பனையிலிருந்து பெறப்படும் பயன்கள்

பனையின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இருந்து பலவகையான பயன்களை மக்கள் பெறுகிறார்கள். பனையிலிருந்து ஏராளமான உற்பத்திப் பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. முற்காலத்தில் தயாரித்துப் பயன்படுத்தப்பட்ட எத்தனையோ பொருட்கள் நவீன மாற்றீடுகளுக்கு இடம் கொடுத்து ஒதுங்கிக் கொண்டன. பனையிலிருந்து பல உப உணவுப்பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் மனிதர்களின் உணவும், விலங்குகளின் உணவும் அடங்கும். உணவுப்பொருட்களை விட கட்டடப் பொருட்கள், அலங்காரப் பொருட்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் என பல பொருட்கள் பனையிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன.

பனை மரத்தினால் செய்யப்பட்ட கதவு மாதிரி

உணவுப்பொருட்கள்தொகு

 
பனைவெல்லங்களில் ஒன்று - மேற்புறத் தோற்றம்
 
பனைவெல்ல வகைகளில் ஒன்று - அடிப்புற தோற்றம்

உணவுப்பொருள் அல்லாதவைதொகு

 
பனைப் பொருட்கள் கடை
 
பனை ஓலைச் சுவடிகள்
 
பனை ஓலைத் தொப்பி
 
பனையோலைப் பெட்டி செய்தல்

வீட்டுப்பயன்பாட்டுப் பொருட்கள்தொகு

 
பனையோலைப் பெட்டி

விவசாயப் பயன்பாட்டுப் பொருட்கள்தொகு

அலங்காரப் பொருட்கள்தொகு

  • பனம் மட்டை
    • வேலியடைத்தல்
    • நார்ப் பொருட்கள்
    • தட்டிகள் பின்னல்

உணவு உண்ணப் பயன்படும் பொருட்கள்தொகு

  • பிளா
  • ஓலை நட்டி

வேறு பயன்பாடுகள்தொகு

வெளி இணைப்புக்கள்தொகு