பேரிடர் மேலாண்மை

அபாயநிலைகளைத் தவிர்ப்பதற்கு எடுக்கப்படும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை ஆகும்


அவசரநிலை நிர்வகித்தல் (அல்லது பேரழிவு நிர்வகித்தல்) என்பது அபாயநிலைகளைத் தவிர்ப்பதற்கு எடுக்கப்படும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை ஆகும்.[1] பேரழிவு ஏற்படுவதற்கு முன்பு அதை எதிர்கொள்வதற்கு எடுக்கப்படும் ஒழுங்கு நடவடிக்கையே இப்பணியாகும். பேரழிவுக்கு எதிரான நடவடிக்கை (எ.கா., அழிவு ஏற்பட இருக்கும் பகுதியை அவசரமாகக் காலி செய்தல், தொற்றுநோய் பரவாமல் தடுத்தல், தூய்மை செய்தல் மற்றும் பல), இயற்கையாலோ அல்லது மனிதர்களாலோ உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகளுக்குப் பின்னர் சமுதாயத்தை மறுசீரமைத்தல் போன்றவையும் இப்பணியில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அவசரநிலை நிர்வகித்தல் என்பது இடர்பாடுகளின் விளைவாய் ஏற்படும் பேரழிவுகளின் பாதிப்புகளை சீர்படுத்தவோ அல்லது தவிர்க்கவோ தனிப்பட்ட நபர்களாலோ, குழுவாகவோ அல்லது சமுதாயத்தினர்களாலோ தொடரப்படும் செயல்பாடாகும். அழிவு ஏற்பட்ட பகுதியைப் பொறுத்து நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.[2] அரசாங்கம் சார்ந்த மற்றும் அரசாங்கம் சாரா ஈடுபாடுகளின் அனைத்து நிலைகளிலும் அவசரகால திட்டங்களின் ஒருமைப்பாட்டை பயனுள்ள அவசரநிலை நிர்வகித்தல் முற்றிலுமாக சார்ந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு நிலையில் உள்ள நடவடிக்கைகளும் (தனிநபர், குழு, சமூகம்) மற்ற நிலைகளைப் பாதிக்கிறது. இது குடியியல் பாதுகாப்புக்கான நிறுவனங்களுடன் அல்லது அவசரநிலை சேவைகளின் உடன்பாடான கட்டமைப்பினுள் அரசாங்கம் சார்ந்த அவசரநிலை நிர்வகித்தலுக்கான பொறுப்பில் அங்கம் வகிப்பதற்குப் பொதுவானதாக இருக்கிறது. தனியார் துறைகளில் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் என்பது சிலநேரங்களில் வணிகத் தொடர்ச்சித் திட்டமிடல் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

அவசரநிலை நிர்வகித்தல் என்பது பனிப்போரின் இறுதியில் இருந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் பல வார்த்தைகளில் ஒன்றான குடியியல் பாதுகாப்பில் பெருமளவு மாற்றாக இருப்பதாகும். அதன் உண்மையான கவனம் இராணுவத் தாக்குதல்களில் இருந்து குடிமக்களைக் காப்பதாகும். அமைதி நிலவும் காலங்களிலும் போர் சமயங்களிலும் குடிமக்களைக் காப்பதே மிகவும் பொதுவான நோக்கமாக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. குடியியல் பாதுகாப்பு என்ற சொல் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் இது அரசாங்கம்-அங்கீகரித்த அமைப்புகள் மற்றும் மூலங்களைக் குறிப்பிடுகிறது. இயற்கையாலும் மனிதனாலும் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகளில் இருந்து குடிமக்களைப் பாதுகாத்தலை முதன்மையான பணியாகக் கொண்டுள்ளது. EU நாடுகளினுள் நெருக்கடிநிலை நிர்வகித்தல் என்ற வார்த்தை குடிமக்களின் உடனடித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதைக் குறிப்பிடுவதற்குப் பதிலாக அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்புப் பரிமாணத்தை வலியுறுத்துகிறது.[சான்று தேவை] தர்க்கரீதியான போக்கில் பேரழிவு இடர் குறைப்பு என்ற சொல்லானது குறிப்பாக மேம்பாட்டு நிர்வகித்தல் சூழ்நிலையில் அவசரநிலை நிர்வகித்தலுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது அவசரநிலை சுழற்சியில் மட்டுப்படுத்தல் மற்றும் ஆயத்தமாயிருத்தல் அம்சங்கள் மீது கவனம் செலுத்துகிறது (கீழே காண்க).

பிரிவுகள் மற்றும் தொழில்சார் நடவடிக்கைகள் தொகு

உள்நாட்டுப் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக நிலைகளைச் சார்ந்தவையாக நிர்வகித்தலின் இயல்பு இருக்கிறது. உண்மையான பேரழிவுகள் பொருளாதாரத்தை மட்டுமே உணர்த்துகின்றன என ஃபரட் கனி போன்ற சில பேரழிவு நிவாரண வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.[3] அவசரநிலை நிர்வகித்தலின் சுற்றுச்சூழல், மக்களின் விழிப்புணர்வு மற்றும் மனித நியாயநிலைச் சிக்கல்கள் ஆகியவற்றின் மீதான நீண்ட-காலப் பணிகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் எனவும், இது முன்னேறிய நாடுகளில் முக்கியமானதல்ல என கனி போன்ற வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அவசரநிலை நிர்வகித்தலின் செயல்பாடு மட்டுப்படுத்தல், ஆயத்தமாயிருத்தல், பிரதிசெயல் மற்றும் மீட்பு ஆகிய நான்கு பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது.

மட்டுப்படுத்தல் தொகு

மட்டுப்படுத்தல் முயற்சிகள் என்பது ஒட்டுமொத்த பேரழிவுகளினால் உருவாகும் விளைவுளைத் தவிர்ப்பதற்கு அல்லது குறைப்பதற்கு எடுக்கப்படும் முயற்சிகளாகும். மற்ற பிரிவுகளில் இருந்து மட்டுப்படுத்தல் பிரிவு மாறுபடுகிறது. ஏனெனில் இது இடர்பாட்டைக் குறைத்தல் அல்லது நீக்குவதற்கான நீண்டகால நடவடிக்கைகளின் மீது கவனம் செலுத்துகிறது.[1] பேரழிவு ஏற்பட்ட பிறகு தேவைப்பட்டால் மீட்புப் பணியின் ஒரு பகுதியாக மட்டுப்படுத்தல் உத்திகளை செயல்படுத்தல் கருதப்படலாம்.[1] மட்டுப்படுத்தல் நடவடிக்கைகள் கட்டமைப்பு சார்ந்ததாகவோ அல்லது கட்டமைப்பு சாராததாகவோ இருக்கலாம். கட்டமைப்பு சார்ந்த நடவடிக்கைகள் ஆற்றங்கரைகளில் வெள்ளத்தடுப்பு அணை போன்ற தொழில்நுட்பத் தீர்வுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. கட்டமைப்பு சாராத நடவடிக்கைகள் சட்டமியற்றல், நிலம்-பயன் திட்டமிடல் (எ.கா. பூங்காக்கள் போன்ற பொழுதுபோக்கு இடங்களை வெள்ள மண்டலங்களாகப் பயன்படுத்துதல்) மற்றும் காப்புறுதி உள்ளிட்டவைகள் ஆகும்.[4] மட்டுப்படுத்தல், இடையூறுகளின் தாக்கத்தைக் குறைப்பதற்கு மிகவும் ஆற்றல்வாய்ந்த முறையாகும். எனினும் இது எல்லா சூழல்களிலும் பொருந்தாது. மட்டுப்படுத்தல் என்பது மக்களை இடங்களில் இருந்து வெளியேற்றுதல் தொடர்புடைய ஒழுங்குமுறைகளை வழங்குதல், ஒழுங்குமுறைகளைக் கடைபிடிக்கத் தவறுபவர்களுக்கு எதிரான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் (கட்டாயமான வெளியேற்றங்கள் போன்றவை) மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடர்பாடுகள் தொடர்பாகக் கருத்துப் பரிமாற்றம் செய்தல் ஆகியவை உள்ளடங்கியதாகும்.[5] சில கட்டமைப்பு சார் மட்டுப்படுத்தல் நடவடிக்கைகள் சூழல் அமைப்புகளின் மீது எதிரான விளைவுகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

மட்டுப்படுத்துவதற்கான முன்னோடி நடவடிக்கை இடர்பாடுகளை அடையாளப்படுத்துவதாக இருக்கிறது. இடையூறுகளைக் கண்டறிதல் மற்றும் மதிப்பிடுதலின் செயல்பாட்டை பெளதீக இடர் மதிப்பீடு குறிப்பிடுகிறது.[1] இடையூறு-குறித்த இடர் ( ) என்பது குறிப்பிட்ட இடையூறின் தாக்கத்தின் நிகழ்வாய்ப்பு மற்றும் நிலை இரண்டும் ஒருங்கிணைந்ததாகும். பின்வரும் சமன்பாடு இடையூறு உருவாக்கிய இடருக்கு மக்கள் தொகை ஊறுபடத்தக்க இடையூறு நேரங்களை கொடுக்கிறது. அதிகப்படியான இடர்பாட்டில் பேரழிவு மாதிரியமைத்தல், மிகவும் துரிதமான இடையூறு குறித்த ஊறுபடத்தக்கவைகள், மட்டுப்படுத்தல் மற்றும் ஆயத்தமாயிருத்தல் முயற்சிகளை இலக்காகக் கொண்டிருக்கின்றன. எனினும் அழிவுகள் இல்லையெனில் இடர்பாடும் இருக்காது. எ.கா. யாரும் வசிக்காத பாலைவனத்தில் ஏற்படும் நிலநடுக்கம்.

 

ஆயத்தமாயிருத்தல் தொகு

ஆயத்தமாயிருத்தல் பிரிவில் அவசரநிலை மேலாளர்கள், பேரழிவுத் தாக்குதலின் போது அதற்கான செயல்பாட்டுத் திட்டங்களை உருவாக்குவார்கள். பொதுவான ஆயத்தமாயிருத்தல் நடவடிக்கைகள் பின்வருமாறு:

 • எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய சொல்லியல் மற்றும் முறைகளுடன் கூடிய கருத்துப் பரிமாற்றத் திட்டங்கள்.
 • சமூக பிரதிசெயல் அணிகள் போன்ற திரளான மனித சக்திகள் உள்ளடக்கிய அவசரநிலை சேவைகளின் சரியான பராமரிப்பு மற்றும் பயிற்சி.
 • அவசரநிலை பாதுகாப்பிடங்கள் மற்றும் வெளியேற்றுதல் திட்டங்கள் ஆகியவற்றுடன் கூடிய அவசரநிலை மக்கள் எச்சரிக்கை முறைகளின் மேம்பாடு மற்றும் பயிற்சி.
 • பங்குத்தொகுப்பு, விவரப்பட்டியல் மற்றும் பேரழிவு வழங்குதல்கள் மற்றும் உபகரணப் பராமரிப்பு[6]
 • குடிமக்களுக்கு இடையில் பயிற்சி பெற்ற தன்னார்வலர்களை உருவாக்குதல். (அதிகாரப்பூர்வ அவசரநிலை பணியாளர்கள் அவசரநிலைகளில் துரிதமாக அதிகரிக்கிறார்கள். அதனால் பயிற்சிபெற்ற ஒழுங்கான, பொறுப்புள்ள தன்னார்வலர்கள் உச்சநிலை மதிப்புடையவர்கள் ஆவர். சமூக அவசரநிலை பிரதிசெயல் அணிகள் மற்றும் செஞ்சிலுவை போன்ற நிறுவனங்கள் பயிற்சிபெற்ற தன்னார்வலர்களுடன் இருக்கும் தயார்நிலை மூலங்கள் ஆகும். அதன் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்பு, கலிபோர்னியா மற்றும் ஒருங்கிணைந்த அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்பு (FEMA) ஆகிய இரண்டில் இருந்தும் உயர் தரவரிசைகளைப் பெற்றிருக்கிறது.)

ஆயத்தமாயிருத்தலின் மற்றொரு அம்சம் இழப்பு ஊகம் ஆகும். இது குறிப்பிட்ட நிகழ்வில் எத்தனை இறப்புகள் அல்லது காயங்கள் ஏற்பட்டன என்பதை ஆய்வு செய்வது ஆகும். இது குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்கான இடத்தில் என்ன வகை மூலங்கள் தேவை என்பதைத் திட்டமிடுபவர்கள் ஊகிப்பதற்கு உதவும்.

திட்டமிடல் பிரிவில் அவசரநிலை மேலாளர்கள் நெகிழ்வானவர்களாக இருக்க வேண்டும். மேலும் அனைத்தும் இடர் நிலைகளிலும் - அவர்கள் இருக்கும் பிரதேசங்களின் இடர்பாடுகள் மற்றும் வெளிப்பாடுகளைக் கவனமாகக் கண்டறிந்து அனைத்து வழிமுறைகளிலும் ஆதரவளிக்க வேண்டும். மண்டல - மாநகராட்சி அல்லது தனியார் துறை சார்ந்து அவசரநிலை சேவைகள் துரிதமாக இல்லாமல் இருக்கலாம். அரசாங்கம் சாரா நிறுவனங்கள் விரும்பிய வளங்களை வழங்குவார்கள். அதாவது இடம் பெயரப்பட்ட வீட்டு உரிமையாளர்கள் உள்ளூர் மாவட்டப் பள்ளிப் பேருந்துகள் மூலமாக போக்குவரத்தை மேற்கொள்ளுதல், தீயணைப்புத் துறைகளுக்கும் மீட்புக்குழுக்களுக்கும் இடையில் பரஸ்பர உதவி ஒப்பந்தங்கள் மூலமாக வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் வெளியேற்றுதலைச் செயல்படுத்தல் போன்றவை, இதனை திட்டமிடல் நிலைகளுக்கு முன்னதாகவே கண்டறிந்து முறைப்படுத்தி பயிற்சியளித்திருக்க வேண்டும்.

பிரதிசெயல் தொகு

 
சாவ் பாவ்லோ அவசரநிலைக்கு பிரேசிலிய டெஃபேசா குடியியல் அணி உதவி புரிதல்.

பிரதிசெயல் பிரிவு என்பது தேவைப்படும் அவசரநிலை சேவைகளின் இயக்கத்தை உள்ளடக்கியதாகும். மேலும் இது பேரழிவுப் பகுதியில் முதலில் பிரதிசெயல் புரியக்கூடியதாகும். தீயணைப்பு வீரர்கள், காவல்துறை மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் பணிக்குழு போன்ற அடிப்படை அவசரநிலை சேவைகளின் முதல் அலை உள்ளடக்கியதாக இருப்பதற்கான சாத்தியத்துடன் இது இருக்கிறது. இராணுவ செயல்பாடு நடத்தும் போது இது பேரழிவு நிவாரண நடவடிக்கை (DRO) என குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் இது போட்டியாளர் சாராத வெளியேற்றுதல் செயல்பாட்டைத் (NEO) தொடர்ந்ததாக இருக்கலாம். அவர்கள் சிறப்பு மீட்புப் படைகள் போன்ற பல இரண்டாம்நிலை அவசரநிலை சேவைகள் மூலமாக ஆதரிக்கப்படலாம்.

நன்கு ஒத்திகை பார்க்கப்பட்ட அவசரநிலைத் திட்டம், ஆயத்தமாயிருத்தல் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக உருவாகியிருக்கிறது. இது தேவைப்படும் இடங்களில் மீட்பின் செயல்திறனான ஒருங்கிணைப்பை சாத்தியமாக்குகிறது. தேடல் மற்றும் மீட்பு முயற்சிகள் முந்தைய நிலைகளில் தொடங்குகிறது. பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் காயத்தைச் சார்ந்து வெளிப்புற சூழ்நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு காற்று மற்றும் நீர் கிடைக்கும்படி செய்யலாம். பேரழிவினால் பாதிக்கப்படவர்களில் பெரும்பாலானோர் தாக்கம் ஏற்பட்டு 72 மணி நேரத்திற்கு பிறகே இறக்கின்றனர்.[7]

இயற்கையான அல்லது தீவிரவாத-தொடர்பு ஆகியவற்றிற்கான அமைப்புமுறை பிரதிசெயல் என்பது ஏற்கனவே இருக்கும் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்புமுறை அமைப்புகள், ஒருங்கிணைந்த பிரதிசெயல் திட்ட (FRP) செயல்பாடுகள் மற்றும் நிகழ்வு ஆணை அமைப்பு (ICS) செயல்பாடுகள் ஆகியவை சார்ந்ததாகவே ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட பேரழிவு இருக்கிறது. இந்த அமைப்புகள் ஒருங்கிணை ஆணை (UC) மற்றும் பரஸ்பர உதவி (MA) ஆகியவற்றின் கொள்கைகளின் மூலமாக வலிமையடைகின்றன.

மீட்பு தொகு

மீட்புப் பிரிவின் நோக்கம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை அதன் முந்தைய நிலைக்குத் திருப்புதல் ஆகும். இது பிரதிபலன் பிரிவில் இருந்து இதன் குவிமையத்தில் மாறுபடுகிறது; மீட்பு முயற்சிகள் என்பது உடனடித் தேவைகள் காணப்பட்ட பிறகு உருவாக்கப்பட வேண்டிய சிக்கல்கள் மற்றும் முடிவுகள் தொடர்புடையவை ஆகும்.[1] மீட்பு முயற்சிகள் என்பது அழிந்த சொத்துக்களை மறு கட்டமைத்தல், மறு-வேலைவாய்ப்பு மற்றும் மற்ற தேவையான உள்கட்டமைப்புகளைச் சரிசெய்தல் ஆகியன தொடர்புடைய செயல்பாடுகளுடன் முதன்மையாக கவனம் கொள்வதாக இருக்கின்றன.[1] பயனுள்ள மீட்பு முயற்சிகளின் முக்கிய அம்சம், வேறுவகையில் பிரபலமடையாமல் இருக்க வாய்ப்புள்ள மட்டுப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான ‘மிகுதியான வாய்ப்புகளின்’[8] நன்மையை எடுத்துக்கொள்வதாகும். பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளின் குடிமக்கள், சமீபத்திய பேரழிவு நினைவில் இருக்கும் போது மிகவும் மட்டுப்படுத்திய மாற்றங்களை மிகவும் சாத்தியமான வகையில் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்.

உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கை சட்டம் 2002 மூலமாக வழங்கப்படும் மூலகங்கள் எவ்வாறு மீட்பு முயற்சிகளில் பயன்படுத்தப்படவேண்டும் என்பதை அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் தேசிய பிரதிசெயல் திட்டம் எடுத்துரைக்கிறது.[1] இது அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் மீட்பு முயற்சிகளுக்கான பெரும்பாலான தொழில்நுட்ப உதவி மற்றும் நிதி உதவியைப் பொதுவாக வழங்கும் ஒருங்கிணைந்த அரசாங்கம் ஆகும்.[1]

பிரிவுகள் மற்றும் தனிப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொகு

மட்டுப்படுத்தல் தொகு

தனிப்பட்ட மட்டுபடுத்தல் முக்கியமாக தேவையில்லாத இடர்பாடுகளைத் தெரிந்திருத்தல் மற்றும் தவிர்த்தல் பற்றியதாகும். இது தனிநபர்/குடும்ப உடல்நலனுக்கு மற்றும் தனிப்பட்ட சொத்துக்கு சாத்தியமுள்ள இடர்பாடுகளின் மதிப்பீட்டை உள்ளடக்கியதாகும்.

மட்டுப்படுத்தலுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு, சொத்துக்களை வாங்குவதைத் தவிர்ப்பது இடையூறின் வெளிப்பாடாக இருக்கலாம். எ.கா., வெள்ளச் சமநிலங்களில், அமிழ்தல் அல்லது நிலச்சரிவுகள் உடைய பகுதிகளில். இடையூறின் வெளிப்பாடினால் சொத்துக்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் வரை அதைப்பற்றி அறியாதவர்களாக வீட்டு உரிமையாளர்கள் இருக்கலாம். எனினும் இடர்பாட்டைக் கண்டறிதல் மற்றும் மதிப்பீட்டை மதிப்பிடுவதற்கு வல்லுநர்களை நியமிக்கலாம். காப்புறுதியில் இருக்கும் நிலத்தை வாங்குவது என்பது மிகவும் பிரபலமான இடர்பாடாக பொதுவான நடவடிக்கையில் இருக்கிறது.

நிலநடுக்கப் பகுதிகளில் தனிப்பட்ட கட்டமைப்புசார் மட்டுப்படுத்தல் என்பது உடனடியாக உடைமைக்கான இயற்கை எரிவாயு இணைப்பைத் துண்டிப்பதற்கான நிலநடுக்க வால்வைப் பொருத்துதல், குடித்தன நிலஅதிர்ச்சி சார்ந்த பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காக உடைமையின் நிலஅதிர்ச்சி சார்ந்த உபகரணங்கள் நிறுவுதல் மற்றும் கட்டடத்தின் உட்புறப் பொருட்களைப் பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். மரசாமான்கள், குளிர்சாதனப்பெட்டிகள், நீர் சூடேற்றிகள் மற்றும் உடையக்கூடிய பொருள்கள், கேபினட் லாட்சுகள் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பாக வைத்தலை உள்ளடக்கியதாக குடித்தன நிலஅதிர்ச்சி சார்ந்த பாதுகாப்பு இருக்கலாம். வெள்ளம் ஏற்பட்ட பகுதிகளில் வீடுகள் தூண்கள் மேல் கட்டப்படலாம். இது தெற்கு ஆசியாவில் அதிகளவில் காணப்படுகிறது. நீண்டநேர மின்சார தட்டுப்பாடுகள் புரளல் உள்ள பகுதிகளில் ஜெனரேட்டர்களை நிறுவுதலை உகந்த கட்டமைப்புசார் மட்டுப்படுத்தல் நடவடிக்கையின் எடுத்துக்காட்டாகக் கூறலாம். புயல் நிலவறைகள் மற்றும் பொழிவுப் பாதுகாப்பிடங்கள் ஆகியவற்றின் உருவாக்கம் தனிப்பட்ட மட்டுப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளின் மற்ற எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

பேரழிவுகளின் தாக்கத்தைக் குறைப்பதற்கான கட்டமைப்பு சார்ந்த மற்றும் கட்டமைப்பு சாராத நடவடிக்கைகள் எடுத்தலுடன் மட்டுப்படுத்தல் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது.

கட்டமைப்பு சார் மட்டுப்படுத்தல்:-

இது கட்டடத்தின் சரியான வரைபடம் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக பேரழிவுகளில் இருந்து காக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டவை.

கட்டமைப்பு சாராத மட்டுப்படுத்தல்:-

இது கட்டடத்தின் கட்டமைப்பைத் தவிர்த்து எடுக்கப்படும் மற்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்புடையது ஆகும்.

ஆயத்தமாயிருத்தல் தொகு

 
விமானநிலைய அவசரநிலை ஆயத்தமாயிருத்தல் பயிற்சி.

ஆயத்தமாயிருத்தல் என்பது பேரழிவுகள் நடைபெறுவதில் இருந்து காப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கின்றன. தனிப்பட்ட ஆயத்தமாயிருத்தல் பேரழிவு ஏற்படும் சமயங்களில் பயன்படுத்துவதற்கான உபகரணங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளைத் தயார்படுத்துவதன் அதாவது திட்டமிடலின் மீது கவனம் செலுத்துவதாக இருக்கிறது. ஆயத்தமாயிருத்தல் நடவடிக்கைகள், பாதுகாப்பிடங்களைக் கட்டுதல், எச்சரிக்கைக் கருவிகளை நிறுவுதல், வாழ்க்கை-தேவை சேவைகளின் (எ.கா., ஆற்றல், நீர், கழிவு) காப்புநகலை உருவாக்கியிருத்தல் மற்றும் வெளியேற்றுதல் திட்டங்களை ஒத்திகை பார்த்தல் உள்ளிட்ட பல வடிவங்களில் இருக்கலாம். இரண்டு எளிமையான நடவடிக்கைகள் தனிநபர்களை நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளாதிருக்கவும் தேவைப்பட்டால் வெளியேறுதல் ஆகியவற்றுக்கு தயார்படுத்த உதவும். வெளியேற்றுவதற்கான பேரழிவு வழங்கல்கள் கருவிப்பெட்டி உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம். மேலும் பாதுகாப்பிடங்கள் நோக்கங்களில் வழங்கல்கள் கையிருப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம். "72-மணிநேரக் கருவிப்பெட்டி" போன்ற பிழைப்பதற்கான கருவிப்பெட்டி உருவாக்கம் பொதுவாக அதிகாரப்பட்டயங்கள் மூலமாக நடத்தப்படும். இந்தக் கருவிப்பெட்டிகள் உணவு, மருந்து, ஒளிரும் விளக்குகள், மெழுகுவத்திகள் மற்றும் பணம் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்.

பிரதிசெயல் தொகு

அவசரநிலையில் பிரதிசெயல் பிரிவு தேடல் மற்றும் மீட்புடன் தொடங்கலாம். ஆனால் அனைத்து நிலைகளிலும் கவனம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் அடிப்படை மனிதநேயத் தேவைகளைத் துரிதமாகப் பூர்த்தி செய்வதிலேயே இருக்கிறது. இந்த உதவி தேசிய அல்லது சர்வதேச நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகள் மூலமாக வழங்கப்படலாம். பேரழிவு உதவியின் ஆற்றல்மிக்க ஒருங்கிணைப்பு பொதுவாக இன்றியமையாததாக இருக்கிறது. குறிப்பாக பல நிறுவனங்கள் பிரதிசெயல் புரியும் போது மற்றும் உள்நாட்டு அவசரநிலை நிர்வகித்தல் நிறுவன (LEMA) ஆற்றல் தேவையை மிஞ்சியதாக அல்லது பேரழிவினாலேயே குறைந்ததாக இருக்கிறது.

தனிப்பட்ட நிலையின் மீது பிரதிசெயல் பாதுகாப்பிடத்தில் வைப்பதாகவோ அல்லது வெளியேற்றுதல் பரிமாணமாக இருக்கலாம். பாதுகாப்பிடத்தில் வைத்தல் தொகுதியில் ஒரு குடும்பம் எந்த வடிவ வெளிநிலை ஆதரவும் இல்லாமல் பல நாட்கள் அவர்களே சமாளிப்பதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைத் தயார்படுத்துவதாக இருக்கிறது. வெளியேற்றுதலில் ஒரு குடும்பம் அதனால் அதிகப்படியாக முடிந்தளவு பொருட்களை மற்றும் பாதுகாப்பிட கூடாரம் உள்ளிட்ட சாத்தியங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டோமொபைல் அல்லது போக்குவரத்தின் மற்ற முறையில் வெளியேறும். இயந்திரமுறைப் போக்குவரத்து இல்லையெனில் குறைந்த பட்சமாக மூன்று நாட்களுக்குத் தேவையான உணவு, மழைப்பாதுகாப்பு அரண் வழங்கும் தார்ப்பாய்கள் மற்றும் படுக்கை விரிப்புகள் ஆகியவற்றுடன் வெளியேறலாம்.

மீட்பு தொகு

மனித வாழ்க்கை தணிந்திருப்பதற்கு அச்சுறுத்தலுக்கு உடனடியாக மீட்புப் பிரிவு செயல்படத் தொடங்கும். புனரமைப்பின் போது இது உடைமையின் இடம் அல்லது கட்டுமானப் பொருட்களைப் பரிசீலிப்பதற்கு பரிந்துரைக்கிறது.

போர், பஞ்சம், தீவிர தொற்றுநோய்கள் உள்ளிட்ட மிகவும் மோசமான நிலைகளில் ஈடுபடுத்தப்படும் மீட்புப்பணிகள் ஒரு ஆண்டோ அல்லது அதற்கு அதிகமான காலமோ எடுத்துக்கொள்ளும். இந்த நிகழ்வுகளுக்கான திட்டமிடுபவர்கள் பொதுவாக அதிக அளவு உணவுகள் மற்றும் ஏற்ற சேமிப்பு மற்றும் தயாரிப்பு உபகரணம் வாங்குதல் மற்றும் சாதாரண வாழ்க்கையின் பகுதியாக உணவு உட்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றைத் திட்டமிடுவார்கள். எளிமையான சமன்படுத்தப்பட்ட உணவு உயிர்ச்சத்து மாத்திரைகள், மொத்த உணவு கோதுமை, கடலைகள், உலர்ந்த பால், சோளம் மற்றும் சமையல் எண்ணெய் ஆகியவற்றில் இருந்து உருவாக்கப்படலாம்.[9] காய்கறிகள், பழங்கள், மசால் பொருட்கள் மற்றும் மாமிசங்கள் ஆகியவற்றைச் சேர்த்தும் உருவாக்கலாம். இரண்டுமே சாத்தியமான வகையில் புதிதாக விளைந்ததில் இருந்து தயாரிக்க வேண்டும்.

ஒரு வணிகமாக தொகு

அவசரநிலை மேலாளர்கள் பரவலான பல்வேறு வகைத் துறைகளில் பயிற்சிபெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். அது அவர்களுக்கு அவசரநிலை-வாழ்க்கைச் சுழற்சி முழுவதும் ஆதரவளிப்பதாக இருக்கும். வணிகரீதியான அவசரநிலை மேலாளர்கள், அரசு மற்றும் சமூக ஆயத்தமாயிருத்தல் (செயல்பாடுகளின் தொடர்ச்சி/அரசாங்கத் திட்டமிடலின் தொடர்ச்சி) அல்லது தனியார் வணிக ஆயத்தமாயிருத்தல் (வணிகத் தொடர்ச்சி மேலாண்மைத் திட்டமிடல்) ஆகியவற்றின் மீது கவனம் செலுத்துவார்கள். உள்ளூர், மாநில, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் தனியார் அமைப்புகள் ஆகியவற்றின் மூலமாக பயிற்சி வழங்கப்படுகின்றன. மேலும் இவை பொதுத்தகவல் மற்றும் ஊடகத் தொடர்புகளில் இருந்து தீவிரவாதிகளால் குண்டுவைக்கப்பட்ட இடத்தை ஆராய்தல் அல்லது அவசரநிலைக் காட்சியைக் கட்டுப்படுத்துதல் போன்ற உயர்-நிலை நிகழ்வு ஆணை மற்றும் நுண்ணறிவு சார்ந்த திறன்கள் வரையிலான வரம்புகள் கொண்டவை.

கடந்த காலத்தில் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் துறை இராணுவம் அல்லது முதல் பிரதிசெயல்புரிபவர் பின்னணியுடன் கூடிய மக்களின் மூலமாக பெரும்பாலும் இடம்பெறுவதாக இருந்தது. தற்போது இந்தத் துறையில் உள்ளோரின் எண்ணிக்கை, பல வல்லுநர்கள், இராணுவம் அல்லது முதல் பிரதிசெயல்புரிபவர் வரலாறு இல்லாமல் பல்வேறு பின்னணியில் இருந்து வருவதுடன் மிகவும் வெவ்வேறாக மாறியிருக்கிறது. அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அல்லது தொடர்புடைய துறைகளில் இளங்கலைப் பட்டம் மற்றும் முதுகலைப் பட்டங்கள் மூலமாக அவர்களுக்கான கல்விசார்ந்த வாய்ப்புகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. அவசரநிலை நிர்வகித்தல்-தொடர்பான முனைவுச் செயல்திட்டங்களுடன் அமெரிக்காவில் எட்டு பள்ளிகள் இருக்கின்றன. ஆனால் அவசரநிலை நிர்வகித்தலில் ஒரே ஒரு முனைவுச் செயல்திட்டம் மட்டுமே இருக்கிறது.[10]

சர்ட்டிஃபைடு எமர்ஜன்சி மேனேஜர் (CEM) மற்றும் சர்ட்டிப்ஃபைடு பிசினஸ் கண்டினியுட்டி ப்ரொஃபசனல் (CBCP) போன்ற வணிகம் சார்ந்த சான்றளிப்புகள், குறிப்பாக அமெரிக்காவில் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் சமூகங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உயர் வணிகம் சார்ந்த தரங்களுக்கான தேவையாக பொதுவான ஒன்றாக மாறிவருகிறது.

கருவிகள் தொகு

சமீப ஆண்டுகளில் அவசரநிலை நிர்வகித்தலின் தொடர்ச்சி சிறப்பியல்பு, புதிய கருத்தான அவசரநிலை நிர்வகித்தல் தகவல் அமைப்புகளில் (EMIS) இருக்கிறது. அவசரநிலை நிர்வகித்தல் பங்குவைத்திருப்பவர்களுக்கு இடையில் தொடர்ச்சி மற்றும் உட்புற இயக்கத்துக்கான EMIS, அரசாங்கம் சார்ந்த மற்றும் அரசாங்கம் சாராத ஈடுபாடுகள் மற்றும் அவசரநிலைக்கான அனைத்து நான்கு பிரிவுகளுக்கான அனைத்து தொடர்புடைய மூலங்களின் (மனிதன் மற்றும் பிற வளங்கள்) நிர்வகித்தலைப் பயன்படுத்துவதன் அனைத்து நிலைகளையும் அவசரநிலைத் திட்டங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பதற்கான உள்கட்டமைப்புச் செயல்பாட்டை வழங்குவதன் மூலமாக அவசரநிலை நிர்வகித்தல் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கிறது. உடல்நலத் துறையில் மருத்துவமனைகள் HICS ஐப் (ஹாஸ்பிட்டல் இன்சிடண்ட் கமாண்ட் சிஸ்டம்) பயன்படுத்துகின்றன. இது ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கான பொறுப்புகளின் தொகுப்புடன் தொடர் ஆணையைத் தெளிவாக வரையறுப்பதில் கட்டமைப்பு மற்றும் அமைப்பை வழங்குகிறது.

மற்ற வணிகங்களுடன் தொகு

அவசரநிலை நிர்வகித்தல் (பேரழிவு ஆயத்தமாயிருத்தல்) தொழில்புரிபவர்கள் அதிகரித்துவரும் பல்வேறு துறை முதிர்ச்சியடைந்த பின்னணியில் இருந்து வருகின்றனர். நினைவு நிறுவனங்களின் (எ.கா., அருங்காட்சியங்கள், வரலாற்று ரீதியான சமூகங்கள், நூலகங்கள் மற்றும் ஆவணக்கிடங்குகள்) தொழில் வல்லுநர்கள் கலாச்சார பாரம்பரிய—பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் தொகுப்புகள் அடங்கிய பதிவுகள் ஆகியவற்றைப் பேணிக்காப்பதற்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றனர். 2001 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி தாக்குதல்கள், 2005 ஆம் ஆண்டின் சூறாவளிகள் மற்றும் கோலோன் ஆவணப்பெட்டகம் இடிந்து விழுந்தது ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட உச்சபட்சமான விழிப்புணர்வின் விளைவாக இந்தத் துறையினுள் இது அதிகரித்துவரும் முக்கிய பொருளாக இருக்கிறது.

மதிப்புமிக்க பதிவுகளின் வெற்றிகரமான மீட்புக்கான வாய்ப்பை அதிகரிப்பதற்கு நன்கு-மேம்பட்ட மற்றும் முழுமையாக சோதிக்கப்பட்ட திட்டம் உருவாக்கப்பட வேண்டும். இந்தத் திட்டம் அதிகப்படியான சிக்கல் நிறைந்ததாக இருக்கக் கூடாது. ஆனால் அதற்கு மாறாக பிரதிசெயல் மற்றும் மீட்பின் உதவிக்கான எளிமையான வலியுறுத்தலாக இருக்க வேண்டும். எளிமைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, பணியாளர்கள் பிரதிசெயல் மற்றும் மீட்புப் பிரிவில் செயல்படுவது போன்ற அதே பணிகளைச் சாதாரண நிலைகளிலும் செயல்பட வேண்டும். இது மேலும் நிறுவனங்களில் தெளிப்புக் கருவிகளை நிறுவுதல் போன்ற மட்டுப்படுத்தல் உத்திகள் உள்ளடக்கியதாகவும் இருக்க வேண்டும். இந்தப் பணிக்கு அனுபவமிக்க தலைமை மூலமாக நிர்வகிக்கப்படும் நன்கு-சீரமைக்கப்பட்ட செயற்குழுவின் ஒத்துழைப்பு தேவையாக இருக்கிறது.[11] வணிகரீதியான அமைப்புகள், இடர்பாட்டைக் குறைத்தல் மற்றும் மீட்பை அதிகரித்தலுக்காக, கருவிகளுடனும் வளங்களுடனும் தனிநபர்களைத் தயாராய் வைத்திருப்பதற்கு வழக்கமான பயிலரங்குகள் மற்றும் வருடாந்திர கலந்தாய்வுகளில் கவன ஈர்ப்புத் தொடர்களைத் திட்டமிடவேண்டும்.

கருவிகள் தொகு

வணிகரீதியான அமைப்புகள் மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரிய நிறுவனங்களின் இணைந்த முயற்சிகள் பேரழிவு மற்றும் மீட்புத் திட்டங்களைத் தயாரித்தலில் தொழில்புரிபவர்களுக்கு உதவுவதற்கு பல்வேறு மாறுபட்ட கருவிகளின் மேம்பாடாக இருக்கிறது. பல நிகழ்வுகளில் இந்தக் கருவிகள் வெளிப்புறப் பயனாளர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக உருவாக்கப்படுகின்றன. மேலும் அடிக்கடி கிடைக்கக்கூடிய வலைத்தளங்கள் ஏற்கனவே உருவான நிறுவனங்களினால் உருவாக்கப்பட்ட திட்ட வார்ப்புருக்களாக இருக்கின்றன. அவை ஏதேனும் ஒரு செயற்குழு அல்லது குழுவுக்கு பேரழிவுத் திட்டம் தயாரித்தல் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள திட்டத்தைப் புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றுக்கு உதவிகரமானதாக இருக்கலாம். அதே சமயம் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அவர்களின் சொந்தக் குறிப்பிட்ட தேவைகளைச் சந்திப்பதற்கான திட்டங்கள் மற்றும் கருவிகளை முறைப்படுத்துதல் தேவையாக இருக்கும். திட்டமிடல் செயல்பாட்டில் பயனுள்ள ஆரம்பப் புள்ளிகளை குறிப்பிட்டிருத்தல் அது போன்ற கருவிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாக இருக்கின்றன. இவை புற இணைப்புகள் பகுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

2009 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச மேம்பாட்டுக்கான அமெரிக்க ஐக்கிய நிறுவனம், பேரழிவுகளால் தாக்கப்பட்ட மக்களை மதிப்பிடுவதற்கான வலை-சார்ந்த கருவியை உருவாக்கியது. பாப்புலேசன் எக்ஸ்ப்ளோரர் என்றழைக்கப்படும் கருவி லேண்ட்ஸ்கேன் மக்கள்தொகைத் தரவைப் பயன்படுத்துகிறது, இது ஓக் ரிட்ச் தேசிய சோதனைச்சாலையில் உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் 1 km2 அளவுள்ள நுணுக்கத்தில் மக்கள்தொகையைப் பங்கிடுவதற்கு உருவாக்கப்பட்டது. இது USAIDஇன் FEWS NET திட்டப்பணிகளால் ஊறுபடத்தக்க மக்களின் கணிப்பிற்கு மற்றும்/அல்லது உணவுப்பாதுகாப்பின்மையின் தாக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாப்புலேசன் எக்ஸ்ப்ளோரர் அவசரநிலை பகுப்பாய்வு மற்றும் பிரதிசெயல் நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றின் வரம்பில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது 2009 ஆம் ஆண்டு மத்திய அமெரிக்காவில் வெள்ளம் மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடலில் சுனாமி நிகழ்வு ஆகியவற்றினால் தாக்கப்பட்ட மனிதர்களைக் கணிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

2007 ஆம் ஆண்டு அவசரநிலை பிரதிசெயலில் கால்நடை மருத்துவர் சிந்தனைப் பங்குபெறுவதற்கான சரிபார்ப்புப் பட்டியல், அமெரிக்க கால்நடை மருத்துவர் மருத்துவ அமைப்பின் இதழில் வெளியிடப்பட்டது. இது தொழில்புரிபவர்கள் அவசரநிலைக்கு உதவுவதற்கு முன்பு அவர்களுக்குள் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் கேள்விகள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதைக் கொண்டதாக இருந்தது, அவை: பங்குபெறுவதற்கான தனித்த தேவைகள்: நான் பங்குபெறுவதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமா?, நான் ICS பயிற்சி எடுத்திருக்கிறேனா?, நான் மற்றத் தேவையான பின்னணி பயிற்சிவகுப்புகளை முடித்திருக்கிறேனா?, ஆயத்தமாயிருப்பதற்கான என்னுடைய செய்முறைப் பயிற்சியுடன் ஏற்பாடுகளை உருவாக்கியிருக்கிறேனா?, நான் என்னுடைய குடும்பத்திற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்திருக்கிறேனா?

நிகழ்வுப் பங்குபெறுதல்: நான் பங்குபெறுவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேனா?, என்னுடைய திறமைகள் தன்னேற்புத் திட்டத்திற்குப் பொருந்தக் கூடியதாக இருக்கிறதா?, என்னால் என்னுடைய திறன்களை புதுப்பிப்பதற்காக அல்லது புதிய திறன்களை அடைவதற்காக ஜஸ்ட்-இன்-டைம் பயிற்சியை அணுக முடியுமா?, இது சுய-ஆதரவு தன்னேற்புத் திட்டமா?, மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்கள் வரையிலான சுய ஆதரவுக்கான வளங்களை நான் கொண்டிருக்கிறேனா?

இது கால்நடை மருத்துவர்களுக்காக எழுதப்பட்டதாக இருந்தாலும் இந்தச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல் மற்ற ஏதேனும் தொழில்புரிபவர்களுக்கும் அவசரநிலையில் உதவுவதற்கு முன்பு பயன்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கிறது.[12]

சர்வதேச அமைப்புகள் தொகு

அவசரநிலை மேலாளர்களின் சர்வதேச அமைப்பு தொகு

அவசரநிலை மேலாளர்களின் சர்வதேச அமைப்பு (IAEM) என்பது அவசரநிலைகள் மற்றும் பேரழிவுகளின் போது வாழ்வைக் காத்தல் மற்றும் உடைமையைப் பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றின் நோக்கங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு இலாப நோக்கில்லாத கல்விசார் அமைப்பு ஆகும். IAEM இன் தன்னேற்புத் திட்டம் என்பது தகவல், நெட்வொர்க்கிங் மற்றும் வணிகரீதியான வாய்ப்புகள் மற்றும் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் தொழில் மேம்பாடு ஆகியவற்றை வழங்குவதன் மூலமாக அதன் உறுப்பினர்களுக்கு சேவை புரிகிறது.

செஞ்சிலுவை/செம்பிறை தொகு

தேசிய செஞ்சிலுவை/செம்பிறை அமைப்புகள் அவசரநிலைக்குப் பிரதிசெயல் புரிவதில் பொதுவாக ஆதாரமான பங்கினை வகிக்கின்றன. கூடுதலாக செஞ்சிலுவை மற்றும் செம்பிறை அமைப்புகளின் சர்வதேச ஒருங்கிணைப்பு (IFRC அல்லது "த ஃபெடரேசன்") பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு மதிப்பீட்டு அணிகளை அமர்த்தலாம். அவர்கள் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் கட்டமைப்பின் மீட்புப் பாகத்தில் நிபுணத்துவத்துடன் இருப்பார்கள்.

ஐக்கிய நாடுகள் தொகு

ஐக்கிய நாடுகளினுள் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளினுள் குடியிருப்பவர் ஒருங்கிணைப்பாளருடன் அவசரநிலைப் பிரதிசெயல் ஓய்வுக்காண அமைப்புப் பொறுப்பைக் கொண்டிருக்கிறது. எனினும் நடைமுறையில் பாதிக்கப்பட்ட நாட்டின் அரசாங்கத்தின் மூலமாக UN மனிதநேய நடவடிக்கைகளின் ஒருங்கிணைப்புக்கான அலுவலகம் (UN-OCHA) மூலமாக மற்றும் UN பேரழிவு மதிப்பீடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு (UNDAC) அணி அமர்த்தப்பட்டதன் மூலமாக கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டால் சர்வதேசப் பிரதிசெயல் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது.

உலக வங்கி தொகு

1980 ஆம் ஆண்டு முதல் பேரழிவு நிர்வகித்தல் தொடர்பாக 500க்கும் மேற்பட்ட செயல்பாடுகளை உலக வங்கி அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது. இதன் மதிப்பு US$40 பில்லியனுக்கும் அதிகம். இதில் அர்ஜென்டினா, வங்காள தேசம், கொலம்பியா, ஹைடி, இந்தியா, மெக்சிகோ, துருக்கி மற்றும் வியட்நாம் போன்ற நாடுகளின் பின்-பேரழிவுப் புனரமைப்புத் திட்டப்பணிகள் மற்றும் பேரழிவுத் தாக்கங்களைத் தடுத்தல் மற்றும் மட்டுப்படுத்தல் போன்ற பாகங்களின் நோக்கத்துடனான திட்டப்பணிகள் உள்ளடக்கியதாகும். இதில் சில நாடுகள் மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.[13]

காட்டுத்தீ ஏற்படக்காரணமாக இருக்கும் வெட்டுதல், எரித்தல் போன்ற செயல்பாடுகளைத் தவிர்ப்பதற்கு தேவையான கல்வி சார்ந்த பிரச்சாரங்களும் எச்சரிக்கைகளும் விவசாய்களுக்கு போதிக்கப்படுகிறது, இவ்வாறாக காட்டுத்தீ பரவும் அளவீடுகளைக் குறைப்பதே இதன் திட்டப்பணியாக உள்ளது; அதேபோன்று சூறாவளிகளுக்கான முன்-எச்சரிக்கை அமைப்புகள், நாட்டுப்புறப் பகுதிகளில் கரை பாதுகாப்பு மற்றும் மேல்தளம் ஆகியவற்றில் இருந்து உருவாக்கத்தின் இணக்கம் வரையிலான வரம்பில் வெள்ளத்தடுப்பு இயங்கமைப்புகள் உருவாக்கல் மற்றும் நிலநடுக்க-புரளல் உருவாக்கம் போன்றவை ஆகும்.[14]

உலக வங்கியும், ப்ரோவென்சன் கன்சர்டியத்தின் கீழ் இயங்கும் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்துடன் கூட்டுமுயற்சியாக இயற்கைப் பேரழிவு உண்டாகும் பகுதிகளைப் பற்றிய உலகளாவிய ஆய்வை நிறுவியுள்ளனர்.[15]

2006 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் உலக வங்கி பேரழிவுக் குறைப்பு மற்றும் மீட்புக்கான (GFDRR) உலகளாவிய வசதியை நிறுவியது. இது ஹயோகோ செயல்பாட்டுக் கட்டமைப்பின் ஆதரவில் முக்கிய பேரழிவு இடர்குறைப்பு மேம்பாடுகள் மூலமாக பேரழிவைக் குறைப்பதற்கு மற்ற உதவி வழங்குநர்களுடன் நீண்ட காலக்கூட்டினை வைத்திருக்கிறது. இந்த வசதி, பேரழிவுத் தடுப்பு மற்றும் அவசரநிலை ஆயத்தமாயிருத்தலுக்கான உள்நாட்டுத் திறன்களை மேம்படுத்தும். வளரும் நாடுகளுக்கான நிதி மேம்பாட்டுத் திட்டப்பணிகள் மற்றும் செயல்திட்டங்களுக்கு உதவுகிறது.[16]

தேசிய அமைப்புகள் தொகு

ஆஸ்திரேலியா தொகு

ஆஸ்திரேலியாவில் அவசரநிலை நிர்வகித்தலுக்கான அடிப்படை ஒருங்கிணைந்த இணைச்செயல்பாடு மற்றும் ஆலோசனை உறுப்பாக அவசரநிலை நிர்வகித்தல் ஆஸ்திரேலியா (EMA) இருக்கிறது. ஒவ்வொரு மாநிலமும் அதன் சொந்த மாநில அவசரநிலைச் சேவையைக் கொண்டிருக்கிறது. அவசரநிலை அழைப்புச் சேவை மாநில காவல்துறை, தீயணைப்பு மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் சேவைகளுக்கான அவசரநிலைத் தொலைபேசி எண்ணாக 000 வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாநில மற்றும் ஒருங்கினைந்த கூட்டுறவுக்கான ஏற்பாடுகள் முக்கிய அங்கம் வகிக்கின்றன.

கனடா தொகு

பொதுப் பாதுகாப்புக் கனடா (PS) என்பது கனடாவின் தேசிய அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்பு ஆகும். ஒவ்வொரு மாநிலமும் அவற்றின் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்புகளை அமைத்திருத்தல் அவசியம்.

PS ஆனது தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் கனடியர்களின் பாதுகாப்புக்கு உறுதியளிக்கும் ஒருங்கிணைந்த அமைப்புகளின் முயற்சிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது மற்றும் ஆதரவளிக்கிறது. அவர்கள் அரசாங்கம் முதல் பிரதிசெயல்புரிபவர்கள், சமூகக் குழுக்கள், தனியார்த் துறை (சிக்கலான உட்கட்டமைப்புடன் இயங்குபவர்கள்) மற்றும் மற்ற நாடுகள் ஆகியவற்றின் மற்ற நிலைகளுக்கும் பணியாற்றுகின்றனர்.

PS இன் பணியானது, PS இன் ஆற்றல்கள், கடமைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளைச் சுருக்கமாக வரையறுக்கும், பொதுப்பாதுகாப்பு மற்றும் அவசரநிலை ஆயத்தமாயிருத்தல் நடவடிக்கையின் மூலமாக கொள்கைகள் மற்றும் சட்டமியற்றலின் பரவலான வரம்புகளைச் சார்ந்ததாக இருக்கிறது. மற்ற நடவடிக்கைகள், திருத்தங்கள், அவசரநிலை நிர்வகித்தல், சட்ட நடைமுறைப் படுத்தல் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு போன்ற துறைகள் சார்ந்ததாக இருக்கிறது.

மாநிலத்திற்குரிய EMOக்கள் தொகு

 • மாநிலத்துக்குரிய அவசரநிலைச் செயல்திட்டம், பிரித்தானிய கொலம்பியா மாநிலத்தின் அவசரநிலை நடவடிக்கைகள் அமைப்பு[17]
 • ஆல்பர்டா அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்பு[18]
 • சாஸ்காட்சவன் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்பு (SaskEMO)[19]
 • மானிடோபா மாநில அவசரநிலை நடவடிக்கைகள் அமைப்பு[20]
 • அவசரநிலை நடவடிக்கைகள் ஆண்டாரியோ[21]
 • கியூபெக் குடியியல் பாதுகாப்பு (Sécurité Publique Québec)[22]
 • நோவா ஸ்கோட்டியா அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அலுவலகம்[23]
 • நியூப்ரூன்ஸ்விக் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்பு[24]
 • பிரின்ஸ் எட்வர்ட் தீவு பொதுப் பாதுகாப்பு அலுவலகம்[25]
 • நியூஃபவுண்ட்லேண்ட் மற்றும் லேப்ராடார் மாநில நடவடிக்கைகள் அமைப்பு[26]

ஜெர்மனி தொகு

ஜெர்மனியில் ஒருங்கிணைந்த அரசாங்கம், ஜெர்மன் காடஸ்ட்ரொபென்சூட்ஸ் (பேரழிவு நிவாரணம்) மற்றும் ஜிவில்சூட்ஸ் (குடியியல் பாதுகாப்பு) செயல்திட்டங்கள் ஆகியவறைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஜெர்மன் தீயணைப்புத் துறையின் உள்ளூர் அலகுகள் மற்றும் டெக்னிசெஸ் ஹில்ஃப்ஸ்வெர்க் (தொழில்நுட்ப நிவாரணத்துக்கான ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு, THW) ஆகியவை இந்தச் செயல்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். ஜெர்மன் இராணுவப் படைகள் (புண்டேஸ்வர்), ஜெர்மன் ஒருங்கிணைந்த காவல்துறை மற்றும் 16 மாநில காவல் படைகள் (லேண்டர்பொலிசெய்) போன்ற அனைத்தும் பேரழிவு நிவாரணச் செயல்பாடுகளுக்காக உட்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் ஜெர்மன் செஞ்சிலுவை[சான்று தேவை], மனிதநேய உதவி ஜோஹன்னிடெர்-உன்ஃபால்லில்ஃபெ,[சான்று தேவை] ஜெர்மனில் சென்ட் ஜான்'ஸ் ஆம்புலன்ஸை ஒத்தது, மால்டெசர்-ஹில்ஃப்ஸ்டைன்ஸ்ட்,[சான்று தேவை] ஆர்பெய்ட்டர்-சாமாரிடெர்-பண்ட்,[சான்று தேவை] மற்றும் மற்ற தனியார் அமைப்புகள் ஆகியவை மூலமாக வழங்கப்படுகிறது, மிகப்பெரிய நிவாரண அமைப்பாகக் குறிப்பிடப்படும் அவை பெரிய-அளவிலான அவசரநிலைக்கு ஏற்றதாக இருக்கின்றன. 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் பான் பல்கலைக்கழகம் இணைப்புப் பயிற்சியாக "மாஸ்டர் இன் டிசாஸ்டர் பிரிவென்சன் அண்ட் ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ்"[27] என்ற பட்டப்படிப்பைத் துவக்கியது

இந்தியா தொகு

இந்தியாவில் அவசரநிலை நிர்வகித்தலின் பங்கு இந்தியாவின் தேசிய பேரழிவு நிர்வகித்தல் ஆணையத்தின் கீழ் இருக்கிறது. இது உள்துறை அமைச்சகத்துக்குக் கீழ்படிந்த ஒரு அரசாங்க அமைப்பு ஆகும். சமீப ஆண்டுகளில் பிரதிசெயல் மற்றும் மீட்பில் இருந்து உத்திநோக்கு இடர் நிர்வகித்தல் குறைத்தலுக்கு மற்றும் அரசாங்க-மைய அணுகுமுறையில் இருந்து பரவலாக்கப்பட்ட சமூக பங்களிப்புக்கு மாற்றமடைவதற்கு வழியுறுத்தப்படுகிறது.[சான்று தேவை] அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தினுள் இயங்கும் அமைப்பான சர்வே ஆஃப் இந்தியாவும் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் செயல்பாட்டுக்கு புவியியல் வல்லுநர்களின் தர்க்க ரீதியான அறிவு மற்றும் ஆய்வு நுண்திறமை ஆகியவற்றைக் கொடுப்பதன் மூலமாக இந்தத் துறையில் அங்கம் வகிக்கிறது.

அண்மையில் அரசாங்கம் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் மற்றும் ஆய்வு நிறுவனத்தை (EMRI) அமைத்திருக்கிறது. இந்தக் குழு பொது/தனியார் கூட்டாக அமைக்கப்பட்டது. முதன்மையாக இந்தியா-சார்ந்த பெரிய கணினி நிறுவனமான "சத்யம் கம்ப்யூட்டர் சர்வீசஸ்" மூலமாக நிதி அளிக்கப்பட்டது. மேலும் கூடுதலாக இது பேரழிவுகளாக விவரிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளின் அவசரநிலைகளுக்குச் சமூகங்களின் பொதுவான பிரதிசெயலை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறது. சில குழுக்களின் முந்தைய முயற்சிகள், முதல் பிரதிசெயல்புரிபவர்களுக்கான (இந்தியாவின் முதல்) அவசரநிலை நிர்வகித்தல் பயிற்சியினை முன்னேற்பாடு செய்தல், ஒற்றை அவசரநிலைத் தொலைபேசி எண்ணை உருவாக்குதல் மற்றும் EMS பணியாளர், உபகரணம் மற்றும் பயிற்சி ஆகியவற்றுக்கான தரங்களை நிறுவுதல் ஆகியன உள்ளடக்கியதாக இருக்கின்றன. இந்த முயற்சி இந்தியா முழுவதும் முன் மாதிரியாக வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும் தற்போது இது ஆந்திரப் பிரதேசம், உத்தரகாந்த், கோவா, தமிழ்நாடு, ராஜஸ்தான், கர்நாடகா, அஸ்ஸாம், மேகாலயா மற்றும் மத்தியப் பிரதேசம் போன்ற இந்திய மாநிலங்களில் இயங்குகிறது. அங்கு ஒற்றை 3-இலக்க இலவச எண்ணான 1-0-8 இதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நெதர்லாந்து தொகு

நெதர்லாந்தில் உட்பகுதி மற்றும் அரசாட்சித் தொடர்புகளின் அமைச்சகம் தேசிய அளவிலான அவசரநிலை நிர்வகித்தலின் அவசரநிலை ஆயத்தமாயிருத்தலுக்கான பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிறது. மேலும் இது தேசிய நெருக்கடிநிலை அமைப்பால் (NCC) இயக்கப்படுகிறது. இந்த நாடானது 25 பாதுகாப்பு மண்டலங்களாகப் (வெய்லிகெய்ட்ஸ்ரெஜியோ) பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு பாதுகாப்பு மண்டலமும் காவல்துறை, தீயணைப்பு மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் ஆகிய மூன்று சேவைகளைக் கொண்டிருக்கிறது. அனைத்து மண்டலங்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மண்டல நிகழ்வு மேலாண்மை அமைப்பின் படி இயக்கப்படுகிறது. பாதுகாப்பு அமைச்சகம், நீர் ஆணையம்(ங்கள்), ரிச்க்ஸ்வாட்டர்ஸ்டாட் மற்றும் பல போன்ற மற்ற சேவைகளும் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் செயல்பாட்டில் விழிப்பான பங்கு வகிக்கலாம்.

நியூசிலாந்து தொகு

நியூசிலாந்தில் அவசரநிலை நிர்வகித்தலுக்கான பொறுப்பு, அவசரநிலை அல்லது இடர் குறைப்புச் செயல்திட்டத்தின் இயல்பைச் சார்ந்து உள்ளூரில் இருந்து தேசியம் வரையிலாக இருக்கிறது. தீவிர புயல் குறிப்பிட்ட பகுதியினுள் நிர்வகிக்கப்படலாம். ஆதலால் தேசியப் பொதுக்கல்வி பிரச்சாரம் மத்திய அரசாங்கத்தால் இயக்கப்படலாம். ஒவ்வொரு மண்டலத்திலும் உள்ளூர் அரசாங்கங்கள் 16 குடியியல் பாதுகாப்பு அவசரநிலை நிர்வகித்தல் குழுக்கள் (CDEMGs) ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உள்ளூர் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் சாத்தியமானவரை திடமாக இருப்பதற்கு உறுதியளிப்பதற்கு ஒவ்வொரு CDEMGயும் பொறுப்பு வகிக்கின்றன. உள்ளூர் ஏற்பாடுகள் அவசரநிலையை சமாளிப்பதற்காக முன்-உளதான பரஸ்பர-ஆதரவு ஏற்பாடுகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. மத்திய அரசாங்கம் குடியியல் பாதுகாப்பு & அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைச்சகத்தினால் (MCDEM) இயக்கப்படும் தேசிய நெருக்கடிநிலை மேலாண்மை அமைப்பு (NCMC) மூலமாக பிரதிசெயலை விரும்பியதைப் போல ஒருங்கிணைப்பதற்கு அதிகாரம் கொண்டிருக்கிறது. இந்தக் கட்டமைப்புகள் ஒழுங்குமுறை மூலமாக விவரிக்கப்படுகிறது.[28] மேலும் தேசிய குடியியல் பாதுகாப்பு அவசரநிலை நிர்வகித்தல் திட்டம் 2006 ஆம் ஆண்டிற்கான வழிகாட்டியில் இது சிறந்த முறையில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.[29] U.S. ஒருங்கிணைந்த அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்பின் தேசிய பிரதிசெயல் கட்டமைப்புக்கு ஓரளவிற்கு இது சமமானதாகும்.

சொல்லியல் தொகு

நியூசிலாந்து மற்ற ஆங்கிலம் பேசும் பகுதிகளைப் போலவே அவசரநிலை நிர்வகித்தலுக்கான தனித்த சொல்லியலைக் கொண்டிருக்கிறது.

4Rகள் என்பது அவசரநிலை நிர்வகித்தல் சுழற்சியை இடஞ்சார்ந்து விவரிப்பதற்கான வார்த்தை ஆகும். நியூசிலாந்தில் பயன்படுத்தப்படும் நான்கு பிரிவுகள் பின்வருமாறு:[30]
 • குறைப்பு = மட்டுப்படுத்தல்
 • தயார்நிலை = ஆயத்தமாயிருத்தல்
 • பிரதிசெயல்
 • மீட்பு
அவசரநிலை நிர்வகித்தல் என்ற வார்த்தை இங்கு அரிதாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது; பல அரசாங்க வெளியீடுகள் குடியியல் பாதுகாப்பு என்ற வார்த்தையைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துகின்றன.[31] எடுத்துக்காட்டாக, குடியியல் பாதுகாப்பு அமைச்சர், மத்திய அரசாங்கத்தின் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்புக்கான, MCDEM பொறுப்பு வகிக்கிறார்.
குடியியல் பாதுகாப்பு அவசரநிலை நிர்வகித்தல் என்ற வார்த்தை அதன் சொந்த உரிமையுடன் இருக்கிறது. பொதுவாக CDEM என சுருக்கப்படும் இது பேரழிவுகளில் இருந்து தீங்கேற்படாமல் காப்பதற்கான அறிவின் பயன்பாடாக இயற்றுச் சட்டம் மூலமாக விவரிக்கப்படுகிறது.[32]
பேரழிவு என்பது அதிகாரப்பூர்வ வெளியீடுகளின் மிகவும் அரிதாகவே காணப்படுகிறது. நியூசிலாந்து சூழலில் அவசரநிலை மற்றும் நிகழ்வு என்ற வார்த்தைகள் பொதுவாக பேரழிவுகளைப் பற்றிப் பொதுவாகப் பேசும்போது காணப்படுகிறது.[33] அவசரநிலையை விவரிக்கும் போது அது ஆணையத்திடம் இருந்து பிரதிசெயலைக் கொண்டிருக்கிறது, சம்பவம் என்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, “சென்டர்பரி பனிப்பொழிவு சம்பவம் 2002”[34] ஐ வெளியீடுகள் குறிப்பிட்டிருந்தது.

ரஷ்யா தொகு

ரஷ்யாவில் அவசரநிலை சூழ்நிலைகள் அமைச்சகம் (EMERCOM) தீயணைப்பு, குடியியல் பாதுகாப்பு, இயற்கையான மற்றும் மனிதனால்-உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகளுக்குப் பிறகு மீட்பு சேவைகள் உள்ளடக்கிய தேடல் மற்றும் மீட்பு ஆகியவற்றைச் செயல்படுத்துகிறது.

ஐக்கிய இராச்சியம் தொகு

ஐக்கிய இராச்சியம் 2000 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய இராச்சிய எரிபொருள் எதிர்ப்புகள், அதே ஆண்டில் தீவிர வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் 2001 யுனைட்டட் கிங்டம் ஃபூட்-அண்ட்-மவுத் நெருக்கடிநிலை ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து அவசரநிலை நிர்வகித்தலின் மீது அதன் கவனத்தைச் செலுத்தியது. இதன் விளைவாக குடியியல் எதிர்பாராச் செலவினச் சட்டம் 2004 (CCA) உருவாக்கப்பட்டது. அது சில நிறுவனங்களை பகுப்பு 1 மற்றும் 2 பிரதிசெயல் புரிபவர்களாக வரையறுக்கிறது. இந்தப் பிரதிசெயல் புரிபவர்கள், அவசரநிலை ஆயத்தமாயிருத்தல் மற்றும் பிரதிசெயல் தொடர்பான சட்டமியற்றலின் கீழ் பொறுப்புக்களைக் கொண்டிருக்கின்றனர். CCA, மண்டல மீள்திறன் மன்றம் மற்றும் உள்ளூர் அதிகார நிலை வழியாக குடியியல் எதிர்பாராச் செலவினச் செயலகம் மூலமாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

பேரழிவு நிர்வகித்தல் பயிற்சி, ஏதேனும் ஒரு பிரதிசெயலில் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மூலமாக உள்ளூர் நிலையில் பொதுவாக நடத்தப்படுகிறது. இது வணிகரீதியான பயிற்சிவகுப்புகள் மூலமாகத் தொகுக்கப்பட்டு, அவை அவசரநிலைத் திட்டமிடல் கல்லூரியால் பொறுப்பேற்கப்படலாம். இதற்கு மேலும் டிப்ளமாக்கள், இளங்கலைப் பட்டம் மற்றும் முதுகலைப் பட்டத் தகுதிகள் நாடு முழுவதும் பெறப்படுகின்றன - இந்த வகையில் முதல் பயிற்சி வகுப்பானது 1994 ஆம் ஆண்டில் கோவன்ட்ரி பல்கலைக்கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. அவசரநிலை நிர்வகித்தல் நிறுவனம் என்பது ஒரு அறநிலை நிறுவனம் ஆகும். அரசாங்கம், ஊடகம் மற்றும் வணிக ரீதியான துறைகள் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைச் சேவைகள் வழங்குவதற்காக இது 1996 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.

அவசரநிலைத் திட்டமிடுபவர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ சமூகம் என்பது அவசரநிலைத் திட்டமிடல் சமூகம் ஆகும்.[35]

ஐக்கிய இராச்சியத்தில் மிகப்பெரிய அவசரநிலை பயிற்சிகளில் ஒன்று 20 மே 2007 அன்று வடக்கு அயர்லாந்தில் பெல்ஃபாஸ்டுக்கு அருகில் நடத்தப்பட்டது. மேலும் அது பெல்ஃபாஸ்ட் சர்வதேச விமானநிலையத்தில் தரையிறங்கல் விமான விபத்தின் விளக்கக்காட்சி தொடர்புடையதாக இருந்தது. ஐந்து மருத்துவமனைகளில் இருந்து பணியாளர்கள் மற்றும் மூன்று விமானநிலையங்கள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்குபெற்றன. மேலும் கிட்டத்தட்ட 150 சர்வதேசப் பார்வையாளர்கள் அதன் செயல்திறனை மதிப்பிட்டார்கள்.[36]

அமெரிக்கா தொகு

உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறையின் (DHS) கீழ் ஒருங்கிணைந்த அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்பு (FEMA) அவசரநிலை நிர்வகித்தலுக்கானத் தலைமை அமைப்பாக இருக்கிறது. FEMAவால் உருவாக்கப்பட்ட HAZUS மென்பொருள் தொகுப்பு இந்த நாட்டில் இடர் மதிப்பீட்டுச் செயல்பாட்டில் மையமாக இருக்கிறது. அமெரிக்கா மற்றும் அதன் பிரதேசங்கள் FEMAவின் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் நோக்கங்களுக்கான பத்து மண்டலங்களில் ஒன்றாக உள்ளடக்கப்படுகின்றன. பழங்குடி, மாநில, நாட்டு மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்கங்கள், அவசரநிலை நிர்வகித்தல் செயல்திட்டங்கள்/துறைகளை உருவாக்கியிருக்கின்றன. மேலும் அவை ஒவ்வொரு மண்டலத்தினுள்ளும் மரபு ரீதியாக இயக்கப்படுகின்றன. அவசரநிலைகள், அருகாமையில் உள்ள அதிகார எல்லைகளுடன் பரஸ்பர உதவி ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்தி சாத்தியமுள்ளவரை மிகவும்-உள்ளூர் நிலைகளில் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. அவசரநிலை, தீவிரவாதம் சார்ந்ததாக இருந்தால் அல்லது "தேசியச் சிறப்பு நிகழ்வாக" அறிவிக்கப்பட்டதாக இருந்தால் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பின் செயலர் தேசிய பிரதிசெயல் கட்டமைப்பை (NRF) உட்படுத்துவார். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கிணைந்த வளங்களின் பங்களிப்பு உள்ளூர், நாட்டு, மாநில அல்லது பழங்குடி உட்பொருட்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு சாத்தியமான வகையில் உருவாக்கப்படும். நிர்வகித்தல், தேசிய நிகழ்வு மேலாண்மை அமைப்பைப் (NIMS) பயன்படுத்தி குறைவான சாத்தியமுள்ள நிலையில் தொடர்ந்து கையாளப்படும்.

சிட்டிசன் கார்ப்ஸ் என்பது தன்னார்வலர் சேவை செயல்திட்டத்தின் அமைப்பு ஆகும். இது DHS மூலமாக உள்ளூரில் நிர்வகிக்கப்பட்டு மற்றும் தேசியளவில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. இது பேரழிவுக்கான மட்டுப்படுத்தலைத் தேடுகிறது. மேலும் பொதுக்கல்வி, பயிற்சி மற்றும் எல்லை கடந்து செல்லுதல் மூலமாக அவசரநிலை பிரதிசெயலுக்கான மக்களை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றைச் செய்கிறது. சமூக அவசரநிலை பிரதிசெயல் அணிகள், பேரழிவு ஆயத்தமாயிருத்தல் மற்றும் அடிப்படைப் பேரழிவு பிரதிசெயல் திறன்களைப் பயிற்றுவித்தல் ஆகியவற்றின் மீது கவனம் செலுத்தும் சிட்டிசன் கார்ப்ஸ் செயல்திட்டத்துடன் இருக்கின்றன. இந்த தன்னார்வலர் அணிகள், பேரழிவானது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அவசரநிலைச் சேவைகளை மீறும் போது அவசரநிலை ஆதரவு வழங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அமெரிக்க ஒன்றிய காங்கிரஸ், பேரழிவு நிர்வகித்தல் மற்றும் மனிதநேய உதவியில் சிறப்புக்கான மையத்தை (COE) நிறுவியது. இது ஆசியா-பசிபிக் மண்டலத்தில் பேரழிவு ஆயத்தமாயிருத்தல் மற்றும் சமுதாய நெகிழ்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்கான அடிப்படை அமைப்பாக இருக்கிறது. அதன் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியாக COE, பேரழிவு ஆயத்தமாயிருத்தல், உள்நாட்டை மேம்படுத்துவதற்கான பின்விளைவு நிர்வகித்தல் மற்றும் உடல்நலப் பாதுகாப்பு, வெளிநாட்டு மற்றும் சர்வதேசச் செயல்திறன் மற்றும் தகுதி ஆகியவற்றில் கல்வி மற்றும் பயிற்சி வசதிகளை வழங்குகிறது.

மேலும் காண்க தொகு

குறிப்புதவிகள் தொகு

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 HaddowButterworth-Heinemann. Amsterdam. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-7506-7689-2. 
 2. Wisner, Ben; P. Blaikie, T. Cannon, and I. Davis (2004). At Risk - Natural hazards, people’s vulnerability and disasters. Wiltshire: Routledge. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-415-25216-4. 
 3. Cuny, Fred C. (1983). Disasters and Development. Oxford: Oxford University Press. 
 4. வில்சன், ஜேம்ஸ் பார்க்கர், "டெக்ஸாஸ் விரிகுடாக் கடற்கரை நகரங்களில் சூறாவளி சேதத்தை மட்டுப்படுத்துவதற்கான கொள்கை நடவடிக்கைகள்: நகர அதிகாரிகளின் தொலைநோக்குகள்" (2009). பயன்படு ஆராய்ச்சித் திட்டப்பணிகள். டெக்ஸாஸ் மாநிலப் பல்கலைக்கழகம். தாள் 312. http://ecommons.txstate.edu/arp/312
 5. லிண்டெல், எம்., பிராடர், சி., மற்றும் பெர்ரி, ஆர். (2006). ஃபண்டமென்டல்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜன்சி மேனேஜ்மண்ட். ஜனவரி 9, 2009 இல் http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/fem.asp இருந்து எடுக்கப்பட்டது.
 6. வடிவழகு கிரிடிகல் வாஸ்ஸைன் சப்ளை லொகேசன்: புரொடக்டிங் கிரிடிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பாப்புலேசன் இன் சென்ட்ரல் ஃப்ளோரிடா பரணிடப்பட்டது 2009-03-20 at the வந்தவழி இயந்திரம் பால் ஜெ. மாலிஸ்ஜெவ்ஸ்கி (2008)
 7. Walker, Peter (1991). International Search and Rescue Teams, A League Discussion Paper. Geneva: League of the Red Cross and Red Crescent Societies. 
 8. Alexander, David (2002). Principles of Emergency planning and Management. Harpenden: Terra Publishing. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:1-903544-10-6. 
 9. www.fema.gov ஒருங்கிணைந்த அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்பு வலைத்தளம்
 10. Jaffin, Bob (September 17, 2008). "Emergency Management Training: How to Find the Right Program". Emergency Management Magazine. Archived from the original on 2009-04-23. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-11-15.
 11. புச்னன், சேல்லி. "எமர்ஜன்சி பிரிப்பேர்ட்னஸ்." பால் பேக்ஸ் மற்றும் ரோபர்டா பைலட்டி ஆகியோரிடமிருந்து. பாதுகாத்தல் சிக்கல்கள் மற்றும் திட்டமிடல் . சிகாகோ: அமெரிக்க நூலக அசோசியேசன், 2000. 159-165. ISBN 978-0-8389-0776-4
 12. த வெடெரினரி புரொஃபசன்'ஸ் ட்யூட்டி ஆஃப் கேர் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு டிசாஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஃபுட் அனிமல் எமர்ஜன்சீஸ். அமெரிக்கக் கால்நடை மருத்துவ அசோசியேசன் அமைப்பின் இதழ், பகுதி 231, எண். 2, ஜூலை 15, 2007
 13. பேரழிவு நிர்வகித்தல் பொருட்களுடன் உலக வங்கிச் திட்டப்பணிகளின் பட்டியல் மற்றும் உலக வங்கி பேரழிவு இடர்பாட்டு நிர்வகித்தல் திட்டப்பணிகள்
 14. உலக வங்கி பேரழிவு இடர்பாட்டு நிர்வகித்தல் திட்டப்பணிகள்
 15. இயற்கைப் பேரழிவு ஆபத்துப்பகுதிகள்
 16. "பேரழிவுக் குறைப்பு மற்றும் மீட்புக்கான உலகளாவிய வசதி". Archived from the original on 2020-04-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2021-08-11.
 17. "மாநிலத்திற்குரிய அவசரநிலைச் செயல்திட்டம்". Archived from the original on 2006-04-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2021-08-11.
 18. "ஆல்பர்டா அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்பு". Archived from the original on 2012-05-03. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-04.
 19. "சாஸ்காட்சவன் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்பு (SaskEMO)". Archived from the original on 2009-10-23. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-04.
 20. "மாணிடோபா மாநில அவசரநிலை நடவடிக்கைகள் அமைப்பு". Archived from the original on 2009-06-03. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-04.
 21. அவசரநிலை நடவடிக்கைகள் ஆண்டாரியோ
 22. "க்யூபெக் குடியியல் பாதுகாப்பு (Sécurité Publique Québec)". Archived from the original on 2010-03-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-04.
 23. "நோவா ஸ்காட்டியா அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அலுவலகம்". Archived from the original on 2009-05-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2022-01-04.
 24. "நியூ ப்ரூன்ஸ்விக் அவசரநிலை நிர்வகித்தல் அமைப்பு". Archived from the original on 2011-01-02. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-04.
 25. பொதுமக்கள் பாதுகாப்புக்கான பிரின்ஸ் எட்வர்ட் தீவு அலுவலகம்
 26. "நியூஃபவுண்ட்லேண்ட் மற்றும் லேப்ரேடர் மாநில அவசரநிலை நடவடிக்கைகள் அமைப்பு". Archived from the original on 2012-08-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-04.
 27. http://www.kavoma.de
 28. தேசிய குடியியல் பாதுகாப்பு அவசரநிலைத் திட்ட ஆணை 2005, http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2005/0295/latest/DLM356569.html இல் கிடைக்கிறது
 29. http://www.civildefence.govt.nz/memwebsite.NSF/wpg_URL/For-the-CDEM-Sector-Publications-The-Guide?OpenDocument பரணிடப்பட்டது 2009-06-21 at the வந்தவழி இயந்திரம். ISBN 0-478-25470-0 பிழையான ISBN
 30. குறிப்பாகப் பார்க்க, நேசனல் சிவில் டிஃபன்ஸ் எமர்ஜன்சி மேனேஜ்மண்ட் ஸ்ட்ரேடஜி 2007 , பக்கம் 5. உள்துறை, வெலிங்டன், நியூசிலாந்து 2008. டிஜிட்டல் பதிப்பு http://www.civildefence.govt.nz/memwebsite.NSF/Files/National_CDEM_Strategy/$file/National-CDEM-strategy-2008.pdf பரணிடப்பட்டது 2008-09-10 at the வந்தவழி இயந்திரம் இல் கிடைக்கிறது. 3 ஆகஸ்ட் 2008 அன்று எடுக்கப்பட்டது. ISBN 0-478-29453-0.
 31. பார்க்க, அவசரநிலை நிர்வகித்தல் மீதான பொதுவான நாடாளுமன்ற ஊடக வெளியீடுகள் http://www.beehive.govt.nz/portfolio/civil+defence?page=1 பரணிடப்பட்டது 2009-06-19 at the வந்தவழி இயந்திரம்,
  ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் நியூசிலாந்தின் நெருக்கடிநிலை நிர்வகித்தல் ஆவணம் http://www.reservebank.govt.nz/crisismgmt/ பரணிடப்பட்டது 2008-08-10 at the வந்தவழி இயந்திரம் மற்றும்
  சமூக மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் வலைத்தளம், இதில் ‘எமர்ஜன்சி மேனேஜ்மண்ட்’ என்ற வார்த்தை ஒட்டுமொத்தமாக விடுபட்டுள்ளது: http://search.msd.govt.nz/search?q=civil+defence&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=prod_msd&client=prod_msd&site=prod_msd பரணிடப்பட்டது 2012-07-14 at Archive.today. 3 ஆகஸ்ட் 2008 இல் எடுக்கப்பட்டது.
 32. குடியியல் பாதுகாப்பு அவசரநிலை நிர்வகித்தல் நடவடிக்கை 2002, s4. http://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0033/latest/DLM149796.html. 3 ஆகஸ்ட் 2008 அன்று எடுக்கப்பட்டது.
 33. எடுத்துக்காட்டாக, குடியியல் பாதுகாப்பு அவசரநிலை நிர்வகித்தல் நடவடிக்கை 2002 ஆம் ஆண்டு பேரழிவில் பயன்படுத்தப்படவில்லை. நியூசிலாந்தின் அவசரநிலை நிர்வகித்தலுக்கான இயல்விக்கும் சட்டமியற்றல், http://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0033/latest/DLM149789.html
 34. http://www.civildefence.govt.nz/memwebsite.nsfes/dfpresCantSnow/$file/dfpresCantSnow.pdf. 3 ஆகஸ்ட் 2008 அன்று எடுக்கப்பட்டது
 35. அவசரநிலை திட்டமிடல் சமூகம்
 36. மோக் பிளேன் கிராஷ் டெஸ்ட்ஸ் NI க்ரீவ்ஸ், BBC நியூஸ், மே 20, 2007

கூடுதல் வாசிப்பு தொகு

 • அவசரநிலை நிர்வகித்தலுக்கான சர்வதேச இதழ்,

பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண் 1741-5071 (மின்னணு) பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண் 1471-4825 (தாள்), இன்டர்சைன்ஸ் வெளியீடுகள்

பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண் 1547-7355, பீபதிப்பகம்

பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண் 1324-1540 (தாள்), அவசரநிலை நிர்வகித்தல் ஆஸ்திரேலியா

புற இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பேரிடர்_மேலாண்மை&oldid=3925457" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது