பெண் தமிழ்ப் பெயர்கள்

பெண் குழந்தைகளுக்கான தூய தமிழ்பெயர்கள்.

அகர வரிசை

 • அகரயாழினி
 • அமிழ்தவல்லி
 • அமுதயாழினி
 • அரசி
 • அழகி
 • அன்பரசி
 • அன்புமலர்
 • இயல்பினி
 • இலக்கியா
 • இலயாழினி
 • இளமதி
 • இளவரசி
 • இளவேனில்
 • எழில்
 • எழில்லரசி
 • ஏழிசைவாணி
 • கயல்
 • கயல்விழி
 • கண்மணி
 • கனிமொழி
 • கவின்மலர்
 • குந்தவை
 • சுடரொளி
 • தங்கம்
 • தமிழ்ச்செல்வி
 • தமிழ்மலர்
 • தமிழ்வாணி
 • தமிழ்விழி
 • தமிழ்வேனி
 • தமிழரசி
 • தேன்மொழி
 • நித்திலா
 • நுண்மதி
 • பவானி
 • புகழியா
 • புகழினி
 • பூங்குழலி
 • பூம்பாவை
 • மல்லிகா
 • மலர்விழி
 • மலரொளி
 • யாழ்தேவி
 • யாழ்வேணி
 • யாழிசை
 • யாழினி
 • வளர்மதி
 • விண்ணகி
 • வெண்ணிலா
 • வெண்பா
 • வெற்றிச்செல்வி

சங்ககால பெண் பெயர்கள்

 • அச்சியத்தை மகள் நாகையார்
 • ஔவையார்
 • அள்ளுரர் நன்முல்லை
 • ஆதிமந்தி - குறுந் 3
 • இளவெயினி - புறம் 157
 • உப்பை ஃ உறுவை
 • ஒக்கூர் மாசாத்தியார்
 • கரீனா கண்கணையார்
 • கவியரசி
 • கழார் கீரன் எயிற்றியார்
 • கள்ளில் ஆத்திரையனார்
 • காக்கை பாடினியார் நச்செள்ளையார்
 • காமக்கணிப் பசலையார்
 • காரைக்காலம்மையார்
 • காவற்பெண்டு
 • காவற்பெண்டு
 • கிழார் கீரனெயிற்றியார்
 • குட புலவியனார்
 • குமிழிநாழல் நாப்பசலையார்
 • குமுழி ஞாழல் நப்பசையார்
 • குறமகள் ஃ இளவெயினி
 • குறமகள் ஃ குறிஎயினி
 • குற மகள் இளவெயினியார்
 • கூகைக்கோழியார்
 • தமிழறியும் பெருமாள்
 • தாயங்கண்ணி - புறம் 250
 • நக்கண்ணையார்
 • நல்லிசைப் புலமை மெல்லியார்
 • நல்வெள்ளியார்
 • நெட்டிமையார்
 • நெடும்பல்லியத்தை
 • பசலையார்
 • பாரிமகளிர்
 • பூங்கண்ணுத்திரையார்
 • பூங்கண் உத்திரையார்
 • பூதபாண்டியன் தேவியார்
 • பெண்மணிப் பூதியார்
 • பெருங்கோப்பெண்டு
 • பேய்மகள் இளவெயினி
 • பேயனார்
 • பேரெயென் முறுவலார்
 • பொத்தியார்
 • பொன்மணியார்
 • பொன்முடியார்
 • போந்தலைப் பசலையார்
 • மதுவோலைக் கடையத்தார்
 • மாற்பித்தியார்
 • மாற்பித்தியார், இயற்பெயர் பித்தி
 • மாறோக்கத்து நாப்பசலையார்
 • முள்ளியூர் பூதியார்
 • முன்னியூப் பூதியார்
 • வரதுங்க ராமன் தேவியார்
 • வருமுலையாருத்தி
 • வில்லிபுத்தூர்க் கோதையார்
 • வெண்ணிக் குயத்தியார்
 • வெள்ளி வீதியார்
 • வெறிபாடிய காமக்கண்ணியர்

வெளி இணைப்பு