (David Aronson) கூறுகிறார்:

உணர்ச்சிவசப்படுதல், புலனுணர்வுப் பிழைகள், பகுத்தறிவற்ற முன்னுரிமைகள் மற்றும் குழு நடத்தையின் செயல்கள் ஆகியவற்றின் தாக்கத்தைக் கருத்தில் கொள்ளும் போது, நடத்தை நிதியியலானது அதீத சந்தை மாற்றத்தன்மை மற்றும் தெளிவற்ற தகவல்களால் பெறப்பட்ட அதீத இலாபங்கள் ஆகியவற்றுக்கான விளக்கத்தை சுருக்கமாக உரைக்கிறது.... புலனுணர்வுப் பிழைகளும், குறிக்கோள் சார்ந்த TA [நுட்பப் பகுப்பாய்வு] உத்திகள் பயன்பட அனுமதிக்கும் முறையான விலை நகர்வுகளில் நிலவும் சந்தை செயல்திறனற்ற தன்மைகளை விளக்குகின்றன.[35]

தனி சந்தைப் பங்கேற்பாளர்கள் எப்போதும் பகுத்தறிவுடனே செயல்படுவதில்லை (அல்லது முழுமையான தகவல்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை) என்ற நிலையில், அவர்களின் ஒட்டுமொத்த முடிவுகள் ஒன்றையொன்று சமநிலைப்படுத்துகின்றன, மேலும் இதனால் பகுத்தறிவு ரீதியான விளைவு கிடைக்கிறது (பங்குகளை வாங்கும் நேர்மறை மனப்போக்கு கொண்டவர்கள், பங்குகளை விற்பனை செய்யும் எதிர்மறை மனப்போக்கு கொண்டவர்களால் எதிர்கொள்ளப்படுகின்றனர், இதனால் விலையானது சமநிலையில் உள்ளது) என்ற பதிலை EMH முன்வைக்கிறது.[37] இதே போல், சந்தைப் பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் சொந்த ஆனால் முழுமையற்ற அனைத்து அறிவுகளையும் சந்தையில் பயன்படுத்துகின்றனர் என்பதால் விலையில் முழுமையான தகவல் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றது.[37]

ரேண்டம் வாக் கருத்தியல்

தொகு

ரேண்டம் வாக் கருத்தியல் பலவீனமான வடிவ செயல்திறன்மிக்க சந்தைகள் கருத்தியலிலிருந்து தருவிக்கப்படலாம். இது சந்தை பங்கேற்பாளர்கள் கடந்தகால விலை நகர்வுகளில் காணப்படும் தகவல்கள் அனைத்தையும் முழுவதுமாக கருத்தில் கொள்கின்றனர் (இதே போல் பிற பொதுவான தகவல்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை) என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. பிரின்ஸ்டன் பொருளியலாளர் பர்ட்டன் மால்கியேல் (Burton Malkiel) தனது அ ரேண்டம் வாக் டௌன் வால் ஸ்ட்ரீட் (A Random Walk Down Wall Street) என்னும் புத்தகத்தில், வகையமைப்பு பகுப்பாய்வு போன்ற நுட்ப முன்கணிப்புக் கருவிகள் தங்களைத் தாங்களே தோற்கடிக்கக்கூடியவையாக கருதப்பட வேண்டும் எனக் கூறுகிறார்: "இது போன்ற ஒரு ஒழுங்கியல் சந்தைப் பங்கேற்பாளர்களுக்குத் தெரிந்தவுடன், அது எதிர்காலத்தில் செயல்படுவதைத் தடுக்கும் விதத்தில் அவர்கள் செயல்படத் தொடங்கிவிடுவர் என்பதே இதில் உள்ள சிக்கலாகும்."[38] 1999 ஆம் ஆண்டில் மால்கேயிலின் கருத்திற்கு பதிலாக, ஆண்டிரியூ லோ மற்றும் க்ரேக் மெக்கின்லே, இந்தக் கருத்தியலின் பயன்படுதன்மையைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் சோதனை ரீதியான வெளியீடுகளை சேகரித்தார்[39], அவை பங்கு விலை நகர்வுக்கான ஒரு சீரற்ற தன்மையற்ற முன்ன்கணிப்புக் கூறை வழங்கின. அதே சமயம் அவர்கள் கவனமாக, ரேண்டம் வாக்கை நிராகரிப்பதால் EMH செல்லாதது எனக் கருதுவதாகப் பொருளில்லை எனவும் குறிப்பிட்டுவிட்டனர்.

அதாவது சந்தைப் பங்கேற்பாளர்கள் முழுமையாக பகுத்தறிவு ரீதியானவர்கள் அல்ல மேலும் தற்போதைய விலை நகர்வுகள் கடந்த கால நகர்வுகளைச் சார்ந்தில்லை என்று கருதும் விதத்தில், EMH மற்றும் ரேண்டம் வாக் கோட்பாடு ஆகிய இரண்டுமே சந்தைகளின் மெய்த்தன்மையைப் புறக்கணிக்கின்றன என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.[20][40] ஓர் உண்மையைக் கொண்டு கற்பனையாக ஒருவர் எந்த வகையிலான விளக்கப்படத்தையும் காண முடியும், ஆனால் இந்த வகையமைப்புகள் முன்கணிக்கக்கூடியவை என இது நிரூபிப்பதில்லை என விமர்சகர்கள் இதற்கு பதிலளிக்கின்றனர். இரண்டு கோட்பாடுகளுமே குறியீடு முதலீடுகள், உத்தி முதலீடுகள் போன்ற பிற வர்த்தக உத்திகளையும் இன்னும் பல பிற வர்த்தக முறைமைகளையும் செல்லாதது எனக் கருதுவதாக வல்லுநர்கள் தொடர்ந்து கருதுகின்றனர்.[35]

குறிப்புகள்

தொகு
 1. சீ எ.கா. க்ரிக்பேட்ரிக் அண்ட் டாலிக்விஸ்ட் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்: த கம்ப்ளீட் ரிசோர்ஸ் ஃபார் மார்க்கெட் டெக்னிஷியன்ஸ் (ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ் ப்ரெஸ், 2006), பக்கம் 3.
 2. Nison, Steve (1991). Japanese Candlestick Charting Techniques. pp. 15–18.
 3. நைசன், ஸ்டீவ் (1994). பியாண்ட் நீள்குச்சி: நியூ சாப்பனீசு சார்ட்டிங் டெக்னிக் ரிவீல்டு, இச்சான் வில்லு அண்ட் சன்சு, ப. 14. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-471-00720-X
 4. 4.0 4.1 4.2 ஜான் ஜே. மர்ஃபி, டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ் (நியூ யார்க் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ், 1999), பக்கங்கள் 1-5,24-31.
 5. 5.0 5.1 இர்வின், ஸ்காட் எச். அண்ட் பார்க், கேல்-ஹோ. (2007). "வாட் டூ வி னோ அபௌட் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்?" ஜர்னலாஃப் எக்கனாமிக் சர்வேஸ் , தொகுதி. 21, எண். 4, ப. 786-826. SSRN இல் கிடைக்கும். DOI: 10.1111/j.1467-6419.2007.00519.x.
 6. Paulos, J.A. (2003). A Mathematician Plays the Stock Market. Basic Books.
 7. ஃபாமா, எய்கன் (மே 1970). "எஃபிஷியெண்ட் கேப்பிடல் மார்க்கெட்ஸ்: அ ரிவியூ ஆஃப் தியரி அண்ட் எம்ப்ரிக்கல் வொர்க்," த ஜர்னல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் , தொ. 25 (2), ப. 383-417.
 8. 8.0 8.1 க்ரிஃபியோன், டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ்
 9. "கெட்டிங் ஸ்டார்ட்டட் இன் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்" 1999 ஜாக் டி. ஸ்க்வேஜெர் பக்கம் 2
 10. டெய்லர், மார்க் பி., அண்ட் ஹேல்லன் ஆலன் (1992). "த யூஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இன் த ஃபாரின் எக்ஸ்ச்சேஞ்ச் மார்க்கெட்ஸ்," ஜர்னல் ஆஃப் இண்டர்நேஷனல் மனி அண்ட் ஃபைனான்ஸ் , 11(3), 304–314.
 11. க்ராஸ், சாம் ஒய். (1998). ஆல் அபௌட் த ஃபாரின் எக்ஸ்ச்சேஞ்ச் மார்க்கெட் இன் த யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ் , ஃபெடெரல் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் நியூ யார்க் அதிகாரம் 11, ப. 113-115.
 12. ப்ராக், வில்லியம், ஜோசஃப் லக்கோனிஷாக் அண்ட் ப்ளேக் லேபரான் (1992). "சிம்பிள் டெக்னிக்கல் ட்ரேடிங் ரூல்ஸ் அண்ட் த ஸ்டக்கேஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் ரிட்டர்ன்ஸ்," த ஜர்னல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் , 47(5), ப. 1731–1764.
 13. 13.0 13.1 ஓஸ்லர், கரேன் (ஜூலை 2000). "சப்போர்ட் ஃபார் ரெசிஸ்டன்ஸ்: டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ஸ் அண்ட் இண்ட்ராடே எக்ஸ்ச்சேஞ்ச் ரேட்ஸ்," FRBNY எக்கனாமிக் பாலிசி ரிவியூ (கருத்துச் சாரம் மற்றும் வெளியீடு இங்கே).
 14. நீலி, கிரிஸ்டோஃபர் ஜே., அண்ட் பால் ஏ. வெல்லெர் (2001). "டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் செண்ட்ரல் பேங்க் இண்டெர்வென்ஷன்," ஜர்னல் ஆஃப் இண்டர்நேஷனல் மனி அண்ட் ஃபைனான்ஸ் , 20 (7), 949–70 (கருத்துச் சாரமும் வெளியீடும் இங்கே)
 15. Taylor, M.P.; Allen, H. (1992). "The use of technical analysis in the foreign exchange market". Journal of International Money and Finance 11 (3): 304–314. doi:10.1016/0261-5606(92)90048-3. http://ideas.repec.org/a/eee/jimfin/v11y1992i3p304-314.html. பார்த்த நாள்: 2008-03-29. 
 16. Frankel, J.A.; Froot, K.A. (1990). "Chartists, Fundamentalists, and Trading in the Foreign Exchange Market". The American Economic Review 80 (2): 181–185. http://links.jstor.org/sici?sici=0002-8282(199005)80%3A2%3C181%3ACFATIT%3E2.0.CO%3B2-F. பார்த்த நாள்: 2008-03-29. 
 17. Neely, C.J (1998). "Technical Analysis and the Profitability of US Foreign Exchange Intervention". Federal Reserve Bank of St. Louis Review 80 (4): 3–17. http://ideas.repec.org/a/fip/fedlrv/y1998ijulp3-17nv.80no.4.html. பார்த்த நாள்: 2008-03-29. 
 18. லெண்ட்டோ, கேமிலோ. 2008. அ கம்பைண்டு சிக்னல் அப்ரோச் டு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆன் த எஸ்&பி 500. ஜர்னல் ஆஃப் பிசினஸ் & எக்கனாமிக்ஸ் ரிசர்ச், தொகுதி. 6, எண். 8, ப. 41 - 51.
 19. டேவிட் எம். கட்லர், ஜேம்ஸ் எம். பேட்டெர்பா, லாரன்ஸ் எச். சம்மர்ஸ், "வாட் மூவ்ஸ் ஸ்டாக் ப்ரைசஸ்?", NBER வொர்க்கிங் பேப்பர் #2538 (மார்ச் 1988), ப 13-14.
 20. 20.0 20.1 கான், மைக்கேல் என். (2006). டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ப்ளெயின் அண்ட் சிம்பிள்: சார்ட்டிங் த மார்க்கெட்ஸ் இன் யுவர் லாங்வேஜ் , ஃபைனான்ஷியல் டைம்ஸ் ப்ரஸ், அப்பர் சேடில் ரிவர், நியூ ஜெர்சி, ப. 80. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-13-134597-4.
 21. கே. ஃபனஹாஷி, ஆன் த அப்ராக்ஸிமேட் ரியலைசேஷன் ஆஃப் கண்டினியூவஸ் மேப்பிங்ஸ் பை நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ், நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் தொகுதி 2, 1989
 22. கே. ஹார்னிக், மல்டிலேயர் ஃபீட்-ஃபார்வார்டு நெட்வொர்க்ஸ் ஆர் யுனிவெர்சல் அப்ப்ராக்ஸிமேட்டர்ஸ், நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ், தொகுதி 2, 1989
 23. ஆர். லாரன்ஸ். யூசிங் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் டு ஃபோர்காஸ்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ப்ர்ரைசஸ்
 24. பி.இகேலி மற்றும் பலர். ஸ்டாக் மார்க்கெட் ப்ரெடிக்ஷன் யூசிங் ஆர்ட்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்
 25. எம். ஜெக்கிச். நியூரல் நெட்வொர்க் அப்லிகேஷன்ஸ் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் - அ மெத்தடாலஜி அனாலிசிஸ் பரணிடப்பட்டது 2007-08-08 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 26. ஜான் ஜே. மர்ஃபி, டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ் (நியூ யார்க் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ், 1999).
 27. Browning, E.S. (July 31, 2007). "Reading market tea leaves". The Wall Street Journal Europe (Dow Jones): pp. 17–18. 
 28. ஸ்காபர், க்ளோயட், நெட்வொர்க்ஸ், ஃபைனான்ஷியல் ட்ரேடிங் அண்ட் த எஃபிஷியெண்ட் மார்க்கெட்ஸ் ஹைப்போதெசிஸ் பரணிடப்பட்டது 2011-07-18 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 29. [1] பரணிடப்பட்டது 2008-12-04 at the வந்தவழி இயந்திரம் த க்வாலிட்டி ஜர்னல் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ், ஸ்ப்ரிங் 2007
 30. Sullivan, R.; Timmermann, A.; White, H. (1999). "Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap". The Journal of Finance 54 (5): 1647–1691. doi:10.1111/0022-1082.00163. https://archive.org/details/sim_journal-of-finance_1999-10_54_5/page/1647. 
 31. Chan, L.K.C.; Jegadeesh, N.; Lakonishok, J. (1996). "Momentum Strategies". The Journal of Finance 51 (5): 1681–1713. doi:10.2307/2329534. http://links.jstor.org/sici?sici=0022-1082(199612)51:5%3C1681:MS%3E2.0.CO;2-D. பார்த்த நாள்: 2008-03-29. 
 32. ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்: கம்ப்யூட்டேஷனல் அல்காரிதம்ஸ், ஸ்டேட்டிஸ்ட்டிக்கல் இன்ஃபரென்ஸ், அண்ட் எம்ப்ரிக்கல் இம்ப்ளிமெண்ட்டேஷன்ஸ், வித் ஹேரி மமாய்ஸ்கி அட்ன் ஜியாங் வாங், ஜர்னல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் 55(2000), 1705-1765.
 33. லோ, ஆண்டிரியூ டபள்யூ., ஹேரி மமயாஸ்கி அண்ட் ஜியாங் வாங் (2000). "ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்: கம்ப்யூட்டேஷனல் அல்காரிதம்ஸ், ஸ்டேட்டிஸ்ட்டிக்கல் இன்ஃபரென்ஸ், அண்ட் எம்ப்ரிக்கல் இம்ப்ளிமெண்ட்டேஷன்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் , தொ. 55 (கருத்துச் சாரம் மற்றும் வெளியீடு இங்கே), ப. 1705-1765.
 34. எய்கன் ஃபாமா, "எஃபிஷியண்ட் கேப்பிட்டல் மார்க்கெட்ஸ்: அ ரிவியூ ஆஃப் தியரி அண்ட் எம்ப்ரிக்கல் வொர்க்," த ஜர்னல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் , தொகுதி 25, வெளியீடு 2 (மே1970), ப. 383-417.
 35. 35.0 35.1 35.2 அரான்சன், டேவிட் ஆர். (2006). எவிடென்ஸ் பேஸ்டு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் , ஹொபோக்கேன், நியூ ஜெர்சி: ஜான் வில்லி அண்ட் சன்ஸ், பக்கங்கள் 357, 355-356, 342. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-470-00874-4.
 36. ப்ரெக்டெர், ராபர்ட் ஆர்., ஜூனியர்., அண்ட் வேய்ன் டி. பார்க்கர் (2007). "த ஃபைனான்ஷியல்/எக்கனாமிக் டைக்கோட்டாமி இன் சோஷியல் பிஹேவியரல் டைனமிக்ஸ்: த சோஷியோஎகனாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்," ஜர்னல் ஆஃப் பிஹேவியரல் ஃபைனான்ஸ் , தொகுதி. 8 எண். 2 (கருத்துச்சாரம் இங்கு), ப. 84-108.
 37. 37.0 37.1 க்ளார்க், ஜே., டி. ஜாண்டிக், அண்ட் கெர்ஷன் மண்டெல்கெர் (2001). “த எஃபிஷியெண்ட் மார்க்கெட்ஸ் ஹைப்போத்தெசிஸ்,” எக்ஸ்பெர்ட் ஃபைனான்ஷியல் ப்ளானிங்: அட்வைஸ் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரி லீடர்ஸ் , எட். ஆர். அர்ஃபா, 126-141. நியூ யார்க்: வில்லி & சன்ஸ்.
 38. பர்ட்டன் மால்கியேல், அ ரேண்டம் வாக் டௌன் வால் ஸ்ட்ரீட், டபள்யூ. டபள்யூ. நார்ட்டான் & கம்பெனி (ஏப்ரல் 2003) ப. 168.
 39. லோ, ஆண்ட்ரியூ அண்ட் மெக்கின்லே, க்ரேயிக், அ நான்-ரேண்டம் வாக் டௌன் வால் ஸ்ட்ரீட், ப்ரின்ஸ்டன் யுனிவெர்சிட்டி ப்ரஸ் (1999)
 40. போசர், ஸ்டீவன் டபள்யூ. (2003). அப்ளையிங் எலியட் வேவ் தியரி ப்ராஃபிட்டப்ளி , ஜான் வில்லி அண்ட் சன்ஸ், ப. 71. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-471-42007-7.

புத்தகங்கள்

தொகு

புற இணைப்புகள்

தொகு
நுட்பப் பகுப்பாய்வு பற்றிய மேலதிக தகவல்களைப் பார்க்க தொடர்புடையத் திட்டங்கள்:

  விக்சனரி விக்சனரி
  நூல்கள் விக்கிநூல்
  மேற்கோள் விக்கிமேற்கோள்
  மூலங்கள் விக்கிமூலம்
  விக்கிபொது
  செய்திகள் விக்கிசெய்தி


சர்வதேச மற்றும் தேசிய அமைப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நுட்பப்_பகுப்பாய்வு&oldid=3848664" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது