மாமிசக்கறிகளின் பட்டியல்

(மாமிசக்கறிகள் பட்டியல் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

இவை தவிர காட்டு எருமை, ஆமை, நரி, ஓநாய், ஒட்டகம் ஆகியவை மாமிசமாக பயன்படுகின்றன

Butchers selling meat in Morocco.
Various meats
Cold Meat Salad

இவற்றையும் பார்க்கதொகு

மட்டி Can be translaed as Oyster

கணவாய் மீன் Can be translated Scallop

கொக்கு நாரை ஆகிய பறவைகளும் இறைச்சியாக பயன்படுகின்றன.