பினீசிய எழுத்து

பினீசிய எழுத்து (Phoenician alphabet) என்பது கி.பி. 1050இற்கும் பழமையான ஒரு எழுத்துமுறை ஆகும்.

பினீசிய எழுத்து
எழுத்து முறை வகை
காலக்கட்டம்
Began 1050 BC, and gradually died out during the Hellenistic period as its evolved forms replaced it
திசைright-to-left Edit on Wikidata
மொழிகள்Phoenician
தொடர்புடைய எழுத்து முறைகள்
மூல முறைகள்
Egyptian hieroglyphs
  • Proto-Sinaitic
    • Proto-Canaanite alphabet
      • பினீசிய எழுத்து
தோற்றுவித்த முறைகள்
Paleo-Hebrew alphabet
Aramaic alphabet
கிரேக்க எழுத்துக்கள்
Many hypothesized others
நெருக்கமான முறைகள்
தெற்கு அரேபிய எழுத்து
சீ.அ.நி 15924
சீ.அ.நி 15924Phnx (115), ​Phoenician
ஒருங்குறி
ஒருங்குறி மாற்றுப்பெயர்
Phoenician
U+10900 to U+1091F
 இந்தக் கட்டுரையில் பன்னாட்டு ஒலிப்பியல் அரிச்சுவடிகளில் (IPA) ஒலிப்பியல் படியெடுத்தல்கள் உள்ளன. IPA குறியீடுகள் பற்றிய அறிமுக வழிகாட்டிக்கு, உதவி:IPA பார்க்கவும். [ ], / / and ⟨ ⟩ இடையே உள்ள வேறுபாட்டிற்கு, ப.ஒ.அ.§அடைப்புக்குறிகள் மற்றும் படியெடுத்தல் பிரிப்பான்களை பார்க்கவும்.
Letter UCS பெயர் Meaning Ph. Corresponding letter in
He. Sy. Ar. Am. Greek Latin Cyr. IPA
Aleph 𐤀 ʼāleph ox (எபிரேயம்: אלוף‎) ʼ א ܐ Աա அல்ஃபாα Aa Аа a
Beth 𐤁 bēth house (அரபு மொழி: بيت‎) (எபிரேயம்: בית‎) b ב ܒ Բբ Ββ Bb Бб, Вв b
Gimel 𐤂 gīmel camel (அரபு மொழி: جمل/بعير‎) (எபிரேயம்: גמל‎)[சான்று தேவை] g ג ܓ Գգ காமாγ Cc, Gg Гг ɡ
Daleth 𐤃 dāleth door (எபிரேயம்: דלת‎)[சான்று தேவை] d ד ܕ د, ذ Դդ தெலுத்தாδ Dd Дд d, ð
He 𐤄 window h ה ܗ هـ Եե எச்சைலன்ε Ee Ее, Єє e
Waw 𐤅 wāw hook (எபிரேயம்: וו‎) w ו ܘ Ււ Υυ, (Ϝϝ) Yy, Ff, Vv, Uu, Ww (Ѵѵ), Уу u, y
Zayin 𐤆 zayin weapon (எபிரேயம்: כלי זין‎) z ז ܙ Զզ சீற்றாζ Zz Зз z
Heth 𐤇 ḥēth wall (அரபு மொழி: حيط‎) ח ܚ ح, خ Ղղ, Հհ Ηη Hh Ии i
Teth 𐤈 ṭēth good[சான்று தேவை] ט ܛ ط, ظ Թթ Θθ (Ѳѳ) f
Yodh 𐤉 yōdh hand (அரபு மொழி: يد‎) (எபிரேயம்: יד‎) y י ܝ ي Յյ Ιι Ii, Jj Іі, Її, Јј i
Kaph 𐤊 kaph palm (of a hand) (அரபு மொழி: كفّ‎) (எபிரேயம்: כף‎) k כך ܟ Կկ Κκ Kk Кк k
Lamedh 𐤋 lāmedh goad l ל ܠ Լլ லாம்டாλ Ll Лл l
Mem 𐤌 mēm water (அரபு மொழி: ماء/maːʔ/) (எபிரேயம்: מים/ˈmajim/) m מם ܡ Մմ Μμ Mm Мм m
Nun 𐤍 nun serpent[சான்று தேவை] n נן ܢ Նն Νν Nn Нн n
Samekh 𐤎 sāmekh fish (அரபு மொழி: سمكة/ˈsamaka/=fish) (எபிரேயம்: סמך/ˈʃemeχ/=Trout)
pillar[சான்று தேவை]
s ס ܣ / ܤ س Սս Ξξ, poss. Χχ poss. Xx (Ѯѯ), poss. Хх ks, h
Ayin 𐤏 ʿayin eye (அரபு மொழி: عين‎) (எபிரேயம்: עין‎) ʼ ע ܥ ع, غ Ոո, Օօ Οο Oo Оо ɔ, o, oʊ
Pe 𐤐 mouth (அரபு மொழி: فم‎) (எபிரேயம்: פה‎) p פף ܦ Պպ பை (கணித மாறிலி)π Pp Пп p
Sadek 𐤑 ṣādē papyrus plant צץ ܨ ص, ض Ցց, Չչ (Ϻϻ) Цц, Чч ts, ch
Qoph 𐤒 qōph The back of the head(அரபு மொழி: قفا‎) eye of a needle (எபிரேயம்: קוף‎)[நம்பகமற்றது ] q ק ܩ Քք (Ϙϙ) Qq (Ҁҁ) k, q
Res 𐤓 rēš head (அரபு மொழி: رأس‎) (எபிரேயம்: ראש/roʃ/) r ר ܪ Րր, Ռռ Ρρ Rr Рр r
Sin 𐤔 šin tooth (அரபு மொழி: سن‎) (எபிரேயம்: שן‎)[சான்று தேவை] š ש ܫ ش Շշ Σσς Ss Сс, Шш s, ʃ
Taw 𐤕 tāw mark (எபிரேயம்: תו‎) t ת ܬ ت, ث Տտ Ττ Tt Тт t
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பினீசிய_எழுத்து&oldid=1735090" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது