கலப்புலோகங்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இக் கலப்புலோகங்களின் பட்டியல் ஒரு முற்றுப்பெறாத பட்டியல் ஆகும். கலப்புலோகங்களின் அடிப்படை உலோகத்தின் பெயரின் அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது. அத் தலைப்புக்களின் கீழ் வரிசைப்படுத்தலுக்கு குறிப்பிட்ட ஒழுங்கு எதுவும் இல்லை. சில முக்கியமான கலக்கும் உலோகங்கள் அடைப்புக் குறிக்குள் தரப்பட்டுள்ளன.

அலுமீனியத்தின் கலப்புலோகங்கள் தொகு

செம்பின் கலப்புலோகங்கள் தொகு

தகரக் கலப்புலோகங்கள் தொகு

இந்தியம் தொகு

இரும்பு தொகு

ஈயக் கலப்புலோகங்கள் தொகு