விளையாட்டு கலைச்சொற்கள்

| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | க்ஷ | ஸ்ரீ | #

தொகு

தொகு

 • ஆட்டம் - game, play
 • ஆட்டக்காரர் - player
 • ஆடுகளம்
 • ஆட்டக்கணக்கு - score
 • ஆட்டக்காலணி (shoe)

தொகு

 • இலக்கு
 • இறுதி - final
 • இறுதிச் சுற்று

தொகு

தொகு

 • எறி - throw

தொகு

 • ஓடு - run
 • ஓட்டங்கள் - runs

தொகு

தொகு

தொகு

 • தடு - block
 • தடுப்பு - blocker
 • தாவு -
 • துடுப்பு, மட்டை - bat
 • திறன், செயற்திறன், ஆற்றல் - skill
 • திறமை - talent
 • தாக்குதல் ! - offence
 • தோல்வி

தொகு

தொகு

தொகு

தொகு

 • ரசிகர் - fan

தொகு

இவற்றையும் பார்க்கதொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு