களுத்துறை தேர்தல் மாவட்டம்

களுத்துறை தேர்தல் மாவட்டம் (Kalutara electoral district) என்பது இலங்கையின் 1978 ஆம் ஆண்டு அரசியலமைப்பின் படி தேர்தல் நோக்கங்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட 22 தேர்தல் மாவட்டங்களில் ஒன்று. இத்தேர்தல் மாவட்டம் மேல் மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள களுத்துறை நிருவாக மாவட்டத்தை மட்டும் உள்ளடக்கியது. இலங்கை நாடாளுமன்றத்துக்கான 225 உறுப்பினர்களில் இத்தேர்தல் மாவட்டம் தற்போது 10 உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. 2010 ஆம் ஆண்டில் இங்கு 813,233 பேர் வாக்காளர்களாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தனர்[1]

களுத்துறை
இலங்கைத் தேர்தல் மாவட்டம்
மாகாணம் மேல்
நிருவாக
மாவட்டங்கள்
கொழும்பு
தேர்தல்
தொகுதிகள்
8
வாக்காளர்கள் 813,233[1] (2010)
மக்கள்தொகை 1,118,000[2] (2008)
பரப்பளவு 1,598 சதுர கிமீ[3]
உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்கை
10
உறுப்பினர்கள் ரோஹித அபேகுணவர்தன, ஐமசுகூ
ரெஜினால்ட் குரே, ஐமசுகூ
நிர்மல கொத்தலாவல, ஐமசுகூ
அஜித் பெரேரா, ஐதேமு
அர்ஜுன றணதுங்க, ஜதேகூ
மகிந்த சமரசிங்க, ஐமசுகூ
ரஞ்சித சேனரத்தின, ஐமசுகூ
பாலித்த தேவாரப்பெருமா, ஐதேமு
குமார வெல்கம, ஐமசுகூ
விதுர விக்கிரமநாயக்கா, ஐமசுகூ

தேர்தல் தொகுதிகள் தொகு

களுத்துறை தேர்தல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தேர்தல் தொகுதிகள் பின்வருமாறு:

  1. அகலவத்தை தேர்தல் தொகுதி
  2. பண்டாரகமை தேர்தல் தொகுதி
  3. பேருவளை தேர்தல் தொகுதி
  4. புளத்சிங்கள தேர்தல் தொகுதி
  5. ஹொரணை தேர்தல் தொகுதி
  6. களுத்துறை தேர்தல் தொகுதி
  7. மத்துகமை தேர்தல் தொகுதி
  8. பாணந்துறை தேர்தல் தொகுதி

மேற்கோள்கள் தொகு