தேசிய நெடுஞ்சாலை 12 (இந்தியா)

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை 12
12

தேசிய நெடுஞ்சாலை 12
வழித்தட தகவல்கள்
நீளம்:612 km (380 mi)
முக்கிய சந்திப்புகள்
தொடக்கம்:Dalkhola
 
To:Bakkhali
அமைவிடம்
மாநிலங்கள்:West Bengal : 612 கிலோமீட்டர்கள் (380 mi)
நெடுஞ்சாலை அமைப்பு
தே.நெ. 12தே.நெ. 112