சூரியகாந்திக் குடும்பம்

சூரியகாந்திக் குடும்பம் என்பது (தாவர வகைப்பாட்டியல்: Asteraceae) பூக்கும் தாவரங்களிலுள்ள ஒரு பெரிய குடும்பம் ஆகும். இக்குடும்பத்தில் 1702[1] பேரினங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அவற்றினுள் ஏறத்தாழ 32,913 இனங்களும் உள்ளன.[2] இக்குடும்பத் தாவரங்களுள் 138 பேரினங்களும். 708-க்கும் மேற்பட்ட சிற்றினங்களும் இந்தியாவில் உள்ளன. பெரும்பான்மையான தாவரங்கள், குறுந்தாவரங்களாகும். ஆயினும், சில புதர்களாகவும், மரங்களாகவும் காணப்படுகின்றன. ஏனெனில், இவை குறைவான வெப்பநிலையில், நீர் பற்றாக்குறை உள்ள இடங்களில் (arid) வாழ்கின்றன.[3]

சூரியகாந்திக் குடும்பம்
புதைப்படிவ காலம்:76–0 Ma
Campanian–recent
refer to caption
12 வகையான தாவர உள்ளினங்களின் பூக்கள்
உயிரியல் வகைப்பாடு e
திணை:
உயிரிக்கிளை:
பூக்கும் தாவரம்
உயிரிக்கிளை:
மெய்இருவித்திலி
உயிரிக்கிளை:
வரிசை:
சூரியகாந்தி வரிசை
குடும்பம்:
சூரியகாந்திக் குடும்பம்

மாதிரிப் பேரினம்
Aster
L.
Subfamilies
உயிரியற் பல்வகைமை
1,911 genera

மேற்கோள்கள்

தொகு

வெளி இணைப்புகள்

தொகு
 
விக்கியினங்கள் தளத்தில் பின்வரும் தலைப்பில் தகவல்கள் உள்ளன:
 
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Asteraceae
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.