யாழ்நகரப் பாடசாலைகள்

பின்வருவன யாழ்ப்பாண நகரப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பாடசாலைகளாகும்.

ஒரு யாழ்ப்பாண தமிழ் இந்து கலவன் பாடசாலை

ஆண்கள் பாடசாலைகள்தொகு

பெண்கள் பாடசாலைகள்தொகு

கலவன் பாடசாலைகள்தொகு