பன்னாட்டு சதுரங்க கூட்டமைப்பின் உலகத் தரவரிசையில் முதலிடம் பெற்றோரின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

பன்னாட்டு சதுரங்கக் கூட்டமைப்பின் உலகத் தரவரிசையில் முதலிடம் பெற்றவர்களின் பட்டியல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. இந்த முறைமை சூலை, 1971 இல் துவங்கப்பட்டது.

மாதம் பெயர் தரவுகோள்
1971 சூலை ஐக்கிய அமெரிக்கா பாபி ஃபிஷர் 2760
1972 சூலை ஐக்கிய அமெரிக்கா பாபி ஃபிஷர் 2785
1973 சூலை ஐக்கிய அமெரிக்கா பாபி ஃபிஷர் 2780
1974 மே ஐக்கிய அமெரிக்கா பாபி ஃபிஷர் 2780
1975 சனவரி ஐக்கிய அமெரிக்கா பாபி ஃபிஷர் 2780
1976 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் அனத்தோலி கார்ப்பொவ் 2695
1977 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் அனத்தோலி கார்ப்பொவ் 2690
1978 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் அனத்தோலி கார்ப்பொவ் 2725
1978 சூலை துணைப்பட்டியல்
1979 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் அனத்தோலி கார்ப்பொவ் 2705
1979 சூலை துணைப்பட்டியல்
1980 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் அனத்தோலி கார்ப்பொவ் 2725
1980 சூலை துணைப்பட்டியல்
1981 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் அனத்தோலி கார்ப்பொவ் 2690
1981 சூலை சோவியத் ஒன்றியம் அனத்தோலி கார்ப்பொவ் 2690
1982 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் அனத்தோலி கார்ப்பொவ் 2700
1982 சூலை சோவியத் ஒன்றியம் அனத்தோலி கார்ப்பொவ் 2700
1983 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் அனத்தோலி கார்ப்பொவ் 2710
1983 சூலை சோவியத் ஒன்றியம் அனத்தோலி கார்ப்பொவ் 2710
1984 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2710
1984 சூலை சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2715
1985 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2715
1985 சூலை சோவியத் ஒன்றியம் அனத்தோலி கார்ப்பொவ் 2720
1986 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2720
1986 சூலை சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2740
1987 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2735
1987 சூலை சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2740
1988 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2750
1988 சூலை சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2760
1989 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2775
1989 சூலை சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2775
1990 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2800
1990 சூலை சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2800
1991 சனவரி சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2800
1991 சூலை சோவியத் ஒன்றியம் காரி காஸ்பரொவ் 2770
1992 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2780
1992 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2790
1993 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2805
1993 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2815
1994 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2815
1994 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2815
1995 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2805
1995 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2795
1996 சனவரி உருசியா விளாடிமிர் கிராம்னிக் 2775
1996 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2785
1997 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2795
1997 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2820
1998 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2825
1998 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2815
1999 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2812
1999 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2851
2000 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2851
2000 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2849
2000 அக்டோபர் உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2849
2001 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2849
2001 ஏப்ரல் உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2827
2001 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2838
2001 அக்டோபர் உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2838
2002 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2838
2002 ஏப்ரல் உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2838
2002 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2838
2002 அக்டோபர் உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2836
2003 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2847
2003 ஏப்ரல் உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2830
2003 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2830
2003 அக்டோபர் உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2830
2004 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2831
2004 ஏப்ரல் உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2817
2004 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2817
2004 அக்டோபர் உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2813
2005 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2804
2005 ஏப்ரல் உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2812
2005 சூலை உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2812
2005 அக்டோபர் உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2812
2006 சனவரி உருசியா காரி காஸ்பரொவ் 2812
2006 ஏப்ரல் பல்காரியா டோப்பலோவ் 2804
2006 சூலை பல்காரியா டோப்பலோவ் 2813
2006 அக்டோபர் பல்காரியா டோப்பலோவ் 2813
2007 சனவரி பல்காரியா டோப்பலோவ் 2783
2007 ஏப்ரல் இந்தியா விசுவநாதன் ஆனந்த் 2786
2007 சூலை இந்தியா விசுவநாதன் ஆனந்த் 2792
2007 அக்டோபர் இந்தியா விசுவநாதன் ஆனந்த் 2801
2008 சனவரி உருசியா விளாடிமிர் கிராம்னிக் 2799
2008 ஏப்ரல் இந்தியா விசுவநாதன் ஆனந்த் 2803
2008 சூலை இந்தியா விசுவநாதன் ஆனந்த் 2798
2008 அக்டோபர் பல்காரியா டோப்பலோவ் 2791
2009 சனவரி பல்காரியா டோப்பலோவ் 2796
2009 ஏப்ரல் பல்காரியா டோப்பலோவ் 2812
2009 சூலை பல்காரியா டோப்பலோவ் 2813
2009 செப்டம்பர் பல்காரியா டோப்பலோவ் 2813
2009 நவம்பர் பல்காரியா டோப்பலோவ் 2810
2010 சனவரி நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2810
2010 மார்ச் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2813
2010 மே நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2813
2010 சூலை நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2826
2010 செப்டம்பர் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2826
2010 நவம்பர் இந்தியா விசுவநாதன் ஆனந்த் 2804
2011 சனவரி நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2814
2011 மார்ச் இந்தியா விசுவநாதன் ஆனந்த் 2817
2011 மே இந்தியா விசுவநாதன் ஆனந்த் 2817
2011 சூலை நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2821
2011 செப்டம்பர் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2823
2011 நவம்பர் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2826
2012 சனவரி நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2835
2012 மார்ச் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2835
2012 மே நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2835
2012 சூலை நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2837
2012 ஆகத்து நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2837
2012 செப்டம்பர் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2843
2012 அக்டோபர் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2843
2012 நவம்பர் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2848
2012 திசம்பர் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2848
2013 சனவரி நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2861
2013 பெப்ரவரி நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2872
2013 மார்ச் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2872
2013 ஏப்ரல் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2872
2013 மே நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2868
2013 சூன் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2864
2013 சூலை நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2862
2013 ஆகத்து நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2862
2013 செப்டம்பர் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2862
2013 அக்டோபர் நோர்வே மாக்னசு கார்ல்சன் 2870