பொட்டாசியம் செலீனேட்டு

பொட்டாசியம் செலீனேட்டு (Potassium selenate ) என்பது K
2
SeO
4
, என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாடு கொண்ட ஒரு கனிம வேதியியல் சேர்மமாகும். செலீனிக் அமிலத்தின் பொட்டாசியம் உப்பான இச்சேர்மம் வெண்மை நிறத் திண்மமாக நெடியற்று காணப்படுகிறது. ஒளிப்படவியல் துறையில் பொட்டாசியம் செலீனேட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பொட்டாசியம் செலீனேட்டு
Potassium selenate
இனங்காட்டிகள்
7790-59-2
EC number 232-214-7
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 62680
வே.ந.வி.ப எண் VS6600000
பண்புகள்
K
2
SeO
4
வாய்ப்பாட்டு எடை 221.2 கி/மோல்[1]
தோற்றம் நிறமற்ற படிகங்கள்
நீர் உறிஞ்சும்
மணம் நெடியற்றது
அடர்த்தி 3.07 கி/செ.மீ3[2]
1.07 கி/மி.லி (0 °செ)
1.11 கி/மி.லி (20 °செ)
1.22 கி/மிலி (100 °செ)
ஒளிவிலகல் சுட்டெண் (nD) 1.539
கட்டமைப்பு
படிக அமைப்பு சாய்சதுரம்
தீங்குகள்
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய எதிர் மின்னயனிகள் பொட்டாசியம் சல்பேட்டு
ஏனைய நேர் மின்அயனிகள் சோடியம் செலீனேட்டு
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references

தயாரிப்புதொகு

செலீனியம் ஆக்சைடுடன் பொட்டாசியம் ஐதராக்சைடு சேர்ந்து பொட்டாசியம் செலினேட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது.

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. "Potassium Selenate", EndMemo.com
  2. "Potassium Selenate", AmericanElements.com