ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் (கண்டுபிடிப்பாளர்) - Other languages