கழிவு மேலாண்மை

(கழிவகற்றல் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)


கழிவுப்பொருள் மேலாண்மை என்பது கழிவுப்பொருட்களை சேகரித்தல், கொண்டுசெல்லுதல், பாதிப்பில்லாத உருவுக்கு மாற்றல், மீள் சுழற்சிக்குள்ளாக்குதல் அல்லது நீக்குதல், மற்றும் கழிவுப்பொருட்களை கண்காணித்தல்[1] ஆகிய செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கியதாகும். இந்தச் சொல் பொதுவாக மனித செயல்பாடுகளால் விளையும் கழிவுப் பொருட்களைக் குறிக்கும். மேலும் கழிவுப்பொருட்களால் மனிதனின் உடல்நலம், சுற்றுச்சூழல் அல்லது அழகியல் தன்மை ஆகியவற்றில் ஏற்படும் பாதிப்பை முடிந்த அளவு தடுக்கவோ குறைக்கவோ மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வள ஆதாரங்களை கழிவுப்பொருட்களில் இருந்து மீட்பதற்கும் கழிவுப்பொருள் நிருவாகம் தேவை. கழிவுப்பொருள் நிருவாகத்தில் தின்ம, நீர்ம, வளிம கழிவுகளையும் சில வேளைகளில் கதிரியக்க பொருட்களையும் கையாள வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம். ஒவ்வொருவகை கழிவுக்கும் அதற்கேற்ற தனிப்பட்ட முறைகளை அதற்கான வல்லுனர்களின் உதவியுடன் கவனத்துடன் செயலாற்ற வேண்டும்.

இங்கிலாந்தில் பெர்க்சைரில் உள்ள ஒரு மூடுதொட்டி
நேபாளத்தில் உள்ள காட்மண்டுவில் கழிவுப்பொருள் மேலாண்மை

கழிவு மேலாண்மை முறைகள் மேம்பாடு அடைந்த நாடுகள், மேம்பாடு அடைந்து வரும் நாடுகள், நகர்ப்புறம், கிராமப்புறம், குடியிருப்பு இடங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் போன்ற ஒவ்வொரு நிலையிலும் வேறுபடும். நகரப்புறங்களில், இடர் விளையாத குடியிருப்பு மற்றும் அலுவலகக் கழிவுகளை அகற்றும் பொறுப்பு நகராட்சியினுடையதாகும். மற்றும் இடர் விளையாத வணிக, வணிகரீதியிலான மற்றும் தொழில்நிறுவனங்களில் இருந்து வெளிப்படும் கழிவுப்பொருட்களை தகுந்த முறையில் மீட்டு அகற்ற அவற்றின் உற்பத்தியாளர்கள் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

முறைகள் தொகு

நீக்கல் முறைகள் தொகு

குப்பைநிரப்பு நிலம் தொகு

 
ஹவாயியில் கழிவு உர நிரப்பு நிலத்தில் நடவடிக்கை

கழிவுப்பொருட்களை ஒரு குப்பை நிரப்பு நிலத்தில் நிரப்புவது என்பது கழிவுப்பொருட்களை (குப்பையை) குழித்து புதைப்பதாகும். இந்த நடைமுறை பல்வேறு நாடுகளில்பொதுவாக காணாப்படுகிறது. குப்பை நிரப்புநிலங்களுக்காக கைவிட்ட அல்லது பயன்பாட்டில் இல்லாத கற்சுரங்கங்கள், சுரங்கவியல் குழிகள் அல்லது அயலிடக் குழிகள் போன்றவை ஆக்கப்படுகின்றன. சரியான முறையில் வடிவமைக்கப் பெற்ற மற்றும் நன்கு நிர்வகிக்கப்பெற்ற குப்பை நிரப்பு நிலமானது, கழிவுப்பொருள்களை அகற்ற அல்லது நீக்க, சுகாதாரமானதாகவும் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த செலவுடையதாகவும் இருக்கும். பழைய சரியாக வடிவமைக்காத அல்லது சரியாக நிர்வகிக்காத குப்பைநிரப்பு நிலங்கள் காரணமாக பலவகையான எதிரிடையான சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது. எ.கா: காற்று அடித்துச்சென்ற குப்பை மீண்டும் சுத்தம் செய்த இடங்களில் பரவி மீண்டும் சுத்தம் செய்ய வைக்கும் நிலைமையை உருவாக்குதல், ஊறுவிளைவிக்கும் பூச்சிகளை ஈர்ப்பது, மற்றும் வேதிப்பொருட்கள் கலந்த கழிவுநீர் முதலானவை. குப்பைநிரப்பு நிலங்களில் பொதுவாக கிடைக்கப்பெறும் பக்க விளைபொருளான வளி, (மீத்தேன் வாயு மற்றும் கரியமில வாயு), கரிம கழிவுப்பொருட்களை காற்றிலா முறையில் மக்கி உருச்சிதைக்கும் போது உற்பத்தியாகின்றன. இந்த வளியானது துர்நாற்றமடிக்கும் பிரச்சினை கொண்டது, மேல்பரப்பில் தாவரங்களின் வளர்ச்சியை குன்றவைக்கும் தன்மையுடையது, மற்றும் இது ஒரு பைங்குடில் வளியாகும்.

 
ஒரு கழிவு உர நிரப்பு நிலத்தில் கெட்டிப்பு செய்யும் வாகனம் பணியில்

ஒரு நவீன குப்பைநிரப்பு நில வடிவமைக்கும் முறையின் சிறப்பியல்பு, களிமண் அல்லது பிளாஸ்டிக்கால் ஆன அக உறைகள் (lining) கொண்ட தொட்டிகளை திரவக்கரைச்சல் வெளியேறாமலிருக்க தொட்டிகளுக்கு உள்ளேயே அடக்குவதற்காக அமைப்பதாகும். படிந்திடும் கழிவுப்பொருட்கள் பொதுவாக திடமான கட்டியாகவும், அதன் அடர்த்தி மற்றும் நிலைப்புத்தன்மை கூட்டியதாகவும் மற்றும் சுண்டெலிகள் மற்றும் எலிகள் போன்ற ஊறுவிளைபூச்சிகளால் பாதிப்பு ஏற்படாமலிருக்க, அதை சரியாக பொதிந்தும் வைக்க வேண்டும். பல குப்பைநிரப்பு நிலங்களில் வளியை பிரித்தெடுக்கும் முறைகள் அமைத்து அதன் மூலம் குப்பைநிரப்பு நில வளி பிரித்தெடுக்கப் படுகிறது. குப்பைநிரப்பு நில வளிகள் துளையிட்ட குழாய்கள் மூலமாக எக்கி (pumped) வெளியேற்றுகின்றனர். ஒரு வளி எந்திரத்தின் மூலமாக வளியை கிளரொளித்து அல்லது எரித்து அதன் மூலமாக மின்சாரம் தயாரிக்கிறார்கள்.

சாம்பலாக்குதல் தொகு

 
வியன்னாவில் உள்ள ச்பிட்டெலு சாம்பலாக்கும் ஆலை.

இது கழிவுப்பொருட்களை எரித்து சாம்பல் மற்றும் வாயு மீதிகளாக அகற்றும் முறையாகும். எரிசூளைகள் கழிவுப்பொருட்களை வெப்பம், வளி, நீராவி மற்றும் சாம்பலாக மாற்றுகிறது. இதனால் திண்மக் கழிவுப்பொருள் நிறையளவில் 20-30 சதவீதம் வரைக்கும் குறைவடைகின்றது. இத்தகைய சாம்பலாக்குதல் மற்றும் ஏனைய மிகை வெப்பத்தில் கழிவுப்பொருட்களை பரிகாரப்படுட்தும் முறைகளும் "வெப்பப்பரிகார முறை"என அறியப்படுகிறது.

சிறு அளவில் தனிப்பட்ட மனிதர்களாலும், பெரிய அளவில் தொழிலகங்களாலும் கழிவுப்பொருட்கள் சாம்பலாக்கப்படுகின்றன. திட, திரவிய மற்றும் வளிப்பொருளாக இருக்கும் கழிவுப்பொருட்களை அம்முறையில் அகற்றலாம். சில வகை இடர் விளையக்கூடிய கழிவுப்பொருட்களை (அதாவது உயிரியல் மற்றும் மருத்துவ கழிவுப்பொருட்களை) அகற்ற அதுவே நடைமுறைக்கு ஒத்த அங்கீகாரம் பெற்ற அகற்றும் முறையாகும். சாம்பலாக்குதல் என்பது சர்ச்சைக்குரிய கழிவுப்பொருட்களை அகற்றும் முறையாகும், ஏன் என்றால் அதன் மூலம் வெளியாகும் வளிகள் கொண்ட மாசுபடுத்திகள் பிரச்சினைகளை எழுப்புவதாகும்.

ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில், நிலம் கிடைப்பது அரிதாக இருப்பதால், கழிவை சாம்பலாக்கும் முறையையே பொதுவாக பின்பற்றுகிறார்கள், ஏன் என்றால் இதற்காக குப்பைநிரப்பு நிலத்தைப்போல மிகையான இடவசதிகள் தேவை இல்லாததாகும். கழிவுப்பொருளில் இருந்து சக்தி (WtE) அல்லது சக்தி கழிவுப்பொருளில் இருந்து (EfW) ஆனவை கழிவுப்பொருளை உலைக்களத்திலோ அல்லது கொதிகலனிலோ வெப்பத்தை ஏற்றுவதற்கோ, நீராவி அல்லது மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கோ எரிப்பதற்காக தேவைப்படும் வசதிகளை குறிக்கும் அகன்ற குறிச்சொற்கள் ஆகும். சாம்பலாக்கிகளில் எரிப்பது எப்பொழுதும் கச்சிதமாக நடப்பதில்லை மேலும் வாயுப்பொருட்களாக வெளியேறும் நுண்ணிய மாசுபடுத்திகளால் பாதிப்பு ஏற்படலாம். சில நிலைத்த கரிமப்பொருட்கள் கவலைக்கு இடமளிக்கின்றன, எடுத்துக் காட்டாக டையோக்சின் போன்றவை சாம்பலாக்கிகளில் உற்பத்தியாகி வெளியேறினால் அருகாமையிலுள்ள சுற்றுப்புறம் பாதிக்கப்படும். மாறாக இந்த முறையில் உற்பத்தியாகும் வெப்பசக்தியை பயன்படுத்தலாம்.

மீள் சுழற்சி முறைகள் தொகு

பிவிசி (PVC), எல்டிபிஈ (LDPE), பிபி (PP), மற்றும் பிஎஸ் (PS) (பிசின் அடையாளங்காட்டுதல் குறியைப் பார்க்கவும்) போன்றவைகளையும் மீள் சுழற்சி செய்யலாம், ஆனால் பொதுவாக அவற்றை சேகரிப்பதில்லை. இப்பொருட்கள் யாவும் ஒரே வகையான உட்பொருளை பொதிவாக கொண்டுள்ளது, அதனால் அவற்றை மீட்டு புதியதான பொருட்களை எளிதாக செய்யலாம். சிக்கலான பொருட்களை மீட்பது என்பது (கணினிகள் மற்றும் எலெக்ட்ரான் சாதனம்) மேலும் கடினமானதாகும், ஏன் என்றால் கூடுதலாக அவற்றை கழற்றியெடுத்து அதன் பாகங்களை ஒவ்வொன்றாக பிரித்தெடுக்க வேண்டும்.

உயிரியல் மறுசீராக்கல் தொகு

 
ஒரு செயல்பாட்டிலுள்ள குப்பையுரம் குவியல்.

செடிகளின் இலை தழை போன்ற பொருள்கள் (plant material), உணவுப்பொருள், காகிதப்பொருட்கள் போன்ற இயற்கையாகவே கரிமப்பொருளாக (organic) இருக்கும் கழிவுப்பொருள்கள், உயிரியல் கழிவை ரீதியில் மக்குதல் (biological composting) மற்றும் செரித்தல் (digestion) போன்ற முறைகளை பயன்படுத்தி கரிமப்பொருளை மக்கி உருச்சிதைத்து (decompose) விடலாம். அதன் பயனாக கிடைக்கும் கரிமப்பொருளை மீள் சுழற்சிசெய்து பத்திரக்கலவை (mulch) அல்லது கூட்டுரமாக (compost) வேளாண் மற்றும் நிலவடிவமைத்தல் (இயற்கை நிலக்காட்சி) போன்ற தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். மேலும் கூடுதலாக, இந்த செய்முறை (process) மூலம் கழிவுப்பொருள் வாயுக்களை மீட்கலாம் (அதாவது மீதேன் போன்ற வாயு (methane) மற்றும் அதை மின்சாரம் உறபத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தலாம். உயிரியல் மறுசீராக்கல் செயல்முறைகளை கழிவுப்பொருள் நிருவாகத்திற்கு பயன்படுத்துவதின் நோக்கம் (intention), இயற்கைவழியில் கரிமப்பொருட்களை உருச்சிதைப்பதை கட்டுப்படுத்தி மேலும் அதை விரைவு படுத்துவதேயாகும்.

கூட்டுரமாக்கல் மற்றும் செரித்தலுக்கு, பலவகைகளான முறைகளை மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தலாம். அவை மிகவும் எளிதான வீட்டு குப்பையுரக்குவியலில் இருந்து, சிக்கல் நிறைந்த தொழில்துறை அளவிலான செரித்த கலன்களுக்குள் உள்ளிட்ட வீட்டுக்கழிவுப்பொருட்கள் கலந்த கலவையை கலப்பு உரமாக்குதல் போன்றவை ஆகும். (இதற்காக இயந்திர உயிரியல் பண்டுவங்களைப் பார்க்கவும்). கரிமப்பொருளை மக்கி உருச்சிதைக்கும் முறைகள் இரு வகைப்படும், காற்று உதவும் அல்லது காற்றில்லா முறைகள், மேலும் இரு முறைகளும் கலந்த கலப்பின முறைகளும் செயல்பாட்டில் உள்ளன.

கூட்டுரமாக (compost) மாற்றும் முறையில் கழிவுப்பொருள் நிருவாகத்திற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு கனடாவில் டொரோண்டோவில் உள்ள பச்சை மூடித்தொட்டி திட்டம் (Green Bin Program) ஆகும், இங்கே வீட்டு கரிம கழிவுப்பொருட்கள் (சமையலறை பிசிறுகள் மற்றும் வெட்டிய செடிகள் போன்றவை) அதற்கான ஒரு தனிப்பட்ட பாத்திரத்தில் சேகரித்து மேலும் அதற்குப்பின், குப்பையுரமாக்கப்படுகிறது.

சக்தி மீளப்பெறுகை தொகு

கழிவுப்பொருள் உள்ளடக்கிய சக்தியை அதை நேராக ஒரு எரிபொருள்போல பயன்படுத்தி சேணம் பூட்டலாம், அல்லது மறைமுகமாக அவற்றை இதர எரிபொருளாக செய்முறை படுத்தியும் அடையலாம். வெப்பப்பக்குவ முறையைக் கையாண்டு மறுபயனீடு அல்லது மீள் சுழற்சி செய்வதற்கு, கழிவுப்பொருட்களை ஒரு எரிபொருளாக சமைக்கவோ அல்லது சூடேற்றவோ பயன்படுத்த வேண்டும், கொதிகலன்களுக்கு எரிபொருளாக பயன்படுத்தி நீராவி மற்றும் விசைச்சுழலி (turbine) மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யலாம். வெப்பச்சிதைவு மற்றும் வளிமயமாக்கல் ஆகிய இரு உறவு கொண்ட வெப்பச்சிதைவு மேற்கொள்வதன் மூலம், இதில் கழிவுப்பொருட்கள் குறைந்த பிராணவாயு கிடைக்குந்தகைமையுடன் மிகையான வெப்ப அளவுகளுக்கு சூடாக்குகிறார்கள். இந்த செய்முறை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் ஒரு மூடிய கலனில் அதிகமான அழுத்தத்தில் நடைபெறுகிறது. திடமான கழிவுப்பொருளை வெப்பச்சிதவு செய்யும்போது, கிடைக்கும் பொருட்கள் திடப்பொருள், திரவப்பொருள் மற்றும் வாயுப்பொருளாக மாறிவிடுகிறது. திரவ மற்றும் வாயுப்பொருட்களை எரித்து சக்தி உற்பத்தி செய்யலாம் அல்லது இதர பொருட்களாக மாற்றலாம். திடமான எச்சம் (கரி) மீண்டும் பலவிதமான பொருட்களாக, எடுத்துக்காட்டு ஊக்குவிக்கப்பட்ட கார்பன் (activated carbon) போன்று மாற்றியமைக்கலாம். வளிமயமாக்கல் மற்றும் மேம்படுத்திய பிளாஸ்மா ஆர்க் வளிமயமாக்கல் மூலமாக கரிமப்பொருட்கள், நேராக ஒரு செயற்கைவளி (சின்கேஸ்) ஆக கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் ஐதரசன் கொண்டவையாக மாற்ற பயன்படுத்தலாம். இந்த வளியை எரித்து மின்சாரம் மற்றும் நீராவி உற்பத்தி செய்யலாம்.

தவிர்த்தல் மற்றும் குறைத்தல் முறைகள் தொகு

கழிவுப்பொருள் நிருவாகத்தில் ஒரு முக்கியமான முறையானது கழிவுப்பொருள் உற்பத்தியாவதை குறைப்பது, அதை கழிவுப்பொருள் குறைப்பு என கூறுவார்கள். தவிர்த்தல் முறைகளில், இதற்கு முன் கையாண்ட பொருட்களை கூடிய வகையில் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துதல், புதிதாக வாங்காமல் உடைந்த பொருட்களை சரிசெய்து மீண்டும் பயன்படுத்துவது, திரும்பவும் நிரப்பும்படியோ அல்லது பயன்படுத்தும்படியோ பொருட்களை வடிவமைப்பது, (எடுத்துக்காட்டாக பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு பதிலாக பஞ்சினால் செய்த பைகளை பயன் படுத்துவது), நுகர்வோர்கள் ஒரு முறை பயன்படுத்தியபின் களைந்துவிடும் பொருட்களை தவிர்ப்பது, (எடுத்துக்காட்டாக அப்புறப்படுத்தக்கூடிய வெட்டுக்கருவிகள்,) கெண்டிகளிலிருக்கும் மீதமுள்ள உணவு அல்லது திரவப்பொருட்களை அப்புறப்படுத்துவது, போட்டலமிடுதல், ...[2] மற்றும் ஒரே பயன்பாட்டிற்கு பயன்படும் பொருட்களின் குறைவான தேவையுடன் கூடிய வடிவமைத்தல் (எடுத்துக்காட்டாக, பானங்களுக்கான தகரக்குவளைகளின் எடையைக்குறைத்தல். பரணிடப்பட்டது 2009-02-25 at the வந்தவழி இயந்திரம்).

கழிவுப்பொருட்களை கையாளுதல் மற்றும் அனுப்புதல் தொகு

 
வட அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு முன்பக்கம் ஏற்றிக்கொள்ளும் கழிவுப்பொருள் வாகனத்தின் உண்மைத்தோற்றம்.

கழிவுப்பொருட்களை சேகரிக்கும் முறைகள் நாடுகளுக்கிடையே மற்றும் பிரதேசங்களுக்கிடையே வேறுபடுகின்றன. வீட்டுக் கழிவுப்பொருட்களை சேகரிக்கும் சேவைகளை பெரும்பாலும் ஊராட்சி அரசு அதிகாரிகள் அல்லது தனியார் தொழில் முனைவோர் வழங்குவர். சில வட்டாரங்களில், குறிப்பாக குறைவாக மேம்பாடடைந்த நாடுகளில், கழிவுப்பொருட்களை சேகரிப்பதற்கான விதிமுறைகள் செயல்படுத்தப்படாமல் உள்ளன. கழிவுப்பொருட்களை கையாளும் விதங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

 • ஆஸ்திரேலியாவில், கழிவுப்பொருட்களை சாலையோரத்தில் சேகரிக்கும் முறை பயன்படுத்தப் படுகிறது. ஒவ்வொரு நகர வீட்டு குடியிருப்பிற்கும் மூன்று மூடுதொட்டிகள் வழங்கப்படுகிறது: ஒன்று மீட்கப்படும் பொருட்களுக்காக, இன்னொன்று பொதுவான கழிவுப்பொருட்களுக்காக மற்றும் மூன்றாவது பூங்காவில் உற்பத்தியாகும் கழிவுகளுக்கு- இதனை கேட்பவர்களுக்கு நகராட்சி அதை வழங்கும். மேலும், பல குடியிருப்புகளில் குப்பையுரத்திற்கான மூடுதொட்டியும் உண்டு; ஆனால் இதை நகராட்சி வழங்கவில்லை. மீள் சுழற்சி முறையை ஊக்கமளிப்பதற்காக, நகராட்சிகள் பெரிய மூடுதொட்டிகளை அளிக்கின்றன, அவை பொதுவான கழிவுப்பொருள் மூடுதொட்டிகளை விட பெரியதாகும். நகராட்சி சார்ந்த, வணிகவியல், தொழில் துறை மற்றும் கட்டிடப்பணிகள் மற்றும் தகர்த்தல் காரணம் உற்பத்தியாகும் கழிவுப்பொருட்கள் குப்பைநிரப்பு நிலப்பகுதியில் கொட்டப்படுகிறது மேலும் அவற்றில் சில மீட்கப்படுகிறது. வீட்டுக்கழிவுப்பொருட்கள் பிரிக்கப்படுகிறது: மீட்கப்படுபவை பிரித்தெடுத்து புதிய பொருட்களாக மாற்றப்படுகிறது, மற்றும் பொதுவான கழிவுப்பொருட்கள் குப்பைநிரப்பு நிலப்பகுதியில் கொட்டப்படுகிறது. ஏ பி எஸ் (ABS) என்ற அமைப்பின்படி, மீட்கப்படும் பொருட்களின் விகிதம் மிகையாக உள்ளது மேலும் அது 'உயர்ந்து கொண்டே போகிறது, 99% குடியிருப்புகள், கடந்த ஆண்டில், அவர்களுடைய கழிவுப்பொருட்களை மீட்கவோ, மீண்டும் பயன் படுத்தியதாகவோ, (2003 ஆய்வு) தெரிவித்துள்ளார்கள், 1992 ஆண்டில் அது 85% ஆக இருந்தது'. இதிலிருந்து தெரியவருவது என்ன என்றால், ஆஸ்திரேலியர்கள் குறைந்த அளவு அல்லது குப்பைநிரப்பு நிலமுறையை ஆதரிக்கவில்லை என்றும் மற்றும் கழிவுப்பொருட்களை மீண்டும் மீட்கும் முறையை (மீள் சுழற்சியை) விரும்புகின்றனர் என்பது தெளிவாகிறது. 2002–03 ஆண்டுகளில் மொத்தமாக உற்பத்தியான கழிவுப் பொருட்களில், '30% நகராட்சிக்கழிவு, 45% வணிக மற்றும் தொழில்துறை கழிவுப்பொருள் மற்றும் 57% கட்டிடப்பணி மற்றும் தகர்ப்புப் பணிகளின் கழிவுப்பொருட்கள்' மீண்டும் சுழற்சி அடைந்தது. கழிவுப்பொருட்களில் இருந்து மின்சக்தியும் உற்பத்தி செய்தது: குப்பைநிரப்பு நிலப்பகுதிகளில் இருந்து வளியை பயன்படுத்தி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்தது. வீடுகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களில் உற்பத்தியாகும் கழிவுப்பொருட்களுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கவில்லை.
 • ஐரோப்பா மற்றும் சில இதர உலகநாடுகளில், என்வக் எனப்படும் தனியுடைமையுடைய சேகரிப்பு முறையினை கையாளுகின்றனர், அது ஒரு வெற்றிடத்தைக்கொண்டு நிலத்திற்கு அடியில் கொண்டு சென்ற குழாய்கள் மூலமாக குப்பையை உறிஞ்சி வெளியேற்றி விடுகிறது.
 • கனடாவில் உள்ள நகர மையங்களில் சாலையோர குப்பை சேகரிப்பு மிகவும் பொதுவான கழிவுப்பொருட்களை அகற்றும் முறையாகும், அதன்படி அந்நகரத்தில் கழிவுப்பொருட்கள் மற்றும் / அல்லது மறு பயனீடு செய்யும் பொருட்கள் மற்றும் / அல்லது கரிமப்பொருட்களை பட்டியலிட்டபடி சேகரிக்கவேண்டும். கிராமப்புறங்களில் மக்கள் அடிக்கடி கழிவுப்பொருட்களை ஒரு வண்டியில் ஒரு மாற்று நிலையத்திற்கு கொண்டு சேர்த்து விடுவார்கள். இவ்வாறு சேகரித்த கழிவுப்பொருட்கள் ஒரு மாவட்ட குப்பைநிரப்பு நிலத்திற்கு ஏற்றிச்செல்லப்ப்படும்.
 • தாய்பெய் யில் உள்ள நகராட்சி அந்நகரிலுள்ள வீடுகள் மற்றும் தொழில்கூடங்கள், அவர்கள் உருவாக்கும் கழிவின் கன அளவைப்பொறுத்து அரசிற்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இதற்காக அரசு நல்கியுள்ள கழிவுப்பொருட்க்ளுக்கான பையில் கழிவுப்பொருட்களை சேகரித்து அதை மட்டுமே நகர மன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளும். இந்தக் கொள்கையால் நகரத்தில் உருவாகும் கழிவுப்பொருள்களின் அளவை வெற்றிகரமாக, கணிசமாக குறைத்துள்ளது மேலும் மீட்கும் சுழற்சியின் விகிதமும் அதிகரித்துள்ளது.

தொழில்நுட்பங்கள் தொகு

பரம்பரை பரம்பரையாக கழிவுப்பொருள் நிருவாகத்தொழில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை புகுத்துவதில் அதாவது RFID (RFID) இணைப்புப்புரிவது, GPS (GPS) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த மென்பொருள் பொட்டலங்கள் போன்றவைகளை புகுத்துவதில் மந்தமாக இருந்து வருகிறது, அவை நல்ல தரமான தரவுகளை சேகரிக்க உதவும் மற்றும் அதற்காக எண் கணிப்பு மற்றும் உடலால் தரவுவரவு நுழைத்தல் போன்றவை தேவைப்படாது.

 • RFID இணைப்புப்புரிவது போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் தற்போது சாலையோரத்தில் கழிவுகளை வழங்கும் விதத்தை அறிந்துகொள்ள பயன்படுகிறது, அதன் மூலம் மறு பயனீடு (மீள் சுழற்சி) பற்றிய தரவுகளை எ.கா: மறு பயனீடு செய்யும் மூடித்தொட்டிகளின் பயன்பாடு போன்றவை சோதிக்க முடியும்.
 • GPS சுவடுபற்றிச்செல்லல் என்பதன் ஆதாயம் நாம் இடைக்கால பொறுக்கும் முறைகளுடைய ஆற்றுந்திறமையை கணக்கிடும் பொழுது (மூடித்தொட்டிகளை தவிர்ப்பது அல்லது கொட்டும் வாகன இயந்திரங்கள்) நுகர்வோர் கேட்கும் போது என்ற அடிப்படையில் சேகரித்தது பற்றி அறிய இயலும்.
 • ஒருங்கிணைந்த மென்பொருள் பொட்டலங்கள் ஆனவையால் இது போன்ற தரவுகளை பயன்படுத்தி கழிவுப்பொருட்கள் சேகரிப்பது போன்ற செயல்பாடுகளை உகம பயன்பாடு செய்ய உதவும்
 • பின்பக்க காட்சிகளுக்கான படக்கருவி (காமெரா) தலைக்கு மேல் மற்றும் பக்கவாட்டிலும் நடப்பதை அறிய பொதுவாக பயன்படுகிறது (OH&S) மேலும் வீடியோ மூலம் பதிவு செய்வதும் பரவலாக காணப்படுகிறது, குறிப்பாக குடியிருப்புகளுக்கு நல்கும் சேவைகளை அறிந்து கொள்ளவும் மற்றும் கழிவுப்பொருட்கள் பயன்படுத்தும் ஓடையில் மாசுபடுவதை அறிந்து கொள்ளவும்.

கழிவுப்பொருள் நிருவாக கருத்துப்படிவம் தொகு

கழிவுப்பொருள் நிருவாகத்தை பற்றி பலவகையான கருத்துப்படிவங்கள் உள்ளன, அவை அதன் பயன்பாடு மற்றும் பயன்படுத்தும் நாடுகள் அல்லது இடங்களைப்பொறுத்து மாறுபடுகின்றன. சில பொதுவான, பரவலாக பயன்படும் கருத்துப்படிவங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

 
கழிவுப்பொருள் நிலைமுறையை விளக்கும் வரைபடம்.
 • கழிவுப்பொருள் நிலைமுறை- கழிவுப்பொருள் நிலைமுறை "மூன்று ஆங்கில ஆர்களை" குறிக்கும், ("3 Rs") குறைப்பது (reduce), மறு பயன்பாடு (reuse) மற்றும் மறு பயனீடு (recycle), அவை கழிவுப்பொருள் நிருவாகத்திற்கான கொள்கைகளை அதாவது கழிவுப்பொருள் சிறுமம்காணலைப் பொறுத்த விருப்பத்திற்கேற்ப இருக்கும். கழிவுப்பொருள் நிலைமுறையானது மிக்க கழிவுப்பொருள் சிறுமம் காண்பதற்கான கொள்கைகளின் மூலைக்கல்லாக இருந்து வருகிறது. கழிவுப்பொருள் நிலைமுறையின் நோக்கமானது பொருட்களில் இருந்து உச்ச அளவு பயன்பாட்டை அடைவது மற்றும் குறைந்த அளவிலான குப்பையை உருவாக்குவது.
 • நீடித்த தயாரிப்பாளர் பொறுப்பு - நீடித்த தயாரிப்பாளர் பொறுப்பு (EPR) என்பது ஒரு வழிமுறையாகும் அதன்படி பொருளை அதன் வாழ்க்கை சக்கிரத்தில் (சூழலில்) தயாரிப்பதற்குண்டான அனைத்து விலைகளையும் ஒருங்கிணைத்து சேர்த்துக் கொள்வதாகும் (அதில் வாழ்க்கை முடிவில் அகற்றும் விலைகளும் அடங்கும்) அது அதன் சந்தை விலையுடன் சேர்க்கப்படும். நீடித்த தயாரிப்பாளர் பொறுப்பு என்பதன் மூலம் பொருட்களின் வாழ்க்கை சக்கிரத்தில் (வாழ்க்கைச் சுழற்சியில்) பொறுப்புடைமை ஏற்றுக்கொள்வதாகும், அப்பொருட்களின் முழுமையான வாழ்க்கை சக்கர நேரம் மற்றும் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்திய பொட்டலங்களும் அடங்கும். இதன்படி, இவற்றை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், இறக்குமதி செய்பவர்கள் மற்றும் / அல்லது விற்பவர்கள் போன்றோர் அவர்களுடைய பொருட்களுக்கு அதன் வாழ்நாளில் முழுவதுமாக மற்றும் தயாரிக்கப்படும் போதும் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே.
 • மாசுபடுத்துபவன் பணம் கொடுப்பான் கொள்கை - மாசுபடுத்துபவன் பணம் கொடுப்பான் கொள்கையின் படி மாசுபடுத்துபவன் அதனால் சுற்று சூழலுக்கு ஏற்படுத்திய பாதிப்பிற்கு ஈடாக பணம் செலுத்த வேண்டும். கழிவுப்பொருள் நிருவாகத்தை பொறுத்தவரை, பொதுவாக கழிவுப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்பவன் அதை அகற்றுவதற்காக ஆகும் சிலவுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே.
 
குப்பை சேகரிக்கும் பெண்

கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு தொகு

கழிவுப்பொருள் மற்றும் கழிவுப்பொருள் நிருவாகத்தை பொறுத்த வரை, கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு பெறுதல் மிகவும் முக்கியமானதாகும், அதுவும் உலக அளவிலான வளங்களுக்கான நிர்வாகத்திற்கான கண்ணோட்டத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். தி தல்லோய்றேஸ் சாற்றுரை (The Talloires Declaration) என்பது நிலைநிறுத்தத்தக்க (sustainability) கொள்கையை சார்ந்தது, இன்றைய என்றுமில்லாத அளவில் மற்றும் வேகத்தில் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு அடைதல் மற்றும் தகுதி குறைப்பு, மற்றும் இயற்கை வளங்களின் பேரிழப்புபோன்றவையால் கவனம் ஈர்க்கப்பட்டு அதனால் ஏற்பட்ட சாற்றுரையாகும். உள்நாட்டு, வட்டார, மற்றும் உலக அளவிலான வளி மாசுபாடு; நஞ்சுப்பொருட்கள் குவிதல் மற்றும் விநியோகம்; காடுகளின் அழிவு மற்றும் அவற்றினால் ஏற்பட்ட பேரழிவு, நிலம், மற்றும் (நிலத்தடி) நீர் மாசுபாடு; ஓசோனடுக்கு மற்றும் "பைங்குடில்" வாயுக்களின் வெளியேற்றத்தால் மனித மற்றும் இதர உயிரினங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள ஆபத்து, புவியின் ஒருமைப்பாடு மற்றும் அதன் பல்லுயிரியம், நாடுகளின் பாதுகாப்பு, மற்றும் வருங்கால குழந்தைகளின் பாரம்பரியம். பல பல்கலைக்கழகங்கள் தல்லோய்றேஸ் சாற்றுரையை ஏற்றுக்கொண்டு சுற்றுச்சூழல் நிருவாகம் மற்றும் கழிவுப்பொருள் நிருவாகம் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றனர், எ.கா கழிவுப்பொருள் நிருவாகம் பல்கலைக்கழக திட்டம். பல்கலைக்கழகம் மற்றும் வாழ்க்கைத் தொழில் சார்ந்த கல்விமுறைகளை பலதரப்பட்ட நிறுவனங்கள் மேம்படுத்தி வருகின்றனர், எ.கா வாமிடப் (WAMITAB) மற்றும் சார்டேர்ட் இன்ச்டிடியுசன் ஒப் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் . பல பேரங்காடிகள் வாடிக்கையாளர்களை தமது மறுபக்கம் பொருள் வழங்கும் இயந்திரங்களை வாங்கிச்சென்ற கொள்கலன்களை திருப்பி எடுத்துக் கொள்ளவும் மற்றும் அதற்கான மறு பயனீடு (மீள் சுழற்சி) கட்டணத்தில் இருந்து ஒரு தொகையைத் திருப்பிக் கொடுப்பதையும் வழக்கமாக கொண்டு ஊக்கப்படுத்துகின்றனர். டோம்ற மற்றும் என்விப்கோ போன்ற அடையாளக்குறி பெற்ற நிறுவனங்கள் இவ்வகையான இயந்திரங்களை தயாரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளன.

ஆதாரங்கள் தொகு

குறிப்புகள் தொகு

 1. "what_is_waste_management". 2009. Archived from the original on 2010-03-13.
 2. கழிவுப்பொருளை குறைப்பதற்கு உணவில் இருக்கும் மீதி பாகங்களை அகற்றுதல்

வெளி இணைப்புகள் தொகு

 
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Waste
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கழிவு_மேலாண்மை&oldid=3604263" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது