வார்ப்புரு:Taxonomy/கல்லிபார்மஸ்

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
திணை: [[மெய்க்கருவுயிரி]]  [Taxonomy; edit]
(வகைப்படுத்தா): ஓரிழையி  [Taxonomy; edit]
(வகைப்படுத்தா): Obazoa  [Taxonomy; edit]
(வகைப்படுத்தா): Opisthokonta  [Taxonomy; edit]
(வகைப்படுத்தா): Holozoa  [Taxonomy; edit]
(வகைப்படுத்தா): Filozoa  [Taxonomy; edit]
திணை: [[விலங்கு|{{{1}}}]]  [Taxonomy; edit]
Subkingdom: யூமெட்டசூவா  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: ParaHoxozoa  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: Bilateria  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: {{{1}}}  [Taxonomy; edit]
Superphylum: {{{1}}}  [Taxonomy; edit]
Phylum: [[முதுகுநாணி|{{{1}}}]]  [Taxonomy; edit]
..... .....
Class: [[பறவை]] /skip  [Taxonomy; edit]
Infraclass: [[நியோக்னதாய்]]  [Taxonomy; edit]
Superorder: கேலோயன்சிரி  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: Pangalliformes  [Taxonomy; edit]
வரிசை: கல்லிபார்மஸ்  [Taxonomy; edit]


Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.

Parent: Pangalliformes [Taxonomy; edit]
Rank: ordo (displays as வரிசை)
Link: கல்லிபார்மஸ்
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: