தெலுத்தா (Delta, கிரேக்கம்: δέλτα) என்பது கிரேக்க நெடுங்கணக்கின் நான்காவது எழுத்து ஆகும்.[1] கிரேக்க எண்களில் இவ்வெழுத்தானது நான்கு என்ற பெறுமானத்தை உடையது.[2] பினீசிய எழுத்தான தலேட்டிலிருந்தே () தெலுத்தா பெறப்பட்டது. தெலுத்தாவிலிருந்து தோன்றிய எழுத்துகள் இலத்தீன் எழுத்து D, சிரில்லிய எழுத்து Д என்பனவாகும்.

கிரேக்க நெடுங்கணக்கு
Αα அல்ஃபா Νν நியூ
Ββ பீற்றா Ξξ இக்சய்
Γγ காமா Οο ஒமிக்ரோன்
Δδ தெலுத்தா Ππ பை
Εε எச்சைலன் Ρρ உரோ
Ζζ சீற்றா Σσς சிகுமா
Ηη ஈற்றா Ττ உட்டோ
Θθ தீற்றா Υυ உப்சிலோன்
Ιι அயோற்றா Φφ வை
Κκ காப்பா Χχ கை
Λλ இலமிடா Ψψ இப்சை
Μμ மியூ Ωω ஒமேகா
அநாதையாய்
Ϝϝ டிகாமா Ϟϟ கோப்பா
Ϛϛ சிடீகுமா Ϡϡ சாம்பை
Ͱͱ ஹஈற்றா Ϸϸ உஷோ
Ϻϻ சான்

தெலுத்தாவின் வடிவத்தில் (முக்கோண வடிவம்) கழிமுகம் இருப்பதனாலேயே (முக்கோண வடிவம்), அது ஆங்கிலத்தில் தெலுத்தா எனப் பெயர் பெற்றது.[3]

பயன்பாடுகள்

தொகு

கணிதம்

தொகு

பேரெழுத்துத் தெலுத்தா கணிதத்தில் தன்மைகாட்டியைக் குறிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

வானியல்

தொகு

தெலுத்தாப் புயல் எனும் பெயர் 1972 அத்திலாந்திக்குப் புயற்காலநிலையின்போதும் 2005அத்திலாந்திக்குப் புயற்காலநிலையின்போதும் பயன்படுத்தப்பட்டது.[4]

மேற்கோள்கள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தெலுத்தா&oldid=3862851" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது