முதல்நிலை வளிமண்டலம்

முதல்நிலை வளிமண்டலம் (primary atmosphere) என்பது, கோளொன்றின் சூரியனின் திரள்வளிம வட்டில் இருந்து சேர்ந்த வளிமப் பொருட்களால் உருவான வளிமண்டலத்தைக் குறிக்கும். வியாழன், சனி முதலிய வெளிக்கோள்கள் முதல்நிலை வளிமண்டலத்தைக் கொண்டவை. முதல்நிலை வளிமண்டலங்கள், புவியில் காணப்படுவது போன்ற இரண்டாம்நிலை வளிமண்டலங்களிலும் தடிப்பானவை. உட்கோள்கள் தமது முதல்நிலை வளிமண்டலங்களைப் பல்வேறு காரணங்களால் இழந்துவிட்டன. மேற்பரப்பு வெப்பநிலை, அணுவின் திணிவு, கோள்களின் விடுபடு திசைவேகம் என்பன இக்காரணங்கள்.[1]

குறிப்புகள் தொகு

  1. Dr. James Schombert (2004). "Primary Atmospheres (Astronomy 121: Lecture 14 Terrestrial Planet Atmospheres)". Department of Physics University of Oregon. http://abyss.uoregon.edu/~js/ast121/lectures/lec14.html. பார்த்த நாள்: 2009-12-22.