பணிச்சூழலியல்

பணிச்சூழலியல் (ஆங்கிலம் : ergonomics) என்பது பணிபுரிபவர்களுக்கு ஏற்றவாறு வேலை, உபகரணம் மற்றும் பணியிடம் போன்றவற்றை வடிவமைக்கும் அறிவியல் ஆகும். மிகை நேரப் பணியினால் ஏற்படும் கடுமையான வலிகளைத் தடுப்பதற்கு சரியான பணிச்சூழலியல் வடிவமைப்பு தேவைப்படுகிறது. அவ்வாறு ஏற்படும் கடுமையான வலிகள் நீண்டகால இயலாமைக்குக் காரணமாகலாம்.[1]

பணிச்சூழலியல்: பணிபுரிபவர்களுக்கு ஏற்றவாறு வேலை, உபகரணம் மற்றும் பணியிடம் போன்றவற்றை வடிவமைக்கும் அறிவியல்

ஆண்களுக்கான சர்வதேச பணிச்சூழலியல் சங்கத்தின் பணிச்சூழலியல் வரையறை பின்வருமாறு.[2]

பணிச்சூழலியல் (அல்லது மனிதக் காரணிகள்) என்பது மனிதர்கள் மற்றும் அமைப்பின் மற்ற கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புகளைப் புரிந்து கொள்ளுதல் தொடர்பான ஒரு அறிவியல் துறை ஆகும். இதில் கோட்பாடு, கொள்கைகள், தரவு மற்றும் முறைகள், தொழிலில் மனிதர்களுக்கான நன்மைகளுக்கும் ஒட்டுமொத்த அமைப்புச் செயல்பாடுகளுக்கும் உகந்த வடிவமைப்புக்காக பயன்படுத்தப்படும்.

உடல்நலம், உற்பத்தித் திறன் ஆகிய இரண்டு குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றுவதற்காக பணிச்சூழலியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாதுகாப்பான அறைகலன்கள், இயந்திரங்களில் எளிதாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய இடைமுகங்கள் போன்ற சில விசயங்களின் வடிவமைப்பில் இது தொடர்புடையதாக இருக்கிறது.

மீள்பார்வை

தொகு

பணிச்சூழலியலானது மக்கள் மற்றும் அவர்களது பணியின் செளகரியத்திற்கு தொடர்புடையதாய் உள்ளது. இதில் பணிகள், உபகரணம், தகவல் மற்றும் சூழல் போன்றவை ஒவ்வொரு பணியாளருக்கும் ஏற்ற வகையில் உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய முயற்சிப்பதில் பணியாளர்களின் திறமைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

ஒரு நபருக்கு பணியில் உள்ள செளகரியத்தை மதிப்பிடுவதற்கு, பணிச்சூழலியலில் செய்த வேலை மற்றும் பணியாளருக்கு உள்ள வேலைகள், பயன்படுத்திய உபகரணங்கள் (அதன் அளவு, வடிவம் மற்றும் பணிக்கு அது எவ்வாறு ஏற்றதாய் உள்ளது) மற்றும் பயன்படுத்திய தகவல் (எப்படி அது தோன்றுகிறது, அணுகப்படுகிறது மற்றும் மாற்றமடைகிறது) போன்றவை ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. பணிச்சூழலியல் அதன் மனிதர்கள் மற்றும் அவர்களது சூழல்கள் ஆய்வில் தடைய அறிவியல், உயிர் இயந்திரவியல், இயக்கமுறைப் பொருளியல், தொழில்துறைப் பொருளியல், தொழில்துறை வடிவமைப்பு, மனித உடலியக்கவியல், உடற்செயலியல் மற்றும் உளவியல் போன்ற பல துறைகளுடன் தொடர்புகொண்டு செயல்படுகிறது.

பொதுவாக, ஒரு பணிச்சூழலியலாளர்கள் உளவியலில் BA அல்லது BS, தொழிலக/இயக்கமுறைப் பொறியியல் அல்லது உடல்நல அறிவியல் படித்தவர்களாக இருப்பர். மேலும் அது தொடர்புடைய பாடங்களில் MA, MS அல்லது PhD முடித்தவர்களாக இருப்பர். பல பல்கலைக்கழகங்கள் பணிச்சூழலியலில் முதுகலை அறிவியல் பட்டங்களை வழங்குகின்றன. மேலும் சிலவற்றில் பணிச்சூழலியல் முதுகலை அல்லது மனிதக்காரணிகள் முதுகலைப் பட்டங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 2000களில், தொழில்சார் மருத்துவர்கள் பணிச்சூழலியல் துறைக்கு மாறிவருகிறார்கள். மேலும் இந்தத் துறை முக்கிய பத்து முன்னேறும் நடைமுறைத் துறைகளில் ஒன்றாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.[3]

துறைகள்

தொகு

சர்வதேச பணிச்சூழலியல் சங்கம் (IEA) பணிச்சூழலியலை மூன்று துறைகளாகப் பிரித்துள்ளது:

 • இயற்பியல் பணிச்சூழலியல்: இது மனித உடற்கூறியலுடன் தொடர்புடையது. மேலும் இயக்க நடைமுறையுடன் தொடர்புடைய பண்புகள் கொண்ட தடைய அறிவியல், உடலிக்கவியல் மற்றும் உயிரியக்கவியல் போன்ற சிலவும் இதனுடன் தொடர்புடையன. (பணிபுரியும்போதான உடலிருக்கை நிலை, பொருட்கள் கையாளுதல், தொடர்ந்த இயக்கங்கள், பணி சார்ந்த தசைக்கூட்டுச் சீர்குலைவுகள், பணியிட தளவமைப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் உடல்நலம் உள்ளிட்டவை தொடர்புடைய தலைப்புகள் ஆகும்.)
 • புலனுணர்வு சார்ந்த பணிச்சூழலியல்: உணர்தல், நினைவு, பகுத்தறிதல் மற்றும் இயக்க பிரதிச்செயல் போன்ற மனம் சார்ந்த செயல்பாடுகளுடன் இது தொடர்புடையதாகும். அந்த செயல்பாடுகள் மனிதர்கள் மற்றும் அமைப்பின் மற்ற பொருட்களுக்கு இடையில் தொடர்புகளை பாதிக்கக்கூடியவையாக இருக்கும் (மனம் சார்ந்த பணிச்சுமை, முடிவெடுக்கும் திறன், திறமையான செயல்பாடு, மனிதன்-கணினி தொடர்பு, மனித நம்பகத்தன்மை, பணி உளைச்சல் மற்றும் மனித-அமைப்பு வடிவமைப்புடன் தொடர்புடைய பயிற்சிகள் உள்ளிட்டவை தொடர்புடைய தலைப்புகள் ஆகும்).
 • நிறுவன ரீதியான பணிச்சூழலியல்: இது அவற்றின் நிறுவன ரீதியான கட்டமைப்புகள், கொள்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் உள்ளிட்ட சமூக தொழில்நுட்ப அமைப்புகளின் உகந்ததாக்கலுடன் தொடர்புடையது. (தகவல்தொடர்பு, பணிக்குழு வள மேலாண்மை, பணி வடிவமைப்பு, பணிநேரங்களின் வடிவமைப்பு, குழுப்பணி, பங்கேற்பு வடிவமைப்பு, சமூக பணிச்சூழலியல், கூட்டுறவுப் பணி, புதிய பணித் திட்டங்கள், மெய்நிகர் நிறுவனங்கள், தொலைப்பணி மற்றும் தர மேலாண்மை உள்ளிட்டவை தொடர்புடைய தலைப்புகள் ஆகும்.)

வரலாறு

தொகு

பண்டைய கிரேக்கக் கலாச்சாரச் சூழலுடன் பணிச்சூழலியல் அறிவியலின் அடித்தளம் தோன்றியது. கி.மு. 5 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஹெலனிக் நாகரிக மக்கள் அவர்களது கருவிகள், பணிகள் மற்றும் பணியிடங்களின் வடிவமைப்பில் பணிச்சூழலியல் கொள்கைகளை பயன்படுத்தினர் என்று பல நல்ல ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக, அறுவை மருத்துவரின் பணியிடம் எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் அவர் பயன்படுத்தும் கருவிகள் எவ்வாறு அடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் ஹிப்போகிரிட்டஸ் கொடுத்த விளக்கங்கள் கண்டறியப்பட்டதைக் கூறலாம். (பார்க்க: மர்மராஸ், பவுலகாக்கிஸ் மற்றும் பாப்பகோஸ்டொபொவுலோஸ், 1999) [4]. முந்தைய எகிப்திய வம்சங்கள் உருவாக்கிய கருவிகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் கொண்ட தொல்பொருளியல் பதிவுகள் பணிச்சூழலியல் கொள்கைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றன என்பதும் உண்மை. இதனால் பணிச்சூழலியல் தொடர்பான மூலங்கள் மர்மராஸ் மற்றும் பலருக்கு உரிமையானதா என்ற கேள்விக்கு முடிவு காண வேண்டியிருக்கிறது (ஐ ஜி ஓகோர்ஜி, 2009).

கிரேக்க வார்த்தைகளான எர்கன் [பணி] மற்றும் நொமோஸ் [இயற்கைச் சட்டங்கள்] ஆகியவற்றிலிருந்து எர்கொனாமிக்ஸ் என்ற சொல் உருவாக்கப்பட்டது. மேலும் 1857 ஆம் ஆண்டில் வோஜ்சீக் ஜாஸ்ட்ர்செபவுஸ்கி அவரது ரிஸ் எர்கொனொம்ஜி சிசைலி நாக்கி ஓ பிரேசி, ஓபர்டேஜ் நா ப்ராடாக் போக்சர்ப்னிடிக் ச் நாக்கி ப்ர்சிரொடி (பணிச்சூழலியலின் சுருக்கம், அதாவது பணியின் அறிவியல், இயற்கை அறிவியலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட உண்மைகள் சார்ந்தது) என்ற கட்டுரையில் இந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்திய போது, இந்த வார்த்தை முதன் முதலில் நவீன சொற்களஞ்சியத்தில் இடம்பெற்றது.

பின்னர் 19 ஆம் நூற்றாண்டில், "அறிவியல் மேலாண்மை" முறையின் முன்னோடி பிரடரிக் வின்ஸ்லோ டெய்லர், கொடுக்கப்பட்ட பணியை நிறைவேற்றுவதற்கான உகந்த முறையைக் கண்டறிவதற்கான வழியை முன்மொழிந்தார். எடுத்துக்காட்டாக, நிலக்கரி வெட்டிகளின் அளவு மற்றும் எடையை வேகமான தோண்டியெடுப்பு வீதத்தை அடையும் வரை தொடர்ந்து குறைத்தால் பணியாளர்கள் மூன்று மடங்கு அதிகமான நிலக்கரியைத் தோண்டி எடுப்பார்கள் என்று டெய்லர் கண்டறிந்தார். பிராங்க் மற்றும் லில்லியன் கில்ப்ரெத் 1900களில் டெய்லரின் முறையை விரிவுபடுத்தி "நேரம் மற்றும் இயக்க ஆய்வுகளை" உருவாக்கினர். தேவையற்ற படிகள் மற்றும் செயல்பாடுகளைக் குறைப்பதால் செயல்திறனை அதிகப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு அவர்கள் செயல்பட்டனர். இந்த அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தி, கில்ப்ரெத் செங்கல் அடுக்கும் இயக்கங்களின் எண்ணிக்கையை 18 இல் இருந்து 4.5 ஆக குறைத்தார். இதனால் செங்கல் அடுக்குபவர்களின் உற்பத்தித் திறன் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 120 இலிருந்து 350 செங்கல்களாக உயர்ந்தது.

இரண்டாம் உலகப்போரில் புதிய மற்றும் சிக்கலான இயந்திரங்களும் ஆயுதங்களும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உருவாக்கப்பட்டன. இதனால் இயக்குபவர்கள் அறிந்திருக்கும் ஆற்றலில் புதிய தேவைகள் உண்டாயின. முடிவெடுக்கும் திறன், கவனிப்பு, சூழ்நிலை விழிப்புணர்வு மற்றும் இயந்திரத்தை இயக்குபவரின் கை-கண் ஒருங்கிணைப்பு போன்றவை ஒரு பணியின் வெற்றி அல்லது தோல்விக்கான அடிப்படையாக இருக்கிறது. முழுமையான செயல்பாட்டில் உள்ள விமானம், சிறப்பாக பயிற்சி பெற்ற விமானிகளால் இயக்கப்படும்போதும் விபத்துக்குள்ளாவது கவனிக்கப்பட்டது. 1943 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க இராணுவத்தின் துணை அதிகாரியான அல்போன்ஸ் சாபானிஸ், விமானத்தில் விமானி அறையின் குழப்பமான வடிவத்தை மிகவும் தர்க்க ரீதியாக மற்றும் வகையிடத்தக்க கட்டுப்பாடுகளாக மாற்றிய போது "விமானி பிழை" என்று அனைவராலும் அழைக்கப்பட்டுவந்த இந்த விபத்துகள் மிகவும் குறைந்ததை நிரூபித்தார்.

போருக்கு அடுத்த பத்தாண்டுகள், பணிச்சூழலியல் தொடர்ந்து வளம் பெற்று பல்வகைப்படுத்தப்பட்டது. விண்வெளி காலம் எடையில்லாமை மற்றும் அதிகப்படியான ஈர்ப்பு விசைகள் போன்ற புதிய மனித காரணிகள் சிக்கல்களை உருவாக்கியது. எவ்வளவு தூரம் விண்வெளியில் சூழ்நிலைகள் ஒரு மனிதனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. மேலும் அவர்களுக்கு மனதளவிலும் உடலளவிலும் என்ன விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன? என்ற கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் தகவல் காலத்தின் உதயத்தில் புதிய பணிச்சூழலியில் துறையில் மனிதன்-கணினி தொடர்பு (HCI) உருவாயிற்று. அதே போல் நுகர்வோர் பொருட்கள் மற்றும் மின்னணுவியல் இடையே உள்ள போட்டியினால் வளர்ந்து வரும் தேவைகளின் முடிவாக பல நிறுவனங்கள் தங்கள் பொருட்கள் வடிவமைப்பில் மனிதக் காரணிகளையும் முக்கியமாகக் கருதத்தொடங்கி உள்ளனர்.

வீட்டில், பணியில் அல்லது விளையாட்டில் புதிய சிக்கல்கள் மற்றும் கேள்விகள் தொடர்ந்து தீர்க்கப்பட வேண்டும். மக்கள் முற்றிலும் வேறுபட்ட வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளுடன் வருவார்கள். மேலும் ஆற்றல், வேகம், முடிவெடுத்தல் மற்ற திறமைகளில் மாறுபட்ட தகுதிகள் மற்றும் எல்லைகள் கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள். இந்த அனைத்து காரணிகளும் வடிவமைப்பு செயல்பாட்டில் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். வடிவமைப்புச் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கு, உடலியக்கவியல் மற்றும் உளவியல் பொறியியல் அணுகுமுறையுடன் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

பயன்பாடுகள்

தொகு

இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தொழில்நுட்ப உபகுழுக்கள் கொண்ட மனிதக் காரணிகள் மற்றும் பணிச்சூழலியல் அமைப்பு[5] (HFES) பணிச்சூழலியல் பயன்பாடுகளின் எல்லையைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. மனிதக் காரணிகள் பொறியியல் தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக விண்வெளி, மூப்படைதல், உடல்நல பராமரிப்பு, IT, பொருட்கள் வடிவமைப்பு, போக்குவரத்து, பயிற்சி, அணுக்கரு மற்றும் மெய்நிகர் சூழல்கள் மற்றும் பல துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. செர்னொபிலில் அணுக்கரு பேரழிவு ஏற்பட்டதற்கு ஆலை வடிவமைப்பாளர்கள் மனிதக் காரணிகளில் போதுமான கவனம் செலுத்தாததே காரணம் என கிம் விசெண்டே என்ற டொரண்டோ பல்கலைகழக பணிச்சூழலியல் பேராசிரியர் வாதிட்டார். "இயக்குபவர்கள் அனுபவமிக்கவர்கள் ஆனால் சிக்கலான அணு உலைகள் மற்றும் கட்டுபாட்டு பேனல்கள் [பேரழிவுக்கு முன்னோடியாக] என்ன அவர்கள் பார்த்திருந்தார்கள் என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் திறனைக் காட்டிலும் முந்திச் செல்கின்றன".

இயற்பியல் பணிச்சூழலியல் மருத்துவத் துறையில் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக கீல்வாதம் (நீண்டகால மற்றும் தற்காலிகமான, இரண்டும்) போன்ற உடலியக்கவியல் நோயுறல்கள் அல்லது சீர்குலைவுகள், அல்லது மணிக்கட்டு குகை நோய் கண்டறிதலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த சீர்குலைவுகளால் பாதிக்கப்படாதவர்களுக்கு முக்கியமில்லாத அல்லது புலப்படாத அழுத்தம் மிகவும் வலி நிறைந்ததாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த சீர்குலைவுகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குறிப்பிட்ட கருவிகளை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படலாம். பல பணிச்சூழல் ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட பொருட்கள் இது போன்ற சீர்குலைவுகளுக்கு சிசிச்சையளிக்கவும் அல்லது தவிர்க்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அல்லது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மேலும் அழுத்தம்-தொடர்பான நீண்ட கால வலி சிகிச்சையிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மனிதக் காரணிகள் சிக்கல்கள் எளிமையான அமைப்புகள் மற்றும் நுகர்வோர் பொருட்களிலும் கூட எழுந்துள்ளன. மொபைல் தொலைபேசிகள் மற்றும் பிற கையடக்கக் கருவிகள் அளவில் சுருங்கிவிட்ட போதும் மிகவும் சிக்கலாக வளர்ந்துள்ளன (இந்த நிகழ்வு "க்ரீப்பிங் ஃபீச்சரிசம்" என குறிப்பிடப்படுகிறது). உலகம் முழுதும் மில்லியன் கணக்கிலான VCRகளில் "12:00" என்றே ஒளிரும். ஏனெனில் மிகவும் குறைவான மக்களாலேயே நேரத்தை அதில் எப்படி அமைப்பது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அல்லது அலாரம் கடிகாரங்களைப் பயன்படுத்தும் பயனர்கள் தூங்கி எழும்போது அலாரத்தை அனைப்பதாக நினைத்துக்கொண்டு அதற்கு பதிலாக 'ஸ்நூஸ்' பொத்தானை அமுக்கி விடுவார்கள் உள்ளிட்டவை இதற்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும். அமைப்புகள் அணுகுமுறை அல்லது பயன்பாட்டுப் பொறியியல் வாழ்க்கைச் சுழற்சி என்றும் அழைக்கப்படும் ஒரு பயனரை-மையப்படுத்திய வடிவமைப்பு (UCD) பயனர்-அமைப்பை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

பணிச்சூழலியல் சோதனைகள் வடிவமைப்பு

தொகு

குறிப்பிட்ட தொடர் படிநிலைகள் பணிச்சூழலியல் சோதனையை சரியாக வடிவமைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். முதலில், ஒருவர் நடைமுறைத் தாக்கத்திற்கு வாய்ப்புள்ள பிரச்சனையைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். அந்த பிரச்சனை தற்போதைய தத்துவத்தை ஆதரிப்பதாகவோ அல்லது சோதிப்பதாகவோ இருக்க வேண்டும். பயனர் ஒன்று அல்லது சில சார்ந்த மாறி(களை)யைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அவை பொதுவாக பாதுகாப்பு, ஆரோக்கியம், மற்றும்/அல்லது உடலியக்கவியல் செயல்பாடுகள் போன்றவற்றை கணக்கிடுபவையாக இருக்க வேண்டும். சாராத மாறி(களும்)யும் வேறு நிலைகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். பொதுவாக, ஊதிய பங்கேற்பாளர்கள், ஏற்கனவே உள்ள சூழல், உபகரணம், மற்றும்/அல்லது மென்பொருள் போன்றவை சோதனையில் உட்படுத்தப்படும். பயனர்கள் சோதிக்கும் போது, சோதிப்பவருக்கு முறை அல்லது பணியை விளக்கும் ஜாக்கிரதையான கட்டளைகளைக் கொடுக்க வேண்டும் பின்னர் தன்னார்வ அனுமதியைப் பெறவேண்டும். பயனர் அனைத்து சாத்தியமுள்ள இணைதல்கள் மற்றும் இடைவினைகளைக் கண்டறிய வேண்டும், நிகழும் பல மாறுபாடுகளைக் கவனிப்பதற்கு இது உதவும். பன்மடங்கு உற்றுநோக்கல்கள் மற்றும் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டு ஒப்பிடப்படுவதன் மூலம் சிறந்த முடிவுகளைப் பெறலாம். சோதனை முடிவடைந்தவுடன், சோதிக்கப்படும் நபர்களுக்கு இடையில் தரவுகளை மாற்றி மறுவடிவமைப்பு செய்ய வேண்டும். சோதனை செய்யப்படுவதற்கு முன்பு நிறுவன திறனாய்வுக் குழுமத்திடமிருந்து அனுமதி பெற வேண்டியது மிகவும் பொதுவான ஒன்று. ஒரு கணக்கீட்டு மாதிரி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், அதனால் சோதனை முடிவடைந்தவுடன் தரவுகள் தெளிவாக இருக்கும்.

சோதனை வெள்ளோட்டச் சோதனையில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அந்த நபர் சோதனையைப் புரிந்து கொண்டாரா?, உபகரணங்கள் வேலை செய்கிறதா?, சோதனையைக் கொடுக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் முடித்துவிட முடியுமா? என்பனவற்றை முன்கூட்டியே உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். சோதனை உண்மையில் தொடங்கியவுடன் சோதனைக்கு வந்த நபருக்கு அவரது பணிக்கான ஊதியம் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அனைத்து நேரங்களும் மற்ற அளவீடுகளும் கவனமாக அளவிடப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். அனைத்துத் தரவுகளும் தொகுக்கப்பட்டவுடன் அவை ஆய்வு செய்யப்பட்டு, சுருக்கப்பட்டு சரியான வழியில் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். சோதனையை விவரிக்கும் ஒரு அறிக்கை எழுதப்பட வேண்டும். அவை பொதுவாக ANOVA அட்டவணை, வரைபடங்கள் மற்றும் மையக்கருத்தை வெளிப்படுத்துதல் அடங்கிய புள்ளியியல் காட்சியாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான வரைவுகள் எழுதப்பட்டு, மாற்றி அமைக்கப்பட்டு இறுதியாக வரும் தாள், தேவைப்படும் பொருளுக்கான போதுமான அறிக்கைகள் அடங்கியதாக உள்ளதா என்பது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.

பணியிடத்தில் பணிச்சூழலியல்

தொகு
 
இசைவான பணியிடத்திற்கு அடிப்படைகள் மேசைப் பகுதி பொருட்களுடன் மாறியல்பு மற்றும் ஒத்தியல்பு ஆகும். அந்த இசைவு தனிநபர் பணி நடவடிக்கைகளில் இருந்து குழுச்சூழல்கள் வரை தொடரும். பணி-வலுவான சூழல்களுக்கு பணித்தளங்களில் பணிச்சூழலியல் ஆதரவை அளிக்கும்.[6]

பாடத்திட்டத்திற்கு வெளியே 'பணிச்சூழலியல்' என்ற வார்த்தை பொதுவாக பணியிடம் (எடுத்துக்காட்டாக பணியிடச்சூழல் மேசைகள் மற்றும் விசைப்பலகைகள்) தொடர்புடைய இயற்பியல் பணிச்சூழலியலைக் குறிப்பதாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பணியிடத்தில் பணிச்சூழலியல் நீண்ட கால மற்றும் குறைந்த காலம் இரண்டிலுமே பணியாளர்களில் பாதுகாப்புகாகவே பெருமளவில் செய்யப்படுகிறது. பணிச்சூழலியல் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவதின் செலவினங்களைக் குறைக்க உதவும். பணியாளர்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை கொடுப்பதை இது குறைக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐந்து மில்லியன் பணியாளர்களுக்கும் மேல் அதீத உழைப்புப் பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகிறார்கள். பணிச்சூழலியல் வழியாக பணியிடங்கள் வடிவமைக்கப்படும் போது பணியாளர்கள் அதீத உழைப்பைச் செய்வதாக நினைக்கவில்லை. மேலும் உற்பத்தித் துறை பணியாளர்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகையில் பல பில்லியன்கள் சேமிக்கலாம்.

பணியிடங்களில் பணிச்சூழலியல் செயல்முறைகளின் போது எதிர்வினை அல்லது நேர்வினை அணுகுமுறை பயன்படுத்தப்படலாம். எதிர்வினை பணிச்சூழலியலில் சிலவிசயங்கள் நிலையாக தீர்க்கப்படும் மற்றும் திருத்தமான செயல்முறைகள் எடுக்கப்படும். நேர்வினை பணிச்சூழலியலில் மேம்படுத்த வேண்டிய பகுதிகள் அவை பெரிய சிக்கலாக மாறுவதற்கு முன்பு கண்டறியப்பட்டு தீர்க்கப்படும். சிக்கல்கள் உபகரண வடிவமைப்பு, பணி வடிவமைப்பு அல்லது சூழல் வடிவமைப்பு போன்றவற்றின் வழியாக தீர்க்கப்படுகிறது. உபகரண வடிவமைப்பு மக்களால் பயன்படுத்தப்படும் உண்மையான இயங்கும் கருவிகளை மாற்றம் செய்தல் ஆகும். பணி வடிவமைப்பு உபகரணங்களில் மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் மாற்றம் செய்தல் ஆகும். சூழல் வடிவமைப்பு மக்கள் பணிபுரியும் சூழல்களில் மாற்றம் செய்தல் ஆகும், ஆனால் அவர்கள் பயன்படுத்தும் உபகரணங்களில் அல்ல.

பணிச்சூழலியல் துறைகள்

தொகு

பொறியியல் உளவியல்

தொகு

பொறியியல் உளவியல் பணிச்சூழலியலின் துறையிடைப்பகுதி ஆகும். மேலும் இவை மக்களுக்கும் இயந்திரங்களுக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பை அவற்றை கவனமாக மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் ஆய்வு செய்பவை. இது உபகரணம் மறுவடிவமைத்தல், இயந்திரங்களை மக்கள் பயன்படுத்தும் முறையை மாற்றுதல் அல்லது பணி நடைபெறும் இடத்தை மாற்றுதல் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது. பொதுவாக, பொறியியல் உளவியலாளரின் பணி தொடர்புகளை மிகவும் "பயனருக்கு எளிதானதாக" மாற்றுதல் என விவரிக்கப்படுகிறது.

பொறியியல் உளவியல் வடிவமைப்பு மற்றும் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துவதில் உளவியல் ரீதியான காரணிகளைத் தொடர்புபடுத்தும் ஒரு உளவியலைப் பயன்படுத்தும் துறை ஆகும். மனிதக் காரணிகள் என்பது பொறியியல் உளவியலை விட விரிவானதாகும். அவை குறிப்பாக மூளையின் தகவல் செயல்பாட்டுத் திறனுடன் பொருந்திய வடிவமைப்பு முறைகளில் கவனம் செலுத்துகின்றன.[7]

பெரும பணிச்சூழலியல்

தொகு

பெரும பணிச்சூழலியல் ஒரு பணிச்சூழலியல் அணுகுமுறை, இவை வடிவமைப்பின் அகன்ற அமைப்பு நோக்கத்தை வலியுறுத்துகின்றன. இவற்றில் நிறுவன சூழ்நிலைகள், கலாச்சாரம், வரலாறு மற்றும் பணி குறிக்கொள்கள் போன்றவை ஆராயப்படுகின்றன. கருவிகளின் இயக்க வடிவமைப்பு மற்றும் சூழ்நிலை போன்றவை மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இவை சமூகம்/தொழில்நுட்ப இடைமுகம் மற்றும் அவர்களது தொடர்புகளின் விளைவுகள், செயல்பாடுகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் போன்றவற்றை ஆய்வு செய்கின்றன. மேலும் இவை நிறுவனம் மற்றும் பணி அமைப்புகளில் வடிவமைப்பில் பணியாளர்கள் பரிசீலனை, தொழில்நுட்ப ரீதியில் மற்றும் சூழ்நிலைசார்ந்த மாறிலிகள் மற்றும் அவற்றில் தொடர்புகள் ஆகியவற்றின் வழியாக உகந்ததாக்கலை மேற்கொள்கின்றன. பெரும பணிச்சூழலியலின் நோக்கம் பெரும- மற்றும் சிறும- பணிச்சூழலியல் ஆகிய இரண்டு நிலைகளிலும் முழுமையான ஆற்றல் மிக்க பணி அமைப்பை ஏற்படுத்துவதாகும். மேலும் இவை உற்பத்தித் திறன் அதிகரிப்பு மற்றும் பணியாளர் மனநிறைவு, உடல்நலம் பாதுகாப்பு மற்றும் ஈடுபாடு போன்றவற்றை முடிவாகக் கொண்டவை. இவை முழு அமைப்பையும் ஆய்வு செய்து, ஒவ்வொரு மூலகத்தையும் எப்படி அமைப்பில் இடம்பெறச் செய்யலாம் என்பதைக் கண்டறியும். மேலும் இதில் முழுமையான ஆற்றல் மிக்க அமைப்பாக இருப்பதற்கான அனைத்து அம்சங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படும். அமைப்பில் ஒரு மூலகத்தை இடம் மாற்றி வைத்தல் ஒட்டு மொத்த தோல்விக்கு வழிவகுக்கலாம்.

வரலாறு

நிறுவன வடிவமைப்பு மற்றும் மேலாண்மைக் காரணிகள் என்றும் பெரும பணிச்சூழலியல் அறியப்படுகிறது. இவை பணி அமைப்பில் ஒட்டு மொத்த வடிவமைப்பை மேற்கொள்ளும். 1980களின் தொடக்கம் வரை இந்தத் துறை பணிச்சூழலியலின் உப-துறையாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. துறையின் எண்ணம் மற்றும் தற்போதுள்ள கண்ணோட்டம் மனிதக் காரணிகளின் எதிர்காலத்திற்கான U.S. மனிதக் காரணிகள் அமைப்புத் தேர்ந்தெடுப்புக் கமிட்டியின் (1980-2000) பணி ஆகும். இந்த கமிட்டி வாழ்வின் அனைத்து அம்சங்களிலும் உள்ள போக்கினை ஆய்வு செய்வதற்கும், அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கு பணிச்சூழலியல் எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்பதைக் காண்பதற்காகவும் அமைக்கப்பட்டது. அவர்கள் கண்டறிந்த மேம்பாடுகள் பின்வருமாறு:

 1. மேசைக் கணினி போன்ற பணியின் இயல்பை மாற்றக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்,
 2. முதிர்ந்த மனித ஆற்றலின் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ற முறைகளைப் பின்பற்றுவதற்கான நிறுவனங்களின் அவசியம்,
 3. இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிந்தைய தலைமுறை மற்றும் பழைய தலைமுறையை சேர்ந்தவர்களில், புதிய பணியிடத்தின் இயல்பில் அவர்களது எதிர்பார்ப்புகளில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு,
 4. தனித்த சிறும பணிச்சூழலியலின், பணியற்ற நேர விபத்துக்கள் மற்றும் காயங்கள் போன்றவற்றைக் குறைப்பதற்கான இயலாமை மற்றும் உற்பத்தித் திறன் அதிகரிப்புகள்,
 5. பாதுகாப்பு வடிவமைப்பு குறைபாடு சார்ந்த பணியிட சட்ட வழக்குகளின் அதிகரிப்பு.

இந்த யூகங்கள் தொடர்ந்து உண்மை நிலவரங்களாக மாறி விட்டன. பணியிடத்தில் பெரும பணிச்சூழலியல் குறுக்கீடு குறிப்பாக ஆதரவளிக்கும் மற்றும் ஊக்குவிக்கும் செயல்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு மேம்பாடுகள் போன்றவற்றை பணி கலாச்சாரத்தில் ஏற்படுத்துவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

முறைகள்[8]
 • காக்னிடிவ் வாக்-த்ரோ முறை: இந்த முறை ஒரு பயன்படு தன்மை ஆய்வு முறை ஆகும். இதில் மதிப்பீட்டாளர்கள் வடிவமைப்பு சிக்கல்களைக் கண்டறிவதற்கு பணி விவரக்குறிப்புளில் பயனர் கருத்துக்கோணத்தைச் செயல்படுத்துவார்கள். பெரும பணிச்சூழலியலை செயல்படுத்தும் போது, மதிப்பீட்டாளர்கள் எந்தளவு பணி அமைப்பு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, எந்தளவு பணிப்போக்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் கண்டறிவதற்கு பணி அமைப்பு வடிவமைப்புகளில் பயன்பாட்டை ஆய்வு செய்யும் திறன் பெற்றிருப்பார்கள்.
 • கான்செய் முறை: வடிவமைப்பு குறிப்புகளில் நுகர்வோரின் எதிர்பார்ப்புகளை புதிய பொருட்களில் உருமாற்றங்கள் செய்யும் ஒரு முறை ஆகும். பெரும பணிச்சூழலியலை செயல்படுத்தும் போது, இந்த முறை வடிவமைப்பு குறிப்புகளில் பணியாளர்களின் எதிர்பார்ப்புளுக்கு ஏற்றவாறு பணி அமைப்புகளை மாற்றம் செய்வதைச் செயல்படுத்தும்.
 • தொழில்நுட்பம், நிறுவனம் மற்றும் மக்கள் ஆகியவற்றின் உயர் ஒருங்கிணைப்பு (HITOP): இது பணியிடத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொழில்நுட்ப மாற்றங்களைச் செயல்படுத்தும் ஒரு நடைமுறைச் செயல்முறை ஆகும். இது மனிதன் மற்றும் நிறுவன அம்சங்களில் அவர்களது தொழில்நுட்ப திட்டங்கள் பற்றி மேலாளர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு அனுமதிக்கிறது. இந்த சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் தொழில்நுட்பத்துடன் திறமையாக ஒருங்கிணையவும் இது அனுமதிக்கிறது.
 • உச்ச மாதிரி: உற்பத்தி நிறுவனங்களில் அவர்கள் செயல்பாட்டுக்கு புதிய தொழில்நுட்பங்கள் ஆராயப்படும் போது தேவைப்படும் நிறுவன ரீதியான மாற்றங்களைக் கண்டறிவதில் இந்த மாதிரி உதவுகிறது.
 • கணினியுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட உற்பத்தி, நிறுவனம் மற்றும் மக்கள் அமைப்பு வடிவமைப்பு (CIMOP): அமைப்பின் அறிவைச் சார்ந்து கணினியுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட உற்பத்தி, நிறுவனம் மற்றும் மக்கள் அமைப்பு வடிவமைப்பை இந்த மாதிரி மதிப்பிடுகிறது.
 • ஆந்த்ரபோ தொழில்நுட்பம்: திறமையான தொழில்நுட்ப மாற்றத்திற்காக அமைப்புகளின் ஆய்வு மற்றும் வடிவமைப்பு மாற்றத்தை ஒரு கலாச்சாரத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாற்றுவதை இந்த முறை பரிசீலிக்கிறது.
 • அமைப்புகள் ஆய்வு கருவி (SAT): இது பணி-அமைப்பு குறுக்கீடு மாற்று வழியில் திட்டமிட்ட வியாபார மதிப்பீடுகளை நடத்தும் ஒரு முறை ஆகும்.
 • பெரும பணிச்சூழலியல் கட்டமைப்பு ஆய்வு (MAS): இது தனித்த சமுதாய தொழில்நுட்ப அம்சங்களுடன் அமைப்புகள் பொருந்துவதற்கு ஏற்றவாறு பணி அமைப்புகளின் கட்டமைப்பை ஆய்வு செய்யும் முறை ஆகும்.
 • பெரும பணிச்சூழலியல் ஆய்வு மற்றும் வடிவமைப்பு (MEAD): இந்த முறை பத்து படிநிலைகள் கொண்ட செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி பணி-அமைப்பு செயல்பாடுகளை மதிப்பிடுகிறது.

இருக்கைப் பணிச்சூழலியல்

தொகு

முதுகில் அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்கான சிறந்த வழி நிற்கும் நிலையில் இருப்பதாகும். எனினும் நீங்கள் அமர வேண்டிய நேரங்களும் இருக்கின்றன. அமரும் போது, உடல் எடையின் முக்கிய பகுதி இருக்கைக்கு பரிமாற்றப்படுகிறது. தளம், பின்தாங்கி மற்றும் கைத்தாங்கிகள் ஆகியவற்றிலும் சிறிதளவு எடை பரிமாற்றப்படுகிறது. எங்கு எடை பரிமாற்றப்படுகிறது என்பது ஒரு நல்ல இருக்கை வடிவமைப்புக்கான அடிப்படை ஆகும். சரியான பகுதிகள் தாங்குதல் இல்லாமல் இருந்தால், ஒரு நாள் முழுக்க இருக்கையில் அமர்ந்திருப்பது பின்புறத்தில் தேவையற்ற அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வலிக்குக் காரணமாகிவிடும்.

தட்டு அழுத்தம் குறைவதற்கு கீழ் முதுகு (முதுகுத்தண்டின் கீழிருந்து ஐந்து முதுகெலும்புகள்) தாங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். பின்புறம் வளைந்த இருக்கை பின்பகுதி மற்றும் ஒரு கீழ் முதுகுத் தாங்குதல் இரண்டும் வழங்கப்பட்டிருந்தால் மிகுதியான கீழ் முதுகு அழுத்தங்களைத் தடுப்பதற்கு சிரமமாக இருக்கும். பின்தாங்கி வளைவு 120 பாகைகளிலும் முதுகுத் தாங்குதல் 5 செ.மீ ஆகவும் உள்ள இணைதல் பின் புற அழுத்தத்தைக் குறைக்கும். 120 பாகைகள் வளைவு என்பது இருக்கைக்கும் பின்தாங்கிக்கும் இடையில் உள்ள கோணம் 120 பாகைகளாக இருக்க வேண்டும். 5 செ.மீ கீழ் முதுகுத் தாங்குதல் என்றால் இருக்கையின் பின்தாங்கி பின்புற கீழ் பகுதியில் 5 செ.மீ முன்னால் நீண்டிருந்து கீழ் முதுகைத் தாங்க வேண்டும். பின்தாங்கி பின்னோக்கி நகர்வதாய் உள்ள ஒரு திறந்த உடல் கோண உருவாக்கத்தின் ஒரு குறைபாடு, இது ஒரு உடலை பணி அமைப்பில் இருந்து தொலைவில் இட்டுச் செல்லும். இவை பொதுவாக ஒல்லியாக உள்நோக்கி அமர்ந்திருப்பவர்கள் மேசையின் முன்பு அமர்ந்திருக்கும் போது நிகழும். இந்த சிக்கலுக்கான ஒரு தீர்வு முழங்கால் இருக்கையில் கண்டறியப்படலாம். ஒரு முழங்கால் இருக்கை கீழ் உடல் கோண கீழ்பகுதியால் திறந்த உடல் கோணத்தை உருவாக்குகிறது, இதில் முதுகுத் தண்டு சீராக வைக்கப்படுகிறது. மேலும் அமர்ந்திருப்பவர் வேலை செய்வதற்கான சரியான அமைப்பு கிடைக்கிறது. ஒருவர் உள்நோக்கி சாய்ந்திருந்தால் உடல் கோணத்தில் 90 பாகைகள் மீதியிருத்தல் அல்லது அகலமாக இருப்பது இந்த அமைப்பின் நன்மை ஆகும். உடலின் எடை முழுதும் முழங்காலால் தாங்கப்படும் எனவே முழங்கால் பாதிப்பு உடையவர்கள் இந்த இருக்கையைப் பயன்படுத்த முடியாது என்பது முழங்கால் இருக்கை தொடர்பான ஒரு தவறான கருத்து ஆகும். இந்தத் தவறான கருத்தின் காரணமாக முழங்கால் இருக்கைகளின் தலைமுறையில் இந்த சிக்கலை சரிசெய்யும் முயற்சியாக துணை முழங்கால் அட்டையுடன் கிடைமட்ட இருக்கைப் பரப்பு வழங்கப்பட்டது. இந்த வடிவமைப்பு இருக்கையின் நோக்கத்தை முழுதும் தோல்வி அடையச் செய்தது. ஒரு சரியான முழங்கால் இருக்கையில், சில எடை முழங்கால் தண்டில் தாங்கப்படுகிறது, முழங்காலில் அல்ல. ஆனால் முழங்கால் தண்டுத் தாங்கிகளின் (முழுங்கால் தாங்கிகள்) முதன்மையான செயல்பாடு ஒருவர் இருக்கையில் இருந்து முன்னோக்கி விழாமல் இருக்கச் செய்வது ஆகும். பெரும்பாலான எடை பிட்டத்தில் தாங்கப்படும். உடல் இருக்கையில் இருந்து முன்னோக்கி விழாமல் இருக்க மற்றொரு வழி அழுந்துமூட்டு இருக்கை ஆகும். இந்த வகை இருக்கையை அமர்தல் நிற்றம் ஸ்டூல்களில் பொதுவாக காணலாம். இது ஓட்டுதலை அல்லது ஒரு குதிரை ஓட்டியின் அழுந்துமூட்டு அமைப்பை சமநிலைப்படுத்துகிறது. இதில் இருக்கும் முதல் "பணி" அமர்ந்திருக்கும் நேரத்தை நீட்டிப்பதாகும்.

கீழ்முதுகு தட்டு அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்கான மற்றொரு வழி கைத்தாங்கிகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகும். அவை உங்களது உடலின் எடை முழுவதும் இருக்கையிலும் பின்தாங்கியிலும் இல்லாமல் இருப்பதற்கு உதவும். ஆனால் அதில் சில அழுத்தத்தை கைத்தாங்கிக்குக் கொடுக்கும். கைத்தாங்கியின் உயரம் சரிப்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் இருக்க வேண்டும். இது தோள்களுக்கு அதிக அழுத்தம் இல்லாமல் இருப்பதற்கு உறுதியளிக்கும்.

நிறுவனங்கள்

தொகு

சர்வதேச பணிச்சூழலியல் சங்கம் [1] (IEA) ஒரு பணிச்சூழலியல் கூட்டமைப்பு மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள மனிதக் காரணிகள் அமைப்புகள் ஆகும். IEA வின் நோக்கம் பணிச்சூழலியல் அறிவியலை விரிவுபடுத்துதலும் முன்னேற்றுதலும் மற்றும் செயல்படுத்துதலும் ஆகும். அதன் பயன்பாட்டின் நோக்கத்தை விரிவுபடுத்துதல் மூலம் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவது மற்றும் சமூகத்துக்கு அதை அர்ப்பணித்தல் ஆகும். 2008 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் முதல் சர்வதேச பணிச்சூழலியல் சங்கம் 46 கூட்டமைவு அமைப்புகளையும் 2 இணைக்கப்பட்ட அமைப்புகளையும் கொண்டுள்ளது.

சர்வதேச தானுந்துப் பொறியாளர்களின் அமைப்பு (SAE) விண்வெளி, தானுந்து மற்றும் வணிக ரீதியான வாகனங்கள் துறைகளில் மொபைல் பொறியியல் தொழிலாளர்களுக்கான ஒரு அதிகாரப்பூர்வ நிறுவனம் ஆகும். இந்த அமைப்பு கார்கள், பார வண்டிகள், படகுகள், விமானம் மற்றும் அனைத்து வகையான ஆற்றல் மிக்க வாகனங்களின் பொறியியலுக்கு தரங்களை நிர்ணயிக்கும் ஒரு நிறுவனம் ஆகும். தானுந்து பொறியாலர்களின் அமைப்பு தானுந்துத் துறையில் மற்றும் வேறு துறைகளில் பயன்படுத்துவதற்கு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான தரங்களை நிறுவி உள்ளது. இது வாகனங்களின் வடிவமைப்பில் மனிதக் காரணிகள் கொள்கைகளை நிலைநாட்டுவதற்கு இணக்கமாக இருப்பதற்கு ஊக்கமளிக்கிறது. தானுந்து வடிவமைப்பில் பணிச்சூழலியல் பணியை மேற்கொள்வது தொடர்பான மிகவும் செல்வாக்கான நிறுவனங்களில் இதுவும் ஒன்று. இந்த அமைப்பு மனிதக் காரணிகள்/பணிச்சூழலியல் சம்பந்தமான அனைத்து தலைப்புகளிலும் தொடர்ந்து கலந்தாய்வுகள் நடத்தி வருகிறது.[சான்று தேவை]

ஐக்கிய இராட்சியத்தில் பணிச்சூழலியல் அமைப்பு பணிச்சூழலியலார்களுக்கான தொழில்ரீதியான அமைப்பாக இருக்கிறது. அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் இது மனிதக் காரணிகள் மற்றும் பணிச்சூழலியல் அமைப்பாக [2] இருக்கிறது. ஐரோப்பாவில் தொழில்ரீதியான சான்றளித்தல் சென்டர் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேசன் ஆஃப் ஈரோப்பியன் எர்கொனாமிஸ்ட்ஸ் [3] பரணிடப்பட்டது 2009-09-19 at the வந்தவழி இயந்திரம் (CREE) ஆல் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் போர்ட் ஆஃப் சர்ட்டிஃபிகேசன் இன் புரொஃபசனல் எர்கொனாமிக்ஸ் [4] இந்த செயல்பாட்டைச் செய்கிறது.

மேலும் காண்க

தொகு
தொடர்புடைய பகுதிகள்

குறிப்புகள்

தொகு
 1. பெர்க்லி பரிசோதனைக்கூடம். ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்பு மேலாண்மை: பணிச்சூழலியல் பரணிடப்பட்டது 2009-08-05 at the வந்தவழி இயந்திரம். வலைத்தளம் 2008 ஜூலை 9 அன்று எடுக்கப்பட்டது.
 2. சர்வதேச பணிச்சூழலியல் சங்கம். பணிச்சூழலியல் என்றால் என்ன பரணிடப்பட்டது 2010-03-28 at the வந்தவழி இயந்திரம். வலைத்தளம் 2008 ஆகஸ்ட் 21 அன்று பெறப்பட்டது
 3. புதிய புத்தாண்டில் கவனிக்கத்தக்க முக்கிய 10 முன்னேறும் நடைமுறைத் துறைகள், அமெரிக்க தொழில்சார்ந்த மருத்துவ சங்க வலைத்தளத்தின் கட்டுரை
 4. மார்மராஸ், என்., பவுலகாக்கிஸ், ஜி. மற்றும் பாப்பகோஸ்டோபவுலோஸ், வி. ( பரணிடப்பட்டது 2010-02-05 at the வந்தவழி இயந்திரம்1999). பரணிடப்பட்டது 2010-02-05 at the வந்தவழி இயந்திரம்பண்டைய கிரேக்கத்தில் பணிச்சூழலியல் வடிவம். பரணிடப்பட்டது 2010-02-05 at the வந்தவழி இயந்திரம்பணிச்சூழலியல் ஈடுபடுத்துதல், 30 (4), பக். 361-368. பரணிடப்பட்டது 2010-02-05 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 5. "HFES வலைத்தளத்தில் தொழில்நுட்பக் குழுக்கள் பக்கம்". Archived from the original on 2009-11-11. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-14.
 6. Unicor.gov. XXI நோட்ஸ் சிஸ்டம் ஃபர்னிச்சர். 2008 ஜூலை 9 அன்று எடுக்கப்பட்டது.
 7. விக்கன்ஸ் மற்றும் ஹோல்லண்ட்ஸ் (200). பொறியியல் உளவியல் மற்றும் மனிதச் செயல்பாடு .
 8. ப்ரூக்ஹூயிஸ், கே., ஹெட்கே, ஏ., ஹெண்ட்ரிக், எச்., சலாஸ், ஈ., மற்றும் ஸ்டாண்டன், என். (2005). ஹேண்ட்புக் ஆப் ஹ்யுமன் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் எர்கொனாமிக்ஸ் மாடல்ஸ். ஃபுளோரிடா
  CRC பதிப்பகம்.

கூடுதல் வாசிப்பு

தொகு
புத்தகங்கள்
 • ஜான் டல் மற்றும் பெர்னார்ட் வீர்ட்மீஸ்ட்டர், எர்கொனாமிக்ஸ் ஃபார் பிகின்னர்ஸ் - - பணிச்சூழலியல் ஒரு முதன்மையான அறிமுகம்- ஒரிஜினல் தலைப்பு: வாடெமெக்யூம் எர்கொனமி (டச்சு) -1960 களில் இருந்து வெளியிடப்பட்டு தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப் படுகிறது
 • ஸ்டீபன் பெசன்ட், பாடிஸ்பேஸ் - - பணிச்சூழலியலின் ஒரு முதன்மையான வெளிப்பாடு
 • கிம் விசென்டெ, த ஹ்யூமன் ஃபேக்டர் முழுமையான எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் மனித மனதுக்கும் ஏற்கனவே உள்ள தொழில்நுட்பத்துக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியில் புள்ளியியல் விளக்கங்கள், அதை நேர் செய்வதற்கான பரிந்துரைகளுடன்
 • டொனால்ட் நார்மேன், த டிசைன் ஆஃப் எவரிடே திங்க்ஸ் - - (இது வெளியான நேரத்தில்) ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் பயனரை மையப்படுத்திய ஆய்வுக்கட்டுரை ஒரு வரவேற்பு
 • லியு, ஒய் (2007). IOE 333. பாடத்திட்டத்தில். இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் ஆபரேசன்ஸ் இன்ஜினியரிங் 333 (இண்ட்ரொடக்சன் டு எர்கொனாமிக்ஸ்), மிச்சிகன் பல்கலைக்கழகம், ஆன் ஆர்பர், MI. 2007 குளிர்காலம்
 • வில்சன் & கார்லெட், எவால்யூசன் ஆஃப் ஹ்யூமன் வொர்க் , நடைமுறை பணிச்சூழலியல் செய்முறை. எச்சரிக்கை: மிகவும் தொழில் நுட்ப ரீதியானது, மேலும் இது பணிச்சூழலியலுக்குத் தகுந்த 'அறிமுகம்' அல்ல
 • விக்கன்ஸ் மற்றும் ஹோல்லண்ட்ஸ் (200). இன்ஜினியரிங் சைக்காலஜி அண்ட் ஹ்யூமன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் . நினைவு, கவனிப்பு, முடிவெடுக்கும் திறன், அழுத்தம் மற்றும் மனிதத் தவறுகள் மற்றும் பல தலைப்புகளில் கலந்துரையாடல்
 • ஆல்வின் ஆர். டில்லே & ஹென்றி ட்ரெய்ஃப்யூஸ் அசோசியேட்ஸ் (1993, 2002), த மெசர் ஆஃப் மேன் & உமேன்: ஹ்யூமன் ஃபேக்டர்ஸ் இன் டிசைன் , இது ஒரு மனிதக் காரணிகள் வடிவமைப்பு கையேடு.
 • வாலெரி ஜே காவ்ரான் (2000), ஹ்யூமன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெசர்ஸ் ஹேண்ட்புக் லாரன்ஸ் எர்ல்பாம் அசோசியேட்ஸ் - மனிதச் செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு பயனுள்ள சுருக்கம்.
 • பீட்டர் ஓப்ஸ்விக் (2009), "ரி-திங்கிங் சிட்டிங்", இருக்கையின் வரலாற்றில் ஆர்வமிகு உண்மைகள் மற்றும் பணிச்சூழலியல் முன்னோடிகள் எப்படி அமர்ந்தனர்
 • தாமஸ் ஹே. ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் (2008), அதிகாரம் 10: அல்லொவன்சஸ், லோகலைஸ்ட் ஃபாட்டிக், மஸ்குலோஸ்கெலெட்டல் டிஸார்டர்ஸ், அண்ட் பயோமெக்கானிக்ஸ் (இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை)
முனை-திறனாய்வு செய்யப்பட்ட வெளியீடுகள்
(அடைப்புக்குறிகளுக்கு இடையில் இருக்கும் எண்கள் 2001-2003 ISI தாக்கக் காரணி ஆகும்)
 • பணிச்சூழலியல் (0.747)
 • பணிச்சூழலியல் ஈடுபடுத்துதல் (0.738)
 • மனிதக் காரணிகள் (0.723)
 • தொழில்முறை பணிச்சூழலியலின் சர்வதேச பத்திரிகை (0.395)
 • உற்பத்தித் துறையில் மனிதக் காரணிகள் மற்றும் பணிச்சூழலியல் (0.311)
 • ட்ரவைல் ஹ்யுமன் (0.260)
 • பணிச்சூழலியல் அறிவியலில் கருத்தியல் சிக்கல்கள் (-)
 • தொழில் சார்ந்த பாதுகாப்பு மற்றும் பணிச்சூழலியல் சர்வதேச பத்திரிகை (-)

தொடர்புடைய மென்பொருள்

தொகு
 • 3DSSPP
 • எர்கோஃபெல்லோ
 • RAMSIS

புற இணைப்புகள்

தொகு

வார்ப்புரு:Employment

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பணிச்சூழலியல்&oldid=3678570" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது