தேவி (பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்)

தேவி என்பது பின்வரும் இடங்களிலும் பயன்படுகிறது.

திரைப்படம்

தொகு

நபர்

தொகு

இவற்றையும் பார்க்க

தொகு