விளையாட்டுகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

பின்வருவது வகைப்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டுகளின் பட்டியல் ஆகும். இது விளையாட்டு எவ்வாறு விளையாடப்படுகிறது என்ற அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு முழுமையான பட்டியல் அல்ல. இன்னும் பல விளையாட்டுகளை இதிலே சேர்த்துக்கொள்ள முடியும். இதிலுள்ள சில விளையாட்டுகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரிவுகளுள் அடங்கக்கூடியனவெனினும் ஒரு பிரிவில் மட்டுமே சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

தமிழர் விளையாட்டுகள் தொகு

முதன்மைக் கட்டுரை: தமிழர் விளையாட்டுக்கள்

அனைத்துலக அளவிலான விளையாட்டுகள் தொகு

விலங்குகள் தொடர்புள்ள விளையாட்டுகள் தொகு

துவிச்சக்கர வண்டி மிதிப்பு தொகு

துவிச்சக்கர வண்டிகளை அல்லது ஒரு சில் வண்டிகளைப் பயன்படுத்தும் விளையாட்டுகள்.

Extreme விளையாட்டுகள் தொகு

மோட்டாரியக்க வாகன விளையாட்டுகள் தொகு

வேறு தொகு

மேற்படி எதிலும் இல்லாதவை

வெளிக்கள விளையாட்டுகள் தொகு

Sports not based on a specific field.

வலு விளையாட்டுகள் தொகு

உடல் வலுவை சார்ந்த விளையாட்டுகள்.

மட்டை விளையாட்டு தொகு

பந்து அல்லது வேறு பொருட்களை அடித்து விளையாடுதல்.

skating தொகு

Sports in which skates are used.

Skiing / Snowsports தொகு

Sports in which skis or snowboards are used.

Sleighing தொகு

Sports that use sleighs.

இலக்கு விளையாட்டுகள் தொகு

Sports where the main objective is to hit a certain target.

குழு விளையாட்டுக்கள் தொகு

மூளை விளையாட்டு தொகு

நீர் விளையாட்டுகள் தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு