மீன் வகைகள் பட்டியல்

உயிரினங்கள்பட்டியல்கள்


உயிரினங்கள்
பட்டியல்கள்
உயிரினங்களை வகைப்படுத்தல்
விலங்குகள் பட்டியல்
பூச்சிகள் பட்டியல்
மீன் வகைகள் பட்டியல்
பறவைகள் பட்டியல்
ஊர்வன பட்டியல்
பாலூட்டிகள் பட்டியல்
முதுகெலும்பற்றவை பட்டியல்

தொகு

| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

மீனின் புறத்தோற்றம்
(1) - பூ மூடி, (2) - பக்கக் கோடு, (3) முதுகுச் செட்டை, (4) - fat fin, (5) - caudal peduncle, (6) வாற் செட்டை, (7) குதத் செட்டை, (8) - குதுத் துவாரம், (9) - இடுப்புச் செட்டை, (10) - மார்புச் செட்டை
 • அறுக்குளா – kingfish – seer fish – Spanish mackerel
 • அவுரி - Channa Marulius
 • அம்புட்டன் வாழ - Chitala Chitala
 • அனுவ மீன்- Diploprion Bifasciatum
 • அடுக்குப்பல் சுறா – Hemipristis Elongata
 • அவிலி(அவீலீ) – Liza
 • அமட்டீகாட்டீ– Mene Maculata
 • அம்பட்டண் கத்தி- Notopterus Notopterus
 • அதவாழன் திருக்கை– Pistanachus Sephen
 • அகலை – Rastralliger Kanagurta
 • அசலை
 • அடல்
 • அனை
 • அமீனீ உளுவை – Rhicodon Typus
 • அடுக்குப்பல் சுறா– Snaggletooth shark
 • அயிரை மீன்‎ – நொய் – Loach
 • அஞ்சாலை – கடல் பாம்பு – Moray Eel
 • அதல் – Halibut
 • அயிலை – Dolphin fish
 • அரணை மீன் – தும்பிலி – Lizard Fish
 • ஆட்கான்டி - Barillius Gatensis
 • ஆற்றிறால் - Scampi
 • ஆற்று மீன் - River Fish
 • இருங்கெளுத்தி - Plotosus Canius
 • இப்பி - Mollusc
 • இறால் குஞ்சு - Juvenile Prawn
 • இறால் கோது- Prawn Shell
 • இறால் வகைகள்- Prawns and Shrimp
 • உயிர் நண்டு-Live Crab
 • உயிர் மீன் - Live Fish
 • உளுவை - Green Saw Fish- Small Tooth Saw Fish
 • ஊசிக்கணவாய்-Squid
 • ஊசிக்கவலை - Deepbody Sardine
 • ஊசிப்பாரை -Big Eye Trevally - Dusky Trevally
 • ஊட்டான்- Mojarras
 • ஊரி - சோகி - Sea Snail
 • ஒட்டி
 • ஓரா = Rabbit Fish
 • ஓட்டுக் கணவாய் = Cuttlefish
 • ஓலைவாளை = Scabbard Fish
 • கட்லா - Catla, இந்தியப் பெருங்கெண்டை மீன்களில் ஒன்று.
 • கயல்
 • கருமுறைச்செல்வி
 • கருந்திரளி
 • கருங்கண்ணி
 • கலவாய்
 • கடல்விரால்
 • கானாங்கெளுத்தி= Mackerel
 • காரல் மீன்
 • காரப்பொடி
 • கிழக்கன்
 • கீச்சான் - Terapon Jarbua
 • கீச்சான் –Tiger Fish
 • கிளி மீன்
 • கீரி மீன்- Amblygaster Clupeoides
 • கீளி மீன்
 • குஞ்சுப்பாரை
 • குதிப்பு- False Trevally (Lactarius Spp.). வட தமிழகத்தில் சுதும்பு என வழங்கப்படுகிறது.
 • கும்புளா
 • கும்டுல்- Scoplopsis Taeniopterus
 • கூந்தா
 • கூரல்
 • கெலவல்லா
 • கெழுத்தி- Catfish (பொதுப் பெயர்)
 • கெளிறு
 • கெண்டை- Carp (பொதுப் பெயர்)
 • கொடுவா- Asian Sea bass, Called as Barramundi in Australia.
 • கொண்டை - Salmon
 • கொய்
 • கோலா மீன்- Coromandel Flying Fish
 • கோரோவா- Blotched Croaker, Nibea Maculata
 • கோர சுறா- Broad fin Shark, Lamiopsis Temminckii
 • கோலா -Hirundichthys Coromandelensis
 • கடல் நாய் - Seal
 • கடல் நட்சத்திரம்-Brittle Star
 • கடல் பசு- Sea Cow- Manatee
 • கடல் முட்டை - கடலப்பம் - Jellyfish
 • கடல் முள்ளி -Sea Urchin
 • கடல் விரால்-Gobia -Black Kingfish
 • கடலட்டை - Sea Cucumber - Beche-De-Mer
 • கடவரை - கடல் விரால் - Black Kingfish - Cobia
 • கடற்சிப்பி - Sea Shell
 • கண்டல்- Threadfin Bream
 • கண்ணாடிக் காறல்- கண்ணாடிக் காரல் - Moonfish
 • கணவாய் மை -Cuttlefish Ink
 • கதம்ப இறால்-Kuruma Shrimp
 • கயல் = கெண்டை-Carp
 • கருங்கற்றளை-Greyfin Croaker
 • கருந்திரளி - Sheepshead
 • கருவண்டன் - கருவண்டிறால் - வரி இறால்- Tiger Prawn
 • கருவாளை- Whitefin Wolf Herring
 • கருவெளவால் -கருவாவல் - Black Pomfret
 • கரை மீன் - Shore Fish
 • கல்லாரல்- Spiny Eel
 • கல்லிறால்- King Prawn
 • கலவாய் -Grouper-Reef Cod
 • கழி நண்டு -களி நண்டு = சேற்று நண்டு-பச்சை நண்டு-Green Crab - Mud Crab
 • களுவாய் - Granulated Shovel Nose Ray
 • கற்றளை -Croaker
 • காலா - Salmon-Threadfin
 • காறல் - காரல்- பொடி மீன் - Pony Fish- Silver Belly
 • கானாங்கெளுத்தி- Mackerel
 • கிழங்கான் - Whiting
 • கிளாத்தி - Triggerfish
 • கிளிச்சல்- Scad
 • கிளிஞ்சில் - Bivalve
 • கீரி மீன் - Round Fish
 • கீரைமீன் -Yellowfin Tuna
 • கீளி = கீச்சான்-மொண்டொழியன் - Tiger Perch
 • குண்டன் சுறா- Black Tip Shark
 • குதிப்புக்காறல்- குதிப்புக்காரல்- Butterfish
 • கும்புளா -Blue Runner
 • குமரிச் சுறா -zebra shark
 • குருவித் திருக்கை - வெளவால் திருக்கை-Spotted Eagle Ray
 • குழிக்காறல் -Splendid Ponyfish
 • குளத்து மீன் - நன்னீர் மீன்- Pond Fish - Fresh Water Fish
 • கூனிப் பாரை - Cleftbelly Trevally
 • கூனிறால்= Paste Shrimp
 • கெளுத்தி-கெளிறு -சுங்கன் - Catfish
 • கொட்டிலி- Dart
 • கொடுவா - Barramundi- Sea Bass - Sea Perch
 • கொப்பரன் - Black Marlin
 • கொம்பன்சுறா - உழவாரச்சுறா = Hammerhead Shark
 • கொம்புத் திருக்கை- கொடுவாத் திருக்கை -Giant Devil Ray
 • கொய் = நுணலை-Gizzard Shad
 • கொள்ளுக் கலவாய் - Comet Grouper
 • கொறுக்கை- Grunter
 • கோலா = Moustached Anchovy
 • கோலாக்கெண்டை-Grease Carp - Reba Carp
 • கோழி மீன் - Surgeon Fish
 • சங்கரா
 • சாம்பல் மீன் - Grey Mullet
 • சாளை - Sardines
 • சிறையா
 • சுறா- Shark
 • சுதும்பு- False Trevally (Lactarius Spp.) தென் தமிழகத்தில் குதிப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது
 • சூரைமீன் - Tuna
 • சூடை- Sardines
 • சூடைவலை
 • செவ்விளை - Red Snapper
 • சீலா மீன் - தென் தமிழகத்தில் Seer Fish, வட தமிழகத்தில் Barracuda; தென் தமிழகத்தில் நெய்மீன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது
 • சாதாக்கெண்டை மீன் - Common Carp
 • செம்மீன் - Shrimp or Prawn, இறால் அல்லது எரா என்று பரவலாக அழைக்கப்படுகிறது. முதுகெலும்பில்லா க்ரஸ்டீசியா வகையைச் சேர்ந்தது. மீன் அல்ல.
 • சிலேபி - Tilapia
 • ரோகு - Rohu, இந்தியப் பெருங் கெண்டைகளில் ஒன்று.
 • வங்கவராசி பொம்பிலி = Bombay duck
 • வண்டிறால் = Marine Shrimp
 • வரிக் கற்றளை = Spotted Croaker = Sin Croaker
 • வரியிறால் = Flower Shrimp
 • வலை மீன் = Fish Caught with a Fishing Net
 • வழுக்குச்சுறா = Yellow Dog Shark
 • வளை நண்டு = குழி நண்டு = Hole Crab
 • வால் முறி = Tail End Fish Slice
 • வாளை = Wolf Herring
 • வாளை மீன் - SWORD-FISH
 • வஞ்சிரம் - Seer Fish or Spanish mackerel; தென் தமிழகத்தில் சீலா என்றும் நெய்மீன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது
 • வவ்வால் மீன் - Pomfret, தென் தமிழகத்தில் வாவல் என்று வழங்கப்படுகிறது
 • வளையாமீன்
 • வாளை மீன் - Belt Fish or Ribbon Fish.
 • விளை - Emperor Fish
 • விரால் மீன் - நன்னீரில் வாழும் Murrel அல்லது Snakehead மீன்; உவர் நீரில் வாழும் Cobia
 • விலாங்கு - Eel
 • வீச்சு மீன் = Fish Caught with a Cast Net
 • வீச்சு வலை = Cast Net
 • வெங்கடைப் பாரை = Horse Mackerel
 • வெங்கண்ணி = உல்லம் = Shad
 • வெண்கெண்டை = White Carp
 • வெண்கெளிறு = White Catfish
 • வெண்ணெய்த்தோலி = Smelt
 • வெள்ளிக்கெண்டை மீன் - Silver Carp, சீனப் பெருங் கெண்டை மீன்களில் ஒன்று
 • வெள்ளைக்கிழங்கா
 • வெள்ளை அரிஞ்சான் - Cirrhinus Cirrhosus
 • வெள்ளி அரிஞ்சான் - Encheliophis Homei
 • வெள்ளை வெளவால் = வெள்ளை வாவல் = White Pomfret
 • வெள்ளை இறால்= White Shrimp
 • வெளவால்மீன்= வாவல்மீன் = Pomfret
 • வேளா = Sawfish
 • வேளாச்சுறா = Small Toothed Saw Fish
 • வேளா --jack fish

ஆதாரங்கள்

தொகு
 • ந. சந்திரகுமார். (200). பிரயோக உயிரியல். மட்டக்களப்பு: ராஜாஸ் புத்தக நிலையம்.

வெளி இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மீன்_வகைகள்_பட்டியல்&oldid=3778181" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது