பகுப்பு:ஆக்டினைடுகள்

ஆக்டினைடுகள் என்பவை தனிம அட்டவணையில் அக்டினியம் மற்றும் இலாரென்சியம் ஆகியவற்றுக்கிடையில் அமைந்துள்ள 15 தனிமங்களைக் குறிக்கும். இவை உலோகங்கள் ஆகும்.

துணைப் பகுப்புகள்

இந்தப் பகுப்பில் மொத்தம் உள்ள 11 துணைப்பகுப்புகளில் பின்வரும் 11 துணைப்பகுப்புகள் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளன.