பகுப்பு:சால்கோ ஆலைடுகள்

சால்கோ ஆலைடுகள் (Chalcohalides) என்பவை நெடுங்குழு 16 தனிமங்கள் (சால்க்கோஜென்சு), மற்றும் நெடுங்குழு 17 தனிமங்கள் (ஆலசன்கள்) ஆகியவற்றின் சேர்மங்கள் ஆகும்.

துணைப் பகுப்புகள்

இந்தப் பகுப்பின் கீழ் பின்வரும் ஒரு துணைப்பகுப்பு மட்டுமே உள்ளது.